På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.
Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Typer av juristyrken

Nordirland

Här hittar du en översikt över juristyrkena i Nordirland.

Innehåll inlagt av
Nordirland

Juristyrken – inledning

The legal professions in Northern Ireland include:

Jurister i Nordirland kan arbeta som

 • domare
 • åklagare
 • barrister (advokat)
 • solicitor (juridisk rådgivare)

 

 

Organisation av de juridiska yrkena: Domare

Jurisdiktionen Nordirland har följande domaryrken:

 • Lord Chief Justice – chef för domstolsväsendet
 • Lord Justices of Appeal
 • High Court Judges
 • Masters of the Supreme Court
 • County Court Judges
 • District Judges (county court)
 • District Judges (magistrates court)
 • Lay Magistrates (lekmannadomare)
 • Coroners

Organisation av de juridiska yrkena: Åklagare

Organisation

Public Prosecution Service for Northern Ireland (PPS) är huvudåklagarmyndigheten i Nordirland. Förutom att fatta beslut om åtal i brottmål som utreds av polisen i Nordirland behandlar den även ärenden som utretts av andra lagstadgade myndigheter, till exempel skatt- och tullmyndigheten (HM Revenue and Customs).

Public Prosecution Service leds av chefsåklagaren, Director of Public Prosecutions for Northern Ireland.

Det finns även en biträdande chefsåklagare, Deputy Director of Public Prosecutions. Den biträdande chefsåklagaren har samma befogenheter som direktören, men måste utöva dem under ledning och kontroll av chefsåklagaren.

Både chefsåklagaren och den biträdande chefsåklagaren utnämns av Attorney General for Northern Ireland.

PPS är en statlig myndighet som inte lyder under ett särskilt ministerium. I enlighet med Justice Act av 2002 ska chefsåklagaren utöva sitt ämbete oberoende av någon annan person. Enligt lag får åklagaren samråda med justitieministern ibland i ärenden där ministern är ansvarig inför Nordirlands parlament. För närvarande är ett antal åtalsärenden förbehållna parlamentet i Westminster. Dessa ärenden åligger generaladvokaten för Nordirland.

Roll och uppgifter

Åklagarmyndighetens främsta uppgift är att avgöra om personer ska åtalas för brott samt att fastställa korrekta åtalspunkter.

Myndigheten har också ansvar för att väcka åtal och vidta rättsliga åtgärder.

Åklagaren lägger fram bevisningen för domstolen på statens vägnar. Åklagare kallar och hör kronvittnen och korsförhör försvarets vittnen. I slutet av rättegången sammanfattar de bevisningen för domstolen.

Organisation av de juridiska yrkena: Advokater

Barristers (advokater)

I Nordirland är barristers uppdelade i senior council (kallas också Queen’s Counsel) och junior council. Barristers är specialiserade advokater med erfarenhet av rättsprocesser som allmänheten har tillgång till via solicitors och i vissa fall direkt.

The Bar of Northern Ireland, Nordirlands advokatsamfund, är en förening för oberoende barristers, med huvudkontor i Bar Library i Belfast. Den 1 september 2012 fanns det nästan 600 privatpraktiserande barristers.

Solicitors (juridiska rådgivare)

I Nordirland är Law Society den regleringsmyndighet som styr en solicitors utbildning, bokföring, disciplin och yrkesetiska uppförande. Den ska upprätta hålla yrkets oberoende, etiska normer, och professionella kompetens samt kvaliteten i de tjänster som erbjuds allmänheten. En solicitor kan specialisera sig inom ett visst område eller vara allmänpraktiserande.

Notarier

I Nordirland kan alla solicitors ta emot edsvurna inlagor. Detta betyder att de kan bevittna officiella handlingar (utom handlingar som de själva eller deras motståndare i ett mål upprättar).

Dessutom fungerar vissa solicitors som notarius publicus, vilket innebär att de får bevittna handlingar som ska användas utomlands. Mer information om detta hittar du på webbplatsen för Law Society Northern Ireland.

Patent- och varumärkesadvokater

Patent- och varumärkesadvokater är specialiserade på rådgivning i frågor som rör immateriell äganderätt, särskilt patent, varumärken, formgivning och upphovsrätt. De företräder också sina klienter i specialdomstolar som handlägger mål om immateriell äganderätt (vissa erhåller ytterligare ansvarsområden efter att ha skaffat sig kompletterande befogenheter att fungera som rättegångsombud).

De flesta patent- och varumärkesadvokater är privatpraktiserande. Många är anställda på byråer med särskild inriktning på immaterialrättsliga frågor, men vissa arbetar också i partnerskap med solicitors. Dessutom är ganska många knutna till industrisektorn.

Patent- och varumärkesadvokater kan företräda sina klienter i domstol, på samma sätt som solicitors, i mål om immateriell äganderätt. Detta inbegriper att förbereda mål för barristers.

Institutet för patentadvokater – Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) – företräder patentadvokater i hela Storbritannien. Organisationen har bland annat till uppgift att samråda med regeringen om immaterialrättslig lagstiftning, tillhandahålla utbildning och fortbildning för patentadvokater och biträdande patentjurister samt hålla kontakt med reglerings- och tillsynsorgan på området. CIPA strävar efter att sprida kunskap om immaterialrättslig lagstiftning och de yrkesgrupper som arbetar med immaterialrättsliga frågor.

Institutet för varumärkesadvokater – Institute of Trade Mark Attorneys (ITMA) – företräder enskilda varumärkesadvokater och yrkesgruppen som helhet i hela Storbritannien. Till dess uppgifter hör att förhandla om och driva frågor gentemot regeringen, dess oberoende tillsynsfunktion (IPReg) och andra berörda organisationer. Institutet tillhandahåller relevant utbildning, fortbildning och rådgivning för varumärkesadvokater och ansvarar för att främja kunskaperna om yrket och immaterialrätten.

Tillsynsmyndigheten för immateriella rättigheter – Intellectual Property Regulation Board (IPReg) – hanterar alla frågor som rör reglering och disciplin samt fastställer, övervakar och tillämpar standarder för patent- och varumärkesadvokater i hela Storbritannien. Den har till uppgift att tillvarata allmänintresset och föra lagstadgade register över patent- och varumärkesadvokater, såväl enskilda yrkesutövare som företag.

Andra juristyrken

Domstolsbiträden

Domstolsbiträden och andra anställda i domstolarna i Nordirland är inte jurister, utan handlägger administrativa ärenden.

Domstolsbiträden ser till att domarna får det bakgrundsmaterial som behövs för att döma i mål, de registrerar domslutet och utför andra administrativa uppgifter åt domarna.  Domstolsanställda får lämna upplysningar till allmänheten om hur domstolsförfaranden går till, men de får inte ge juridisk rådgivning eller föreslå vilka åtgärder en person bör vidta. Alla som arbetar vid domstol är statligt anställda av Northern Ireland Court Service som är en byrå inom Nordirlands justitiedepartement.

Exekutionstjänstemän

Exekutionstjänstemän är statligt anställda av Northern Ireland Courts and Tribunals Service. De verkställer tvistemålsdomar åt exekutionsmyndigheten, Enforcement of Judgements Office. Exekutionsmyndigheten verkställer tvistemålsdomar från magistrates’ courts, grevskapsdomstolar (inklusive småmålsdomstolar) och High Court. Den lag som styr exekutionstjänstemännen finns i Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order från 1981 och Judgment Enforcement Rules (Northern Ireland) från 1981, i dess ändrade lydelse.

Länkar

Public Prosecution Service

Bar of Northern Ireland

Law Society

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Senaste uppdatering: 03/10/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.