Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Vrste pravniških poklicev

Romunija

Ta stran vsebuje pregled pravniških poklicev v Romuniji.

Vsebino zagotavlja
Romunija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Pravniški poklici – uvod

V Romuniji obstajajo naslednji pravniški poklici:

Tožilci

Organizacija

Romunski sistem državnega tožilstva vključuje:

 • tožilstva pri pritožbenih sodiščih, sodiščih druge stopnje, sodiščih za mladoletnike in družinske zadeve ter okrožnih sodiščih;
 • tožilstva pri vojaških sodiščih.
 1. Najvišji organ je tožilstvo pri vrhovnem kasacijskem sodišču, vključno s specializiranima oddelkoma (nacionalni direktorat za boj proti korupciji ter direktorat za preiskovanje organiziranega kriminala in terorizma).
 2. Prva raven: tožilstva pri okrožnih sodiščih (176);
 3. Druga raven: tožilstva pri sodiščih druge stopnje (42) ter tožilstva pri sodiščih za mladoletnike in družinske zadeve (1);
 4. Tretja raven: tožilstva pri pritožbenih sodiščih (15).

Vrhovni sodni svet je osrednji organ znotraj pravosodnega sistema, pristojen za urejanje tožilskega poklica. Začetno in nadaljnje poklicno usposabljanje sodnikov in tožilcev izvajanacionalni sodni inštitut, javni organ s statusom pravne osebe pod vodstvom vrhovnega sodnega sveta. Državno tožilstvo izvaja svoje naloge prek tožilcev, ki so zaposleni na tožilstvih. Slednja so pridružena vsem sodiščem, razen disciplinskim sodiščem.

Kazenski postopki, ki jih vodijo tožilstva pri pritožbenih sodiščih, sodiščih druge stopnje ter sodiščih za mladoletnike in družinske zadeve

Institucionalna hierarhija tožilstev je sledeča:

 1. Najvišji organ je tožilstvo pri vrhovnem kasacijskem sodišču (generalno državno tožilstvo), ki ga vodi generalni državni tožilec Romunije. Ta organ usklajuje dejavnosti tožilstev pri 15 pritožbenih sodiščih.
 2. Tožilstva pri pritožbenih sodiščih usklajujejo dejavnosti tožilstev pri 43 sodiščih druge stopnje (vključno s posebnim sodiščem za mladoletnike in družinske zadeve). Vsakega vodi tožilec predstojnik.
 3. Tožilstva pri sodiščih druge stopnje usklajujejo dejavnosti tožilstev pri 176 delujočih okrožnih sodiščih, pri čemer vsakega od teh vodi prvi tožilec.
 4. Tožilstva pri 176 delujočih okrožnih sodiščih predstavljajo prvo (najnižjo) raven hierarhije in jih vodijo prvi tožilci.

Dva ločena specializirana oddelka delujeta v okviru tožilstva pri vrhovnem kasacijskem sodišču. Ta oddelka sta:

 • Nacionalni direktorat za boj proti korupciji (DNA) je odgovoren za preiskovanje in pregon korupcije. Vodi ga glavni tožilec.
 • Direktorat za preiskovanje organiziranega kriminala in terorizma (DIICOT) je odgovoren za preiskovanje in pregon organiziranega kriminala in terorizma. Vodi ga glavni tožilec, ki deluje pod vodstvom generalnega državnega tožilca Romunije.

Kazenski postopki, ki jih vodijo tožilstva pri vojaških sodiščih

Kazenske postopke za kazniva dejanja vojaškega osebja vodijo vojaška tožilstva, ki imajo pravni položaj vojaških subjektov. Pridružena so vojaškim razsodiščem, vojaškemu sodišču v Bukarešti ali vojaškemu pritožbenemu sodišču v Bukarešti.

Funkcionalna hierarhija tožilcev

Dejavnosti tožilcev morajo biti v skladu z načeli zakonitosti, nepristranskosti in hierarhičnega nadzora.

Tožilci morajo delovati v skladu z zakonom, upoštevati in ščititi morajo človekovo dostojanstvo ter braniti pravice posameznikov.

Tožilci z vsakega tožilstva poročajo predstojniku tega tožilstva, ki nato poroča predstojniku hierarhično nadrejenega tožilstva.

Nadzor podrejenih tožilcev s strani generalnega državnega tožilca na tožilstvu pri vrhovnem kasacijskem sodišču, glavnega tožilca v nacionalnem direktoratu za boj proti korupciji in tožilca predstojnika na tožilstvu pri pritožbenem sodišču se lahko izvaja neposredno ali prek za to imenovanih tožilcev.

Vloga in pristojnosti

V Romuniji obstajata dve vrsti tožilcev:

 1. civilni tožilci, ki so pristojni za preiskavo in pregon kaznivih dejanj, ki jih storijo civilisti;
 2. vojaški tožilci, ki so pristojni za preiskavo in pregon kaznivih dejanj, ki jih storijo v glavnem pripadniki vojaškega osebja.

Nacionalne kategorije tožilcev so naslednje:

 • generalni državni tožilec Romunije (vodja tožilstva pri vrhovnem kasacijskem sodišču);
 • glavni tožilec (vodja DNA in DIICOT);
 • tožilci predstojniki (vodje tožilstev pri pritožbenih sodiščih);
 • prvi tožilci (vodje tožilstev pri sodiščih druge stopnje in okrožnih sodiščih);
 • predstojniki tožilskih oddelkov (vodje notranjih oddelkov tožilstev);
 • predstojniki tožilskih služb (vodje notranjih služb tožilstev);
 • predstojniki tožilskih uradov (vodje notranjih uradov tožilstev);
 • tožilci.

Kadar se šteje za nujno, lahko minister za pravosodje po uradni dolžnosti ali na zahtevo vrhovnega sodnega sveta nadzira tožilce prek tožilcev, ki jih je posebej določil generalni državni tožilec Romunije, glavni tožilec nacionalnega direktorata za boj proti korupciji ali minister za pravosodje sam, da preveri naslednje:

 • upravljalno učinkovitost tožilcev;
 • uspešnost tožilcev in dokončanje nalog; ter
 • kakovost strokovnih odnosov tožilcev z državljani in drugimi osebami, ki sodelujejo pri dejavnostih tožilstev.

Ta nadzor se ne nanaša na celoten razpon ukrepov, ki jih lahko tožilci sprejmejo med potekom kazenskih postopkov, niti na odločitve, povezane s temi postopki.

Minister za pravosodje lahko prosi generalnega državnega tožilca Romunije ali, kjer je to primerno, glavnega tožilca pri nacionalnem direktoratu za boj proti korupciji, da poroča o dejavnostih tožilstev in izda navodila o ukrepih, ki jih je treba sprejeti za učinkovito preprečevanje kriminala in učinkovit boj proti njemu.

Tožilstvo pri vrhovnem kasacijskem sodišču predloži letno poročilo o svojih dejavnostih vrhovnemu sodnemu svetu in ministru za pravosodje, ki svoje ugotovitve predstavi v poročilu romunskemu parlamentu.

Sodniki

Organizacija

Osrednji organ znotraj pravosodnega sistema, ki je pristojen za urejanje sodniškega poklica, je vrhovni sodni svet (CSM). Začetno in nadaljnje poklicno usposabljanje sodnikov in tožilcev izvaja nacionalni sodni inštitut, ki je javni organ s statusom pravne osebe pod vodstvom vrhovnega sodnega sveta.

Vloga in pristojnosti

V Romuniji se sodniki specializirajo za naslednje kategorije zadev:

 • civilne in civilno-izvršilne zadeve;
 • kazenske in kazensko-izvršilne zadeve;
 • gospodarske zadeve (stečajni sodniki);
 • zadeve, povezane z družinskim pravom in mladoletniki;
 • upravne zadeve in davčne/finančne zadeve;
 • zadeve, povezane s spori iz delovnega razmerja in socialnim zavarovanjem;
 • ustavne zadeve;
 • vojaške zadeve.

Organizacija pravniškega poklica: odvetniki

Odvetniki

Osrednji organ, pristojen za urejanje odvetniškega poklica, je romunska nacionalna zveza odvetniških zbornic (UNBR), pravna oseba javnega interesa, ki vključuje vse odvetniške zbornice v Romuniji. Zagotavlja usposobljeno izvajanje pravice do obrambe, strokovno usposobljenost in disciplino ter zaščito dostojanstva in časti odvetnikov, ki so njeni člani. Vse romunske odvetniške zbornice so članice romunske nacionalne zveze odvetniških zbornic.

Pravne zbirke podatkov

Informacije o romunskih odvetnikih so na voljo na spletišču romunske nacionalne zveze odvetniških zbornic.

Ali je dostop do te zbirke podatkov brezplačen?

Da, dostop do zbirke podatkov je brezplačen.

Pravni svetovalci

V skladu z zakonom lahko pravni svetovalci na okrajni ravni za sektor ali področje dejavnosti in v skladu s poklicnimi interesi oblikujejo združenja ali, kjer je to primerno, nacionalna združenja, za katera velja zakon o združenjih in ustanovah. Eno od strokovnih združenj, ustanovljenih v skladu z zakonom o združenjih in ustanovah, je romunska zveza združenj pravnih svetovalcev (OCJR). Ta zveza vključuje vsa združenja pravnih svetovalcev v vseh okrajih. Pravni svetovalci lahko prav tako oblikujejo poklicna združenja. Seznami pravnih svetovalcev po okrajih so na voljo na spletiščih članskih združenj v okviru OCJR. Povezave so na voljo na spletišču OCJR.

Notarji

Organizacija

V skladu z zakonom je romunsko ministrstvo za pravosodje preneslo izvajanje notarskih storitev na nacionalno zvezo notarjev (UNNP). Nacionalna zveza notarjev je strokovni organ, ki predstavlja notarje in je odgovoren za organizacijo notarskega poklica, zaščito poklicnih interesov članov ter ohranjanje ugleda tega poklica. Vsi notarji so člani nacionalne zveze. Notarji so združeni v 15 notarskih zbornicah, vsaka od teh pa je povezana s pritožbenim sodiščem.

Vloga in pristojnosti

V Romuniji notarji nudijo naslednje pravne storitve:

 • priprava potrebnih dokumentov za pravno nasledstvo in oporočno dedovanje;
 • sklepanje pogodb (prodajnih pogodb, pogodb o izmenjavi, pogodb o vzdrževanju, darilnih pogodb, hipotekarnih pogodb, zastavnih pogodb, zakupnih pogodb, najemnih pogodb) in drugih aktov (jamstev, ki jih zahtevajo različne institucije od svojega upravnega osebja);
 • priprava statutov za podjetja, združenja in ustanove;
 • overitev dokumentov;
 • potrjevanje podpisov, ugotavljanje istovetnosti podpisov in pečatov;
 • katere koli druge storitve, ki jih določa zakon.

Drugi pravniški poklici

Sodni izvršitelji

Romunska nacionalna zveza sodnih izvršiteljev (UNEJ) je strokovni organ s statusom pravne osebe, ki združuje vse sodne izvršitelje. Odgovorna je za ohranjanje ugleda in avtoritete poklica sodnega izvršitelja. Njena glavna naloga je, da zastopa in brani poklicne interese svojih članov. Sodni izvršitelji so združeni v 15 zbornicah, vsaka od teh pa je povezana z ustreznim pritožbenim sodiščem.

Seznam sodnih izvršiteljev je na voljo na spletiščih romunske nacionalne zveze sodnih izvršiteljev in ministrstva za pravosodje. Vendar sta ti dve zbirki podatkov različno urejeni.

Sodni pomočniki

Osrednji organ znotraj pravosodnega sistema, ki je pristojen za urejanje poklica sodnega pomočnika, je vrhovni sodni svet (CSM).

Državna šola za sodne pomočnike (SNG) je javni organ s statusom pravne osebe pod vodstvom vrhovnega sodnega sveta, ki je pristojen za zagotavljanje začetnega in nadaljnjega strokovnega usposabljanja sodnih pomočnikov.

Romunski pravosodni sistem pozna več kategorij sodnih pomočnikov:

 • pomočniki na sodnih obravnavah;
 • pomočniki za statistične podatke;
 • pomočniki raziskovalci;
 • pomočniki za informacijsko tehnologijo;
 • arhivski pomočniki;
 • sodni tajniki.

Več informacij o sodnih pomočnikih je na voljo v tem dokumentu. PDF (390 Kb) en

Zadnja posodobitev: 09/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.