Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på italienska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Typer av juristyrken

Italien

Här hittar du en översikt över juristyrken i Italien.

Innehåll inlagt av
Italien

Juristyrken – inledning

De viktigaste juristyrkena i Italien är domare (domare och åklagare), advokater och notarier.

Domarkåren

Systemet för domares och åklagares rättskipande verksamhet fastställs i grundlagen.

Domare

Den rättskipande verksamheten utövas på folkets vägnar. Domarna lyder endast under lagen (artikel 101 i grundlagen).

Den dömande verksamheten utövas av ordinarie domare som tillsätts enligt reglerna om rättsväsendet och regleras av dessa.

Extraordinära domare eller specialdomare kan inte tillsättas men specialavdelningar inom domstolarna kan inrättas. Det är reglerat i lag i vilka fall och i vilka former folket deltar direkt i den dömande verksamheten.

Domare tillsätts genom offentliga uttagningsprov. Det är dock möjligt att utse lekmannadomare som utövar de ordinarie domarnas uppgifter.

Självständighet och oberoende

Domstolsväsendet är självständigt och oberoende i förhållande till alla andra statsmakter (artikel 104 i grundlagen).

Detta oberoende garanteras av ett självstyrande organ, domarkårens högsta råd (consiglio superiore della magistratura), som ansvarar för tillsättningar, tilldelning av arbetsuppgifter, förflyttningar, befordringar och disciplinåtgärder (artikel 105 i grundlagen).

Den enda skillnaden mellan domarna är de olika uppgifter de utövar.

Domare är oavsättliga och de kan inte avskedas eller avstängas utom om domarkårens högsta råd har beslutat det, på de grunder eller med de garantier som anges i reglerna om rättsväsendet.

Åklagare

Organisation

I grundlagen (artikel 107) fastställs även principen om oberoende och självständighet för allmänna åklagare.

Artikel 112 i grundlagen fastställer principen att en allmän åklagare är skyldig att inleda brottmålsrättegångar. Detta betyder att när en behörig allmän åklagare får vetskap om ett brott, måste han eller hon inleda en utredning och överlämna resultatet av utredningen samt en framställan till domaren för bedömning. Skyldigheten att inleda utredningar bidrar till att garantera åklagarens oberoende i arbetet och medborgarnas likhet inför lagen.

Det finns allmänna åklagare knutna till kassationsdomstolen, appellationsdomstolarna, de ordinarie domstolarna och ungdomsdomstolarna.

Roll och arbetsuppgifter

Åklagarna deltar i alla brottmålsrättegångar och företräder därvid staten. Åklagare deltar även i tvistemålsrättegångar i de fall lagen föreskriver det (t.ex. vid vissa familjetvister eller i fall då personer saknar rättslig handlingsförmåga).

Juristyrkenas organisation: advokater och notarier

Advokater

Advokater är självständiga yrkesutövare som har till uppgift att bistå klienter – privatpersoner, företag eller staten – och föra deras talan inför civilrättsliga och straffrättsliga domstolar samt förvaltningsdomstolar.

Advokaten för klientens talan på grundval av en fullmakt och mot arvode.

Ett råd som består av lokala advokater (Consiglio dell’ordine) är knutet till varje domstol.

På det nationella planet finns ett nationellt advokatråd (Consiglio Nazionale Forense), som utses av de lokala råden på distriktsnivå.

Genom lag nr 247 av den 31 december 2012 infördes nya bestämmelser om advokatyrket (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

Notarier

Notarier är självständiga yrkesutövare som har en offentlig funktion, nämligen att ge officiell giltighet åt handlingar som upprättas i deras närvaro.

Notarieämbetet regleras genom lag nr 89 av den 16 februari 1913 med bestämmelser om notarieämbetet och notariearkiven (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili, den så kallade notarielagen).

Det nationella organet är det nationella notarierådet (Consiglio Nazionale del Notariato).

Senaste uppdatering: 02/10/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.