Typer av juristyrken

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

Juristyrken – inledning

Andra närstående yrken

Det finns inga närstående yrken, som exempelvis notarius publicus, i Cypern. Allt som har att göra med rättsliga frågor är rättsligt material, och endast medlemmar i Cyperns advokatsamfund (Pankýprios Dikigorikós Sýllogos) får utöva yrket enligt tillämpliga lagar. Pensionerade advokater får självfallet fortsätta att arbeta som interna juridiska konsulter både vid befintliga advokatbyråer och i andra organisationer.

Ett yrke som skulle kunna betraktas som närstående är juristassistent (dikigorikoí ypálliloi). Juristassistenter omfattas av särskild lagstiftning. Personer som vill bli juristassistenter ska ha genomgått gymnasieutbildning, ha arbetat i minst sex sammanhängande månader på en advokatbyrå och vara redbara. Personen ska inge en ansökan till registratorn (Protokollitís) vid distriktsdomstolen (Eparchiakó Dikastírio) i det distrikt där den advokatbyrå där kandidaten arbetar är belägen.

Åklagare (Dimósioi Katígoroi)

Organisation

Allmänt

Utöver sitt uppdrag som statens juridiska rådgivare förestår Cyperns statsåklagare (Genikós Eisangeléas) också lagrådet (Nomikí Ypiresía). Statsåklagaren fungerar också som chef för allmänna åtal (Ypéfthynos tis Ypiresías Diacheírisis Poinikón Ypothéseon).

Lagrådet är sammansatt av advokater under ledning av statsåklagaren. Några av dem är specialiserade på straffrätt och handlägger mål som prövas av brottmålsdomstolarna (Kakourgiodikeía). Statsåklagaren hålls alltid informerad och utfärdar relevanta riktlinjer.

Utöver medlemmarna i lagrådet fungerar även tjänstemän vid Cyperns poliskår (Astynomikí Dýnami Kýprou) med juristexamen och de kvalifikationer som krävs för att praktisera som jurist som allmänna åklagare. Även om dessa personer är poliser rapporterar de till och är underställda statsåklagaren när de fungerar som allmänna åklagare. Statsåklagaren har samma befogenheter när det gäller dessa personer som för lagrådsadvokaternas arbete.

I undantagsfall har statsåklagaren rätt att delegera särskilda ärenden till ansedda praktiserande advokater.

Allmänna åklagares roll och arbetsuppgifter

Åklagarämbetet (Katigoroúsa Archí) vid distriktens brottmålsdomstolar leds av advokaterna (juristerna) vid polisens åklagaravdelningar, även om detta i särskilda fall naturligtvis inte utesluter att en medlem av lagrådet beordras att utföra detta arbete. Åklagarämbetet vid brottmålsdomstolarna leds av advokater i lagrådet. Oavsett vem som förestår åklagarmyndigheten är de alla underställda statsåklagaren. Denne kan när som helst ingripa och någon enstaka gång lägga ned ett straffrättsligt förfarande.

Statsåklagaren förestår lagrådet och biträds av biträdande statsåklagaren (Voithós Genikós Eisangeléas), följt av Republiken Cyperns åklagare (Eisangeleís tis Dimokratías), Republiken Cyperns huvudadvokater (Anóteroi Dikigóroi tis Dimokratías) och Republiken Cyperns advokater (Dikigóroi tis Dimokratías). En av Republiken Cyperns åklagare förestår straffrättsavdelningen (Poinikó Tmíma), och även denne rapporterar till statsåklagaren.

Förfarandena är kontradiktoriska. Åklagarmyndigheten lägger fram sina bevis och de av åklagarmyndigheten kallade vittnena förhörs, korsförhörs och förhörs på nytt. När åklagarsidan har kallat alla vittnen måste domstolen avgöra huruvida åklagarmyndigheten har ett prima facie-fall. Om så är fallet uppmanas åtalade att avge svaromål, och domstolen underrättar dem om att de kan kalla egna vittnen och vittna under ed. I det sistnämnda fallet korsförhörs både den åtalades vittnen och den åtalade själv av åklagarmyndigheten. I annat fall kan den åtalade avge en förklaring från förhörsbåset utan att avlägga ed, och i så fall hålls det inget korsförhör.

Domstolen meddelar sin dom vid slutet av förhandlingen. Vid friande dom frikänns och friges den åtalade. Vid fällande dom ges försvaret möjlighet att plädera för straffnedsättning, och när förfarandet har avslutats ådömer domstolen en lämplig påföljd.

Domare

Organisation

De cypriotiska domstolarnas uppbyggnad är mycket enkel.

Högsta domstolen (Anótato Dikastírio)

Högsta domstolen inrättades på grundval av bestämmelserna i lagen om rättsväsendet (diverse bestämmelser) 1964 (O perí Aponomís tis Dikaiosínis (Poikílai Diatáxeis) Nómos tou 1964) (lag 33/1964) efter det att både Högsta domstolens ordförande och författningsdomstolens ordförande (Anótato Syntagmatikó Dikastírio) hade avgått. Därigenom hade de båda domstolarna praktiskt taget upplösts, eftersom företrädarna för den turkiska enklaven i olika statliga organ inte var närvarande och därmed inte kunde samtycka till de nödvändiga besluten.

Högsta domstolens ledamöter utses av Republiken Cyperns president. Den har för närvarande 13 ledamöter, av vilka en utses till ordförande. Redbara personer med minst tolv års tjänst som jurist kan utses till ledamöter i Högsta domstolen.

Brottmålsdomstolar (Kakourgiodikeía)

Brottmålsdomstolen är den högsta brottmålsdomstolen i första instans i Cypern och är sammansatt av tre domare (ordföranden, Próedros, en överordnad distriktsdomare, Anóteros Eparchiakós Dikastís, och en distriktsdomare, Eparchiakós Dikastís). Högsta domstolen utnämner brottmålsdomstolens ledamöter för en ämbetstid på två år bland distriktsdomstolarnas ordförande, de överordnade distriktsdomarna respektive distriktsdomarna).

Distriktsdomstolar (Eparchiaká Dikastíria)

Varje cypriotiskt distrikt har en distriktsdomstol med obegränsad behörighet, med undantag av ärenden som faller inom Högsta domstolens och nedanstående specialdomstolars behörighet. Distriktsdomstolarnas domare är uppdelade på distriktsdomstolsordförande, seniora distriktsdomare och distriktsdomare. Distriktsdomstolarnas domare utses, förflyttas och befordras av Högsta domstolen.

Familjedomstolar (Oikogeneiaká Dikastíria)

Familjedomstolarna, som inrättades på grundval av lagen om familjedomstolar (O perí Oikogeneiakón Dikastiríon Nómos) (lag 23/90), är sammansatta av tre ledamöter (ordföranden och två assessorer). De har alla juristbakgrund och måste ha verkat som advokater före sin utnämning.

Hyresdomstolar (Dikastírio Elénchou Enoikiáseon)

Dessa specialdomstolar är sammansatta av tre ledamöter, nämligen ordföranden och två assessorer. Domstolens ordförande ska vara en advokat som praktiserat som jurist i minst lika många år som krävs för att utnämnas till domare i en distriktsdomstol.

Arbetsdomstolar (Dikastírio Ergatikón Diaforón)

Liksom hyresdomstolar är arbetsdomstolar sammansatta av tre ledamöter, nämligen ordföranden och två assessorer. Ordföranden ska vara en jurist som verkat som advokat i fem år före utnämningen till domare i en arbetsdomstol.

Militärdomstolen (Stratiotikó Poinikó Dikastírio)

Den sista specialdomstolen är militärdomstolen. Ordföranden är en ansedd advokat som vid tiden för utnämningen har de kvalifikationer som krävs för utnämning till domare i en distriktsdomstol. Militärdomstolens ordförande ska vara officer med lägst överstes rang. Assessorerna i militärdomstolen ska vara yrkesmilitärer som tjänstgör i armén.

Förteckning (Evretírio)

På Högsta domstolens webbplats finns en förteckning över domstolarna i Cypern som också innehåller viss allmän information.

Roll och arbetsuppgifter

Högsta domstolen (Anótato Dikastírio)

Högsta domstolen fungerar som appellationsdomstol för överklagande av domar i alla lägre domstolar i Cypern och som förstainstansdomstol i olika förvaltningsrättsliga och sjörättsliga ärenden. Den utfärdar också certiorarimandamus och andra beslut och utövar tillsyn över alla lägre domstolar i Cypern för att kontrollera att de fungerar väl. Högsta domstolen har också disciplinär tillsyn över domarkåren.

Brottmålsdomstolar (Kakourgiodikeía)

Bortsett från några mycket grova brott har varje brottmålsdomstol behörighet att i första instans pröva alla brott som är straffbara enligt strafflagen (Poinikós Kódikas) eller andra lagar. Brotten ska ha begåtts inom Cyperns gränser eller i de suveräna basområdena. Cyprioter ska vara involverade antingen som gärningsperson eller brottsoffer. Behörigheten gäller också i andra länder medan den åtalade var i cypriotisk tjänst, eller på ett fartyg eller flygplan i Cypern, eller på sådana andra platser och under sådana omständigheter som föreskrivs i lag.

Distriktsdomstolar (Eparchiaká Dikastíria)

Distriktsdomstolar som utgörs av en ordförande har behörighet att i första instans pröva och avgöra alla ärenden som omfattas av deras lokala behörighet.

Varje överordnad distriktsdomare eller distriktsdomare har behörighet (bortsett från vissa undantag) att avgöra ärenden där det omtvistade beloppet eller det omtvistade värdet inte överstiger 500 000 euro för en överordnad distriktsdomare och 100 000 euro för en distriktsdomare.

Distriktsdomstolarnas straffrättsliga behörighet omfattar alla brott som begåtts inom domstolens distrikt, där det straff som föreskrivs i lagen är högst fem års fängelse eller böter på 50 000 euro eller bådadera och för vilka domstolen kan besluta att en ersättning på högst 6 000 euro ska betalas till brottsoffret.

Alla domar som avkunnats av distriktsdomstolarna, i både brottmål och tvistemål, kan alltid överklagas till Högsta domstolen.

Specialdomstolar

Familjedomstolarnas behörighet omfattar nästan alla äktenskapliga tvister. Hyresdomstolarnas behörighet är begränsad till tvister beträffande byggnader som omfattas av hyresreglering. Arbetsdomstolarnas behörighet omfattar endast relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare, särskilt när det gäller påstådd uppsägning utan saklig grund. Militärdomstolen har behörighet att döma i brottmål som rör medlemmar i nationalgardet (Ethnikí Frourá) eller vid överträdelse av nationalgardets förordningar.

Alla domar som meddelas av ovanstående domstolar kan överklagas till Högsta domstolen.

Juristyrkenas organisation: jurister (Dikigóroi)

Det finns ett standardsystem för tillhandahållandet av juridiska tjänster i Cypern. Alla som tillhandahåller sådana tjänster kallas advokater, oavsett i vilket land de har studerat och vilken universitetsexamen deras juridikstudier har lett fram till.

På internet finns det en förteckning över advokater. Advokater och domare har fri tillgång till förteckningen, och allmänheten kan få tillgång till den genom att betala en abonnemangsavgift.

Rättsdatabaser

Det finns ingen officiell webbplats där domar offentliggörs. Vissa utvalda domar från senare tid offentliggörs på Högsta domstolens webbplats.

Det finns en rad privata webbplatser som ger tillgång till rättspraxis, antingen mot betalning eller kostnadsfritt. Webbplatsen leginetcy innehåller lagstiftning, rättspraxis och förordningar. Tillgången till webbplatsen är kostnadsfri för advokater, domare och ministerier. Andra som vill ha tillgång till webbplatsen måste betala ett abonnemang. Webbplatsen cylaw innehåller domstolsavgöranden och är öppen för alla.

Advokater/juridiska rådgivare (Nomikoí Sýmvouloi)

Cypern har som sagt ett standardsystem för advokaters/juridiska rådgivares yrkesutövning.

Notarie (Symvolaiográfoi)

Notarius publicus som yrke finns inte i Cypern. Det arbete som vanligtvis utförs av en notarius publicus utförs av en advokat.

Övriga juristyrken

Följande yrken har samband med juristyrket i Cypern.

Registrator (Protokollités)

Registratorer utnämns av Högsta domstolen. Dessa domstolstjänstemän är vanligtvis advokater och har en utpräglad juristbakgrund. Registratorer har specifika arbetsuppgifter enligt tillämplig lagstiftning. Försteregistratorn leder domstolspersonalen och ansvarar för den allmänna kontrollen av personalen. En registrator kan också utnämnas för detta syfte av Högsta domstolen.

Exekutionstjänstemän (Epidótes)

Det finns två typer av exekutionstjänstemän: privat verksamma exekutionstjänstemän, vars verksamhet är begränsad till delgivning av olika domstolshandlingar, och anställda exekutionstjänstemän som främst utför uppdrag som rör verkställighet av domstolsavgöranden.

Juristassistenter (Dikigorikoí Ypálliloi)

Titeln juristassistent (dikigorikós ypállilos) erhålls efter sex månaders arbete vid en advokatbyrå och efter en ansökan till registratorn vid distriktsdomstolen i det distrikt där den advokatbyrå där kandidaten arbetar är belägen.

Länkar

Statsåklagarens kansli

Högsta domstolen

Senaste uppdatering: 11/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.