Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.
To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.
Swipe to change

Vrste pravniških poklicev

Severna Irska

Ta stran vsebuje pregled pravniških poklicev na Severnem Irskem.

Vsebino zagotavlja
Severna Irska

Pravniški poklici – uvod

Pravniški poklici na Severnem Irskem vključujejo:

 • sodnike,
 • tožilce,
 • odvetnike (barristers),
 • pravne svetovalce (solicitors).

 

 

 

Organizacija pravniškega poklica: sodniki

Sodniška mesta na Severnem Irskem so:

 • Lord Chief Justice – najvišji sodnik,
 • Lord Justices of Appeal – sodniki na Pritožbenem sodišču (Court of Appeal),
 • High Court Judges – sodniki na Višjem sodišču (High Court),
 • Masters of the Supreme Court – sodniki na Vrhovnem sodišču (Supreme Court),
 • County Court Judges – sodniki na grofijskih sodiščih (County Court),
 • District Judges (county court) – okrožni sodniki (grofijsko sodišče),
 • District Judges (magistrates court) – okrožni sodniki (magistratno sodišče),
 • Lay Magistrates – sodniki porotniki,
 • Coroners – preiskovalni sodniki.

Organizacija pravniškega poklica: tožilci

Organizacija

Državno tožilstvo Severne Irske (Public Prosecution Service for Northern Ireland) je glavni organ pregona na Severnem Irskem. Poleg odločitev o pregonu v zadevah, ki jih preiskuje policija na Severnem Irskem, odloča tudi v primerih, ki jih preiskujejo drugi organi, kot je Davčni in carinski urad Njenega veličanstva (HM Revenue and Customs).

Državno tožilstvo vodi direktor državnega tožilstva Severne Irske. Omeniti je treba tudi namestnika direktorja državnega tožilstva. Namestnik direktorja ima vse pristojnosti direktorja, vendar jih mora izvajati pod njegovim vodstvom in nadzorom. Na oba položaja osebi javno imenuje generalni državni tožilec Severne Irske.

Državno tožilstvo je neministrska vladna služba. V skladu z zakonom o pravosodju (Severna Irska) iz leta 2002 (Justice (Northern Ireland) Act 2002) se naloge direktorja izvajajo neodvisno od katerih koli drugih oseb. Zakon iz leta 2002 določa, da se direktor in generalni državni tožilec občasno posvetujeta o katerih koli zadevah, za katere generalni državni tožilec odgovarja skupščini Severne Irske. Trenutno so številne tožilske zadeve rezervirane za parlament v Westminstru. Naloge v zvezi s temi zadevami opravlja generalni pravobranilec za Severno Irsko.

Vloga in pristojnosti

Glavna vloga državnega tožilstva je, da odloči, ali bo preganjalo osebe zaradi storitve kaznivih dejanj in kakšne bi morale biti obtožbe.

Zadolženo je tudi za zastopanje obtožnice pred sodiščem. Tožilec izvaja dokaze na sodišču v imenu krone. Tožilci zaslišujejo priče tožilstva in navzkrižno zaslišujejo priče obrambe. Na koncu obravnave v imenu krone povzamejo dokaze pred sodiščem.

Organizacija pravniškega poklica: odvetniki

Odvetniki (barristers)

Na Severnem Irskem se odvetniki (barristers) delijo na višje odvetnike (znane kot Queen's Counsel) in nižje odvetnike (znane kot Junior Counsel). Odvetniška zbornica je združenje izkušenih pravnih specialistov, do katerih ima javnost dostop prek pravnih svetovalcev (solicitors), v omejenem obsegu pa je dostop do njih neposreden.

Odvetniška zbornica Severne Irske (Bar of Northern Ireland) je združenje neodvisnih odvetnikov, sedež pa ima v Odvetniški knjižnici (Bar Library) v Belfastu. Delo v zasebni praksi je 1. septembra 2012 opravljalo skoraj 600 odvetnikov (barristers).

Pravni svetovalci (solicitors)

Na Severnem Irskem je Pravniško združenje Severne Irske (Law Society Northern Ireland) regulativni organ, ki ureja izobraževanje, račune, disciplinska pravila in pravila poklicnega ravnanja pravnih svetovalcev (solicitors). Njegova vloga je zagotavljanje neodvisnosti, etičnih standardov, strokovne usposobljenosti in kakovosti storitev, ki so na voljo javnosti. Pravni svetovalci se lahko specializirajo za posamezno področje ali so splošno usmerjeni.

Notarji

Na Severnem Irskem so vsi pravni svetovalci (solicitors) pooblaščenci za prisego (t. i. Commissioners for Oaths). To pomeni, da lahko overjajo uradne dokumente (razen tistih, ki so jih pripravili sami ali jih je pripravila nasprotna stranka v zadevi).

Poleg tega so nekateri pravni svetovalci (solicitors) notarji, kar pomeni, da lahko overijo dokumente, ki se bodo uporabili v tujini. Informacije o tem so na voljo na spletišču Pravniškega združenja Severne Irske (Law Society Northern Ireland).

Zastopniki za patente in znamke

Zastopniki za patente in znamke so specializirani svetovalci na področju intelektualne lastnine. Zagotavljajo pravno svetovanje strankam na tem področju, zlasti v zvezi s patenti, znamkami, modeli in avtorskimi pravicami. Poleg tega zastopajo svoje stranke pred specializiranimi sodišči za intelektualno lastnino (nekateri od njih imajo dodatna pooblastila, potem ko pridobijo dodatno pravno izobrazbo).

Večina zastopnikov za patente in znamke dela v okviru zasebne prakse. Mnogi delajo v specializiranih pisarnah, nekateri pa tudi v partnerstvu s pravnimi svetovalci. Poleg tega jih precejšen del dela v gospodarstvu.

Zastopnik, specializiran za patente in znamke, lahko zastopa svoje stranke pred sodiščem, tako kot pravni svetovalec (solicitor), v zadevah v zvezi z intelektualno lastnino, vključno z usmerjanjem odvetnika pri vodenju zadeve.

Pooblaščeni inštitut zastopnikov za patente (Chartered Institute of Patent Attorneys – CIPA) predstavlja zastopnike, specializirane za patente, po celotnem Združenem kraljestvu. Med njegove naloge sodi dogovarjanje z vlado glede zakonodaje o intelektualni lastnini, izvajanje izobraževanj in usposabljanj za zastopnike in pripravnike, specializirane za patente, ter dogovarjanje z regulativnimi organi stroke. CIPA spodbuja razvoj prava intelektualne lastnine in strokovnjakov s tega področja.

Inštitut zastopnikov za znamke (Institute of Trade Mark Attorneys – ITMA) predstavlja zastopnike, specializirane za znamke, in stroko s tega področja po celotnem Združenem kraljestvu. Njegove naloge obsegajo lobiranje pri vladi in pogajanje z njo, njenim samostojnim regulativnim organom (IPReg) in drugimi relevantnimi organizacijami. Izvaja ustrezna izobraževanja, usposabljanja in svetovanje za zastopnike, specializirane za znamke, in je odgovoren za spodbujanje razvoja stroke in intelektualne lastnine.

Regulativni odbor za intelektualno lastnino (Intellectual Property Regulation Board – IPReg) se ukvarja z vsemi regulativnimi in disciplinskimi zadevami ter določa, nadzira in uveljavlja standarde za zastopnike, specializirane za patente in znamke, po celotnem Združenem kraljestvu. Deluje v javnem interesu in vodi registre zastopnikov, specializiranih za patente in znamke, in sicer tako posameznikov kot družb.

Drugi delavci v pravni stroki

Sodni uradniki

Sodni uradniki in drugi uslužbenci na sodiščih Severne Irske so javni uslužbenci brez pravne izobrazbe, ki opravljajo upravne naloge.

Sodni uradniki zagotavljajo, da imajo sodniki ustrezno dokumentacijo, ki jo potrebujejo pri obravnavi zadev na sodišču, evidentirajo odločitve sodnikov in jim nudijo drugo upravno pomoč. Sodni uslužbenci lahko strankam v postopku svetujejo glede sodnih postopkov, ne smejo pa jim dajati pravnih nasvetov niti predlagati določenih dejanj. Vsi sodni uslužbenci so zaposleni kot javni uslužbenci pri Sodni službi Severne Irske (Northern Ireland Courts and Tribunals Service), ki je agencija v okviru ministrstva za pravosodje Severne Irske.

Sodni izvršitelji

Sodni izvršitelji so javni uslužbenci, zaposleni pri Sodni službi Severne Irske. Opravljajo izvršbo sodnih odločb v civilnih zadevah v okviru Urada za izvršbo sodnih odločb (Enforcement of Judgments Office). Ta urad izvršuje sodne odločbe magistratnih in grofijskih sodišč (vključno s sodišči za spore majhne vrednosti) v civilnih zadevah ter sodne odločbe Višjega sodišča (The High Court). Med predpise o izvršbi spadata Odredba o izvršbi sodnih odločb (Severna Irska) iz leta 1981 (Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order 1981) in Pravilnik o izvršbi sodnih odločb (Severna Irska) iz leta 1981 (Judgment Enforcement Rules (Northern Ireland) 1981), kakor sta bila spremenjena.

Sorodne povezave

Državno tožilstvo

Odvetniška zbornica Severne Irske

Pravniško združenje Severne Irske

Sodna služba Severne Irske

Zadnja posodobitev: 03/10/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.