Typer av juristyrken

Grekland

Här får du en översikt över juristyrken i Grekland.

Innehåll inlagt av
Grekland

Allmänna åklagare

Organisation

Åklagarmyndigheten (eisangelíes) är en del av domstolsväsendet, dvs. den tillhör den dömande makten och deltar i rättskipningen. Åklagarna (eisangeleís) är oberoende såväl i sin ämbetsutövning som personligt.

I varje domstol, förutom lägre brottmålsdomstolar, är den allmänna åklagarmyndigheten en oberoende rättslig myndighet. Dess grunduppgift är att förbereda rättsliga förfaranden. Den enskilde åklagarens viktigaste uppgift är att väcka talan i brottmål, övervaka utredningar och inge överklaganden.

I Grekland är åklagarna inte specialiserade inom vissa områden.

Justitieministeriet har ansvaret för åklagarnas tjänsteförhållanden.

Det finns ingen särskild webbplats för åklagare. Justitieministeriet har uppgifter om deras tjänsteförhållanden.

Roll och huvuduppgifter

Åklagarna har befogenhet att

  1. inleda förundersökningar,
  2. väcka talan i brottmål,
  3. förhöra personer som är inblandade i ett mål,
  4. övervaka och kontrollera polisens brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete,
  5. lämna förslag till domarråd och domstolar,
  6. inge överklaganden,
  7. utöva tillsyn och kontroll över kriminalvårdsanstalter, samt annat som föreskrivs i lag.

Tillsyn över åklagarna utövas av högsta domstolens domare och åklagare på högre nivå, i enlighet med lagens bestämmelser.

Domare

Organisation

För rättskipningen svarar domstolar vars ordinarie domare (taktikoí dikastés) är oberoende såväl i sin ämbetsutövning som personligt.

I sitt arbete är domarna (dikastés) bara underställda författning och lagar och de får aldrig följa bestämmelser som strider mot författningen.

Tillsyn över de ordinarie domarna utövas av domare på högre nivå samt av högsta domstolens (Áreios Págos) åklagare och biträdande åklagare (antieisangeleís), i enlighet med lag.

Justitieministeriet har ansvaret för domarnas tjänsteförhållanden.

Det finns ingen särskild webbplats för domare. Justitieministeriet har uppgifter om deras tjänsteförhållanden.

Organisation av juristyrken: Advokater

Advokater

I Grekland är advokaterna (dikigóroi) oavlönade statstjänstemän som inte är specialiserade inom vissa områden.

Justitieministeriet har ansvaret för advokaternas tjänsteförhållanden.

Det finns 63 advokatsamfund (dikigorikoí sýllogoi), ett vid varje förstainstansdomstol (protodikeío).

Justitieministeriet utövar tillsyn över landets alla advokatsamfund.

Rättsdatabaser

Information finns på webbplatsen för de grekiska advokatsamfundens plenarförsamling men är bara tillgänglig för medlemmar.

Jurister/juridiska rådgivare

I Grekland kan advokaterna även tjänstgöra som jurister/juridiska rådgivare (nomikoí sýmvouloi).

Rättsdatabaser

Information finns på webbplatsen för de grekiska advokatsamfundens plenarförsamling men är bara tillgänglig för medlemmar.

Notarier

Notarierna (symvolaiográfoi) är oavlönade statstjänstemän vars huvuduppgift är att upprätta och arkivera handlingar som utgör eller fungerar som bevis på rättsliga handlingar samt förklaringar, när sådana handlingar krävs enligt lag eller när parter vill göra dem officiella.

I Grekland är notarier inte specialiserade inom vissa områden.

I enlighet med presidentdekret finns det åtminstone en notarietjänst vid varje fredsdomstol (eirinodikeío).

Justitieministeriet har ansvaret för notariernas tjänsteförhållanden.

Det finns nio notarieföreningar (symvolaiografikoí sýllogoi) som verkar vid appellationsdomstolarna (efeteía).

Justitieministeriet utövar tillsyn över landets notarieföreningar.

Information om notarieyrket finns på den officiella webbplatsen för notarieföreningen för appellationsdomstolarna i Aten, Pireus, Egeiska öarna och Dodekanesos. Information finns även på europeiska notarieregistrets webbplats inom ramen för Rådet för notarier i Europeiska unionen.

Övriga juristyrken

Exekutionstjänstemän

Exekutionstjänstemän (dikastikoí epimelités) är oavlönade statstjänstemän.

De har följande arbetsuppgifter:

a) Delgivning av rättsliga och andra handlingar.

b) Verkställighet av exekutionstitlar enligt artikel 904.2 i civilprocesslagen, nämligen av a) beslut som vunnit laga kraft och grekiska domstolsbeslut som förklarats verkställbara, b) skiljedomar, c) grekiska domstolsprotokoll med uppgift om förlikning eller fastställande av rättegångskostnader, d) notariehandlingar, e) grekiska domares betalningsförelägganden samt ”vräkningsbeslut”, f) utländska exekutionstitlar som förklarats verkställbara, g) beslut och handlingar som är verkställbara enligt lag.

c) Utförande av andra uppgifter enligt lag.

Justitieministeriet har ansvaret för exekutionstjänstemännens tjänsteförhållanden.

Det finns åtta exekutionstjänstemannaföreningar (sýllogoi dikastikón epimelitón) i landet.

Domstolstjänstemän

Justitieministeriet har ansvaret för domstolstjänstemännens tjänsteförhållanden.

Exekutionstjänstemän  PDF (377 Kb) el

Domstolstjänstemän  PDF (376 Kb) el

Länkar

De grekiska advokatsamfundens plenarförsamling

Justitieministeriet

Notarieföreningen för Aten, Pireus, Egeiska öarna och Dodekanesos

Notarieföreningen för appelationsdomstolen i Thessaloniki

Notarieföreningen för appelationsdomstolen i Thrakien

Greklands exekutionstjänstemannaförbund

Senaste uppdatering: 24/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.