Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Typer av juristyrken

Grekland

Här får du en översikt över juristyrken i Grekland.

Innehåll inlagt av
Grekland

Åklagare

Domare

Advokater

Jurister/juridiska rådgivare

Notarier

Exekutionstjänstemän

Domstolstjänstemän

Åklagare

Organisation

Åklagarmyndigheterna (εισαγγελίες) är en del av domstolsväsendet, dvs. de tillhör den dömande makten och deltar i rättskipningen. Åklagarna (εισαγγελείς) är oberoende såväl i sin ämbetsutövning som personligt.

Vid varje domstol, med undantag för de lägre brottmålsdomstolarna (πταισματοδικεία), finns en allmän åklagarmyndighet. Det är en oavhängig rättslig myndighet som har till huvudsaklig uppgift är att förbereda straffrättsliga förfaranden. Den enskilde åklagarens viktigaste uppgift är att väcka talan i brottmål, övervaka utredningar och inge överklaganden.

I Grekland är åklagarna inte specialiserade på specifika områden.

Ministeriet för rättsliga frågor, öppenhet och mänskliga rättigheter (nedan kallat justitieministeriet) ansvarar för åklagarnas allmänna anställningsvillkor.

Det finns ingen särskild webbplats för åklagare. Justitieministeriet har uppgifter om deras anställningsvillkor.

Roll och huvuduppgifter

Åklagarna har befogenhet att

 1. vidta förberedande utredningsåtgärder,
 2. väcka åtal,
 3. leda förundersökningar,
 4. övervaka och kontrollera polisens brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete,
 5. lämna förslag till domarråd och domstolar,
 6. ge in överklaganden,
 7. verkställa beslut i brottmål och bistå vid verkställighet av exekutionstitlar,
 8. utöva tillsyn och kontroll över kriminalvårdsanstalter,

samt utöva andra uppgifter som anges.

Tillsyn över åklagarna utövas av högsta domstolens tjänstemän och åklagare på högre nivå, i enlighet med lagens bestämmelser.

Domare

Organisation

För rättskipningen ansvarar domstolar vars ordinarie domare (τακτικοί δικαστές) är oberoende såväl i sin ämbetsutövning som personligt.

I sitt arbete är domarna (δικαστές) bara underställda författning och lagar och är inte skyldiga att följa bestämmelser som strider mot författningen.

Tillsyn över de ordinarie domarna utövas av domare på högre nivå samt av högsta domstolens (Άρειος Πάγος) åklagare och biträdande åklagare, i enlighet med lag.

Justitieministeriet ansvarar för domarnas allmänna anställningsvillkor.

Det finns ingen särskild webbplats för domare. Justitieministeriet har uppgifter om deras allmänna anställningsvillkor.

Organisation av juristyrken: Advokater

Advokater

I Grekland är advokater (δικηγόροι) oavlönade statstjänstemän som inte är specialiserade inom vissa områden.

Justitieministeriet ansvarar för advokaternas allmänna anställningsvillkor.

Det finns 63 advokatföreningar (δικηγορικοί σύλλογοι), en vid varje förstainstansrätt (πρωτοδικείο).

Justitieministeriet utövar tillsyn över landets alla advokatföreningar.

Rättsdatabaser

Information finns på webbplatsen för Atens advokatförening men är bara tillgänglig för föreningsmedlemmar.

Jurister/juridiska rådgivare

I Grekland kan advokaterna även tjänstgöra som jurister/juridiska rådgivare (νομικοί σύμβουλοι).

Rättsdatabaser

Information finns på webbplatsen för Atens advokatförening men är bara tillgänglig för föreningsmedlemmar.

Notarier

Notarier (συμβολαιογράφοι) är oavlönade statstjänstemän vars huvuduppgift är att upprätta och arkivera rättsliga eller styrkande handlingar samt förklaringar, när sådana handlingar krävs enligt lag eller när personer vill göra dem offentliga.

I Grekland är notarier inte specialiserade inom vissa områden.

I enlighet med presidentdekret finns det åtminstone en notarietjänst vid varje fredsdomstol (ειρηνοδικείο).

Justitieministeriet ansvarar för notariernas allmänna anställningsvillkor.

Det finns 9 notarieföreningar som verkar vid appellationsdomstolarna (εφετεία).

Justitieministeriet utövar tillsyn över landets notarieföreningar.

Information om notarieyrket finns på den officiella webbplatsen för de grekiska notarieföreningarnas samordningskommitté. Information finns även på europeiska notarieregistret på webbplatsen för rådet för notarier i Europeiska unionen (CNUE).

Övriga juristyrken

Exekutionstjänstemän

Exekutionstjänstemän (δικαστικοί επιμελητές) är oavlönade statstjänstemän.

De har följande arbetsuppgifter:

 1. Delgivning av rättsliga och andra handlingar.
 2. Verkställighet av följande exekutionstitlar enligt artikel 904.2 i civilprocesslagen: a) Beslut som vunnit laga kraft och grekiska domstolsbeslut som förklarats verkställbara, b) skiljedomar, c) grekiska domstolsprotokoll med uppgift om förlikning eller fastställande av rättegångskostnader, d) notariehandlingar, e) grekiska domares betalningsorder samt ”vräkningsbeslut”, f) utländska exekutionstitlar som förklarats verkställbara, g) order och akter som är verkställbara enligt lag.
 3. Andra uppgifter enligt lag.

Justitieministeriet ansvarar exekutionstjänstemännens allmänna anställningsvillkor.

Det finns 8 exekutionstjänstemannaföreningar i landet.

Domstolstjänstemän

Justitieministeriet ansvarar för domstolstjänstemännens allmänna anställningsvillkor.

Exekutionstjänstemän PDF (378 Kb) en

Domstolstjänstemän PDF (379 Kb) en

Länkar

Atens advokatförening

Advokatföreningen i Pireus

Ministeriet för rättsliga frågor, öppenhet och mänskliga rättigheter (justitieministeriet)

Grekiska notarieföreningarnas samordningskommitté

Notarieföreningen vid Thessalonikis appellationsdomstol

Senaste uppdatering: 27/08/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.