Typer av juristyrken

Italien

Här hittar du en översikt över juristyrken i Italien.

Innehåll inlagt av
Italien

Juristyrken – inledning

De viktigaste juristyrkena i Italien är yrkesdomare (magistrati), vilket omfattar dömande domare (giudici) och åklagare (pubblici ministeri), advokater och notarier.

Domare och åklagare

Systemet för domares och åklagares rättskipande verksamhet fastställs i grundlagen.

Domare

Den rättskipande verksamheten utövas på folkets vägnar. Domarna lyder endast under lagen (artikel 101 i grundlagen).

Systemet för domarnas verksamhet fastställs och regleras i lagstiftningen om rättsväsendet.

Extraordinära domstolar eller specialdomstolar kan inte inrättas, men specialavdelningar inom de ordinarie domstolarna kan inrättas. Det är reglerat i lag i vilka fall och i vilka former allmänheten deltar direkt i den dömande verksamheten.

Domare tillsätts genom offentliga uttagningsprov. Det är dock möjligt att utse lekmannadomare som utövar de ordinarie domarnas uppgifter.

Självständighet och oberoende

Domstolsväsendet är självständigt och oberoende i förhållande till andra statsmakter (artikel 104 i grundlagen).

Detta oberoende garanteras av ett självstyrande organ, domarkårens högsta råd (Consiglio Superiore della Magistratura), som ansvarar för tillsättningar, tilldelning av arbetsuppgifter, förflyttningar, befordringar och disciplinåtgärder (artikel 105 i grundlagen).

Den enda skillnaden mellan domarna är de olika uppgifter de utövar.

Domare är oavsättliga och kan inte avskedas eller avstängas utom om domarkårens högsta råd har beslutat det, på de grunder eller med de garantier som anges i reglerna om rättsväsendet, eller med den berörda domarens samtycke.

Åklagare

Organisation

I grundlagen (artikel 107) fastställs även principen om oberoende och självständighet för allmänna åklagare.

I artikel 112 i grundlagen fastställs principen om obligatoriskt åtal. Detta betyder att när behöriga allmänna åklagare får vetskap om ett brott, måste de inleda en utredning och överlämna resultatet av utredningen samt en framställan till domaren för bedömning. Skyldigheten att väcka åtal bidrar till att garantera åklagarmyndighetens oberoende i arbetet och medborgarnas likhet inför lagen.

Det finns allmänna åklagare knutna till kassationsdomstolen, appellationsdomstolarna, de ordinarie domstolarna och ungdomsdomstolarna.

Roll och arbetsuppgifter

Åklagarna deltar i alla straffrättsliga förfaranden och företräder därvid staten. Åklagare deltar även i civilrättsliga förfaranden i de fall lagen föreskriver det (t.ex. vid vissa familjetvister eller i fall då personer saknar rättslig handlingsförmåga).

Kansli och sekretariat

Domstolarnas kanslier och åklagarmyndighetens sekretariat har administrativ personal i olika kategorier (kanslichefer, tjänstemän, domstolshandläggare, ekonomiassistenter, ställföreträdare osv.), som rekryteras genom offentliga uttagningsprov och räknas som statstjänstemän som omfattas av ett nationellt kollektivavtal för ministerier.
De är anställda av justitieministeriets avdelning för rättsväsendets organisation, personal och tjänster
(Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi), administrerar register och akter och bistår domstolarna och åklagarna i olika typer av förfaranden.
Justitieministeriets generaldirektorat för personal och utbildning (Direzione Generale del Personale e della Formazione) har hand om deras utbildning.

Juristyrkenas organisation: advokater och notarier

Advokater

Advokater är fria yrkesutövare som har till uppgift att bistå klienter – privatpersoner, företag eller staten – och föra deras talan inför tvistemåls-, brottmåls- eller förvaltningsdomstolar.

Advokaten för klientens talan på grundval av en fullmakt och mot arvode.

Ett råd som består av lokala advokater (Consiglio dell’ordine) är knutet till varje domstol.

På det nationella planet finns ett nationellt advokatråd (Consiglio Nazionale Forense).

Genom lag nr 247 av den 31 december 2012 infördes nya bestämmelser om advokatyrket.

Notarier

Notarier är fria yrkesutövare som har en offentlig funktion, nämligen att ge officiell giltighet åt handlingar som upprättas i deras närvaro.

Notarieämbetet regleras genom lag nr 89 av den 16 februari 1913 med bestämmelser om notarieämbetet och notariearkiven.

Det nationella organet är det nationella notarierådet (Consiglio Nazionale del Notariato).

Senaste uppdatering: 18/01/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.