Vrste pravniških poklicev

Italija

Na tej strani je na voljo pregled pravnih poklicev v Italiji.

Vsebino zagotavlja
Italija

Uvod

Glavni pravni poklici v Italiji so: poklicni sodniki (magistrati), vključno z odločujočimi sodniki (giudici) in uradniki, ki delajo za državno tožilstvo (pubblici ministeri), odvetniki in notarji.

Odločujoči sodniki in državno tožilstvo

Sistem, po katerem sodniki in sodni uradniki državnega tožilstva opravljajo svoje sodne funkcije, je določen v ustavi.

Sodniki

Sodi se v imenu ljudstva. Sodnike zavezuje samo zakon. (člen 101 ustave).

Sistem, po katerem sodniki opravljajo svoje sodne funkcije, določajo in urejajo zakoni o pravosodnem sistemu.

Ustanavljanje „izrednih“ ali „posebnih“ sodišč ni dovoljeno, ampak se smejo ustanoviti le posebni senati rednih sodišč. Zakon določa, kako in kdaj lahko javnost neposredno sodeluje pri izvajanju sodne oblasti.

V sodstvu se zaposluje na podlagi javnih natečajev, lahko pa se imenujejo častni sodniki, ki opravljajo vse funkcije posameznega rednega sodnika.

Samostojnost in neodvisnost

Sodstvo je samostojen organ, neodvisen od vseh drugih vej oblasti (člen 104 ustave).

To neodvisnost podpira višji sodni svet (Consiglio Superiore della Magistratura), samoupravni organ, pristojen za imenovanja sodnikov, dodelitev nalog in premestitev, napredovanja in disciplinske ukrepe (člen 105 ustave).

Edina razlika med sodniki je v naravi njihovega dela.

Imenovani so za stalno in jih ni mogoče razrešiti ali jih suspendirati brez sklepa višjega sodnega sveta v skladu z zakoni o sodstvu in v njih določenimi jamstvi ali s soglasjem zadevnega sodnika.

Pravni uradniki tožilstva

Organizacija

Ustava določa tudi načeli neodvisnosti in avtonomije državnega tožilstva (člen 107).

Člen 112 določa načelo obveznega pregona kaznivih dejanj: ko je pristojni državni tožilec obveščen o kaznivem dejanju, mora opraviti preiskave in predložiti njihove rezultate v presojo sodniku, skupaj z ustreznimi zahtevami. Obveznost uvedbe kazenskega postopka prispeva k zagotavljanju neodvisnosti državnega tožilstva pri opravljanju njegovega dela in podpira enakost vseh ljudi pred zakonom.

Službe državnega tožilstva so povezane s kasacijskim sodiščem, pritožbenimi sodišči, rednimi sodišči in sodišči za mladoletnike.

Vloga in dolžnosti

Tožilstvo je vpleteno v vse kazenske postopke in deluje v imenu države. Uradniki tožilstva sodelujejo v civilnih postopkih, če je to zakonsko določeno (npr. v nekaterih družinskih sporih, zadevah, ki vključujejo osebe, ki niso pravno sposobne itd.).

Osebje sodnega registra in sekretariata

V sodnih registrih in sekretariatih tožilstev je zaposleno upravno osebje različnih kategorij (vodje uradov, uradniki, sodni uradniki, računovodje, namestniki itd.), ki se zaposlijo prek javnih natečajev na podlagi izpitov in so priznani kot javni uslužbenci, za katere velja nacionalna kolektivna pogodba za ministrstva.
Zaposleni so v oddelku za pravosodno organizacijo, osebje in storitve ministrstva za pravosodje
(Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi) in opravljajo upravne naloge, povezane z upravljanjem registrov in spisov ter pomagajo sodiščem in tožilstvom v vseh vrstah postopkov.
Za njihovo usposabljanje je pristojen Generalni direktorat za osebje in usposabljanje ministrstva za pravosodje (Direzione Generale del Personale e della Formazione).

Organizacija pravniškega poklica: odvetniki in notarji

Odvetniki

Odvetnik je neodvisen strokovnjak, ki zastopa svoje stranke, ki so lahko posamezniki, podjetja ali vladni organi, in jim pomaga pred civilnim, kazenskim ali upravnim sodiščem.

Odvetnik brani stranke na podlagi dogovora o njihovem zastopanju in ob plačilu honorarja.

Vsako sodišče ima svet, ki ga sestavljajo lokalni odvetniki (Consiglio dell’ordine).

Na nacionalni ravni obstaja vrhovni svet odvetniške zbornice (Consiglio Nazionale Forense).

Z zakonom št. 247 z dne 31. decembra 2012 so bile uvedene nove določbe, ki urejajo opravljanje odvetniškega poklica.

Notarji

Notar je neodvisen strokovnjak, ki opravlja javno funkcijo: njegova vloga je overjanje listin, podpisanih v njegovi navzočnosti.

Notarski poklic ureja zakon št. 89 z dne 16. februarja 1913 o ureditvi notarskega poklica in notarskih arhivov.

Nacionalni organ je nacionalni notarski svet (Consiglio Nazionale del Notariato).

Zadnja posodobitev: 18/01/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.