Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Typer av juristyrken

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Juristyrken – inledning

Advokatyrket – inledning

Advokatyrket i Cypern (Κυπριακή Δημοκρατία) regleras av bestämmelserna i advokatlagen (Ο περί Δικηγόρων Νόμος) kapitel 2, med senare ändringar.

Enligt bestämmelserna i advokatlagen ska varje person som vill utöva advokatyrket

  • ha avlagt juristexamen eller inneha ett examensbevis som erkänts av juristrådet (Νομικό Συμβούλιο),
  • ha genomgått ett års praktik på en advokatbyrå där minst en av advokaterna har utövat yrket i minst fem år vid den aktuella tidpunkten,
  • ha godkänts i de prov som anordnats av eller under överinseende av juristrådet.

Andra närstående yrken

Det finns inga närstående yrken, som exempelvis notarius publicus, i Cypern. Allt som har att göra med rättsakter är rättsligt material, och endast medlemmar i det cypriotiska advokatsamfundet (Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος) får utöva yrket enligt gällande lagar. Pensionerade advokater kan fortsätta att arbeta som interna juridiska konsulter både vid befintliga advokatbyråer och i andra organisationer.

Ett yrke som kanske kan betraktas som närstående är juridisk sakkunnig (δικηγορικοί υπάλληλοι). Juridiskt sakkunniga omfattas av särskild lagstiftning. Personer som vill bli juridiskt sakkunniga ska ha genomgått gymnasieutbildning, ha arbetat i minst sex sammanhängande månader på en advokatbyrå och vara redbar. Personen måste ansöka om registrering vid distriktsdomstolen i det distrikt där den advokatbyrå där kandidaten arbetar ligger.

Åklagare (Δημόσιοι Κατήγοροι)

Organisation

Allmänt

Förutom sitt uppdrag som statens juridiska rådgivare förestår Cyperns statsåklagare (Γενικός Εισαγγελέας) också lagrådet (Νομική Υπηρεσία). Statsåklagaren fungerar också som chef för allmänna åtal (Υπευθύνου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ποινικών Υποθέσεων).

Lagrådet är sammansatt av advokater under ledning av statsåklagaren. Några av dem är specialiserade på straffrätt och handlägger mål som prövas av brottmålsdomstolarna. Statsåklagaren hålls alltid informerad och utfärdar relevanta riktlinjer.

Utöver medlemmarna i lagrådet fungerar även de tjänstemän vid Cyperns poliskår (Αστυνομική Δύναμη Κύπρου) som har juristexamen och de kvalifikationer som krävs för att utöva advokatyrket som allmänna åklagare. Även om dessa personer är poliser rapporterar de till och är underställda statsåklagaren när de fungerar som allmänna åklagare. Statsåklagaren har samma befogenheter när det gäller det arbete som dessa personer utför som han har för lagrådsmedlemmarnas arbete.

I sällsynta fall har statsåklagaren rätt att beordra ansedda praktiserande advokater att handlägga särskilda ärenden.

Statsåklagares roll och arbetsuppgifter

Åklagarämbetet (Κατηγορούσα Αρχή) vid distriktens brottmålsdomstolar leds av advokaterna (juristerna) vid polisens åklagaravdelningar, även om detta i särskilda fall naturligtvis inte utesluter att en medlem av lagrådet beordras att utföra detta arbete. Åklagarämbetet vid brottmålsdomstolarna leds av advokater i lagrådet. Oavsett vem som förestår åklagarmyndigheten är de alla underställda statsåklagaren. Denne kan när som helst ingripa och någon enstaka gång lägga ned ett straffrättsligt förfarande.

Statsåklagaren förestår lagrådet och biträds av biträdande statsåklagaren (Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας), följt av Republiken Cyperns åklagare (Εισαγγελείς της Δημοκρατίας), Republiken Cyperns huvudadvokater (Ανώτεροι Δικηγόροι της Δημοκρατίας) och Republiken Cyperns advokater (Δικηγόροι της Δημοκρατίας). En av Republiken Cyperns åklagare förestår straffrättsavdelningen (Τμήμα Ποινικού Δικαίου), och även denne rapporterar till statsåklagaren.

De muntliga förhandlingarna sker i form av yttranden. Åklagarmyndigheten lägger fram sina bevis och de av åklagarmyndigheten inkallade vittnena förhörs, korsförhörs och förhörs på nytt. När åklagarmyndigheten har kallat in alla vitten måste domstolen avgöra om åklagarmyndigheten har ett prima facie-fall. Om så är fallet uppmanas den anklagade att avge svaromål, och domstolen underrättar honom om att han kan kalla in egna vittnen och vittna under ed. I det sistnämnda fallet korsförhörs både den anklagades vittnen och den anklagade av åklagarmyndigheten. I annat fall kan han avge en förklaring från förhörsbåset utan att avlägga ed, och i så fall hålls det inget korsförhör.

Domstolen avkunnar utslag vid slutet av förhandlingen. Vid frikännande friges den anklagade. Vid fällande dom ges försvaret möjlighet att plädera för straffnedsättning, och när förfarandet har avslutats avkunnar domstolen ett lämpligt straff.

Domare

Organisation

De cypriotiska domstolarnas uppbyggnad är mycket enkel.

Högsta domstolen (Ανώτατο Δικαστήριο)

Högsta domstolen inrättades på grundval av bestämmelserna i lagen om rättsväsendet (diverse bestämmelser) 1964 (O περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμος του 1964) [lag 33/1964] efter det att både Högsta domstolens ordförande och Författningsdomstolens (Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο) ordförande hade avgått. Därigenom hade de båda domstolarna praktiskt taget upplösts eftersom företrädarna för den turkiska enklaven i olika statliga organ inte var närvarande och samtyckte till de nödvändiga besluten.

Högsta domstolens ledamöter utses av Republiken Cyperns president. Den har för närvarande 13 ledamöter av vilka en utses till ordförande. Redbara personer med minst 12 års oklanderlig tjänst som jurist kan utses till ledamöter i Högsta domstolen.

Brottmålsdomstolar (Κακουργιοδικεια)

Brottmålsdomstolen är den högsta brottmålsdomstolen i första instans i Cypern och är sammansatt av tre domare (ordföranden, en överordnad distriktsdomare och en distriktsdomare). Högsta domstolen utnämner brottmålsdomstolens ledamöter för en ämbetstid på två år bland distriktsdomstolarnas ordförande, de överordnade distriktsdomarna respektive distriktsdomarna).

Distriktsdomstolar (Επαρχιακα Δικαστηρια)

Varje cypriotisk provins har en distriktsdomstol med obegränsad behörighet, med undantag av ärenden som faller inom Högsta domstolens och nedanstående specialdomstolars behörighet. Distriktdomstolarnas domare är uppdelade på distriktsdomstolsordförande, överordnade distriktsdomare och distriktsdomare. Distriktsdomstolarnas domare utses, förflyttas och befordras av Högsta domstolen.

Familjedomstolar (Οικογενειακά Δικαστήρια)

Familjedomstolarna, som inrättades på grundval av lagen om familjedomstolar (Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμος) (lag 23/90), är sammansatta av tre ledamöter (ordföranden och två lekmän). De har alla juristbakgrund och har verkat som advokater före sin utnämning.

Hyresdomstolar (Δικαστηρια Ελεγχου Ενοικιασεων)

Dessa specialdomstolar är sammansatta av tre ledamöter, nämligen ordföranden och två lekmän. Domstolens ordförande ska vara en jurist som verkat som advokat i minst lika många år som krävs för att utnämnas till domare i en distriktsdomstol.

Arbetsdomstolar (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών)

Liksom hyresdomstolar är arbetsdomstolar sammansatta av tre ledamöter, nämligen ordföranden och två lekmän. Ordföranden ska vara en jurist som verkat som advokat i 5 år före utnämningen till domare i en arbetsdomstol.

Militärdomstolen (Στρατιωτικό Ποινικό Δικαστήριο)

Den sista specialdomstolen är militärdomstolen. Ordföranden är en ansedd advokat som vid tiden för utnämningen har de kvalifikationer som krävs för utnämning till domare i en distriktsdomstol. Militärdomstolens ordförande ska vara officer med lägst överstes rang. Lekmännen i militärdomstolen ska vara yrkesmilitärer.

Förteckning (Ευρετήριο)

På Högsta domstolens webbplats finns en förteckning över domstolarna i Cypern som också innehåller viss allmän information.

Roller och arbetsuppgifter

Högsta domstolen

Högsta domstolen fungerar som appellationsdomstol för överklagande av domar i alla lägre domstolar i Cypern och som domstol i första instans i olika ärenden som exempelvis rör förvaltningslag och sjörättsfrågor. Den utfärdar också certiorari, mandamus och andra beslut och övervakar alla lägre domstolar i Cypern för att kontrollera att de fungerar väl. Högsta domstolen har också disciplinär tillsyn över domarkåren.

Brottmålsdomstolar

Bortsett från några mycket grova brott har varje brottmålsdomstol behörighet att i första instans döma i alla brott som är straffbara enligt strafflagen (Ποινικός Κώδικας) eller andra lagar. Brotten ska ha begåtts inom Cyperns gränser eller i de cypriotiska delarna av de suveräna basområdena. Cyprioter ska vara involverade antingen som gärningsman eller brottsoffer. Behörigheten gäller också i andra länder medan den anklagade var i cypriotisk tjänst, eller på ett fartyg eller flygplan i Cypern, eller på sådana andra platser och under sådana omständigheter som föreskrivs i lag.

Distriktsdomstolar

Distriktsdomstolar som utgörs av en ordförande har behörighet att i första instans pröva och avgöra alla ärenden som omfattas av deras lokala behörighet.

Varje överordnad distriktsdomare eller distriktsdomare har behörighet (bortsett från vissa undantag) att avgöra ärenden där det omtvistade beloppet eller det omtvistade värdet inte överstiger 500 000 euro för en överordnad distriktsdomare och 100 000 euro för en distriktsdomare.

Distriktsdomstolarnas straffrättsliga behörighet omfattar alla brott som begåtts inom domstolens distrikt, där det straff som föreskrivs i lagen är högst fem års fängelse eller böter på 50 000 euro eller bådadera och för vilka domstolen kan besluta att en ersättning på högst 6 000 euro ska betalas till brottsoffret.

Alla domar som avkunnats av distriktsdomstolarna, i både brottmål och tvistemål, kan alltid överklagas till Högsta domstolen.

Specialdomstolar

Familjedomstolarnas behörighet omfattar nästan alla äktenskapliga tvister. Hyresdomstolarnas behörighet är begränsad till tvister beträffande byggnader som omfattas av hyresreglering. Arbetsdomstolarnas behörighet omfattar endast relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare, särskilt i fall med påstådd uppsägning utan saklig grund. Militärdomstolen har behörighet att döma i brottmål som rör medlemmar i nationalgardet (Εθνική Φρουρά) eller vid överträdelse av nationalgardets förordningar.

Alla domar som avkunnats av ovanstående domstolar kan överklagas till Högsta domstolen.

De juridiska yrkenas organisation: Advokater (Δικηγόροι)

Det finns ett standardsystem för tillhandahållandet av juridiska tjänster i Cypern. Alla som är involverade i tillhandahållandet av sådana tjänster kallas advokater, oavsett i vilket land de har studerat och vilken universitetsexamen deras juridikstudier har lett fram till.

På Internet finns det en förteckning över advokater. Advokater och domare har fri tillgång till förteckningen, och allmänheten kan få tillgång till den genom att betala en abonnemangsavgift.

Rättsdatabaser

Webbplatsen leginetcy innehåller lagstiftning, rättspraxis och förordningar. Tillgången till webbplatsen är kostnadsfri för advokater, domare och ministerier. Andra som vill ha tillgång till webbplatsen måste betala ett abonnemang. Webbplatsen cylaw innehåller domstolsavgöranden och är öppen för alla.

Advokater/juridiska rådgivare (Νομικοί Σύμβουλοι)

Det finns ett standardsystem för advokaters/juridiska rådgivares yrkesutövning.

Notarius publicus (Συμβολαιογράφοι)

Notarius publicus som yrke finns inte i Cypern. Det arbete som vanligtvis utförs av en notarius publicus utförs i Cypern av en advokat.

Övriga juristyrken

Följande yrken har samband med advokatyrket i Cypern.

Registrator (Πρωτοκολλητές)

Registratorer utnämns av Högsta domstolen. Dessa domstolstjänstemän är vanligtvis advokater och har juristbakgrund. Registratorer har specifika arbetsuppgifter enligt gällande lagstiftning. Försteregistratorn utnämns av Högsta domstolen att leda domstolspersonalen och ansvarar för den allmänna kontrollen av personalen.

Exekutionstjänstemän

Det finns två typer av exekutionstjänstemän: privat verksamma exekutionstjänstemän, vilkas befogenheter är begränsade till delgivning av olika domstolshandlingar, och anställda exekutionsbetjänter som främst utför uppdrag som rör verkställighet av domstolsavgörande.

Juridiskt sakkunniga (Δικηγορικοί Υπάλληλοι)

Titeln juridisk sakkunnig erhålls efter sex månaders arbete vid en advokatbyrå. Ansökan om registrering måste lämnas in till distriktsdomstolen i det distrikt där den advokatbyrå där kandidaten arbetar ligger.

Länkar

Statsåklagarens kansli

Högsta domstolen

Senaste uppdatering: 11/04/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.