Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Typer av juristyrken

Tyskland

Här hittar du en översikt över juristyrken i Tyskland.

Innehåll inlagt av
Tyskland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Juristyrken

Åklagare

Roll och arbetsuppgifter

Den allmänna åklagarmyndigheten är ett oberoende straffrättsligt organ på samma nivå som domstolarna. Den ansvarar för förundersökningar inför rättegångar. Åklagarna företräder åklagarmyndigheten i brottmål i domstolar. Åklagarmyndigheten ansvarar också för verkställandet av domar. Den handlägger även administrativa förseelser om ingen annan myndighet uttryckligen har utsetts att göra det.

Åklagarmyndigheten är skyldig att agera vid åtalbara brott på villkor att det finns tillräckliga grunder för ett åtal. Det innebär att en åklagare är skyldig åtala en misstänkt om de rättsliga villkoren är uppfyllda.

När de allmänna åklagarkontoren genomför utredningar i brottmål kan de ta hjälp av andra tjänstemän, bl.a. poliser, skatteutredare och tulltjänstemän. De måste följa åklagarkontorets instruktioner.

Det allmänna åklagarkontoret deltar främst i brottmålsförhandlingar. Detta gäller både förhandlingar i första instans och överklaganden.

För att ett misstänkt brott ska kunna prövas i domstol måste åtal väckas. Med några få undantag som rör mindre förseelser är det den allmänna åklagarmyndigheten som väcker åtal. En allmän åklagare som företräder den åtalande myndigheten finns med under hela rättegången.

I förhandlingar i första instans är det den allmänna åklagaren som läser upp åtalet. I alla domstolsförhandlingar har åklagaren rätt att förhöra den tilltalade och vittnen. I slutet av rättegången är åklagaren ansvarig för slutsummeringen, då han eller hon analyserar sakuppgifter och juridiska fakta i målet, begär att den tilltalade ska dömas och anger vilket straff den åtalade bör dömas till eller förklarar att han eller hon bör frikännas.

Den allmänna åklagaren måste alltid vara opartisk. Åklagaren får inte bara ta hänsyn bevis som talar emot den tilltalade, utan ska även väga in omständigheter som kan bevisa att den tilltalade är oskyldig. Om åklagarkontoret är övertygat om att ett domstolsbeslut bör granskas av sakliga eller rättsliga skäl har det rätt att överklaga beslutet – även till den tilltalades fördel.

Organisation

De allmänna åklagarkontoren är i allmänhet hierarkiskt organiserade. Tjänstemännen måste därför följa sina överordnades instruktioner.

Eftersom Tyskland har ett federalt system måste man skilja mellan förbundsrepublikens och delstaternas befogenheter.

Federala allmänna åklagare

Bundesanwaltschaft, som formellt benämns Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (allmän åklagare vid den federala högsta domstolen), är den högsta åklagarmyndigheten i mål som rör den nationella säkerheten i Förbundsrepubliken Tyskland. Den federala allmänna åklagaren företräder den allmänna åklagarmyndigheten i allvarliga brott mot staten, särskilt brott som rör Tysklands inre och yttre säkerhet (t.ex. politiskt motiverade brott, särskilt terroristhandlingar, samt förräderi och spionage).

Den federala allmänna åklagaren ansvarar även för åtal när det gäller överträdelser av den internationella straffrätten och yttrar sig om alla överklaganden i brottmål i den federala högsta domstolen.

Det allmänna åklagarkontoret vid den federala högsta domstolen leds av den federala högsta allmänna åklagaren (Generalbundesanwalt), som övervakar och leder allmänna åklagare och överordnade allmänna åklagare vid kontoret.

Den högsta allmänna åklagaren vid den federala högsta domstolen står under tillsyn av och är direkt ansvarig inför justitieministern. Justitieministern har däremot inga befogenheter att övervaka eller instruera de allmänna åklagarna i delstaterna.

Allmänna åklagare i delstaterna

I alla andra mål (”vanliga brott”) är det de allmänna åklagarkontoren i delstaterna som ansvarar för åtal. Den högsta åklagaren på federal nivå och de allmänna åklagarkontoren i delstaterna är skilda och separata organisationer. Det finns ingen hierarkisk uppdelning mellan den federala nivån och delstatsnivån.

Samtliga 16 delstater ansvarar för sina egna allmänna åklagarkontor, som är organiserade på följande sätt:

Varje regional domsrätt består av ett allmänt åklagarkontor, som även har behörighet som åklagare vid de lokala domstolarna inom den regionala domstolens domsrätt.

De allmänna åklagarkontoren står under tillsyn av och är ansvariga inför det högsta åklagarkontoret vid de behöriga högre regionala domstolarna, vilka i sin tur är ansvariga inför och övervakas av justitieministern i respektive delstat.

Chefsåklagarkontoret (Generalstaatsanwaltschaft) ansvarar för överklaganden och prövningar i de högre regionala domstolarna. Om ett sådant förfarande faller inom den federala högsta domstolens behörighet är det den allmänna federala åklagaren som har rollen som allmän åklagare.

Du hittar mer information om allmänna åklagare på sidorna om domstolar och allmänna åklagare på det federala justitieministeriets webbplats. Många allmänna åklagarkontor har också egna webbplatser, som du finner på respektive delstats justitieportal.

Domare

Organisation

De grundläggande bestämmelser som reglerar domarnas arbete i både federala domstolar och förstainstansdomstolar är den tyska lagen om domaryrket (DRiG). Det finns även ett antal bestämmelser i de respektive delstaternas lagstiftningar.

Det är justitieministrarna i respektive delstat som övervakar domarnas arbete. Övervakningen av domare i federala högsta domstolar, med undantag för domare i den federala författningsdomstolen, utövas av en federal minister.

Roll och arbetsuppgifter

Yrkesdomare och lekmannadomare

Yrkesdomare leder de federala domstolarna eller förstainstansdomstolarna. Förstainstansdomare leder delstaternas domstolar (t.ex. lokala, regionala och högre regionala domstolar). De flesta domare är delstatsdomare.

Domarna i den högre federala domstolen prövar mål i den federala författningsdomstolen, den federala högsta domstolen, den federala arbetsdomstolen, den federala finansdomstolen, den federala socialdomstolen, den federala förvaltningsdomstolen och den federala patentdomstolen.

Förutom yrkesdomarna prövar även lekmannadomare brottsmål. Lekmannadomare är en honorärtitel som medborgare väljs till. I teorin kan en person väljas till lekmannadomare utan att ge sitt samtycke, och man kan vägra att sitta som lekmannadomare endast i exceptionella fall. Lekmannadomare sitter med i lokala domstolar och i de regionala domstolarnas brottmåls- och ungdomsavdelningar.

I princip har lekmannadomare samma rösträtt som yrkesdomare. Det innebär att yrkesdomare och lekmannadomare beslutar tillsammans om en svarande är skyldig och vad påföljden ska bli.

Enligt § 36 i lagen om domstolar (GVG) ska lekmannadomare väljas vart femte år. Endast tyska medborgare kan tjänstgöra som lekmannadomare (§ 31 GVG). Följande medborgare kan inte väljas till lekmannadomare:

  • Personer som är yngre än 25 år eller äldre än 70 år i början av jurytjänstgöringen (§ 33 GVG).
  • Personer som inte har hemvist i den berörda kommunen.
  • Personer som inte är lämpliga p.g.a. psykisk eller fysisk sjukdom.
  • Personer som inte är lämpliga på grund av bristande kunskaper i det tyska språket.
  • Personer som riskerar personlig konkurs.
  • Personer som tidigare är fällda för brott eller är svarande i pågående brottsmål (§ 32 GVG).

Lekmannadomare har rätt till traktamente. Hur stort traktamentet är beror på reglerna i den relevanta lagen om lön och ersättning för domare (§ 55 GVG). Delstaterna tillhandahåller informationsbroschyrer för lekmannadomare om deras arbetsuppgifter, och information finns även på internet. Delstaterna anordnar även utbildning för lekmannadomare.

Rättsvårdstjänstemän (rechtspfleger)

Rättsvårdstjänstemän (rechtspfleger) är tjänstemän inom domstolsväsendet. De ansvarar i första hand för frågor som hör till den s.k. frivilliga rättsvården (dvs. frågor rörande arv, förmynderskap, barn och adoption, fastighetsregistrering, företagsregistrering, insolvens, föreningar, makars egendomsordning, fartygsregistrering etc.), men är även behöriga att utföra en rad andra rättsliga uppgifter, t.ex. när det gäller ärenden om betalningsföreläggande, rättshjälp, verkställighet, tvångsauktion och tvångsförvaltning, fastställande av kostnader, verkställighet av straffrättslig påföljd samt förfaranden vid den federala patentdomstolen (Bundespatentgericht) och rörande den internationella rättsordningen.

Vid domstolarna i den lägsta instansen (Amtsgerichte) finns det nu fler rättsvårdstjänstemän än domare. Rättsvårdstjänstemännens verksamhetsområde regleras i en särskild lag– Rechtspflegergesetz (RPflG). Liksom domare är rättsvårdstjänstemän vid fullgörandet av sina uppgifter oberoende i sak och endast bundna av lag och rätt. Deras avgöranden kan i princip överklagas enligt allmänna processrättsliga bestämmelser.

Rättsdatabaser

Allmänheten kan hitta information om domstolsyrkena på följande webbplatser:

Information finns även på webbplatserna för det tyska domarförbundet och det tyska förbundet för rättsvårdstjänstemän.

Advokater

I Tyskland finns det omkring 160 000 advokater. De ska ha samma utbildning som domare och har rätt att ge råd till och företräda sina klienter i alla slags juridiska angelägenheter. De har överlag befogenhet att utöva sitt yrke såväl i som utanför domstol. Enligt tysk rätt finns det ingen särskild kategori av ”processadvokater” med uppgift att föra klienters talan inför domstol. Advokaternas befogenhet att uppträda inför domstol gäller i princip för alla typer av domstolar i Tyskland. Det enda undantaget gäller representation i tvistemål inför den federala högsta domstolen (Bundesgerichtshof), som tillämpar särskilda kriterier för rätten att agera ombud.

Juristernas och advokaternas verksamhet regleras av den tyska federala lagen om advokatyrket (Bundesrechtsanwaltsordnung). Därutöver utfärdar advokatsamfunden egna yrkesregler, närmare bestämt riktlinjer för god advokatsed (Berufsordnung für Rechtsanwälte) och en uppförandekodex för specialistadvokater (Fachanwaltsordnung). Advokatarvoden regleras i lagen om advokatarvoden (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz).

Advokaterna är organiserade i 27 regionala advokatsamfund samt advokatsamfundet vid den federala högsta domstolen. Samfunden ansvarar för att godkänna advokater. Därutöver har de bl.a. till uppgift att övervaka att advokaterna uppfyller sina yrkesmässiga skyldigheter.

Rättsdatabaser

Övergripande information om advokatyrket finns på webbplatsen för det federala advokatsamfundet (Bundesrechtsanwaltskammer). Därutöver erbjuder den tyska advokatföreningen (Deutsche Anwaltverein), den största oberoende intresseorganisationen för advokater i Tyskland, bred information om advokatyrket, också på engelska och franska.

Följande webbplatser erbjuder också hjälp med att hitta en advokat: Tysklands officiella advokatförteckning (Bundesweites Amtliches Anwaltsverzeichnis), där alla advokater finns upptagna (tillgänglig på tyska och engelska), och den tyska advokatupplysningen (Deutsche Anwaltauskunft).

Patentombud (Patentanwalt)

Det finns omkring 3000 patentombud verksamma i Tyskland. De har vanligen avslutat naturvetenskapliga eller tekniska studier på universitetsnivå och kompletterat dessa med en juridisk påbyggnadsutbildning. Deras befogenhet att tillhandahålla rådgivning och att företräda klienter omfattar ärenden som rör immateriell och industriell äganderätt (i första hand patent, mönster och varumärken), med särskilt fokus på ansöknings- och övervakningsförfaranden. De har befogenhet att företräda sina klienter inför den tyska patent- och varumärkesmyndigheten, den federala patentdomstolen och i vissa fall den federala högsta domstolen. Inför regionala domstolar och högre regionala domstolar har patentombuden endast rätt att lägga fram synpunkter på sina klienters vägnar, och inte att framställa yrkanden.

Patentombudens verksamhet omfattas av bestämmelserna i patentombudsförordningen (Patentanwaltsordnung). Patentombuden är organiserade i patentombudssamfundet (Patentanwaltskammer).

Rättsdatabaser

Information om systemet med patentombud återfinns på patentombudssamfundets webbplats. Där kan du också ta del av en förteckning över patentombud.

Notarier

I Tyskland finns idag knappt 8 000 verksamma notarier, som i regel ska ha samma utbildning som en domare. De tillhandahåller oberoende, opartisk och objektiv rådgivning inför viktiga juridiska transaktioner och inom ramen för den frivilliga rättsvården. Den viktigaste uppgiften är att upprätta officiella dokument.

På grund av Tysklands federala struktur finns det olika typer av notarier. I de flesta delstater är notarieverksamheten ett heltidsarbete (Nurnotariat), medan den i andra är en sidosyssla till verksamheten som advokat (Anwaltsnotariat). I Baden-Württemberg finns det även notarier som är offentliga tjänstemän, s.k. Amtsnotare (detta gäller t.o.m. 2017). I båda fallen är det de respektive delstaternas domstolsförvaltningar som utser och övervakar notarierna.

De arbetsrättsliga bestämmelserna om notarier finns i den federala notarieförordningen (Bundesnotarordnung). Notariearvoden regleras i arvodesförordningen (Kostenordnung).

Notarier är medlemmar i sina respektive regionala notariesamfund.

Rättsdatabaser

Det federala notarieförbundet har på sin webbplats omfattande upplysningar om olika frågor som rör notarier och deras verksamhet. Där finns en notarieförteckning som också kan vara till hjälp för den som behöver hitta en notarie. Informationen finns tillgänglig på tyska, engelska, franska och spanska.

Övriga juristyrken

Juristyrken som regleras av lagen om juridiska tjänster (Rechtsdienstleistungsgesetz)

Lagen om juridiska tjänster (RDG) gör det möjligt för inkassoföretag, pensionskonsulter och juridiska rådgivare med specialisering på utländsk rätt att erbjuda utomrättsliga tjänster. I vissa fall kan ”inkassojurister” och pensionsrådgivare även företräda sina klienter inför domstol. En förutsättning för detta är att de är registrerade för ändamålet (godkännande fås från domstolen på begäran). Registreringen kungörs i registret över juridiska tjänster (Rechtsdienstleistungsregister).

Dessa tjänsteleverantörer har ingen lagstadgad skyldighet att vara anslutna till ett förbund eller liknande yrkessammanslutning. Inkassojurister och pensionsrådgivare är till del organiserade i särskilda yrkesförbund; av vilka de största är Federala förbundet för tyska inkassoföretag (Bundesverband Deutscher Inkassounternehmen), Federala förbundet för tyska juridiska rådgivare (Bundesverband Deutscher Rechtsbeistände/Rechtsdienstleister) och Federala förbundet för pensionsrådgivare (Bundesverband der Rentenberater).

Rättsdatabaser

Via den tyska juridikportalen (Justizportal) har du tillgång till registret över juridiska tjänster och förteckningen över jurister som tillhandahåller sådana. På webbplatserna för Federala förbundet för tyska inkassoföretag, Federala förbundet för tyska juridiska rådgivare och Federala förbundet för pensionsrådgivare finns en mängd ytterligare upplysningar.

Ideella organisationer som tillhandahåller juridiktjänster

I Tyskland tillhandahålls kostnadsfri juridisk rådgivning (enligt § 6 och § 8 i lagen om juridiska tjänster) av ett antal ideella organisationer. Nedan följer en förteckning över några av de viktigaste organisationerna:

Länkar

Förbundsrepublikens och delstaternas juridikportal

Federala justitieministeriet (Bundesmininsterium der Justiz)

Tyska federala justitieministeriet (Deutsches Bundesministerium der Justiz)

Justitieministeriet i Hamburg

Justitieministeriet i Berlin

Justitieministeriet i Bayern

Tyska domarsamfundet

Tyska advokatsamfundet

Officiella federala advokatregistret

Tyska advokatföreningen

Federala informationstjänsten för advokater

Patentombudssamfundet

Förteckning över notarier

Federala notariesamfundet

Informationspunkt för registrerade leverantörer av juridiktjänster

Federala stiftelsen för arbetstagares välfärd

Caritas

Diakonie

Centrala socialtjänsten för judar i Tyskland

Tyska röda korset

PartitätischerWohlfahrtsverband (sammanslutning av socialorganisationer)

Senaste uppdatering: 09/04/2013

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.