Izvirna jezikovna različica te strani italijanščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Vrste pravniških poklicev

Italija

Ta stran vsebuje pregled pravniških poklicev v Italiji.

Vsebino zagotavlja
Italija

Pravniški poklici–uvod

Glavni pravniški poklici v Italiji so: visoki pravosodni uradniki – magistrato (kamor sodita funkciji sodnika (giudice) in pravosodni uradniki državnega tožilstva (ministero pubblico)) ter odvetniki in notarji.

Sodniki in državno tožilstvo

Sistem, v okviru katerega sodniki in pravosodni uradniki državnega tožilstva izvajajo svoje pravosodne funkcije, je določen v ustavi.

Sodniki

Sodni sistem deluje v imenu državljanov. Sodnike zavezuje le zakonodaja (člen 101 Ustave).

Sistem, v okviru katerega sodniki opravljajo svoje sodne funkcije, je opredeljen in določen z zakoni o sodnem sistemu.

Prepovedano je ustanavljati „izredna“ ali „posebna“ sodišča, lahko se ustanovijo samo posebni senati pri rednih sodiščih. Zakona določa, kako in kdaj lahko javnost neposredno sodeluje v pravosodju.

Dostop do funkcij v sodstvu je mogoč prek javnega natečaja. Vendar se lahko častne sodnike imenuje za opravljanje vseh funkcij rednega sodnika posameznika.

Samostojnost in neodvisnost

Sodstvo je samostojna veja oblasti in je neodvisno od vseh drugih vej oblasti (člen 104 Ustave).

Ta neodvisnost temelji na neodvisnosti višjega sodnega sveta (Consiglio superiore della magistratura), ki je samoupravni organ, pristojen za imenovanja sodnikov, dodelitev nalog in premeščanje, napredovanja in disciplinske ukrepe (člen 105 ustave).

Sodniki se razlikujejo le po naravi svojega dela.

Imenujejo se za stalno in jih ni mogoče razrešiti nalog ali odpustiti brez odločitve višjega sodnega sveta (Consiglio superiore della magistratura) v skladu z zakonodajo o sodstvu in z jamstvi, določenimi v tej zakonodaji, oziroma s privolitvijo zadevnega sodnika.

Pravosodni uradniki državnega tožilstva

Organizacija

Ustava določa neodvisnost in samostojnost tudi za državno tožilstvo (člen 107).

Člen 112 določa načelo pregona po uradni dolžnosti: če je bil pristojni državni tožilec obveščen o kaznivem dejanju, mora začeti preiskavo in njene rezultate predložiti v presojo sodniku, skupaj z ustreznimi zahtevki. Obveznost začetka kazenskega postopka pomaga zagotoviti neodvisnost državnega tožilstva pri opravljanju njegovih nalog in podpira enakost vseh ljudi pred zakonom.

Uradi državnega tožilstva so priključeni kasacijskim, pritožbenim in rednim sodiščem splošne pristojnosti ter sodiščem za mladoletnike.

Vloga in pristojnosti

Tožilstvo sodeluje v vseh kazenskih postopkih in deluje v imenu države. Uradi tožilstva sodelujejo tudi v civilnih zadevah, kjer to zahteva zakon (npr. v nekaterih družinskih sporih, zadevah v zvezi z osebami brez poslovne sposobnosti itd.).

Organizacija pravniškega poklica: odvetniki in notarji

Odvetniki

Odvetnik je neodvisen strokovnjak, pozvan da zastopa in pomaga svojim strankam – ki so lahko posameznik, podjetje ali državni organ – pred civilnim, kazenskim ali upravnim sodiščem.

Odvetnik brani stranke na podlagi sporazuma o zastopanju in na podlagi plačila odvetniške tarife.

Pri vsakem sodišču obstaja odvetniška zbornica, ki jo sestavljajo odvetniki z območja zadevnega sodišča (Consiglio dell’ordine).

Na nacionalni ravni obstaja nacionalna odvetniška zbornica (Consiglio Nazionale Forense).

Z Zakonom št. 247 z dne 31. decembra 2012 so začeli veljati novi predpisi o opravljanju odvetniške prakse.

Notarji

Notar je pravni strokovnjak, ki opravlja javno funkcijo. Njegova naloga je potrjevanje verodostojnosti listin, podpisanih v njegovi navzočnosti.

Poklic notarja ureja zakon št. 89 z dne 16. februarja 1913 o pravilih, ki urejajo notarski poklic in notarske arhive.

Organ, ki je na nacionalni ravni pristojen za notarje, je nacionalni svet notarjev (Consiglio Nazionale del Notariato).

Zadnja posodobitev: 02/10/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.