Typer av juristyrken

Malta

Här hittar du en översikt över juristyrken på Malta.

Innehåll inlagt av
Malta

Juristyrken – inledning

Jurister på Malta kan arbeta som advokater, notarius publicus eller juridiska ombud.

  • Advokater har rätt att företräda sina klienter vid alla domstolar.
  • Notarius publicus betraktas som offentligt anställda och de utarbetar och offentliggör officiella handlingar.
  • Juridiska ombud får företräda sina klienter vid de lägre instanserna. I praktiken består merparten av deras arbete i att följa upp rättsliga handlingar, både de som är relaterade till domstolsmål och de som rör andra typer av ärenden i domstolsregistret.

Juristyrkena på Malta organiseras i ett enhetssystem och åklagare utses bland praktiserande advokater.

Åklagare

Organisation

Enligt artikel 91 i Maltas författning har riksåklagaren (Attorney General) en konstitutionell funktion. Åklagarmyndigheten (Office of the Attorney General) har inrättats som statligt organ genom Attorney General Ordinance, kapitel 90 i Laws of Malta och som statens offentliga försvarare.

I enlighet med Maltas författning är Attorney General oavsättlig och gör oberoende bedömningar i frågor som rör brottmål. Dessutom utför Attorney General de uppgifter som föreskrivs i strafflagen i fråga om brottmål.

Till sin hjälp har han eller hon en biträdande Attorney General och andra juridiska tjänstemän.

Roll och arbetsuppgifter

Attorney General fungerar som huvudåklagare vid brottmålsdomstolarna. I enlighet med bestämmelserna om lagföring av brott (övergångsbestämmelser), 2020 (Legal Notice 378 från 2020), som trädde i kraft den 1 oktober 2020, har Attorney General befogenhet att besluta om huruvida åtal ska väckas vid Court of Magistrates som undersökningsdomstol för vissa grova brott, däribland

  1. terroristhandlingar, finansiering av terrorism och därmed sammanhängande brott enligt underavdelning IV A, avdelning IX del II första boken i strafflagen.
  2. utpressning, mutor, bestickning och korruption, handel med inflytande och redovisningsbrott enligt underavdelning IV, avdelning III del II första boken i strafflagen.
  3. penningtvättsbrott enligt artikel 3 i Prevention of Money Laundering Act, utom när sådana brott lagförs tillsammans med brott mot Dangerous Drugs Ordinance eller Medical and Kindred Professions Ordinance,
  4. fall av bedrägeri och förskingring där den ekonomiska förlusten uppgår till minst 50 000 euro,
  5. försök att begå eller stämpling till ovanstående brott eller delaktighet i dem.

När Attorney General utövar sina lagstadgade befogenheter att inleda, genomföra eller avsluta straffrättsliga förfaranden sker detta inte under överinseende eller kontroll av någon annan person eller myndighet, utom när en viss lag kan föreskriva

  1. rättslig prövning av ett beslut om att inget åtal ska väckas eller något annat beslut på grund av olaglighet eller oskälighet, eller
  2. rättslig prövning, på grundval av kriterier som fastställts i lag, av ett beslut av Attorney General om att åtal ska väckas vid en högre brottmålsdomstol, om det tillämpliga straffet är strängare än det skulle ha varit om samma brott hade prövats vid en lägre brottmålsdomstol.

Statsadvokaten (State Advocate)

Organisation

Statsadvokatmyndigheten inrättades den 18 december 2019 som separat juridisk person och utför vissa uppgifter och åligganden som tidigare hörde till åklagarmyndighetens ansvarsområden. I enlighet med artikel 91A i författningen har statsadvokaten (State Advocate) en konstitutionell funktion. Statsadvokatmyndigheten inrättades som statligt organ i enlighet med State Advocate Act, kapitel 603 i Laws of Malta.

I enlighet med Maltas författning har statsadvokaten samma oavsättliga ställning som Attorney General, och vid fullgörandet av sina uppgifter gör State Advocate sin egen bedömning utan överinseende eller kontroll av någon annan person eller myndighet.

Till sin hjälp har han eller hon en biträdande State Advocate och andra jurister.

Roll och arbetsuppgifter

Statsadvokaten är regeringens högsta juridiska rådgivare, medan statsadvokatmyndighetens jurister företräder regeringen inför tvistemåls- och författningsdomstolar.

Statsadvokatmyndigheten företräder Malta vid internationella domstolar, däribland Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, och myndighetens tjänstemän företräder regeringen vid internationella möten om rättsligt samarbete.

Dessutom är myndigheten behjälplig vid utformningen av lagförslag och parlamentets ratificering av lagstiftning.

Domare

Organisation

Domare (judges och magistrates) utnämns av Maltas president på rekommendation av en nämnd för domarutnämningar, som inrättats i enlighet med artikel 96A i författningen. Chefsdomaren (Chief Justice) utnämns av Maltas president genom en resolution från representanthuset med stöd av minst två tredjedelar av dess ledamöter.

Alla domare är oberoende av den verkställande makten och oavsättliga. En person måste ha arbetat som advokat på Malta i minst sju år för att kunna utnämnas till magistrate och tolv år för att utnämnas till judgeCommission for the Administration of Justice får vidta disciplinära åtgärder mot domare, men det får inte leda till att domaren avsätts. Beslut som rör ovanstående kan överklagas till författningsdomstolen. När Commission for the Administration of Justice utför sina uppgifter har den alla de befogenheter som tvistemålsdomstolarna har. Om den finner att den verksamhet som är föremål för utredning kan leda till att en domare avsätts, bör den uppmana Maltas president att avsätta domaren på grundval av bevisat tjänstefel eller bevisad oförmåga att utföra sina uppgifter. Domaren kan överklaga denna rekommendation till författningsdomstolen.

Organisation av juristyrken: advokater

Advokater

Roll och arbetsuppgifter

Advokater har rätt att ge juridisk rådgivning och lämna utlåtanden samt att företräda sina klienter vid domstolar, specialdomstolar eller i andra juridiska sammanhang.

För att få utöva advokatyrket på Malta måste man ha ett tillstånd som är utfärdat av presidenten och försett med Maltas statssigill. Dessutom måste advokaten svära både trohetsed och ämbetsed inför appellationsdomstolen vid ett offentligt sammanträde.

Organisation

Advokatsamfundet (The Malta Chamber of Advocates) företräder advokater som är upptagna i Maltas advokatsamfund. Det är ett frivilligt, icke-politiskt och icke-statligt samfund som finansieras genom medlemsavgifter och intäkter från sina verksamheter. Det är juridiskt erkänt som rådgivande och medverkande organ för advokater i frågor som berör organisationen och förvaltningen av rättsväsendet.

Begreppen lawyer och advocate används med samma betydelse. Advokatyrket regleras av Commission for the Administration of Justice som består av Maltas president, chefsdomaren, två judges, två magistrates, advokatsamfundets ordförande och två jurister. Alla klagomål mot advokater behandlas av en nämnd med fem advokater som utfärdar rekommendationer om disciplinära åtgärder till Commission for the Administration of Justice. Tre av de fem advokaterna utnämns av advokatsamfundet, vilket ger samfundet viss befogenhet att reglera yrket.

Advokatsamfundet har en webbplats om advokatyrket och där finns också en förteckning i två delar. Den del som är tillgänglig för allmänheten innehåller uppgifter om alla advokater som är medlemmar i advokatsamfundet, medan delen för privata medlemmar innehåller uppgifter om alla advokater som är kända av advokatsamfundet.

Under de senaste åren har samfundet anordnat flera akademiska konferenser och seminarier och en serie månatliga föreläsningar för att främja juridisk fortbildning för alla advokater.

Rättsdatabaser

På regeringens webbplats lawyersregister.gov.mt finns en officiell förteckning över advokater med namn och andra uppgifter om auktoriserade advokater som har gett sitt samtycke till att deras yrkesuppgifter offentliggörs i detta register. Registret är tillgängligt för allmänheten.

Notarius publicus (notarie)

Roll och arbetsuppgifter

Notarier är tjänstemän som har tillstånd att ta emot testamenten, akter och handlingar som upprättats av en person under hans eller hennes livstid och att legalisera sådana akter och handlingar. De är också ansvariga för bevarandet av dessa akter och handlingar och får utfärda kopior av dem. I kapitel 55 i Laws of Malta (Notarial Profession och Notarial Archives Act) fastställs notariernas övriga befogenheter och uppgifter.

Alla notarier måste svära både trohetsed och ämbetsed inför appellationsdomstolen innan de kan börja utöva sitt yrke.

Tillsynen av alla notarier, notariatsarkiv och det offentliga registret sköts av en särskild domstol som kallas Court of Revision of Notarial Acts. Domstolen består av ledamöter som utses av den minister som ansvarar för notariatsfrågor. Ledamöterna utses bland pensionerade domare, advokater och notarius publicus.

Domstolen kan när som helst besöka och inspektera arkiven, det offentliga registret och notariernas kontor.

Uppgifter om alla yrkesutövande notarier på Malta offentliggörs i januari varje år i det officiella kungörelseorganet, Malta Government Gazette.

Organisation

Notarial Council är det övergripande organ som har ansvar för notarieyrket. Det kan på eget initiativ eller efter ett klagomål inleda en undersökning mot en notarie som anses ha betett sig vanhedrande för yrket. Rådet kan också ta upp anklagelser mot en notarie om försumlighet eller missbruk under yrkesutövningen eller i frågor med anknytning till yrket, om det inte är någon annan myndighet som har befogenhet att göra detta enligt artiklarna 85 och 94 i kapitel 55 i notarielagen (Notarial Profession and Notarial Archives Act), eller enligt någon annan lag.

Rättsdatabaser

På Notarial Councils webbplats finns allmän information för notarier och allmänheten. Här finns också en förteckning med uppgifter om yrkesutövande notarier på Malta. Databasen är tillgänglig för allmänheten och gratis.

Övriga juristyrken

Juridiska ombud

För att få arbeta som juridiskt ombud på Malta måste man ha ett tillstånd som är utfärdat av presidenten och försett med Maltas statssigill. Dessutom måste ombudet svära både trohetsed och ämbetsed inför appellationsdomstolen vid ett offentligt sammanträde.

Juridiska ombud brukar vara anställda av en advokat och deras främsta uppgift är att hjälpa advokaten inför domstolsförhandlingar. De registrerar bland annat skriftliga inlagor i domstolsregistret på klienternas vägnar.

De juridiska ombuden har rätt att tillhandahålla rådgivning i Courts of Magistrates och i specialdomstolar och nämnder.

Yrket regleras av Commission for the Administration of Justice på Malta.

Byrån för domstolstjänster

Byrån för domstolstjänster (Court Services Agency) ansvarar för förvaltningen av Maltas domstolar. Byrån har ansvar för registren och den personal som arbetar med dem, arkivering och delgivning av juridiska handlingar, verkställande av rättsanspråk som domar och fullmakter genom tjänstemän som har utsetts av domstolen, exekutiva auktioner, juryrättegångar och andra brottmålsförfaranden.

Biträdande justitiesekreterare  PDF (489 Kb) mt

Domstolsbiträde  PDF (382 Kb) mt

Registrator  PDF (390 Kb) mt

Länkar

Maltas advokatsamfund

Notarial Council (Malta)

Senaste uppdatering: 16/05/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.