Typer av juristyrken

Bulgarien

Denna sida innehåller information om juristyrken i Bulgarien. Juristyrken: inledning Åklagare Undersökningsdomare Domare Juristyrkenas organisation: advokater Notarius publicus Övriga juristyrken

Innehåll inlagt av
Bulgarien

Juristyrken – inledning

De huvudsakliga juristyrkena i Bulgarien är åklagare, undersökningsdomare, domare, advokat, notarius publicus, privat och statlig stämningsman samt inskrivningsdomare. De regleras i Bulgariens grundlag och lagen om domstolsväsendet (Zakon za sădebnata vlast).

Åklagare

Organisation

Åklagarmyndigheten i Bulgarien består av riksåklagaren (Glaven prokuror), åklagarkamrarna för högsta kassationsdomstolen (Vărchovna kasatsionna prokuratura) och för högsta förvaltningsdomstolen (Vărchovna administrativna prokuratura), nationella utredningstjänsten (Natsionalna sledstvena sluzjba), åklagarkamrarna för appellationsdomstolarna (apelativni prokuraturi), för särskilda appellationsdomstolen för brottmål (Apelativna spetsializirana prokuratora), för militära appellationsdomstolen (Voenna-apelativna prokuratura), för de regionala domstolarna (okrăzjni prokuraturi), för särskilda brottmålsdomstolen (Spetsializirana prokuratora), för de militära regiondomstolarna (voenno-okrăzjni prokuraturi) och för distriktsdomstolarna (rajonni prokuraturi). Vid åklagarkamrarna för de regionala domstolarna finns det regionala utredningsavdelningar. Åklagarkammaren för särskilda brottmålsdomstolen har också en utredningsavdelning. Åklagarkamrarna för de regionala domstolarna har förvaltningsrättsliga avdelningar där åklagarna deltar i handläggningen av förvaltningsmål.

Åklagarmyndigheten är enhetlig och centraliserad. Alla åklagare och undersökningsdomare lyder under riksåklagaren. Varje åklagare lyder under en överordnad åklagare, och alla åklagare och undersökningsdomare lyder under den administrativa chefen för den åklagarkammare där de är anställda. De militära åklagarna och undersökningsdomarna är oberoende av de militära myndigheterna när de fullgör sina skyldigheter.

Riksåklagaren utnämns och entledigas av Bulgariens president efter förslag från Högsta rättsliga rådet för en period på sju år utan möjlighet till förlängning.

Åklagare utnämns, befordras och degraderas, förflyttas och entledigas efter beslut av högsta rättsliga rådet.

Följande åklagarbefattningar finns:

  • Åklagare vid åklagarkammaren för högsta kassationsdomstolen och åklagare vid åklagarkammaren för högsta förvaltningsdomstolen – minst tolv års arbetslivserfarenhet som jurist.
  • Åklagare vid åklagarkamrarna för appellationsdomstolarna och för militära appellationsdomstolen – minst tio års arbetslivserfarenhet som jurist, och åklagare vid åklagarkammaren för särskilda appellationsdomstolen för brottmål – minst tolv års arbetslivserfarenhet, varav minst åtta år som åklagare eller undersökningsdomare.
  • Åklagare vid åklagarkamrarna för de regionala domstolarna och för de militära regiondomstolarna – minst åtta års arbetslivserfarenhet som jurist, och åklagare vid åklagarkammaren för särskilda brottmålsdomstolen – minst tio års arbetslivserfarenhet, varav minst fem år som åklagare eller undersökningsdomare.
  • Åklagare vid åklagarkamrarna för distriktsdomstolarna – minst tre års arbetslivserfarenhet som jurist.
  • Biträdande åklagare – inga krav på tidigare arbetslivserfarenhet.

Åklagare blir oavsättliga efter beslut av högsta rättsliga rådet efter en fullgjord femårig tjänstgöringsperiod och efter det att en omfattande prestationsbedömning gett positivt resultat.

Roll och arbetsuppgifter

Riksåklagaren leder åklagarmyndigheten, utfärdar anvisningar och riktlinjer om åklagarmyndighetens verksamhet samt inrättar tillsammans med chefer för ministerier och statliga institutioner specialiserade myndighetsövergripande grupper för att bistå utredningar som leds av en åklagare utsedd av riksåklagaren. Riksåklagaren kan hänskjuta mål till författningsdomstolen.

Åklagarna leder och övervakar utredningarna. Åklagarna kan invända mot lagstridiga beslut och kräva att de ska återkallas eller ändras inom de tidsfrister och på det sätt som anges i lagstiftningen. De kan hejda ett besluts verkställighet till dess att invändningen har behandlats av behörigt organ. En åklagares samtliga beslut och åtgärder kan överklagas vid den åklagarkammare som är direkt överordnad den berörde åklagaren, om de inte är föremål för rättslig prövning. Den hierarkiskt överordnade åklagaren eller åklagaren vid den överordnade åklagarkammaren får vidta åtgärder som ingår i underordnade åklagares behörighetsområde, eller skriftligen tillfälligt eller definitivt återkalla förelägganden av underordnade åklagare i de fall som föreskrivs i lag.

Vid utförandet av sina arbetsuppgifter ska åklagarna agera självständigt och i enlighet med lagen. De ska vara politiskt neutrala. När åklagarna fattar sina beslut ska de utgå från lagstiftningen och det bevismaterial som inhämtats i målet och i samband med detta låta sig ledas av sitt samvete och sin inre övertygelse.

För närmare information, se webbplatsen för Bulgariens åklagarmyndighet.

Det bulgariska åklagarsamfundet (Asotsiatsija na prokurorite v Bălgarija, APB) är en frivillig och opolitisk sammanslutning av åklagare som ingår i Bulgariens åklagarmyndighet, samt av personer som har arbetat som åklagare. Samfundet har till uppgift att föra samman åklagare från åklagarkamrarna i hela landet och, att se till att de får den information de behöver och att det sker ett utbyte av vetenskapliga utlåtanden i frågor som berör åklagarnas arbete, samt att stärka åklagarmyndighetens och åklagarnas internationella kontakter. För närmare information, se samfundets webbplats – www.apb.prb.bg.

Undersökningsdomare

Enligt lagen om domstolsväsendet har undersökningsdomare i Bulgarien ställning som ”magistrati” (domare och åklagare).

Utredningar genomförs av nationella utredningstjänsten, de regionala utredningsavdelningarna vid åklagarkamrarna för de regionala domstolarna och utredningsavdelningen vid åklagarkammaren för särskilda brottmålsdomstolen. Utredningsavdelningen vid stadsåklagarkammaren i Sofia har samma ställning som en regional utredningsavdelning.

Nationella utredningstjänsten leds av riksåklagaren, antingen direkt eller genom direktören, som även fungerar som ställföreträdande riksåklagare i fråga om utredningar. Nationella utredningstjänstens direktör ansvarar för den administrativa och organisatoriska ledningen av de undersökningsdomare och tjänstemän som är anställda vid nationella utredningstjänsten och ger undersökningsdomare från de regionala utredningsavdelningarna vid åklagarkamrarna för de regionala domstolarna metodvägledning.

Vid de regionala utredningsavdelningarna vid åklagarkamrarna för de regionala domstolarna och vid utredningsavdelningen vid åklagarkammaren för särskilda brottmålsdomstolen arbetar undersökningsdomare.

Undersökningsdomarna vid de regionala utredningsavdelningarna vid åklagarkamrarna för de regionala domstolarna och vid utredningsavdelningen vid åklagarkammaren för särskilda brottmålsdomstolen utreder ärenden som förelagts dem av den administrativa chefen för åklagarkammaren i fråga.

När de utför sina uppgifter i samband med brottmål agerar utredningsorganen under ledning och överinseende av en åklagare.

De förelägganden som undersökningsdomarna utfärdar i samband med sina utredningar är bindande för alla statliga myndigheter, juridiska personer och medborgare.

Domare

Domare i Bulgarien utnämns, befordras och degraderas, förflyttas och entledigas efter beslut av högsta rättsliga rådet.

Organisation

Följande domarbefattningar finns:

  • Domare vid högsta kassationsdomstolen och domare vid högsta förvaltningsdomstolen – minst tolv års arbetslivserfarenhet som jurist.
  • Domare vid appellationsdomstolarna och domare vid militära appellationsdomstolen – minst tio års arbetslivserfarenhet som jurist, och domare vid särskilda appellationsdomstolen för brottmål – minst tolv års arbetslivserfarenhet, varav minst åtta år som domare i brottmål.
  • Domare vid regionala domstolar, förvaltningsdomstolar och militära domstolar – minst åtta års arbetslivserfarenhet som jurist, och domare vid särskilda brottmålsdomstolen – minst tio års arbetslivserfarenhet, varav minst fem år som domare i brottmål.
  • Domare vid distriktsdomstolar – minst tre års arbetslivserfarenhet.
  • Biträdande domare – inga krav på tidigare arbetslivserfarenhet.

Domare blir oavsättliga efter beslut av högsta rättsliga rådet efter en fullgjord femårig tjänstgöringsperiod och efter det att en omfattande prestationsbedömning har gett positivt resultat.

Domarförbundet i Bulgarien (Săjuz na sădiite v Bălgarija, SSB) grundades i Sofia den 28 mars 1997 av 30 grundare, däribland domare från högsta kassationsdomstolen och från region- och distriktsdomstolar i hela landet.

Förbundet är en efterföljare till förbundet för bulgariska domare (Săjuz na bălgarskite sădii) som grundades 1919 och var verksamt fram till 1945 som en informell yrkesorganisation som förde domarkåren samman och hade i uppgift att skydda dess yrkesintressen och diskutera och finna lösningar på dess problem.

För närmare information, se webbplatsen för domarförbundet i Bulgarien.

Sammanslutningen ”BULGARISKA DOMARFÖRENINGEN” (”Bălgarska sădijska asotsiatsija”) inrättades för att sörja för rättvisa, öppenhet och tillgång till rättslig prövning för medborgarna.

Sammanslutningen arbetar inom ramen för rättsväsendet och med respekt för grundlagen och övriga rättsliga bestämmelser samt i överensstämmelse med de yrkesetiska och allmänna etiska reglerna. För närmare information, se den bulgariska domarföreningens webbplats – www. https://judgesbg.org.

Roll och arbetsuppgifter

Domarförbundet i Bulgarien upprättar akter, bland annat om disciplinära förfaranden som riktar sig mot domare, fungerar som medlare vid tvister mellan domare och andra offentligt anställda, bistår den lagstiftande makten under lagstiftningens gång, har ett arkiv och ger ut en tidning.

Domstolsbiträden och åklagarbiträden

Vid de regionala domstolarna samt vid förvaltnings- och appellationsdomstolarna, vid högsta kassationsdomstolen och vid högsta förvaltningsdomstolen arbetar domstolsbiträden.

Vid åklagarkamrarna för de regionala domstolarna, appellationsdomstolarna, högsta kassationsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen arbetar åklagarbiträden.

För att kunna bli utnämnd till domstols- eller åklagarbiträde måste en person uppfylla de krav som ställs för befattningen som domare, åklagare eller undersökningsdomare och ha blivit godkänd i ett uttagningsprov för domstolstjänstemän.

Domstolsbiträdena utnämns av den administrativa chefen vid respektive domstol. Åklagarbiträdena utnämns av riksåklagaren eller av den administrativa chefen vid respektive åklagarkammare.

Juristyrkenas organisation: advokater

Advokater

I Bulgarien är advokatyrket grundlagsstadgat. Advokat får endast den bli som har avlagt en ed och är upptagen i advokatsamfundets register. Varje regional domstol har i sin domkrets ett advokatsamfund som är underställt högsta advokatrådet (Vissj advokatski săvet). Högsta advokatrådet har sitt säte i Sofia. Advokaternas ställning, rättigheter och skyldigheter regleras i lagen om advokatväsendet (Zakon za advokaturata).

Högsta advokatrådet är en juridisk person och består av företrädare för advokatsamfunden med en representation enligt formeln 1 delegat per 40 advokater.

Högsta advokatrådet sammankallar och anordnar generalförsamlingar för landets advokater, verkställer deras beslut och rapporterar till dem, fastställer advokaternas inträdes- och årsavgifter, utfärdar föreskrifter i enlighet med lagen om advokatväsendet, fattar beslut om klagomål mot lagstridiga beslut som har fattats av advokatsamfundens generalförsamlingar och om advokatrådsvalens överensstämmelse med lagen, fattar beslut vid klagomål och invändningar mot advokatrådens beslut om tillträde till praktikplatser och inskrivningar i advokatregistret samt hanterar och godkänner utgifter för högsta tillsynsrådets (Vissj kontrolen săvet) och högsta disciplinnämndens (Vissj distsiplinaren săd) verksamhet.

Högsta advokatrådet för ett register över advokater, ett över biträdande advokater och advokatbyråer och ett register över utländska advokater som har rätt att uppträda som försvarare vid bulgariska domstolar.

Rättsdatabas

För närmare information, se webbplatsen för Högsta advokatrådet.

Notarius publicus

Organisation

En notarius publicus är en person som av staten har fått i uppgift att utföra de uppgifter inom ramen för notarieämbetet som föreskrivs i lag. En notarius publicus är oberoende och ska vid utförandet av sina arbetsuppgifter endast rätta sig efter lagen. Justitieministern utövar tillsyn över varje notarius publicus verksamhet för att se till att lagstiftningen och stadgarna för notariekammaren (Notarialna kamara) följs.

Notarius publicus ställning, rättigheter och skyldigheter regleras i lagen om notarieämbetet och dess verksamhet (Zakon za notariusite i notarialnata dejnost).

Roll och arbetsuppgifter

Notariekammaren är en organisation för personer som arbetar som notarius publicus i Bulgarien och har inrättats i enlighet med lagen om notarieämbetet och dess verksamhet. Varje notarius publicus är i kraft av sitt ämbete medlem av notariekammaren. Notariekammaren är en juridisk person med säte i Sofia.

Notariekammarens organ är generalförsamlingen, notarienämnden, tillsynsnämnden och disciplinnämnden. Ordföranden för notarienämnden fungerar som representant för notariekammaren.

Notariekammaren organiserar och underlättar notarius publicus verksamhet, värnar om och stärker yrkeskårens anseende och upprätthåller förbindelser med internationella organisationer med liknande verksamhet.

För närmare information, se webbplatsen för notarienkammaren.

Övriga juristyrken

Privata stämningsmän

En privat stämningsman är en person som av staten har anvisats uppgiften att vidta exekutiva åtgärder för att driva in enskilda och offentliga fordringar. En privat stämningsman är verksam inom domkretsen för en regional domstol.

De privata stämningsmännens kammare (Kamara na tjastnite sădebni izpălniteli) har i uppgift att främja yrket som privat stämningsman och att förbättra exekutionsförfarandet i Bulgarien genom att värna om allmänintresset och bistå sina medlemmar.

Rättsdatabas

De privata stämningsmännens kammare för ett register över privata stämningsmän.

Registret är offentligt och kan konsulteras via kammarens webbplats. Enligt lagen om privata stämningsmän (Zakon za tjastnite sădebni izpălniteli) har envar rätt att konsultera registret och få utdrag ur det.

Privata stämningsmän ska lämna in halvårsvisa och årliga verksamhetsberättelser till justitieministeriet. Justitieministern använder dessa för att bygga ut, underhålla och utveckla ett informationssystem för exekutionsväsendet. För användningen av informationssystemet tar justitieministeriet ut en avgift som grundar sig på en prislista som har godkänts av regeringen. Tillgången till informationssystemet i tjänsten är kostnadsfri för statliga och lokala myndigheter, lokala förvaltningsorgan och personer som har ålagts att utöva en offentlig funktion.

Statliga stämningsmän

Statliga stämningsmän har i uppdrag att driva in enskilda fordringar. Staten kan också ge statliga stämningsmän i uppdrag att driva in offentliga fordringar i de fall som fastställs i lag.

Antalet statliga stämningsmän fastställs av justitieministern.

I distriktsdomstolar utan statliga stämningsmän ska deras arbetsuppgifter utföras av en distriktsdomare som utses av domstolens ordförande och detta ska meddelas justitieministern.

Statliga stämningsmän utses av justitieministern efter ett uttagningsprov. Justitieministern kan också utlysa ett uttagningsprov på förslag avordföranden för en distriktsdomstol.

Föreningen för statliga stämningsmän i Bulgarien (Asotsiatsija na dărzjavnite sădebni izpălniteli v Bălgarija) är en oberoende och frivillig yrkesorganisation för de statliga stämningsmännen i Bulgarien. Den värnar om deras yrkesmässiga, intellektuella, kulturella, samhälleliga och materiella intressen och arbetar för att främja yrket och stärka dess anseende i stat och samhälle.

Rättsdatabas

Registret över statliga stämningsmän kan konsulteras via webbplatsen för föreningen för statliga stämningsmän i Bulgarien.

Inskrivningsdomare

Vid distriktsdomstolarna finns det inskrivningsdomare.

Inskrivningsdomaren bifaller och avslår ansökningar om inskrivningar, anteckningar eller strykningar i fastighetsregistret, fattar beslut om utfärdande av registerutdrag eller certifikat och utför en notarius publicus uppgifter och andra uppgifter som föreskrivs i lag. En inskrivningsdomare får bara utföra sina uppgifter inom sitt distrikt.

Antalet inskrivningsdomare fastställs av justitieministern.

Vid distriktsdomstolar utan inskrivningsdomare eller där inskrivningsdomaren är förhindrad att utföra sina arbetsuppgifter ska dessa utföras av en distriktsdomare, och detta ska meddelas justitieministern.

Justitieministern får ge en statlig stämningsman vid samma domstol i uppdrag att utföra en inskrivningsdomares uppgifter.

Inskrivningsdomare utses av justitieministern efter ett uttagningsprov. Justitieministern kan också utlysa ett uttagningsprov på förslag av ordföranden för en distriktsdomstol.

Bulgariska föreningen för inskrivningsdomare (Bălgarska asotsijatsija na sădiite po vpisvanijata) är en oberoende och frivillig yrkesorganisation för inskrivningsdomarna i Bulgarien. Den värnar om deras yrkesmässiga, intellektuella, kulturella, samhälleliga och materiella intressen och arbetar för att främja yrket och stärka dess anseende i stat och samhälle. För närmare information, se föreningens webbplats – http://www.basv.free.bg.

Ytterligare upplysningar om juristyrken finns här PDF (378 Kb) en.

Senaste uppdatering: 08/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.