Vrste pravniških poklicev

Portugalska

Ta stran vsebuje pregled pravniških poklicev na Portugalskem.

Vsebino zagotavlja
Portugalska

Sodniki splošnih sodišč ter sodniki upravnih in davčnih sodišč

Kot določa portugalska ustava, sodniki sestavljajo neodvisen organ – sodišča.

Sodniki sodijo v imenu ljudstva, pri čemer so vezani samo na zakon.

Status sodnikov splošnih sodišč urejata ustava in statut sodnikov splošnih sodišč (Estatuto dos Magistrados Judiciais). Skladno s hierarhijo posameznih sodišč obstajajo tri vrste sodnikov splošnih sodišč:

 • sodniki na vrhovnem sodišču (Supremo Tribunal de Justiça), ki se imenujejo Conselheiros;
 • sodniki na pritožbenih sodiščih (Tribunais das Relações), ki se imenujejo Desembargadores;
 • sodniki prvostopenjskih sodišč na prvostopenjskih sodiščih, ki se imenujejo Juízes de Direito.

Status sodnikov upravnih in davčnih sodišč urejajo ustava, statut upravnih in davčnih sodišč (Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais) ter, na subsidiarni osnovi, statut sodnikov splošnih sodišč. Skladno s hierarhijo posameznih sodišč obstajajo tri vrste sodnikov upravnih in davčnih sodišč:

 • sodniki na vrhovnem upravnem sodišču (Supremo Tribunal Administrativo), ki se imenujejo Conselheiros;
 • sodniki na osrednjih upravnih sodiščih, ki se imenujejo Desembargadores;
 • sodniki na okrožnih upravnih sodiščih in davčnih sodiščih, ki se imenujejo Juízes de Direito.

Za opravljanje sodniškega poklica je treba opraviti tristopenjski postopek, ki obsega javni natečaj, teoretični in praktični program usposabljanja, ki se opravi na centru za pravosodne študije (Centro de Estudos Judiciários), ter pripravništvo. Kandidati, ki uspešno dokončajo vse tri stopnje, so imenovani za Juízes de Direito.

Sodniki se ves čas svoje kariere dodatno usposabljajo.

Visoki sodni svet (Conselho Superior da Magistratura) izvaja redne preglede na prvostopenjskih sodiščih, visoki svet za upravna in davčna sodišča (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais) pa na enak način pregleduje sodnike na teh sodiščih. Po vsakem pregledu so sodniki razvrščeni glede na poklicno uspešnost, možne ocene pa so zelo dobro, dobro z odliko, dobro, zadostno in nezadostno. Če je sodnik ocenjen z oceno „nezadostno“, je razrešen dolžnosti in uvede se preiskava, v kateri se oceni njegova primernost za delo.

Visoki sodni svet ter visoki svet za upravna in davčna sodišča sta pristojna za imenovanja, dodelitve, premestitve, napredovanja in sprejemanje disciplinskih ukrepov v zvezi s sodniki splošnih sodišč ter upravnih in davčnih sodišč.

Da se zagotovita neodvisnost in nepristranskost sodnikov, ustava določa, da sodniki, ki opravljajo svoj poklic, ne smejo opravljati nobenih drugih javnih ali zasebnih služb, razen neplačanega poučevanja ali znanstvenega raziskovanja na področju prava. Sodniki so lahko premeščeni, razrešeni, upokojeni ali odpuščeni samo v primerih, ki jih določa zakon; sodniki za svoje odločitve niso odgovorni, razen kadar zakon določa izjeme.

Več informacij je na voljo na naslednjih spletiščih: https://www.csm.org.pt/ in https://www.cstaf.pt/.

Tožilci na državnem tožilstvu (Ministério Público)

Tožilci na državnem tožilstvu zastopajo državo, izvajajo kazenski pregon in ščitijo demokratično vladavino prava ter zakonsko določene interese. Državni tožilci imajo lastni statut in avtonomijo, kot je določeno z zakonom.

Za opravljanje poklica državnega tožilca je treba uspešno opraviti javni natečaj, ki je sestavljen iz preizkusov znanj, ocene življenjepisa in psihološkega izbirnega preizkusa, ki se opravijo na centru za pravosodne študije (Centro de Estudos Judiciários).

Kandidati, ki so sprejeti, so imenovani za pripravnike (auditores de justiça). Po uspešno opravljenem teoretičnem in praktičnem usposabljanju na centru za pravosodne študije so imenovani za pripravniške namestnike tožilcev.

Karierna struktura državnih tožilcev ima pet stopenj, ki so navedene po hierarhiji:

 • generalni tožilec (Procurador-Geral da República);
 • pomožni generalni tožilec (Vice-Procurador-Geral da República);
 • namestnik generalnega tožilca (Procurador-Geral Adjunto);
 • okrožni tožilec (Procurador da República);
 • namestnik okrožnega tožilca (Procurador da República Adjunto).

Urad generalnega tožilca (Procuradoria-Geral da República) je najvišji organ v državnem tožilstvu in predseduje mu generalni tožilec. Del tega urada so tudi visoki svet državnega tožilstva (Conselho Superior do Ministério Público), posvetovalni svet, uradni pravni svetovalci in podporne službe.

Visoki svet državnega tožilstva je pristojen za imenovanja, dodelitve, premestitve, napredovanja državnih tožilcev in sprejemanje disciplinskih ukrepov zoper njih.

Več informacij je na voljo na: http://www.ministeriopublico.pt/.

Odvetniki (Advogados)

Odvetniki so pravni strokovnjaki, ki svojim strankam, potem ko so enkrat registrirani pri odvetniški zbornici, zagotavljajo pravno zastopanje in pravno svetovanje, ki obsega razlago in uporabo pravnih pravil na zahtevo tretje stranke.

Za opravljanje odvetniškega poklica na Portugalskem je potreben vpis v register odvetniške zbornice (Ordem dos Advogados).

Za opravljanje odvetniškega poklica mora posameznik:

 • imeti portugalsko diplomo iz prava ali univerzitetno pravno izobrazbo s tuje univerze, če se šteje, da je ta enakovredna diplomi ali je bila priznana kot istostopenjska;
 • zaključiti 18-mesečno pripravništvo v dveh stopnjah usposabljanja: prva stopnja usposabljanja traja 6 mesecev, dodatna stopnja usposabljanja pa 12 mesecev;
 • opraviti pisni in ustni odvetniški izpit.

Tuji državljani, ki so diplomirali na Portugalskem, se lahko vpišejo v register odvetniške zbornice Portugalske enako kot portugalski državljani, če njihova matična država zagotavlja enake pravice portugalskim državljanom.

Odvetniki iz drugih držav članic EU, ki želijo stalno opravljati odvetniški poklic na Portugalskem pod poklicnim nazivom iz svoje matične države, se morajo vpisati v register odvetniške zbornice. V takšnih primerih lahko zastopajo stranko pred sodiščem le pod vodstvom odvetnika, ki je vpisan v register odvetniške zbornice. Če želijo opravljati odvetniški poklic na podlagi istih pravic in obveznosti kot portugalski odvetniki, se morajo vpisati v register odvetniške zbornice ter opraviti pisni in ustni izpit v portugalščini.

Odvetniška zbornica kot javno združenje zastopa strokovnjake, ki opravljajo odvetniški poklic skladno s statutom združenja. Pristojna je za zagotavljanje dostopa do pravnega varstva, urejanje tega poklica in sprejemanje disciplinskih ukrepov zoper odvetnike in odvetniške pripravnike (edini organ s to pristojnostjo), zaščito socialne vloge, dostojanstva in ugleda odvetniškega poklica ter spodbujanje dostopa do znanja in uporabe prava.

Več informacij je na voljo na: https://portal.oa.pt/.

Pravni svetovalci (Consultores jurídicos)

V portugalskem pravnem sistemu ni razlik med odvetniki in pravnimi svetovalci.

Pravni zastopniki (Solicitadores)

Pravni zastopniki so neodvisni strokovnjaki, ki strankam zagotavljajo pravno svetovanje in pravno zastopanje pred sodiščem, pri čemer morajo upoštevati omejitve iz statuta, ki ureja njihov poklic, in procesne zakonodaje. Lahko zastopajo stranke pred sodiščem, kadar ni obvezno, da stranko zastopa odvetnik (advogado).

Pravni zastopniki lahko tudi pravno zastopajo državljane in podjetja v zunajsodnih zadevah, na primer pred davčno upravo, pri notarju, v sodni pisarni in pred organi javne uprave.

Za opravljanje odvetniškega poklica mora posameznik:

 • imeti uradno priznano diplomo iz prava in ne sme biti vpisan v register odvetniške zbornice ali imeti uradno priznano diplomo iz študija za pravne zastopnike. Tuji državljani drugih držav članic EU morajo imeti univerzitetne in strokovne kvalifikacije, ki jih za izvajanje tega poklica zahteva zakon v njihovi matični državi;
 • opraviti pripravništvo, ki traja od 12 do 18 mesecev;
 • uspešno končati pripravništvo s potrdilom mentorja in centra za pripravništvo ter opraviti nacionalni izpit v skladu z ustreznimi pravili.

Strokovnjaki iz drugih držav članic EU ali Evropskega gospodarskega prostora so vpisani v register kolegija pravnih zastopnikov (Colégio dos Solicitadores) skladno z zakonom št. 9/2009 z dne 4. marca 2009, kakor je bil spremenjen.

Zbornica pravnih zastopnikov in izvršiteljev (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, OSAE) je javno združenje, ki zastopa te pravne strokovnjake. Med drugim je pristojna za izvajanje disciplinskih pooblastil nad svojimi člani in pripravo mnenj o osnutkih zakonodaje v zvezi s svojimi pristojnostmi.

Več informacij je na voljo na: http://www.osae.pt/.

Izvršitelji (Agentes de execução)

Izvršitelji so strokovnjaki s pooblastili na nacionalni ravni za opravljanje izvršb v civilnih zadevah. So neodvisni in nepristranski strokovnjaki, ki ne zastopajo nobene od strank, temveč so odgovorni za opravljanje vseh formalnosti v zvezi z izvršbo, vključno z zasegom, vročitvijo dokumentov in obvestil ter prodajo zaseženih sredstev. V nekaterih primerih lahko njihove pristojnosti izvajajo sodni uradniki.

Izvršitelje imenuje stranka, ki uveljavlja izvršbo, ali sodišče.

Izvršitelji morajo imeti diplomo iz študija za pravne zastopnike ali prava in izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti morajo portugalsko državljanstvo;
 • izpolnjevati morajo vse pogoje, določene v statutu zbornice pravnih zastopnikov in izvršiteljev ali statutu odvetniške zbornice;
 • v zadnjih desetih letih ne smejo biti vključeni na uradni javni seznam dolžnikov;
 • uspešno morajo opraviti pripravništvo za izvršitelje;
 • po najmanj treh letih delovanja v funkciji izvršitelja morajo opraviti izpit za pravne sodelavce in pridobiti pozitivno mnenje komisije za pravne sodelavce (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, CAAJ);
 • biti morajo vpisani v register ustreznega strokovnega združenja v treh letih po uspešno opravljenem pripravništvu;
 • imeti morajo minimalno informacijsko tehnološko opremo in sredstva, kot jih določa uredba, ki jo je sprejela generalna skupščina.

Zbornica pravnih zastopnikov in izvršiteljev ter specializirani kolegij izvršiteljev (Colégio de Especialidade dos Agentes de Execução) sta organa, ki sta pristojna za urejanje tega poklica.

Komisija za pravne sodelavce, ki je neodvisna od zbornice pravnih zastopnikov in izvršiteljev, je pristojni organ za nadzor izvršiteljev in izvajanje disciplinskih ukrepov zoper njih.

Več informacij je na voljo na naslednjih spletiščih: http://www.osae.pt/ in https://caaj.justica.gov.pt/.

Notarji (Notários)

Notarji so specializirani strokovnjaki s pooblastili za izvajanje nalog v določenih pravnih okvirih. Opravljajo pomembno vlogo v nacionalnem in mednarodnem poslovanju.

Notarji so pristojni, da:

 • sestavljajo zasebne pogodbe in svetujejo strankam, pri čemer morajo vsako stranko obravnavati pošteno; pripravljajo uradne dokumente ter pri tem prevzemajo odgovornost za zakonitost dokumentov in za vse izrečene nasvete; obveščajo stranke o posledicah zavez, ki jih nameravajo sprejeti (to je njihova dolžnost);
 • izvajajo pravne posle, ki so dogovorjeni v njihovi prisotnosti. Akt se lahko vnese neposredno v uradni register, če pa ena od strank ne izpolni svojih obveznosti, se lahko izvrši brez posredovanja sodnika;
 • nastopajo kot mediatorji ter nepristransko in ob popolnem spoštovanju zakona pomagajo strankam doseči obojestransko sprejemljiv dogovor;
 • pripravljajo dokumente za postopke za popis premoženja in pogoje takih postopkov, razen za zadeve, o katerih zaradi njihove narave oziroma pravne ali dejanske kompleksnosti ni dovoljeno odločati v postopkih za popis premoženja; o takih zadevah mora odločati sodnik okrožnega sodišča (tribunal de comarca), ki je pristojno na območju notarske pisarne, v kateri je bil začet postopek (zakon št. 2/2013 z dne 5. marca 2013, s katerim je bil potrjen pravni okvir za postopke za popis premoženja, je notarjem podelil to pooblastilo in tako ustvaril sistem deljenih pooblastil).

Reforma notarskega poklica in posledična privatizacija tega sektorja pomenita, da notarji opravljajo dvojno vlogo: so javni uslužbenci in hkrati svobodni strokovnjaki, niso pa več državni uradniki.

Kot javni uslužbenci notarji delujejo pod okriljem ministrstva za pravosodje, ki ima pooblastila za urejanje tega poklica in uvedbo disciplinskih ukrepov zoper notarje. Glede na nov, liberaliziran status tega poklica notarska zbornica od leta 2006 skupaj z ministrstvom za pravosodje ureja dejavnosti notarjev in pri tem zagotavlja, da notarji pri svojem delu spoštujejo etični kodeks, ter skrbi za uresničevanje javnega interesa, h kateremu so zavezani notarji; slednje ne vpliva na pooblastilo ministrstva za posredovanje, ki mu je glede na naravo poklica podeljeno z zakonom.

Več informacij je na voljo na: http://www.notarios.pt/OrdemNotarios/pt.

Sodni tajniki (Conservadores)

Sodni tajniki so javni uslužbenci, ki so pristojni za registriranje in objavo pravnih aktov in dejstev v zvezi z nepremičninami, premičninami, ki jih je treba registrirati, ter poslovnimi dejavnostmi in dogodki v življenju posameznikov. Njihova vloga vključuje predvsem izvajanje pravnih pregledov v zvezi z zgoraj navedenim in povezano dokumentacijo ter zagotavljanje, da so pravice, vsebovane v dokumentih, ki potrjujejo dejstva za vpis v register, pravilno opredeljene in skladne z zakonsko določenim zaporedjem registracije; odgovorni so tudi za objavo teh informacij in odločanje, ali naj se pravni akt oziroma dejstvo vpiše v register ali ne.

Glede na zadevna področja, na katerih opravljajo svoje naloge, so sodni tajniki lahko:

 • sodni tajniki za civilni register (conservadores do registo civil), ki so med drugim odgovorni za določitev in objavo pravnih dejstev in aktov v zvezi z življenji fizičnih oseb. Med njihove pristojnosti spada evidentiranje aktov, povezanih z rojstvom, sklenitvijo zakonske zveze, smrtjo, posvojitvijo, izjavo in ugotavljanjem materinstva/očetovstva; vodenje postopkov v zvezi z, na primer, sporazumno razvezo zakonske zveze in prenehanjem življenjske skupnosti; ter izdajanje potrdil in kopij evidentiranih dokumentov;
 • sodni tajniki za zemljiško knjigo (conservadores do registo predial), ki objavljajo pravni status zemljišč in premoženja, da bi zagotovili pravno varnost premoženjskih transakcij;
 • sodni tajniki za register vozil (conservadores do registo de veículos), katerih naloge so povezane z objavo pravic na premičninah, ki jih je treba registrirati (motorna vozila, ladje in zrakoplovi), in ki objavljajo pravni status motornih vozil in prikolic, da bi zagotovili pravno varnost transakcij;
 • sodni tajniki za poslovni register (conservadores do registo commercial), ki objavljajo pravni status samostojnih podjetnikov, gospodarskih družb, družb civilnega prava, ki imajo obliko gospodarske družbe, individualnih organizacij z omejeno odgovornostjo in drugih subjektov, ki morajo biti vpisani v poslovni register zaradi zagotavljanja pravne varnosti transakcij.

Za opravljanje tega poklica sta potrebni diploma iz prava na portugalski univerzi ali enakovredna univerzitetna izobrazba. Prav tako morajo kandidati opraviti preskus poklicne usposobljenosti ter šestmesečni univerzitetni nadaljevalni tečaj s poudarkom na pravnih predmetih in predmetih o registraciji, ki se zahtevajo za sodne tajnike. Nato opravljajo enoletno pripravništvo, ki mu sledi javni natečaj. Kandidati se ocenjujejo na vsaki stopnji tega postopka in če so na kateri koli stopnji neuspešni, so lahko izločeni. Zadnja stopnja je javni natečaj, ki ga organizira inštitut za sodne tajnike in notarje (Instituto dos Registos e do Notariado).

Inštitut za sodne tajnike in notarje je pristojen za vodenje postopkov, usklajevanje, podporo, ocenjevanje in nadzor dela registrskih uradov.

Več informacij je na voljo na: https://irn.justica.gov.pt/.

Sodni uradniki (Oficiais de Justiça)

Sodni uradniki so skupina uradnikov (funcionário de justiça), ki zagotavljajo postopkovno podporo na sodiščih ali državnih tožilstvih. Vendar pojem sodnih uradnikov obsega tudi tehnike za informacijsko tehnologijo, upravno, tehnično in podporno osebje ter vzdrževalne delavce.

Do položaja sodnega uradnika je mogoče napredovati prek osnovnih položajev pomožnega referenta (escrivão auxiliar) na sodiščih in pomožnega pravnega referenta (técnico de justiça auxiliar) na državnih tožilstvih. Če želi posameznik postati sodni uradnik, mora opraviti strokovno usposabljanje in biti uspešen v sprejemnem postopku.

Položaj pravosodnih uradnikov ureja poseben statut (Estatuto dos Funcionários de Justiça), kot določa uredba-zakon št. 343/1999 z dne 26. avgusta 1999, kakor je bila spremenjena. Pomembno vlogo opravljajo pri mednarodnem pravosodnem sodelovanju, zlasti pri izvajanju evropskih direktiv in uredb.

Generalni direktorat za pravosodje (Direção-Geral da Administração da Justiça) je organ ministrstva za pravosodje, pristojen za zaposlovanje, upravljanje in nadzor sodnih uradnikov.

Svet sodnih uradnikov (Conselho dos Oficiais de Justiça) je organ, pristojen za ocenjevanje poklicne uspešnosti sodnih uradnikov in izvajanje disciplinskih ukrepov zoper njih.

Več informacij je na voljo na: https://dgaj.justica.gov.pt/.

Mediatorji (Mediadores)

V členu 2(b) zakona št. 29/2013 z dne 19. aprila 2013 je mediator opredeljen kot „[...] nepristranska in neodvisna tretja oseba, ki je brez pooblastil, da strankam v mediaciji nalaga določeno ravnanje, in ki strankam pomaga doseči končni dogovor o sporni zadevi“. Ta zakon tudi ščiti status mediatorjev na Portugalskem in predpisuje določbe za njihov vpis na sezname posameznih javnih storitev mediacije; to se opravlja po izbirnem postopku, ki ga ureja izvršilna odredba (Portaria) št. 282/2010 z dne 25. maja 2010.

Delo mediatorjev je zelo pomembno, saj ti strankam pomagajo doseči dogovor, kar pomaga ohranjati in v nekaterih primerih ponovno vzpostaviti družbeno harmonijo. Na Portugalskem delujejo specializirani mediatorji, ki se ukvarjajo z družinskopravnimi, delovnopravnimi in kazenskimi zadevami. Na področju mediacije ne delujejo nevladne organizacije, temveč zasebna združenja, ki ponujajo storitve mediacije in usposabljanja mediatorjev.

Nacionalni etični kodeks za mediatorje ne obstaja, vendar zgoraj navedeni zakon o mediaciji vsebuje poglavje o pravicah in dolžnostih mediatorjev, pri čemer morajo ti ravnati skladno z načeli iz Evropskega kodeksa ravnanja za mediatorje, ki so del njihovega usposabljanja.

Ravnanje mediatorjev nadzoruje javna služba za mediacije, ki je razdeljena na tri dele, pristojne za civilne, delovnopravne in kazenske zadeve. Vsak del javne službe za mediacije vodi javni organ, opredeljen v statutu organa.

Za usposabljanje mediatorjev na Portugalskem ni pristojen javni organ; namesto tega jih usposabljajo zasebni organi, ki jih potrjuje generalni direktorat za politiko pravosodja (Direção Geral da Política de Justiça, DGPJ) v skladu z izvršilno odredbo št. 345/2013 z dne 27. novembra 2013, ki se posebej osredotoča na skladnost z okvirom za kakovost.

Generalni direktorat za politiko pravosodja prek svojega urada za alternativno reševanje sporov (GRAL) upravlja javna služba za mediacije. Sicer ne zagotavlja informacij o tem, kako najti mediatorja, vendar vodi sezname mediatorjev, na katere se lahko mediatorji vpišejo z udeležbo v izbirnem postopku, določenem v pravilniku, ki je bil potrjen z izvršilno odredbo št. 282/2010 z dne 25. maja 2010.

Več informacij je na voljo na: http://www.dgpj.mj.pt/.

Pravosodni upravni uslužbenci (Administradores Judiciais)

Pravosodni upravni uslužbenci so pristojni za nadziranje in usklajevanje aktov v okviru posebnega postopka izterjave (processo especial de revitalização); hkrati so pristojni za upravljanje ali likvidacijo stečajne mase v stečajnih postopkih in izvajanje vseh nalog, podeljenih na podlagi statuta ali zakona. Začasni pravosodni upravni uslužbenci ter stečajni upravitelji ali skrbniki so imenovani na podlagi nalog, ki jih bodo opravljali v postopku.

Vloga pravosodnih upravnih uslužbencev je določena v zakonu št. 22/2013 z dne 26. februarja 2013.

Pravosodni upravni uslužbenec:

 1. mora imeti ustrezno univerzitetno diplomo in primerne poklicne izkušnje;
 2. mora zaključiti šestmesečno pripravništvo za pravosodne upravne uslužbence;
 3. mora opraviti sprejemni izpit, ki je posebej namenjen ocenjevanju znanja, pridobljenega med pripravništvom;
 4. ne sme biti v položaju, ki ni združljiv z njegovimi poklicnimi nalogami;
 5. mora biti primeren za ta poklic.

Komisija za pravne sodelavce (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, CAAJ) je pristojna za postopek sprejemanja pravosodnih upravnih uslužbencev in hkrati spremlja njihovo delo.

Več informacij je na voljo na: https://caaj.justica.gov.pt/.

Uradnik za industrijsko lastnino (Agente Oficial da Propriedade Industrial)

Uradniki za industrijsko lastnino so specializirani strokovnjaki na področju industrijske lastnine, na katere se lahko podjetja in posamezniki obrnejo, kadar želijo pomoč pri zaščiti svojih pravic in interesov na tem področju.

Uradniki za industrijsko lastnino so pooblaščeni s strani nacionalnega inštituta za industrijsko lastnino (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) za izvajanje poslov v zvezi z industrijsko lastnino v imenu svojih strank, ne da bi morali predložiti svoje pooblastilo.

Dostop do te dejavnosti na Portugalskem urejata uredba-zakon št. 15/95 z dne 24. januarja 1995 (kakor je bila spremenjena) in izvršilna uredba št. 239/2013 z dne 25. julija 2013.

Več informacij je na voljo na: https://inpi.justica.gov.pt/.

Organizacije za brezplačne pravne storitve (pro bono)

Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju z odvetniško zbornico in lokalnimi organi zagotavlja urade za pravno svetovanje (Gabinetes de Consulta Jurídica), ki so na celotnem ozemlju Portugalske in državljanom zagotavljajo brezplačno pravno svetovanje pravnih strokovnjakov. Seznam teh uradov, skupaj z ustreznimi kontaktnimi podatki, je objavljen tudi na spletišču generalnega direktorata za politiko pravosodja domača stran).

Zadnja posodobitev: 29/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.