Typer av juristyrken

Portugal

På den här sidan hittar du en översikt över juristyrken i Portugal.

Innehåll inlagt av
Portugal

Domare vid allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar och skattedomstolar

Enligt den portugisiska författningen hör domare till en självständig myndighetskategori, nämligen domstolarna.

Domarnas roll är att skipa rättvisa på folkets vägnar, och är därvidlag bundna endast av lagen.

Domarna vid de allmänna domstolarna omfattas av författningen och statuten för domare vid de allmänna domstolarna (Estatuto dos Magistrados Judiciais). I enlighet med den hierarki som gäller för de respektive domstolskategorierna finns det tre typer av domare vid de allmänna domstolarna:

 • Domare vid högsta domstolen (Supremo Tribunal de Justiça) med titeln domarråd (conselheiro).
 • Domare vid appellationsdomstolar (Tribunais das Relações) med titel motsvarande hovrättsråd (desembargador).
 • Domare vid förstainstansrätter med titeln juíz de direito.

Domarna vid förvaltnings- och skattedomstolar regleras av författningen och statuten för förvaltnings- och skattedomstolar (Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais). I övrigt gäller statuten för domarna vid de allmänna domstolarna. Även här finns det tre typer av domare alltefter respektive domstols ställning inom respektive domstolsstruktur:

 • Domare vid högsta förvaltningsdomstolen (Supremo Tribunal Administrativo) med titeln conselheiro.
 • Domare vid centrala förvaltningsdomstolar med titeln desembargador.
 • Domare vid lokala förvaltnings- och skattedomstolar med titeln juíz de direito.

För tillträde till domaryrket krävs att man genomgår ett förfarande i tre steg bestående av ett allmänt uttagningsprov, en teoretisk och praktisk kurs vid centrumet för juridiska studier (Centro de Estudos Judiciários) och en praktikperiod. Den som genomgår alla dessa tre steg med framgång utses till domare vid en förstainstansdomstol (juíz de direito).

Domare fortsätter att fortbilda sig under hela sin karriär.

Domstolarnas högsta råd (Conselho Superior da Magistratura) utför regelbundna inspektioner vid förstainstansdomstolarna, och det högsta rådet för förvaltnings- och skattedomstolarna (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais) har motsvarande roll när det gäller domarna vid de domstolarna. Efter varje inspektion bedöms domarna enligt följande skala: utmärkt, mycket bra, bra, tillfredsställande och otillfredsställande. En domare som rankas i kategorin otillfredsställande avstängs från tjänstgöring, under tiden som en undersökning inleds för att bedöma vederbörandes lämplighet för tjänsten.

Domstolarnas högsta råd och högsta rådet för förvaltnings- och skattedomstolarna ansvarar för att utnämna, anställa, förflytta, befordra och vidta disciplinära åtgärder mot domare vid respektive domstolar.

För att säkerställa att domare är oberoende och opartiska i sin ämbetsutövning fastställs i författningen att domare i aktiv tjänst inte får utföra några andra arbetsuppgifter, vare sig offentligt eller privat, med undantag för obetald undervisning eller vetenskaplig forskning inom juridik. Domare kan endast förflyttas, stängas av, avgå eller avsättas i sådana fall som anges i lag. De kan inte hållas ansvariga för sina beslut, utom när undantag föreskrivs i lagen.

Mer information finns på https://www.csm.org.pt/ och https://www.cstaf.pt/.

Åklagare vid allmänna åklagarmyndigheten (Ministério Público)

Åklagare vid allmänna åklagarmyndigheten företräder staten, väcker åtal samt försvarar den demokratiska rättsstaten och de intressen som fastställs i lag. De allmänna åklagarna omfattas av särskilda bestämmelser och är självständiga i enlighet med vad som fastställs i lag.

Den som vill bli åklagare måste genomgå ett öppet uttagningsförfarande, med kunskapsprov, bedömning av meriter och en psykologisk undersökning. Detta sker vid centrumet för domarutbildning (Centro de Estudos Judiciários).

Godkända kandidater utnämns till rättsbiträden (auditores de justiça). Efter godkänd teoretisk och praktisk utbildning vid centrumet för domarutbildning utnämns de till åklagarbiträdesaspiranter.

Åklagare vid allmänna åklagarmyndigheten kan ha följande tjänster på fem nivåer i hierarkin:

 • Riksåklagare (Procurador-Geral da República).
 • Vice riksåklagare (Vice-Procurador-Geral da República).
 • Biträdande riksåklagare (Procurador-Geral Adjunto).
 • Distriktsåklagare (Procurador da República).
 • Biträdande distriktsåklagare (Procurador da República Adjunto).

Riksåklagarämbetet (Procuradoria-Geral da República) är åklagarväsendets högsta organ och leds av riksåklagaren. Här ingår också allmänna åklagarmyndighetens högsta råd (Conselho Superior do Ministério Público), rådgivande rådet, rättsrevisorer och olika stödtjänster.

Myndighetens högsta råd har behörighet att utnämna, anställa, förflytta, befordra och vidta disciplinära åtgärder mot åklagare.

Mer information finns på http://www.ministeriopublico.pt/.

Advokater (Advogados)

Advokater är yrkesverksamma jurister som är registrerade hos advokatsamfundet. Bland annat företräder de sina klienter i rätten och tillhandahåller juridisk rådgivning genom att tolka och tillämpa rättsregler på uppdrag av tredje part.

För att kunna arbeta som advokat i Portugal krävs registrering hos advokatsamfundet (Ordem dos Advogados).

För att ha rätt att utöva advokatyrket krävs dessutom följande:

 • Portugisisk juristexamen eller motsvarande utländsk utbildning, om denna anses likvärdig med en juristexamen eller har erkänts ligga på samma nivå som en sådan.
 • Fullgjord praktik på 18 månader i två etapper på 6 respektive 12 månader.
 • Genomgånget skriftligt och muntligt prov hos advokatsamfundet.

Utländska medborgare som har avlagt sin juristexamen i Portugal kan registrera sig hos det portugisiska advokatsamfundet på samma sätt som portugisiska medborgare, om deras hemland beviljar portugisiska medborgare motsvarande rättigheter.

Advokater från andra EU-medlemsstater måste registrera sig hos advokatsamfundet om de vill etablera sig i Portugal permanent och avser att bedriva yrkesmässig verksamhet under de yrkesbeteckningar som erkänns i deras hemländer. I dessa fall får de biträda eller företräda en klient i domstolar endast under överinseende av en advokat som är registrerad hos advokatsamfundet. Om de vill bedriva yrkesmässig verksamhet som advokater på samma villkor som portugisiska advokater måste de registrera sig hos advokatsamfundet och genomgå ett skriftligt och muntligt kunskapsprov på portugisiska.

Advokatsamfundet är den offentliga sammanslutningen för personer med juristexamen som utövar advokatyrket i enlighet med samfundets stadgar. Det säkerställer tillgång till lagen, reglerar yrkesutövningen och vidtar disciplinära åtgärder mot advokater och advokatpraktikanter (som enda organ med sådana befogenheter), men har också till uppgift att värna om advokatyrkets sociala funktion, värdighet och prestige samt främja tillgången till juridisk kunskap och praxis.

Mer information finns på https://portal.oa.pt/.

Juridiska rådgivare (Consultores jurídicos)

I det portugisiska rättssystemet görs ingen skillnad mellan advokater och juridiska rådgivare.

Juridiska ombud (Solicitadores)

Juridiska ombud är oberoende yrkesutövare som tillhandahåller sina klienter juridisk rådgivning och företräder dem i rätten, inom ramen för gällande yrkesregler och processlagstiftningen. De får företräda parter i domstol när det inte är obligatoriskt att anlita en advokat (advogado).

Juridiska ombud kan också ge sina klienter juridisk rådgivning utanför domstol, exempelvis inför skatteförvaltningen, notariatskontor, registratorer och lokala förvaltningsorgan.

För behörighet att arbeta som juridiskt ombud ställs följande krav:

 • Juristexamen men inget medlemskap i advokatsamfundet, eller utbildning till juridiskt ombud; i bägge fallen officiellt erkänd examen. För medborgare från andra EU-medlemsstater krävs sådan akademisk examen och yrkesexamen som enligt lag krävs för att de ska få utöva yrket i respektive hemland.
 • Fullgörande av en praktikantutbildning på 12–18 månader.
 • Goda vitsord under praktikantutbildningen från handledare och praktikantcentrum samt godkänt nationellt prov, utformat enligt aktuella föreskrifter.

Yrkesutövare från en annan EU-medlemsstat eller från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan registrera sig vid kollegiet för juridiska ombud (Colégio dos Solicitadores) i enlighet med lag nr 9/2009 av den 4 mars 2009 i dess ändrade lydelse.

Samfundet för juridiska ombud och exekutionstjänstemän (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução) är den offentliga organisation som företräder de juridiska ombuden. Samfundet ansvarar bland annat för disciplinförfaranden mot medlemmar och för att inom ramen för sin behörighet avge yttranden om lagstiftningsförslag.

Mer information finns på http://www.osae.pt/.

Exekutionstjänstemän (Agentes de execução)

Exekutionstjänstemän är bemyndigade av staten att vidta verkställighetsåtgärder på civilrättens område. I sin oberoende och opartiska ställning företräder de inte någon enskild part, utan de handhar de formaliteter som krävs för verkställighet på civilrättens område, bland annat stämning, delgivning och offentliggöranden. I vissa fall kan deras uppgifter utföras av en domstolstjänsteman.

Exekutionstjänstemän utses av den part som begär verkställighet eller av domstolen.

Exekutionstjänstemän ska ha juristexamen eller en examen för juridiska ombud. Dessutom gäller att de

 • ska vara portugisiska medborgare,
 • inte får omfattas av någon av de restriktioner som fastställs i stadgarna för samfundet för juridiska ombud och exekutionstjänstemän eller advokatsamfundet,
 • inte får förekomma i den officiella förteckningen över gäldenärer under de senaste tio åren,
 • ska ha genomgått praktikperioden för exekutionstjänstemän med godkänt resultat,
 • ska ha klarat examen för rättsassistenter efter att ha arbetat i över tre år som exekutionstjänsteman och blivit godkänd av kommittén för rättsassistenter (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça),
 • ska registrera sig hos relevant yrkesorganisation inom tre år efter att ha genomgått sin praktik med godkänt resultat,
 • ska ha tillräckliga it-resurser i enlighet med vad som har fastställts av generalförsamlingen.

Samfundet för juridiska ombud och exekutionstjänstemän samt det särskilda exekutionstjänstemannakollegiet (Colégio de Especialidade dos Agentes de Execução) ansvarar för regleringen av yrket.

Kommittén för rättsassistenter, som är fristående i förhållande till samfundet för juridiska ombud och exekutionstjänstemän, är det organ som ansvarar för att övervaka och vidta disciplinära åtgärder mot exekutionstjänstemän.

Mer information finns på http://www.osae.pt/ och https://caaj.justica.gov.pt/.

Notarier (Notários)

Notarier är specialiserade yrkesutövare med behörighet att agera i särskilda rättsliga sammanhang. De spelar en viktig roll i affärssammanhang, både på nationell nivå och internationellt.

Notarier är behöriga att

 • upprätta privata avtal och råda parterna, utan att avvika från kravet på opartiskhet; upprätta officiella handlingar, och ansvara för att handlingar och eventuella råd är rättsligt giltiga; informera parterna om följderna av de åtaganden som de planerar ingå (detta är en yrkesmässig skyldighet för notarier),
 • verkställa juridiska transaktioner som avtalats i deras närvaro; akten kan föras in direkt i det officiella registret eller, om en av parterna underlåter att fullgöra sina skyldigheter, verkställas utan att en domstol behöver ingripa,
 • fungera som medlare, varvid de ska handla opartiskt och i full överensstämmelse med lagen, så att parterna kan komma till en ömsesidigt godtagbar överenskommelse,
 • upprätta handlingar och fastställa villkor i samband med bouppteckningsförfaranden utom när det gäller frågor som, på grund av sin natur eller rättsliga eller faktiska komplexitet, inte kan avgöras inom ramen för sådana förfaranden; sådana frågor ska i stället avgöras av den distriktsdomstol (tribunal de comarca) som är behörig där det notariatskontor vid vilket förfarandet inleddes finns (notarier erhöll denna befogenhet genom lag nr 2/2013 av den 5 mars 2013 om den rättsliga ramen för bouppteckningsförfaranden, vilket medförde att det inrättades ett system med delad behörighet).

Reformen av notarieyrket och den resulterande privatiseringen av sektorn innebär att notarier kommer att ha en dubbel roll: de är både offentliga tjänstemän och fria yrkesutövare, men inte längre offentligt anställda.

Som offentliga tjänstemän verkar notarierna under överinseende av justitieministeriet, som har reglerande befogenheter samt rätt att vidta disciplinära åtgärder mot notarier. Mot bakgrund av yrkets nya friare status, är det sedan 2006 notariesamfundet som tillsammans med justitieministeriet ser till att notarierna följer uppförandekodex och säkerställer att de värnar om det allmänna intresset. Detta påverkar inte justitieministeriets lagstadgade rätt att ingripa.

Mer information finns på http://www.notarios.pt/OrdemNotarios/pt.

Registratorer (Conservadores)

Registratorer är offentliga tjänstemän som ansvarar för registrering och offentliggörande av rättshandlingar och rättsförhållanden avseende fast egendom, registreringspliktig lös egendom, affärsverksamhet och händelser i människors liv. Deras uppgifter består i huvudsak i att utföra rättsliga kontroller av ovannämnda förhållanden och relaterade handlingar och att se till att de rättigheter som följer av de relevanta handlingarna är korrekt definierade och överensstämmer med den i lag fastställda registreringsordningen. De ansvarar också för att registrera denna information och får besluta huruvida rättsförhållandet eller sakförhållandet ska registreras eller inte.

Beroende på arbetsuppgifter indelas registratorerna i följande kategorier:

 • Registratorer vid folkbokföringsregistret (conservadores do registo civil), som bland annat har till uppgift att fastställa och offentliggöra handlingar och förhållanden avseende fysiska personers liv. I deras befogenheter ingår att registrera händelser som födslar, vigslar, dödsfall, adoptioner och erkännande och fastställande av moderskap/faderskap, organisera förhandlingar om äktenskapsskillnad och separation genom ömsesidig överenskommelse och utfärda intyg om och kopior av registrerade rättshandlingar.
 • Registratorer vid fastighetsregistret (conservadores do registo predial), som har till uppgift att offentliggöra uppgifter om fast egendoms rättsliga status och därigenom garantera rättssäkerhet vid fastighetstransaktioner.
 • Registratorer vid fordonsregistret (conservadores do registo de veículos), som arbetar med offentliggörande av rättigheter till registreringspliktig lös egendom (motorfordon, fartyg och luftfartyg) och som ska offentliggöra uppgifter om motorfordons rättsliga status och därigenom garantera rättssäkerhet vid transaktioner.
 • Registratorer vid handelsregister (conservadores do registo commercial), som offentliggör uppgifter om rättslig status för enskilda näringsidkare, affärsdrivande företag och andra registreringspliktiga enheter och därigenom garanterar rättssäkerhet vid transaktioner.

För att få arbeta som registrator krävs juristexamen från ett portugisiskt universitet eller motsvarande akademiska kvalifikationer. Kandidater måste också genomgå ett lämplighetsprov och en sexmånaders fördjupningskurs på universitetsnivå med inriktning på sådana juridiska och registreringsrelaterade ämnen som registratorer behöver kunskaper i. Därefter ska de fullgöra en ettårig praktik och avslutningsvis göra ett uttagningsprov. Kandidaterna bedöms utifrån sina prestationer i varje steg av denna process och kan elimineras om de misslyckas i något av dessa. Det avslutande uttagningsprovet organiseras av registrator- och notarieinstitutet (Instituto dos Registos e do Notariado).

Registrator- och notarieinstitutet ansvarar för att leda, samordna, stödja, utvärdera och övervaka registratorernas verksamhet.

Mer information finns på https://irn.justica.gov.pt/.

Domstolstjänstemän (Oficiais de Justiça)

Domstolstjänstemän är en kategori av domstolspersonal (funcionário de justiça) som bland annat tillhandahåller stödfunktioner i domstolarna eller vid åklagarmyndigheterna. Begreppet domstolspersonal omfattar emellertid även it-tekniker, administrativ och teknisk personal, personal med stödfunktioner och underhållspersonal.

En karriär som domstolstjänsteman inleds på ingångsnivåerna för biträdande sekreterare (escrivão auxiliar) i domstolsväsendet respektive biträdande rättsbetjänt (técnico de justiça auxiliar) inom åklagarväsendet. För tillträde krävs att kandidaten har genomgått en särskild fortbildning och blivit godkänd inom ramen för ett antagningsförfarande.

Domstolstjänstemän omfattas av en särskild statut (Estatuto dos Funcionários de Justiça), i enlighet med vad som anges i lagdekret nr 343/1999 av den 26 augusti 1999 i dess ändrade lydelse. De spelar en viktig roll i det internationella rättsliga samarbetet, särskilt när det gäller genomförandet av EU-direktiv och EU-förordningar.

Generaldirektoratet för rättskipning (Direção-Geral da Administração da Justiça) är det organ inom justitieministeriet som ansvarar för att rekrytera, förvalta och handha domstolspersonal.

Domstolstjänstemännens råd (Conselho dos Oficiais de Justiça) är det organ som ansvarar för att bedöma domstolstjänstemäns yrkesmeriter samt för att vidta eventuella disciplinåtgärder mot dem.

Mer information finns på https://dgaj.justica.gov.pt/.

Medlare (Mediadores)

I artikel 2(b) i lag 29/2013 av den 19 april 2013 definieras medlare som en opartisk och oberoende tredje part som saknar befogenhet att påtvinga de medlande parterna en lösning, utan har till uppgift att hjälpa dem att nå en slutlig lösning på tvisten dem emellan. I denna lag skyddas också statusen för medlare som arbetar i Portugal och anges vad som gäller för att medlare ska kunna föras upp på förteckningen för vart och ett av de offentliga medlingstjänsterna. Detta sker genom ett urvalsförfarande som regleras av genomförandebeslut (Portaria) nr 282/2010 av den 25 maj 2010.

Medlarnas arbete är av största vikt, eftersom de hjälper parter att nå fram till en överenskommelse, vilket i sin tur bidrar till att upprätthålla och i vissa fall återskapa social fred. I Portugal finns det särskilda medlare på det familjerättsliga, arbetsrättsliga respektive straffrättsliga området. Det finns inga icke-statliga organisationer som tillhandahåller medling, med det finns privata organisationer som erbjuder medlingstjänster och fortbildning för medlare.

Det finns ingen riksomfattande uppförandekod för medlare, men ovannämnda medlingslag innehåller ett kapitel om medlares rättigheter och skyldigheter. Medlare är också skyldiga att handla i enlighet med de principer som fastställs i den europeiska uppförandekoden för medlare, som ingår i deras utbildning.

Medlarnas verksamhet övervakas genom den offentliga medlingstjänsten, vilken är uppdelad på tre delar: civilrätt, arbetsrätt respektive straffrätt. Var och en av dessa delar förvaltas av en offentlig myndighet, i enlighet med vad som anges i respektive myndighets stadgar.

I Portugal är det inte en offentlig organisation som tillhandahåller utbildning för medlare. I stället får medlarna utbildning genom privata organisationer som certifierats av generaldirektoratet för rättsliga frågor (Direção Geral da Política de Justiça) i enlighet med genomförandebeslut nr 345/2013 av den 27 november 2013. Vid certifieringen läggs särskilt fokus på att kvalitetskraven är uppfyllda.

Det är generaldirektoratet för rättspolitik som, genom sin byrå för alternativt system för tvistlösning (GRAL), förvaltar de offentliga medlingssystemen. Även om direktoratet inte tillhandahåller information om hur man hittar en medlare, har det förteckningar över medlare. Medlare kan bli uppförda på dessa förteckningar genom att delta i det urvalsförfaranden som föreskrivs i regler som godkänts enligt genomförandebeslut nr 282/2010 av den 25 maj 2010.

Mer information finns på http://www.dgpj.mj.pt/.

Juridiska förvaltare (Administradores Judiciais)

Juridiska förvaltare ansvarar för att övervaka och samordna åtgärder inom ramen för det särskilda rekonstruktionsförfarandet (processo especial de revitalização). De ansvarar också för att förvalta och avveckla konkursbon i konkursförfaranden samt för att utföra alla andra uppgifter som anförtros dem enligt lagar och andra författningar. Beroende på vilka uppgifter som ska utföras inom ramen för ett förfarande utses vederbörande till tillfällig juridisk förvaltare, konkursförvaltare etc.

Den juridiska förvaltarens roll fastställs i lag nr 22/2013 av den 26 februari 2013.

En förvaltare

 1. ska ha en relevant universitetsexamen och lämplig yrkeserfarenhet,
 2. ska fullgöra en sexmånaders praktik för förvaltare,
 3. ska genomgå ett tillträdesprov som är särskilt utformat för att de kunskaper som inhämtats under praktiken ska kunna bedömas,
 4. får inte befinna sig i en situation som är oförenlig med hans eller hennes yrkesförpliktelser,
 5. ska vara lämpad för yrket.

Kommittén för rättsassistenter (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça) ansvarar för förfarandet för rekrytering av förvaltare och övervakar deras arbete.

Mer information finns på https://caaj.justica.gov.pt/.

Allmänna patentombud (Agente Oficial da Propriedade Industrial)

Allmänna patentombud är specialister på industriell äganderätt som företag och enskilda kan anlita för att hävda sina rättigheter och intressen inom området på ett betryggande sätt.

För att få arbeta som allmänt patentombud krävs ett godkännande från det nationella patentinstitutet (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Detta godkännande ger patentombud rätt att på sina klienters vägnar registrera industriell äganderätt utan att behöva uppvisa ett särskilt bemyndigande.

Utövandet av denna verksamhet i Portugal regleras av lagdekret nr 15/95 av den 24 januari 1995 i dess ändrade lydelse och av genomförandebeslut nr 239/2013 av den 25 juli 2013.

Mer information finns på https://inpi.justica.gov.pt/.

Organisationer som tillhandahåller kostnadsfria juridiska tjänster (pro bono)

I samarbete med advokatsamfundet och lokala myndigheter ansvarar justitieministeriet för att juridiska rådgivningskontor (Gabinetes de Consulta Jurídica) finns tillgängliga över hela Portugal. Vid dessa kan medborgare få kostnadsfri juridisk rådgivning av jurister. En förteckning över dessa kontor, med relevanta kontaktuppgifter, finns tillgänglig online på webbplatsen för generaldirektoratet för rättsliga frågor (webbplats).

Senaste uppdatering: 29/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.