Typer av juristyrken

Ungern

Här hittar du en översikt över juristyrken i Ungern. Juristyrken – inledning Åklagare Domare Advokater Notarier Övriga juristyrken

Innehåll inlagt av
Ungern

Juristyrken – inledning

I detta kapitel ges en översikt över juristyrken i Ungern: åklagare, domare, advokater, juridiska ombud, notarier och exekutionstjänstemän.

I Ungern arbetar utövare av juristyrken (advokater, notarier, exekutionstjänstemän) oberoende och självständigt, men de omfattas av självreglering inom ett system med olika samfund. De måste vara medlemmar i ett samfund för att få utöva sin verksamhet, och samfunden har rätt att utöva tillsyn över medlemmarnas verksamhet för att kunna garantera kvaliteten på tjänsterna.

Åklagare (ügyész)

Organisation

I den ungerska konstitutionen anges att det allmänna åklagarämbetet (Ügyészség) har lagstadgade utredningsrättigheter, företräder åklagarsidan i brottmålsrättegångar och ansvarar för straffpåföljders laglighet.

Det allmänna åklagarämbetet bidrar till att se till att alla följer lagen och arbetar för att upprätthålla lagen vid lagöverträdelser på det sätt som föreskrivs i lagen.

Åklagarämbetet (Ügyészség) är ett centraliserat organ som leds av riksåklagaren (legfőbb ügyész), som ansvarar inför parlamentet. Åklagare utnämns och avsätts av riksåklagaren.

Åklagarna utnämns till att börja med för en treårsperiod. Därefter kan utnämningar göras på obestämd tid.

Bestämmelserna för det allmänna åklagarämbetet regleras i lag.

Roll och arbetsuppgifter

Åklagarnas uppgifter, skyldigheter och rättsliga ställning regleras i lag. Åklagarämbetet betraktas som en enda enhet och alla åklagare har samma rättsliga ställning.

Åklagarämbetet (ügyészség)

 • utreder brottmålsärenden,
 • övervakar att brottsutredningar går lagenligt till,
 • utövar andra befogenheter i samband med brottsutredningar,
 • förbereder och väcker åtal i brottmål och företräder åklagarsidan i brottmålsrättegångar, utövar den rätt till överklagande som föreskrivs i lag,
 • övervakar att straffen verkställs på ett lagenligt sätt,
 • deltar i andra tvistemål, arbetsrättsliga mål, förvaltningsmål och handelsrättsliga mål; åklagaren deltar i rättegångar som omfattas av civilprocesslagen (polgári perrendtartás) om rättssubjektet av någon anledning är oförmögen att försvara sina rättigheter,
 • ser inom ramen för den allmänna lagenlighetsgranskningen (általános törvényességi felügyelet) till att lagen följs,
 • tar initiativ till nödvändiga åtgärder för att skydda barn i samband med brott mot minderåriga,
 • utför åligganden som härrör från internationella åtaganden, framför allt rättshjälp,
 • utför uppgifter i samband med Eurojust, och
 • medverkar till att säkerställa att alla samhällsorganisationer, statliga organ och medborgare följer lagen och försvarar rättssystemet när lagarna överträds.

Rättsdatabaser

Läs mer på ungerska åklagarämbetets (Magyar Köztársaság Ügyészsége) webbplats.

Domare

Organisation

Enligt grundlagen är domarna oberoende. De fattar beslut enligt rättsreglerna och enligt egen övertygelse och får inte ta emot råd eller anvisningar av någon när de fattar sina beslut.

Domarna utnämns av Ungerns president (köztársasági elnök).

Till domare kan utnämnas en person som

 • är ungersk medborgare,
 • är ostraffad,
 • är röstberättigad,
 • har avlagt juridisk universitetsexamen,
 • har avlagt det ungerska advokatsamfundets fackexamen (szakvizsgával rendelkezik),
 • har avgett en lagstadgad deklaration om sin förmögenhet, och
 • har åtminstone ett års erfarenhet som domstolsbiträde (bírósági titkár) eller distriktsåklagarbiträde (ügyészségi titkár), eller som domare i författningsdomstolen, domare i en militärdomstol, åklagare, notarius publicus, advokat eller juridiskt ombud, eller innehar en tjänst vid en statlig förvaltningsmyndighet (központi közigazgatási szerv) som kräver medlemskap i advokatsamfundet.

Bisittare

Enligt bestämmelserna i grundlagen får även lekmannadomare/bisittare (nem hivatásos bíró/ülnök) delta i rättegångar.

Kandidaterna måste vara ostraffade, röstberättigade, ungerska medborgare och minst 30 år gamla. Utöver dessa krav måste bisittare i militärdomstolar (katonai ülnök) tillhöra ungerska försvarsmakten (Magyar Honvédség) eller den ungerska polisen.

Bisittare utnämns för fyra år.

I brottmål består lokala domstolar av en yrkesdomare (hivatásos bíró) och två bisittare om brottet i fråga ger minst åtta års fängelse. En länsdomstol (megyei bíróság) som dömer i första instans kan ledas av ett råd (tanács) som består av en yrkesdomare och två bisittare.

I tvistemål kan den dömande församlingen bestå av en yrkesdomare och två bisittare i vissa mål som föreskrivs i lag.

Domstolsbiträden, domstolssekreterare

Personer med avlagd juristexamen arbetar som domstolsbiträden för att få kunskap och erfarenhet inför en framtida karriär som domare. De får endast verka som domare i de förfaranden och under de villkor som föreskrivs i lag.

Informationsblad om domstolspersonal finns i följande länkar:

 1. tjänstemän  PDF (407 Kb) en
 2. domstolsbiträden  PDF (382 Kb) en
 3. domstolssekreterare PDF (286 Kb) hu
 4. arbetare  PDF (280 Kb) hu

Advokater

Jurister/advokater (ügyvéd)

Det är en advokats (ügyvéd) uppgift att hjälpa klienten att försvara sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. En advokat kan fungera som juridiskt ombud för sin klient i alla ärenden och inför alla myndigheter. Advokater arbetar självständigt, vilket betyder att de inte får ta emot råd eller ingå förpliktelser som äventyrar deras oberoende.

Följande avgiftsbelagda uppdrag får bara utföras av advokater:

 • Företrädande och försvar av en klient i brottmål.
 • Juridisk rådgivning.
 • Upprättande och ändring av juridiska handlingar.
 • Förvaltning av pengar och värdeföremål som deposition i samband med dessa uppdrag.

Även om det inte uteslutande hör till en advokats verksamhetsområde, kan en advokat på grund av de krav som dagens ekonomiska liv ställer också ägna sig åt skatterådgivning, fastighetsförmedling och medling utanför domstol (peren kívüli közvetítés).

Advokatverksamhet får bedrivas av personer som är medlemmar i advokatsamfundet (kamara) och som svurit advokateden (ügyvédi eskü).

För att få bli medlem i advokatsamfundet måste en advokat uppfylla följande villkor:

 • Att vara medborgare i ett land som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Európai Gazdasági Térség).
 • Att vara ostraffad.
 • Att ha juridisk universitetsexamen och ha ungersk juridisk fackexamen (jogi szakvizsga).
 • Att ha gällande ansvarsförsäkring och lämpliga kontorslokaler.

Advokater från andra EU-medlemsstater får i princip bedriva advokatverksamhet i Ungern på tre olika sätt: De kan erbjuda tillfälliga eller regelbundna advokattjänster eller ansluta sig till advokatsamfundet. En advokat som tillfälligt tillhandahåller advokattjänster i Ungern ska anmäla sina tjänster till advokatsamfundet (ügyvédi kamara) på den ort där han eller hon tillhandahåller advokattjänster. Däremot ska advokater som vill utöva regelbunden advokatverksamhet i Ungern ansöka om medlemskap i advokatsamfundet på den ort där de har sitt kontor.

En advokat från en annan EU-medlemsstat (európai közösségi ügyvéd) som registrerats i advokatsamfundets namnförteckning kan ansöka om medlemskap i advokatsamfundet, om han eller hon uppfyller de lagstadgade villkoren (till exempel: advokaten har fullgjort den lagstadgade praktikperioden och kan bevisa för advokatsamfundet att han eller hon är förtrogen med ungersk rätt (och med EU-rätten) och kan ungerska tillräckligt bra för att kunna bedriva advokatverksamhet osv.).

En advokat från en annan EU-medlemsstat som godkänns som medlem i advokatsamfundet får rätt att använda yrkesbenämningen advokat (ügyvédi cím) och omfattas av samma regler som ungerska advokater.

Advokater har tystnadsplikt, som omfattar alla sakförhållanden och uppgifter de får vetskap om i sitt arbete.

I regel fastställs advokaternas arvoden fritt genom en ömsesidig överenskommelse mellan advokaten och dennes klient. Arvodena regleras bara om advokater uppträder som offentliga försvarare (kirendelt védő) i ett domstolsförfarande.

Rättsdatabaser

Läs mer på ungerska advokatsamfundets (Magyar Ügyvédi Kamara) webbplats.

Juridiska ombud (jogtanácsos)

Den grundläggande uppgiften för juridiska ombud är att underlätta verksamheten vid den organisation där de är anställda. Ett juridiskt ombud företräder denna organisation, ger juridisk rådgivning och information, utarbetar ansökningar, avtal och andra handlingar och deltar i organiseringen av det juridiska arbetet. De juridiska ombudens verksamhetsområde är i regel mindre omfattande än advokaternas och de är till skillnad från dessa i regel anställda. Ersättningen till juridiska ombud grundar sig på de bestämmelser som reglerar anställningsförhållandet.

Alla som förts in i det register över juridiska ombud som förs av länsdomstolen – i Budapest den särskilda huvudstadsdomstolen (Fővárosi Bíróság) – får bli juridiskt ombud. Sökande ska

 • vara medborgare i en av de medlemsstater som är avtalsparter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás),
 • vara ostraffad,
 • ha avlagt juridisk universitetsexamen,
 • ha avlagt ungersk juridisk fackexamen, och
 • ha införts i registret.

Justitieministern (az igazságügyért felelős miniszter) kan i vissa fall bevilja undantag från kravet på medborgarskap.

Notarier (közjegyző)

Inom ramen för sina lagstadgade befogenheter utför notarius publicus (közjegyző) vissa officiella förvaltningsrättsliga uppgifter inom det nationella rättssystemet.

Notarierna ska hindra att tvister uppstår. För att få utöva sitt yrke måste en notarie vara medlem i notarieförbundet (Közjegyzői Kamara). Enligt lag utnämner justitieministern en notarie inom en viss jurisdiktion och på obestämd tid.

En notarie måste dessutom teckna en ansvarsförsäkring som ska gälla så länge han eller hon arbetar som notarie.

En notarie har ensamrätt på att registrera rättshandlingar, juridiska utlåtanden och sakförhållanden i officiella handlingar (közokirat). Traditionellt har notarierna också haft till uppgift att sköta arvsärenden och andra ärenden utanför domstol. En annan viktig uppgift är att föra bok över pant i lösöre och att förvalta egendom, som betyder att de på uppdrag av parterna tar emot pengar, värdeföremål och värdepapper och överlåter dem vidare till den part som har rätt till dem.

En notarie har rätt till lagstadgade arvoden för arbete som när det gäller omfång och krav på rättslig bedömning och ansvarstagande är av sedvanlig art. I undantagsfall (till exempel i fall som ställer stora krav på den rättsliga bedömningen) kan arvodet avvika från det normala. Om det är möjligt att bestämma värdet på föremålet för en notaries arbete, fastställs hans eller hennes arvode på grundval av detta. Om värdet på föremålet för en notaries arbete inte kan bestämmas, fastställs arvodet på grundval av den tid som använts till arbetet. En fast avgift tas ut för bestyrkandet av handlingar.

Ungerskt medborgarskap är ett grundläggande krav för domare, åklagare, domstolstjänstemän, exekutionstjänstemän och notarier. I Ungern kan utländska medborgare således inte utnämnas till dessa befattningar.

Rättsdatabaser

Läs mer på ungerska notarieförbundets (Magyar Országos Közjegyzői Kamara) webbplats .

Övriga juristyrken

Exekutionstjänstemän

Verkställighetsåtgärder genomförs av exekutionstjänstemän (oberoende exekutionstjänstemän (önálló bírósági végrehajtó) och regionala exekutionstjänstemän (megyei bírósági végrehajtó)).

Det är i regel oberoende exekutionstjänstemän som driver in fordringar som har sin grund i domstolsbeslut (bírósági határozat) som meddelats i tvistemål. Oberoende exekutionstjänstemän utnämns av justitieministern på obestämd tid och knyts till en viss lokaldomstol (helyi bíróság).

De oberoende exekutionstjänstemännen är inte anställda av staten utan deras lön betalas av klienterna som ersättning för det arbete de utför.

Exekutionstjänstemännen har följande arbetsuppgifter:

 • Verkställighet som grundas på ett verkställighetsbeslut (végrehajtási lap) från domstolen.
 • Verkställighet som grundas på en exekutionstitel (végrehajtási záradék) från domstolen.
 • Verkställighet som grundas på ett domstolsföreläggande eller begränsad verkställighet, en överföringsorder transfer (végrehajtást elrendelő, letiltó, átutalási végzés) eller ett dekret där direkt juridiskt beaktande krävs (közvetlen bírósági felhívás).

Regionala exekutionstjänstemän arbetar vid regionala domstolar och Budapests nationella domstol (Fővárosi Törvényszék). En regional exekutionstjänsteman ska utnämnas av ordföranden för den regionala domstolen på obestämd tid för tjänstgöring vid en viss regional domstol. Tjänsten som regional exekutionstjänsteman ledigförklaras av den regionala domstolens ordförande. Den regionala exekutionstjänstemannen är tjänsteman vid den regionala domstolen och får arvode på grundval av detta tjänsteförhållande.

Regionala exekutionstjänstemän ska driva in ”rättsliga fordringar” (om staten är fordringsägare); sådana fordringar omfattar rättegångskostnader i tviste- och brottmål som staten betalat på förhand. Indrivandet av kostnader i samband med en rättegång, beslagtagande av egendom och andra sanktioner av ekonomisk art hör till de regionala exekutionstjänstemännens ansvarsområde. Underhållsbidrag för barn som en domstol betalat ut i förskott klassificeras också som rättsliga fordringar, och ska också drivas in av regionala exekutionstjänstemän. Dessutom ska regionala exekutionstjänstemän driva in sådana fordringar där fordringshavaren är en domstol, det nationella domstolskontoret, justitieministeriet, ett institut för rättsexperter eller staten.

Exekutionstjänstemännens behörighetsområde sammanfaller med domstolens behörighetsområde.

Rättsdatabaser

Läs mer på ungerska exekutionstjänstemannaförbundets (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara) webbplats.

Organisationer som ger kostnadsfri juridisk rådgivning

Kostnadsfri juridisk rådgivning ges vid universitet och hos flera ungerska och internationella frivilligorganisationer verksamma på området.

Länkar

Ungerska notarieförbundets webbplats (A Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapja)

Ungerska exekutionstjänstemannaförbundets webbplats (A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara honlapja)

Ungerska åklagarämbetets webbplats (A Magyar Köztársaság Ügyészségének honlapja)

Ungerska advokatsamfundets webbplats (A Magyar Ügyvédi Kamara honlapja)

Senaste uppdatering: 15/02/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.