Typer av juristyrken

Litauen

Här hittar du en översikt över juristyrkena i Litauen.

Innehåll inlagt av
Litauen

Juristyrken – inledning

Juristyrkena i Litauen innefattar:

 • Åklagare (prokurorai)
 • Domare (teisėjai)
 • Advokater (advokatai)
 • Notarier (notarai)
 • Delgivningsmän/exekutionstjänstemän (antstoliai)

Åklagare

Organisation

I Litauen finns 56 åklagarkontor uppdelade på

 • 51 regionala kontor
 • 5 distriktskontor

Riksåklagaren (Generalinė prokuratūra) ansvarar för åklagarkontoren på region- och distriktsnivå (teritorinės prokuratūros). Han eller hon utses av Litauens president (Lietuvos Respublikos Prezidentas) för en tid av sju år. Parlamentet (Seimas) måste godkänna utnämningen.

Riksåklagaren ansvarar inför parlamentet och presidenten. Följande typer av åklagare finns:

 • Riksåklagaren (generalinis prokuroras)
 • Chefsåklagare vid åklagarkontoren på region- och distriktsnivå (vyriausieji (apylinkių arba apygardų) prokurorai)
 • Övriga åklagare.

Det finns inget särskilt förhållande mellan justitieministeriet och åklagarmyndigheten, varken av underordnad karaktär eller i form av gemensam jurisdiktion eller något annat specifikt förhållande.

Roll och arbetsuppgifter

Åklagarkontoren har följande arbetsuppgifter:

 • Organisera och bedriva förundersökningar
 • Föra statens talan i brottmål
 • Skydda det allmännas intresse
 • Garantera rättvisa
 • Bistå domstolarna vid rättskipningen

Åklagare deltar i alla brottmål och i tvistemål eller förvaltningsmål, i den ordning som anges i talan.

Domare

Organisation

Det finns inte några olika typer av domare i Litauen; alla är yrkesdomare (profesionalūs teisėjai).

De allmänna principerna för domstolsväsendet anges i konstitutionen och i den parlamentslag som styr domstolarna. Domstolarna är oberoende och leds av följande självstyrande organ:

 • Allmänna domarmötet (Visuotinis teisėjų susirinkimas)
 • Domstolsrådet (Teisėjų taryba)
 • Domarkårens hedersdomstol (Teisėjų garbės teismas)

Nationella domstolsförvaltningen (Nacionalinė teismų administracija) bistår domstolarna i deras verksamhet.

Juristyrkenas uppbyggnad: Advokater

Advokater

I Litauen finns advokater (advokatai) och advokatbiträden (advokatų padėjėjai). Advokatbiträden får företräda klienter i tvistemål och agera försvarare i brottmål – om den advokat som advokatbiträdet biträder ger sitt medgivande och det är tillåtet enligt lag.

Advokater och advokatbiträden indelas inte i olika typer. Advokater kan själva välja vilket område de vill specialisera sig inom (en advokats specialisering).

Rättsdatabaser

Mer information finns på Litauens advokatsamfunds (Lietuvos advokatūra) webbplats.

Är tillgången till denna databas kostnadsfri?

Ja, tillgången till det litauiska advokatsamfundets webbplats är kostnadsfri.

Jurister/rättsliga rådgivare

Det finns inga särskilda jurister/rättsliga rådgivare i Litauen.

Notarier

Organisation

Det finns endast en typ av klassificering av notarier (notarai) i Litauen. Antalet notarier, deras kontor och behörighetsområde fastställs av justitieministeriet (Teisingumo ministerija). Justitieministern tillsätter och avskedar notarier.

Notarier lyder under notariekammaren (Notarų rūmai). Varje år inger notariekammmaren en detaljerad årsrapport om sin verksamhet till justitieministeriet, tillsammans med en översikt över och riktlinjer för kommande års verksamhet.

De föreskrifter som styr notariernas verksamhet ska godkännas av justitieministern, med beaktande av de synpunkter som notariekammarens presidium (Notarų rūmų prezidiumas) framför.

Om justitieministern anser att en resolution eller ett beslut från notariekammaren strider mot Litauens lagar kan han eller hon väcka talan vid regiondomstolen i Vilnius (Vilniaus apygardos teismas) om att dessa resolutioner eller beslut ska upphävas.

Mer information finns på webbplatsen för Litauens notariekammare.

Roll och arbetsuppgifter

Notariekammarens viktigaste uppgifter är att

 1. samordna notariernas verksamhet
 2. sköta notariernas befordringsgång
 3. skydda och företräda notariernas intressen i de offentliga statliga institutionerna och den offentliga förvaltningen
 4. utarbeta lagförslag i ärenden som rör notarieverksamheten, och lägga fram dessa för justitieministern
 5. se till att notariernas verksamhet bedrivs på ett enhetligt sätt
 6. utöva tillsyn över hur notarierna utför sina åligganden och uppfyller sina yrkesetiska krav
 7. se till att de instrument som utarbetas inom ramen för notarieverksamheten bevaras och används
 8. se till att notarierna får möjlighet till praktiktjänstgöring
 9. utföra andra uppgifter som anges i notariekammarens stadgar (Notarų rūmų statutas).

Andra juristyrken

Delgivningsmän/exekutionstjänstemän

Det finns endast en typ av klassificering av exekutionstjänstemän (antstoliai) i Litauen.

Mer information om exekutionstjänstemän finns på webbplatsen för exekutionstjänstemännens yrkessammanslutning och exekutionstjänstemannakammarens (Antstolių rūmai) webbplats.

Senaste uppdatering: 07/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.