Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på maltesiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Typer av juristyrken

Malta

På den här sidan ges en översikt över juridiska yrken på Malta. Juridiska yrken – inledning Åklagare Domare Advokater Notarier Andra rättstillämpare Justitiesekreterare och annan domstolspersonal

Innehåll inlagt av
Malta
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Juristyrken – inledning

Jurister på Malta kan arbeta som advokater, notarius publicus eller juridiska ombud.

  • Advokater har rätt att företräda sina klienter vid alla domstolar.
  • Notarius publicus betraktas som offentligt anställda och de utarbetar och offentliggör officiella handlingar.
  • Juridiska ombud får företräda sina klienter vid de lägre instanserna. I praktiken består merparten av deras arbete i att följa upp rättsliga handlingar, både de som är relaterade till domstolsmål och de som rör andra typer av ärenden i domstolsregistret.

Juristyrkena på Malta organiseras i ett enhetssystem och åklagare utses bland praktiserande advokater.

 

Åklagare

Organisation

Enligt artikel 91 i Maltas författning har riksåklagaren (Attorney General) en konstitutionell funktion. Åklagarmyndigheten (Office of the Attorney General) inrättades som statligt organ genom Attorney General Ordinance, kapitel 90 i Maltas lagstiftning.

I enlighet med Maltas författning har Attorney General samma ställning som en domare och gör oberoende bedömningar i frågor som rör brottmål. Dessutom utför Attorney General de uppgifter som föreskrivs i strafflagen i fråga om brottmål.

Till sin hjälp har han eller hon en biträdande och en assisterande Attorney General och andra juridiska tjänstemän.

Roll och uppgifter

Attorney General fungerar som allmän åklagare vid Criminal Court och Court of Criminal Appeal. Vissa åtal som väcks av polisen måste förhandsgodkännas av Attorney General.

Attorney General ska utöva sina befogenheter att inleda, genomföra eller avsluta brottmål utan ledning eller kontroll av någon annan person eller myndighet.

Attorney General fungerar också som juridiskt sakkunnig för regeringen, och jurister från åklagarmyndigheten företräder även regeringen vid tvistemåls- och författningsdomstolarna.

The Office of the Attorney General är dessutom behörig myndighet i de flesta ärenden som gäller rättsligt samarbete inom civil-, handels- och straffrätt.

The Office of the Attorney General företräder Malta vid internationella domstolar och företräder regeringen vid internationella möten om rättsligt samarbete.

Dessutom utformar åklagarmyndigheten lagförslag och hjälper till i behandlingen i parlamentet.

Domare

Organisation

Domare (judges och magistrates) utnämns av Maltas president på rekommendation av premiärministern. De är fristående från den verkställande makten och kan inte avsättas. För att kunna utnämnas till magistrate måste man ha arbetat som advokat på Malta i minst sju år. För att bli utnämnd till judge måste man ha minst tolv års advokaterfarenhet. De kan endast avskedas från sitt ämbete av presidenten på begäran av representanthuset och med stöd av minst två tredjedelar av ledamöterna. För avsked krävs bevis på att domaren har varit oförmögen att utföra sitt arbete (antingen på grund av kroppslig eller själslig oförmåga eller av annat skäl), eller att han eller hon har misskött sig.

Organisation av juristyrkena: advokater

Advokater

Roll och uppgifter

Advokater har rätt att ge juridisk rådgivning och lämna utlåtanden samt att företräda sina klienter vid domstolar, specialdomstolar eller i andra juridiska sammanhang.

För att få utöva advokatyrket på Malta måste man ha ett tillstånd som är utfärdat av presidenten och försett med Maltas statsvapen. Dessutom måste advokaten svära både trohetsed och ämbetsed inför appellationsdomstolen vid ett offentligt sammanträde.

Organisation

Advokatsamfundet (The Malta Chamber of Advocates) företräder advokater som är upptagna i Maltas advokatsamfund. Det är ett frivilligt, icke-politiskt och icke-statligt samfund som finansieras genom medlemsavgifter och intäkter från sina verksamheter. Det är juridiskt erkänt som rådgivande och medverkande organ för advokater i frågor som berör organisationen och förvaltningen av rättsväsendet.

Begreppen lawyer och advocate används med samma betydelse. Advokatyrket regleras av Commission for the Administration of Justice som består av Maltas president, Chief Justice, advokatsamfundets ordförande samt andra domare och jurister. Alla klagomål mot advokater behandlas av en kommitté med fem advokater som utfärdar rekommendationer om disciplinära åtgärder till Commission for the Administration of Justice. Tre av de fem advokaterna utnämns av advokatsamfundet, vilket ger samfundet viss befogenhet att reglera yrket.

Advokatsamfundet har en webbplats om advokatyrket och där finns också en katalog i två delar. Den del som är tillgänglig för allmänheten innehåller uppgifter om alla advokater som är medlemmar i advokatsamfundet, medan delen för privata medlemmar innehåller uppgifter om alla advokater som är kända av advokatsamfundet.

Under de senaste åren har samfundet anordnat flera akademiska konferenser och seminarier och en serie månatliga föreläsningar för att främja juridisk fortbildning för alla advokater.

Rättsdatabaser

advokatsamfundets webbplats finns information om yrkeskåren, nyheter, en evenemangskalender och en databas över advokater. Det finns också en avdelning som enbart är öppen för medlemmar, med ytterligare tjänster för advokater.

Är databasen gratis?

Ja, tillgången till databasen är gratis.

Notarius publicus (nedan kallad notarie)

Roll och uppgifter

Notarier är tjänstemän som har tillstånd att ta emot testamenten, akter och handlingar som upprättats av en person under hans eller hennes livstid och att legalisera sådana akter och handlingar. De är också ansvariga för bevarandet av dessa akter och handlingar och får utfärda kopior av dem. I kapitel 55 i Maltas lagstiftning (Notarial Profession och Notarial Archives Act) fastställs notariernas övriga befogenheter och funktioner.

Alla notarier måste svära både trohetsed och ämbetsed inför appellationsdomstolen innan de kan börja utöva sitt yrke.

Tillsynen av alla notarier, notariatsarkiv och det offentliga registret sköts av en särskild domstol som kallas Court of Revision of Notarial Acts. Domstolen består av ledamöter som utses av den minister som ansvarar för notariatsfrågor. Ledamöterna utses bland pensionerade domare, advokater och notarius publicus.

Domstolen kan när som helst besöka och inspektera arkiven, det offentliga registret och notariernas kontor.

Uppgifter om alla yrkesutövande notarier på Malta offentliggörs i januari varje år i den officiella tidningen, Malta Government Gazette.

Organisation

Notarial Council är det övergripande organ som har ansvar för notarieyrket. Det kan på eget initiativ eller efter ett klagomål inleda en undersökning mot en notarie som anses ha betett sig vanhedrande för yrket. Rådet kan också ta upp anklagelser mot en notarie om försumlighet eller missbruk under yrkesutövningen eller i frågor med anknytning till yrket, om det inte är någon annan myndighet som har befogenhet att göra detta enligt artiklarna 85 och 94 i kapitel 55 i notarielagen (Notarial Profession and Notarial Archives Act), eller enligt någon annan lag.

Rättsdatabaser

Notarial Councils webbplats finns allmän information för notarier och allmänheten. Här finns också en katalog med uppgifter om yrkesutövande notarier på Malta. Databasen är tillgänglig för allmänheten och gratis.

Övriga juristyrken

Juridiska ombud

För att få arbeta som juridiskt ombud på Malta måste man ha ett tillstånd som är utfärdat av presidenten och försett med Maltas statsvapen. Dessutom måste ombudet svära både trohetsed och ämbetsed inför appellationsdomstolen vid ett offentligt sammanträde.

Juridiska ombud brukar vara anställda av en advokat och deras främsta uppgift är att hjälpa advokaten inför domstolsförhandlingar. De registrerar bland annat skriftliga inlagor i domstolsregistret på klienternas vägnar.

De juridiska ombuden har rätt att tillhandahålla rådgivning i Courts of Magistrates och i specialdomstolar och nämnder.

Yrket regleras av Commission for the Administration of Justice på Malta. På webbplatsen för ministeriet för rättsliga frågor, kultur och lokalstyre finns ett särskilt avsnitt om juridiska ombud.

Justitiesekreterare (Registrar of Courts) och annan domstolspersonal

Registrar of the Courts har ansvar för registren och den personal som arbetar med dem, arkivering och delgivning av juridiska handlingar, verkställande av rättsanspråk som domar och fullmakter genom tjänstemän som har utsetts av domstolen, exekutiva auktioner, juryrättegångar och andra brottmålsförfaranden.

Biträdande justitiesekreterare PDF (377 Kb) en

Domstolsbiträde PDF (374 Kb) en

Registrator PDF (378 Kb) en

Länkar

Advokatsamfundet (Malta)

Notarial Council (Malta)

Senaste uppdatering: 26/02/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.