Vrste pravniških poklicev

Litva

Na tej strani je na voljo pregled pravniških poklicev v Litvi.

Vsebino zagotavlja
Litva

Pravniški poklici – uvod

Pravniški poklici v Litvi vključujejo:

 • tožilce (prokurorai),
 • sodnike (teisėjai),
 • odvetnike (advokatai),
 • notarje (notarai),
 • sodne izvršitelje (antstoliai).

Tožilci

Organizacija

V Litvi je 56 krajevno pristojnih tožilstev:

 • 51 regionalnih tožilstev,
 • 5 okrožnih tožilstev.

Urad generalnega tožilca (Generalinė prokuratūra) je pristojen za krajevno pristojna tožilstva. Generalnega tožilca (teritorinės prokuratūros) za dobo sedmih let imenuje predsednik Republike Litve (Lietuvos Respublikos Prezidentas) s soglasjem parlamenta (Seimas).

Generalni tožilec je odgovoren parlamentu in predsedniku države. Obstajajo naslednje vrste tožilcev:

 • generalni tožilec (generalinis prokuroras),
 • glavni krajevno pristojni (okrožni ali regionalni) tožilci (vyriausieji (apylinkių arba apygardų) prokurorai),
 • drugi tožilci.

Med ministrstvom za pravosodje in tožilstvom ni razmerja podrejenosti, nimata skupne pristojnosti, med njima tudi ni nikakršne druge povezave.

Vloga in pristojnosti

Tožilstvo je pristojno za:

 • organizacijo in vodenje preiskave v predkazenskem postopku,
 • zastopanje obtožnice v kazenskih zadevah v imenu države,
 • varovanje javnega interesa,
 • zagotavljanje pravičnosti,
 • pomoč sodiščem v sodnih postopkih.

Tožilci sodelujejo v vseh kazenskih zadevah in v civilnih ali upravnih zadevah po vrstnem redu, določenem z zahtevkom.

Sodniki

Organizacija

V Litvi ni različnih vrst sodnikov – vsi so poklicni sodniki (profesionalūs teisėjai).

Osnovna načela sodne oblasti so določena v ustavi in v zakonu, ki ureja sodišča. Sodišča so neodvisna in imajo naslednja samoupravna telesa:

 • skupščino sodnikov (Visuotinis teisėjų susirinkimas),
 • pravosodni svet (Teisėjų taryba),
 • častno razsodišče (Teisėjų garbės teismas).

Sodiščem pri njihovih dejavnostih pomaga nacionalna sodna uprava (Nacionalinė teismų administracija).

Organizacija pravniških poklicev: pravniki

Odvetniki

V Litvi obstajajo odvetniki (advokatai) in odvetniški kandidati (advokatų padėjėjai). Odvetniški kandidati in odvetniki lahko zastopajo svoje stranke v civilnih postopkih in v kazenskih postopkih, in sicer z dovoljenjem nadzornega odvetnika ter kadar to določa zakon.

Ni različnih vrst odvetnikov in odvetniških kandidatov. Odvetniki se lahko sami odločijo, za katero področje prava se bodo specializirali (specializacija odvetnika).

Pravne zbirke podatkov

Več informacij je na voljo na spletni strani litovske odvetniške zbornice (Lietuvos advokatūra).

Ali je dostop do podatkovne zbirke brezplačen?

Da, dostop do spletne strani litovske odvetniške zbornice je brezplačen.

Pravni svetovalci

V Litvi ni pravnih svetovalcev (solicitors).

Notarji

Organizacija

V Litvi je samo ena vrsta notarjev (notarai). Število notarjev, njihove pisarne in njihovo krajevno pristojnost določi minister za pravosodje (Teisingumo ministerija). Notarje imenuje ali razreši minister.

Notarji so včlanjeni v notarsko zbornico (Notarų rūmai). Notarska zbornica ministrstvu za pravosodje vsako leto predloži podrobno letno poročilo o svojih dejavnostih, skupaj s pregledom dejavnosti in smernicami za dejavnosti notarjev v prihajajočem letu.

Predpise, ki veljajo za notarje, izda minister za pravosodje ob upoštevanju mnenja predsednika notarske zbornice (Notarų rūmų prezidiumas).

Če minister za pravosodje meni, da je pravni akt notarske zbornice v nasprotju s predpisi Republike Litve, lahko vloži pravno sredstvo pri Regionalnem sodišču Vilnius (Vilniaus apygardos teismas) za razveljavitev teh sklepov ali odločb.

Več informacij je na voljo na spletni strani litovske notarske zbornice.

Vloga in pristojnosti

Glavne pristojnosti notarske zbornice so:

 1. usklajevanje dejavnosti notarjev;
 2. zagotavljanje strokovnega napredovanja notarjev;
 3. zaščita in zastopanje interesov notarjev v institucijah zakonodajne in izvršne oblasti;
 4. oblikovanje osnutkov predpisov na področju notariata in njihovo posredovanje ministrstvu za pravosodje;
 5. enotnost notarske prakse;
 6. nadzor nad izvajanjem nalog notarjev in njihovim upoštevanjem poklicne etike;
 7. zagotavljanje varstva in uporabe instrumentov, ki so jih oblikovali notarji;
 8. zagotavljanje notarskega pripravništva;
 9. izvajanje drugih nalog iz Statuta notarske zbornice (Notarų rūmų statutas).

Drugi pravniški poklici

Sodni izvršitelji

V Litvi je samo ena vrsta sodnih izvršiteljev (antstoliai).

Podatki o sodnih izvršiteljih so na voljo na spletni strani sodnih izvršiteljev in na spletni strani zbornice sodnih izvršiteljev (Antstolių rūmai).

Zadnja posodobitev: 07/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.