Izvirna jezikovna različica te strani malteščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Vrste pravniških poklicev

Malta

Ta stran vsebuje pregled pravniških poklicev na Malti. Pravniški poklici – uvod Tožilci Sodniki Odvetniki Notarji Drugi pravniški poklici Sodni tajnik in sodno osebje

Vsebino zagotavlja
Malta
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Pravniški poklici – uvod

Pripadniki pravniških poklicev na Malti so odvetniki, notarji in pravni zastopniki.

  • Odvetniki imajo pravico do nastopa pred vsemi sodišči.
  • Notarji se štejejo za javne uslužbence, njihova naloga pa je pripravljati in objavljati javne listine.
  • Pravni zastopniki imajo pravico do nastopa pred nižjimi sodišči, v praksi pa njihovo delo vključuje predvsem spremljanje pravnih aktov, povezanih s sodnimi zadevami ali drugimi zahtevki v sodnem tajništvu.

Pravniški poklici na Malti so organizirani po enotnem sistemu in javni tožilci so imenovani iz vrst odvetnikov.

 

 

Tožilci

Organizacija

Člen 91 malteške ustave ureja naloge generalnega državnega tožilca. Urad generalnega državnega tožilca je ustanovljen kot vladni organ v skladu z Odlokom o generalnem državnem tožilcu (poglavje 90 Zakonodaje Malte).

V skladu z ustavo Malte ima generalni državni tožilec enako varen mandat kot sodnik ter izvaja neodvisno presojo v zadevah, povezanih s kazenskim pregonom, in opravlja naloge, ki jih določa kazenski zakonik v zvezi s kazenskim pregonom.

Generalnemu državnemu tožilcu pomagajo namestnik generalnega državnega tožilca, pomočnik generalnega državnega tožilca in drugi pravni uslužbenci.

Vloga in pristojnosti

Generalni državni tožilec je javni tožilec v postopkih pred kazenskim sodiščem in kazenskim pritožbenim sodiščem. Nekatere postopke kazenskega pregona, ki jih začne policija, mora predhodno odobriti generalni državni tožilec.

Generalni državni tožilec pri izvajanju pristojnosti za začetek, izvajanje ali ustavitev kazenskih postopkov, ki so mu podeljene s katerim koli zakonom, ki določa izvajanje takih pristojnosti, ne prejema navodil oziroma ni pod nadzorom nobene druge osebe ali organa.

Poleg tega generalni državni tožilec nastopa tudi kot pravni svetovalec vlade, pravni uslužbenci Urada generalnega državnega tožilca pa zastopajo vlado pred civilnim in ustavnim sodiščem.

Urad generalnega državnega tožilca je tudi pristojen v večini zadev, povezanih s pravnim sodelovanjem na področju civilnega, gospodarskega in kazenskega prava.

Urad generalnega državnega tožilca zastopa Republiko Malto pred mednarodnimi sodišči ter vlado Malte na mednarodnih srečanjih na področju pravnega in pravosodnega sodelovanja.

Poleg tega Urad generalnega državnega tožilca pripravlja zakonodajne predloge in nudi pomoč v postopku njihovega sprejetja v parlamentu.

Sodniki

Organizacija

Sodnike in mirovne sodnike imenuje predsednik republike na predlog ministrskega predsednika. Neodvisni so od izvršilne veje oblasti in imajo trajen mandat. Za imenovanje na položaj mirovnega sodnika mora oseba opravljati poklic odvetnika na Malti najmanj sedem let, za imenovanje na položaj sodnika pa najmanj dvanajst let. Predsednik jih lahko razreši s tega položaja, če se dokaže, da niso sposobni opravljati svojih nalog (bodisi zaradi telesne ali duševne bolezni bodisi iz katerega koli drugega razloga) ali da so neprimerno ravnali; to lahko stori na predlog predstavniškega doma, sprejet z najmanj dvotretjinsko večino vseh njegovih članov.

Organizacija pravniškega poklica: odvetniki

Odvetniki

Vloga in pristojnosti

Odvetniki so strokovnjaki, ki imajo dovoljenje za pravno svetovanje in mnenja ter zastopanje svojih strank pred sodišči, razsodišči ali drugimi pravnimi organi.

Posameznik lahko opravlja poklic odvetnika na Malti, če ima za to ustrezno dovoljenje, ki ga je izdal predsednik republike pod uradnim pečatom Malte. Posameznik, ki ima tako dovoljenje, mora, preden začne opravljati poklic odvetnika, zapriseči na javnem zasedanju pred pritožbenim sodiščem.

Organizacija

Odvetniška zbornica Malte predstavlja odvetnike, ki so bili sprejeti v to stanovsko organizacijo. Je prostovoljna nepolitična nevladna organizacija, ki se financira iz članarin in sredstev, zbranih z dejavnostmi, ki jih organizira. Pravno je priznana kot posvetovalna in participativna stanovska organizacija odvetnikov v zadevah, povezanih z organizacijo in upravljanjem pravosodja.

Na Malti je le ena vrsta odvetnikov, pri čemer se izraza „lawyer“ in „advocate“ uporabljata kot sinonima. Poklic odvetnika ureja Komisija za pravosodje, ki jo sestavljajo predsednik Malte, predsednik vrhovnega sodišča, predsednik odvetniške zbornice, drugi pravosodni uradniki in drugi pravni strokovnjaki. Vse pritožbe zoper odvetnike obravnava odbor petih odvetnikov, ki Komisiji za pravosodje predlaga priporočila glede potrebnih disciplinskih ukrepov. Tri od teh petih odvetnikov imenuje odvetniška zbornica, kar ji zagotavlja učinkovita pooblastila pri urejanju poklica.

Odvetniška zbornica upravlja informativno spletišče, namenjeno odvetniškemu poklicu, ki vključuje tudi seznam odvetnikov. Ta ima dva dela: v delu, dostopnem širši javnosti, so podatki o vseh odvetnikih, ki so člani odvetniške zbornice, v delu, dostopnem članom, pa so podrobni podatki o vseh odvetnikih, ki so znani odvetniški zbornici.

V zadnjih nekaj letih je zbornica organizirala več akademskih konferenc in seminarjev ter mesečnih predavanj z namenom spodbujati kulturo stalnega poklicnega razvoja vseh odvetnikov.

Pravne zbirke podatkov

Na spletišču Odvetniške zbornice so informacije o odvetniškem poklicu, vključno z novicami, koledarjem dogodkov in zbirko podatkov o odvetnikih. Dostop do spletnih strani, na katerih so dodatne storitve za odvetnike, je omogočen le članom.

Ali je dostop do te zbirke podatkov brezplačen?

Da, dostop do te zbirke podatkov je brezplačen.

Notarji

Vloga in pristojnosti

Notarji so javni uslužbenci, pooblaščeni za prejemanje pravnih aktov, ki jih pripravijo posamezniki za časa življenja, in oporok. Tem pravnim aktom morajo podeliti značaj javne listine. Zaradi te obveznosti in dolžnosti so pooblaščeni tudi za hrambo navedenih dokumentov in lahko izdajajo njihove kopije. Poglavje 55 Zakonodaje Malte (zakon o notarskem poklicu in notarskih arhivih) določa druga pooblastila in naloge notarjev.

Notarji pred začetkom opravljanja svojega poklica zaprisežejo pred pritožbenim sodiščem.

Nadzor nad vsemi notarji, notarskimi arhivi in javnim registrom izvaja posebno sodišče, imenovano Sodišče za revizijo notarskih listin. Člane tega sodišča imenuje minister, pristojen za področje notariata, izmed upokojenih sodnikov in mirovnih sodnikov ter odvetnikov in notarjev.

Sodišče lahko kadar koli, če meni, da je to primerno, in brez predhodnega obvestila obišče in pregleda arhive, javni register ali urad katerega koli notarja.

Januarja vsako leto se v uradnem listu vlade Malte objavijo podrobni podatki o vseh notarjih na Malti.

Organizacija

Notarski svet je splošen organ, ki nadzira notarski poklic in je pooblaščen, da na lastno pobudo ali na podlagi prejete pritožbe razišče ravnanje katerega koli notarja, za katero se šteje, da je v nasprotju s pravili notarskega poklica. Svet lahko obravnava tudi vse obtožbe glede malomarnosti ali zlorabe, vložene zoper katerega koli notarja v zvezi z opravljanjem njegovih poklicnih dolžnosti ali v zvezi s poklicnimi vprašanji, razen če je za to pristojen drug organ v skladu s členoma 85 in 94 poglavja 55 Zakonodaje Malte (zakon o notarskem poklicu in notarskih arhivih) ali katerim koli drugim zakonom.

Pravne zbirke podatkov

Na uradnem spletišču Notarskega sveta (Malta) so na voljo podatki o Notarskem svetu, splošne informacije, koristne za javnost in notarje, ter imenik s podrobnimi podatki o javnih notarjih, ki opravljajo poklic na Malti. Zbirka podatkov je na voljo širši javnosti in dostop do nje je brezplačen.

Drugi pravniški poklici

Pravni zastopniki

Posameznik lahko opravlja poklic pravnega zastopnika na Malti, če ima za to ustrezno dovoljenje, ki ga je izdal predsednik republike pod uradnim pečatom Malte. Po pridobitvi takega dovoljenja mora posameznik zapriseči na javnem zasedanju pred pritožbenim sodiščem.

Osnovna dolžnost pravnega zastopnika je pomagati odvetniku, ki ga je najel v zvezi s sodnim postopkom. Tako pravni zastopniki v imenu strank vlagajo pisno procesno gradivo v sodnih tajništvih in na splošno opravljajo druge storitve, povezane s pripravo pravd pri odvetnikih.

Pravni zastopniki imajo pravico do nastopa pred mirovnimi sodišči, posebnimi razsodišči in odbori ter lahko dajejo nasvete.

Za urejanje tega poklica na Malti je pristojna Komisija za pravosodje. Posebna rubrika na spletišču malteškega ministrstva za notranje zadeve in nacionalno varnost je namenjena poklicu pravnih zastopnikov in je dostopna širši javnosti.

Sodni tajnik in sodno osebje

Sodni tajnik je odgovoren za sodna tajništva in z njimi povezane uslužbence, evidentiranje in vročanje sodnih aktov, izvrševanje izvršilnih naslovov, kot so sodbe, in izvršilnih nalogov prek sodno imenovanih izvršiteljev, poleg tega pa je odgovoren tudi za sodne dražbe, postopke pred porotnim sodiščem in druge postopke pred kazenskim sodiščem.

Namestnik sodnega tajnika (Deputy Registrar) PDF (377 Kb) en

Sodniški pomočnik (Judicial Assistant) PDF (374 Kb) en

Registrski uradnik (Registry Clerk) PDF (378 Kb) en

Sorodne povezave

Odvetniška zbornica Malte

Uradno spletišče Notarskega sveta (Malta)

Zadnja posodobitev: 26/02/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.