På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Typer av juristyrken

England och Wales

Här hittar du en översikt över några av de viktigaste juristyrkena i England och Wales. Bland annat får du information om domare, åklagare och olika typer av advokater.

Innehåll inlagt av
England och Wales

Domarkåren

Inom det engelska och walesiska rättsväsendet arbetar domare med olika rättslig status – på både heltid och deltid – i de olika domstolarna och nämnderna i England och Wales. Mer information om domarkåren i England och Wales hittar du på webbplatsenJudiciary of England and Wales.

 

 

 

 

Heltidsdomare

 • Lord Chief Justice – Lord Chief Justice är högsta ansvarig för domarkåren i England och Wales och ordförande för domstolarna i England och Wales. Den sistnämnda uppgiften tillkom den 3 april 2006 när Lord Chancellors dömande funktion överfördes till Lord Chief Justice i enlighet med 2005 års lag om konstitutionell reform (Constitutional Reform Act 2005). Lord Chief Justice är också ansvarig för straffrättskipningen.
 • Heads of division – fyra höga domare leder de övriga jurisdiktionerna: Master of the Roles (Civil), President of the Queen’s Bench Division, President of the Family Division och Chancellor of the High Court (Chancery). Mer information hittar du på webbplatsen för Judiciary of England and Wales.
 • Domare i appellationsdomstolen (Lords Justices of Appeal) sitter i Court of Appeal, som handlägger både brottmål och tvistemål.
 • Domare i High Court (High Court Judges) arbetar i den högsta civilmålsdomstolen High Court som har hand om de mest komplicerade tvistemålen. De kan också döma i mycket allvarliga och känsliga mål i Crown Court (till exempel mord).
 • Circuit Judges dömer normalt i straffrättsliga, civilrättsliga eller familjerättsliga ärenden.
 • Distriktsdomare dömer i civilrättsliga mål. De avgör framför allt ärenden på handlingarna (dvs. utan att det krävs några egentliga domstolsförhandlingar). De har rätt att pröva alla typer av mål i en lokal civilmålsdomstol upp till ett visst fastställt belopp som omprövas med jämna mellanrum. Ärenden som överstiger detta belopp avgörs i allmänhet av en Circuit Judge. Distriktsdomare avgör över 80 % av alla tvistemål i England och Wales.
 • Distriktsdomare i Magistrates’ courts arbetar i magistrates’ courts och dömer i samma typer av mål som lekmannadomare (magistrates – se nedan), företrädelsevis dock de mer omfattande och komplicerade ärendena.
 • High Court Masters och Registrars är rättegångsdomare som behandlar merparten av tvistemålen i avdelningarna Chancery Bench Division och Queen’s Bench Division i High Court.

Deltidsdomare

Deltidsanställda domare utses vanligtvis för en period av minst fem år, under förutsättning att de inte uppnår den övre åldersgränsen under den perioden. Det finns följande huvudkategorier av deltidsanställda domare:

 • Deputy High Court Judges, som arbetar i en eller flera av avdelningarna vid High Court.
 • Recorders, som har ungefär samma befogenhet som circuit judges, men som vanligtvis handlägger domstolens mindre invecklade eller svåra ärenden.
 • Deputy District Judges, som arbetar i grevskapsdomstolarna och vid District Registries (distriktsregistreringskontoren) för High Court. De tar hand om de minst invecklade av de ärenden som omfattas av district judges behörighet.
 • Deputy District Judges (Magistrates’ Courts) arbetar med ungefär samma saker som sina heltidsanställda motsvarigheter.
 • Deputy High Court Masters och Registrars arbetar med ungefär samma saker som sina heltidsanställda kollegor i High Court.

Tribunal judges (ledamöter i nämnder)

Varje år behandlas nästan 800 000 ärenden i en rad olika frågor, som tvister om skatter, pensioner eller invandring, i tribunals (nämnder).

Nämnderna består ofta av en grupp ledamöter under ledning av en juridiskt utbildad ordförande och ett antal lekmannaledamöter med särskilda sakkunskaper. Det finns ingen jury, och nämndens ledamöter har inte befogenhet att utdöma fängelsestraff. Deras främsta uppgift är att lösa tvister på ett tillfredsställande sätt och att i vissa fall besluta om kompensation eller ersättning till endera parten.

Magistrates (lekmannadomare)

Lekmannadomare (magistrates), som också kallas fredsdomare (Justices of the Peace eller JPs) handlägger omkring 95 procent av alla brottmål i England och Wales. Det finns fler än 30 000 lekmannadomare som arbetar på lokal nivå. De arbetar normalt som domare minst 26 halvdagar per år. De behöver inte ha juridisk utbildning och är oavlönade.

I allmänhet sammanträder de tre och tre, varvid en av dem är utbildad för att fungera som ordförande och handleda de andra genom förfarandet. Han eller hon för också gruppens talan. En juridiskt utbildad domstolstjänsteman finns alltid tillgänglig för att ge fredsdomarna råd i juridiska och processuella frågor.

Lekmannadomarna har hand om relativt sett mindre allvarliga brott, t.ex. snatteri, skadegörelse, förargelseväckande beteende och trafikförseelser, samt en rad olika ärenden rörande exempelvis familjer och barn eller utskänkningstillstånd.

Åklagare

Organisation

Åklagarmyndigheten, Crown Prosecution Service (CPS), är den oberoende myndighet som har ansvar för att väcka åtal för brott som har utretts av polisen i England och Wales. Den står under tillsyn av Attorney General, som svarar för myndigheten inför parlamentet. I England och Wales finns 42 områden som vart och ett står under ledning av en överåklagare, en Chief Crown Prosecutor. Dessutom finns det fyra specialiserade nationella avdelningar för organiserad brottslighet, särskilda brott, terrorismbekämpning och bedrägerier. Det finns en telefontjänst, CPS Direct, som kan bistå med råd och information om beslut utanför kontorstid till poliser i hela England och Wales.

Chefen för åklagarmyndigheten är riksåklagaren, Director of Public Prosecutions (DPP), som fattar beslut om de mest invecklade och känsliga ärendena och vägleder polisen i frågor om brott. Riksåklagaren har det övergripande ansvaret för åtal som väcks av åklagarmyndigheten och rapporterar till Attorney General.

På åklagarmyndigheten arbetar åklagare och biträdande åklagare, men även socialarbetare och administratörer. Åklagarna vid myndigheten, som har en bakgrund som erfarna advokater (barristers eller solicitors), ansvarar för att väcka åtal i brottmål på statens vägnar. Biträdande åklagare granskar och handlägger ett begränsat antal ärenden i magistrates’ courts.

Roll och arbetsuppgifter

De anställda vid åklagarmyndigheten

 • bistår polisen och granskar bevis i ärenden som kan leda till åtal,
 • beslutar om åtalspunkter (utom i småmål) när man har beslutat sig för att väcka åtal,
 • förbereder ärenden och lägger fram dem för domstolen.

Åklagare är statsanställda, och rekryteringen sker genom öppna antagningsprov. För att bli anställd måste sökanden vara

 • en solicitor med fullständigt tjänstgöringsintyg som gäller i England och Wales
 • en barrister som är medlem i advokatsamfundet och har avslutat det obligatoriska lärlingsåret
 • medborgare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i det brittiska samväldet; om utbildningen har skett utanför England eller Wales krävs godkänt resultat på ett prov (lawyer transfer test) innan han eller hon anställs.

Organisation av juristyrkena: Advokater

Barrister (ofta specialiserad advokat med rätt att företräda parter i de högre domstolarna)

Advokatsamfundet för barristers,Bar Council, är en yrkesorganisation för alla barristers i England och Wales. Samfundet bildades för att företräda yrkesgruppens intressen, utforma och genomföra viktiga politiska initiativ samt upprätthålla advokatyrkets normer, heder och oberoende. Genom lagen om juridiska tjänster (Legal Services Act 2007) har Bar Council delegerats uppgiften att reglera yrket genom den oberoende avdelningen Bar Standards Board. Barristers är juridiska rådgivare som företräder parter i domstol. De är i regel privatpraktiserande och arbetar i grupp på byråer som kallas chambers där de är så kallade tenants. Barristers utbildas främst i att företräda och plädera för sina klienter i högre instanser. De tillbringar mycket tid med att ge klienter råd och att förbereda rättsfall, liksom med att fördjupa sig och hålla sig uppdaterade inom sitt eget specialområde. Omkring 10 procent av barristers har titeln Queen’s Counsel (QC). De handlägger de viktigaste och mest komplicerade rättsfallen.

Solicitor (advokat med samordnande och rådgivande funktioner och rätt att företräda parter, i första hand i lägre domstolar)

En solicitor har till uppgift att erbjuda sina klienter (allmänhet, företag, frivilligorganisationer, välgörenhetsorganisationer osv.) kvalificerad juridisk rådgivning och biträde både i och utanför rättssalen. Deras arbetsuppgifter varierar stort. De flesta solicitors är privatpraktiserande och samarbetar med andra solicitors. De kan antingen vara allmänpraktiserande eller specialiserade inom ett visst juridiskt område. Andra är anställda i centrala eller lokala myndigheter, åklagarmyndigheten, magistrates’ courts, handels- eller industriorganisationer eller andra organisationer. Solicitors kan välja den miljö som passar dem bäst.

En solicitor erbjuder normalt juridisk rådgivning åt klienter. Om en part behöver företrädas i en högre domstol ger en solicitor i allmänhet en barrister i uppdrag att sköta den saken. Det är dock inte alltid nödvändigt att koppla in en barrister, eftersom en solicitor med lämplig utbildning har rätt att företräda klienterna i högre domstolar.

Law Society företräder solicitors i England och Wales. Sammanslutningen förhandlar med och arbetar med opinionsbildning gentemot yrkesorganisationer, myndigheter och andra parter. Dessutom erbjuder den utbildning och rådgivning. Syftet med Law Society är att hjälpa, skydda och underlätta för solicitors i England och Wales.

Solicitors Regulation Authority (SRA) behandlar regleringsfrågor och disciplinära ärenden och fastställer, övervakar och tillämpar normer för solicitors i England och Wales. Myndigheten, som tidigare hette Law Society Regulation Board, har till uppgift att tillvarata allmänhetens intressen.

Byrån för klagomål – Office for Legal Complaints – tar emot klagomål från allmänheten, när det finns synpunkter på en advokats yrkesutövning. Detta oberoende och opartiska organ, som tidigare kallades Legal Complaints Service, har som mål att lösa problem som uppstår på ett snabbt och effektivt sätt.

Notarier

Notarieyrket är den tredje och äldsta grenen av advokatkåren i England och Wales. Notarier utses och godkänns (får verksamhetstillstånd) av The Faculty Office (ärkebiskopen av Canterbury gjorde detta för första gången 1279), och tillsynen utövas av en kyrklig domstol, Court of Faculties. Notarierna erbjuder en brygga mellan civilrätten och common law.

Alla notarier har juridisk utbildning, och även om de flesta också är solicitors kvalificerar man sig som notarie genom oberoende och separata prov. Alla notarier måste gå samma grundkurs för att bli kvalificerade och måste ha blivit godkända i den fördjupningsutbildning i notariepraktik som anordnas av University College London. Därefter får notarierna praktisera överallt i England och Wales, och alla har samma befogenheter. Utöver att utarbeta och utfärda notariehandlingar och notarieakter kan notarier bistå med rådgivning i samband med upprättandet av testamenten, arvsrättsliga frågor, boutredningar och överlåtelsehandlingar.

Notariernas verksamheter har erkänts världen över i hundratals år, vilket har bidragit till ökad rörlighet för medborgare och företag. Notariernas arbete underlättar handeln och förenklar medborgarnas liv genom att göra det möjligt för dem att sköta sina affärer till rimliga kostnader, utan alltför stora förseningar.

En notarie har ett officiellt sigill, och handlingar som utfärdas av en notarie i England och Wales har bevisvärde. Handlingar som upprättas av notarier kan vara privata eller offentliga – de senare kallas även notarial acts in authentic form. Handlingar som är underskrivna av en notarie och bär notariens sigill erkänns som bevis av rättsliga myndigheter i alla länder i världen.

Notarierna omfattas av liknande yrkesetiska regler som solicitors och måste förnya sina verksamhetstillstånd årligen. Dessutom är de skyldiga att ha en yrkesmässig ansvars- och garantiförsäkring. För att få ett förnyat tillstånd måste notarien ha följt reglerna. Utnämningen till notarie är personlig. Notaries Society är den medlemsorganisation som företräder omkring 800 notarius publicus. Society of Scrivener Notaries representerar omkring 30 notarier som praktiserar i centrala London. Dessa notarier har utnämnts avScriveners Company, mycket gammal yrkessammanslutning.

Patent- och varumärkesadvokater

Patent- och varumärkesadvokater är specialiserade på rådgivning i frågor som rör immateriell äganderätt, särskilt patent, varumärken, formgivning och upphovsrätt. De företräder också sina klienter i specialdomstolar som handlägger mål om immateriell äganderätt (vissa erhåller ytterligare ansvarsområden efter att ha skaffat sig kompletterande befogenheter att fungera som rättegångsombud). De flesta patent- och varumärkesadvokater är privatpraktiserande. Många är anställda på byråer med särskild inriktning på immaterialrättsliga frågor, men vissa arbetar också i partnerskap med solicitors. Dessutom är ganska många knutna till industrisektorn. Patent- och varumärkesadvokater kan företräda sina klienter i domstol, på samma sätt som solicitors, i mål om immateriell äganderätt. Detta inbegriper att förbereda mål för barristers. Institutet för patentadvokater – Chartered Institute of Patent Attorneys (Cipa) – företräder patentadvokater i hela Storbritannien. Organisationen har bland annat till uppgift att samråda med regeringen om immaterialrättslig lagstiftning, tillhandahålla utbildning och fortbildning för patentadvokater och biträdande patentjurister samt hålla kontakt med reglerings- och tillsynsorgan på området. Cipa strävar efter att sprida kunskap om immaterialrättslig lagstiftning och de yrkesgrupper som arbetar med immaterialrättsliga frågor. Institutet för varumärkesadvokater – Institute of Trade Mark Attorneys (ITMA) – företräder enskilda varumärkesadvokater och yrkesgruppen som helhet i hela Storbritannien. Till dess uppgifter hör att förhandla om och driva frågor gentemot regeringen, dess oberoende tillsynsfunktion (IPReg) och andra berörda organisationer. Institutet tillhandahåller relevant utbildning, fortbildning och rådgivning för varumärkesadvokater och ansvarar för att främja yrket och immaterialrätten. Tillsynsmyndigheten för immateriella rättigheter – Intellectual Property Regulation Board (IPReg) – hanterar alla frågor som rör reglering och disciplin samt fastställer, övervakar och tillämpar standarder för patent- och varumärkesadvokater i hela Storbritannien. Den har till uppgift att tillvarata allmänintresset och föra lagstadgade register över patent- och varumärkesadvokater, såväl enskilda yrkesutövare som företag.

Övriga juristyrken

Bortsett från vad som gäller i magistrates’ courts behöver domstolstjänstemän och andra anställda vid de flesta domstolar i England och Wales inte ha juridisk utbildning. De är statstjänstemän som handlägger administrativa frågor och hjälper domarna. De får inte ge juridisk rådgivning. Alla som arbetar vid domstolarna är anställda av staten genom Her Majesty’s Courts and Tribunals Service.

Mer information om de olika personalkategorierna vid domstolarna hittar du här PDF (456 Kb) en.

I magistrates’ courts har domstolstjänstemännen en annan roll. Lekmannadomare har ingen juridisk utbildning och behöver vägledning av juridiskt utbildade domstolstjänstemän. Det finns två typer av sådana tjänstemän: justices’ clerks (juridiskt utbildade tjänstemän vid magistrates’ court) och legal advisers (juridiska biträden, kallas också court clerks).

 • Justices’ clerks är fredsdomarnas viktigaste rådgivare. De är advokater (barristers eller solicitors) med minst fem års relevant erfarenhet. De ger lekmannadomarna råd i rättsliga och processuella frågor både i och utanför rättssalen. De ansvarar också för handledning och fortbildning av de juridiska biträdena (legal advisers) och för att rådgivningen är konsekvent och håller hög kvalitet inom det administrativa område som de ansvarar för.

 • Legal advisers sitter med i rättssalen och ger råd i rättsliga, praktiskt juridiska och processuella frågor. Även de har relevant juridisk kompetens (vanligtvis i egenskap av solicitors eller barristers).

Betalningsdomar meddelade av High court verkställs numera av exekutionstjänstemän knutna till denna domstol. De utses och fördelas på olika distrikt av lordkanslern eller av hans företrädare. Deras arbete består i att driva in skulder som fastställts genom domar i High Court eller genom domar som har överförts från en lokal tvistemålsdomstol till High Court. De har befogenhet att beslagta och sälja ägodelar för att täcka skulder. De utför och övervakar även beslagtagande av egendom och återlämnande till rätt ägare.

Exekutionsbiträden vid lokala tvistemålsdomstolar (County Court Bailiffs) är offentliganställda genom Her Majesty’s Courts and Tribunals Service. De verkställer domar och/eller domstolsbeslut som meddelats och registrerats i de lokala tvistemålsdomstolarna. Exekutionsbiträdena verkställer utmätningar och återtar fast och lös egendom. Bestämmelserna för hur exekutionsbiträdena ska verkställa beslut återfinns i 1984 års lag om lokala tvistemålsdomstolar (County Courts Act) avsnitt 85–111. Förfarandena för verkställighet återfinns i de civilprocessrättsliga bestämmelserna. Dessutom har exekutionsbiträden vid lokala tvistemålsdomstolar andra uppgifter, som personlig delgivning av handlingar och häktningsbeslut. Reglerna om häktning återfinns i avsnitt 118–122 i lagen om lokala tvistemålsdomstolar.

Auktoriserade exekutionsbiträden är privata tjänstemän som auktoriserats enligt lagstiftningen om utmätning för hyra (Distress for Rent Rules). Detta innebär att de har beviljats verksamhetstillstånd av en distriktsdomare vid en lokal tvistemålsdomstol. Vid utmätning för hyra beslagtas hyresgästens egendom av hyresvärden för att säkra betalning för utebliven hyra. Beslagtagandet kan ske utan att en domstol är inblandad. Auktoriserade exekutionsbiträden får också driva in andra typer av skulder enligt en rad andra lagar, t.ex. kommunalskatt för privatpersoner och företag.

Länkar

Crown Prosecution Service,
Faculty Office,
Notaries Society,
Judiciary of England and Wales,
The Law Society,
Solicitors Regulation Authority,
Office for Legal Complaints,
Legal Services Commission,
Chartered Institute of Patent Attorneys,
Institute of Trade Mark Attorneys,
Intellectual Property Regulation Board,
Her Majesty's Courts and Tribunals Service.

Senaste uppdatering: 20/06/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.