Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Typer av juristyrken

Portugal

På den här sidan hittar du en översikt över juristyrken i Portugal. Domare vid allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar och skattedomstolar Åklagare vid allmänna åklagarmyndigheten Advokater Juridiska rådgivare Juridiska ombud Exekutionstjänstemän Notarier Registratorer Domstolstjänstemän Medlare Juridiska förvaltare Allmänna patentombud Organisationer som tillhandahåller kostnadsfria juridiska tjänster

Innehåll inlagt av
Portugal
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Domare vid allmänna domstolar, förvaltningsdomstolar och skattedomstolar

Enligt den portugisiska författningen hör domare till en självständig myndighetskategori, nämligen domstolarna.

Domarnas roll är att skipa rättvisa på folkets vägnar, och är därvidlag bundna endast av lagen.

Domarna vid de allmänna domstolarna omfattas av författningen och statuten för domare vid de allmänna domstolarna (Estatuto dos Magistrados Judiciais). I enlighet med den hierarki som gäller för de respektive domstolskategorierna finns det tre typer av domare vid de allmänna domstolarna:

 • Domare vid högsta domstolen med titeln domarråd (conselheiro).
 • Domare vid appellationsdomstolar med titel motsvarande hovrättsråd (desembargador).
 • •Domare vid förstainstansrätter med titeln juíz de direito.

Domarna vid förvaltnings- och skattedomstolar bildar liksom domarna vid de allmänna domstolarna en särskild kår som regleras av författningen och föreskrifterna för förvaltnings- och skattedomstolar. I övrigt gäller föreskrifterna för de allmänna domstolarna. Även här finns det tre typer av domare alltefter respektive domstols ställning inom respektive domstolsstruktur:

 • Domare vid högsta förvaltningsdomstolen med titeln domarråd (conselheiro).
 • Domare vid centrala förvaltningsdomstolar med titeln desembargador.
 • Domare vid lokala förvaltnings- och skatterätter med titeln juíz de direito.

För tillträde till domaryrket krävs att man genomgår ett förfarande i tre steg bestående av ett allmänt uttagningsprov, en teoretisk och praktisk kurs vid centrumet för juridiska studier (Centro de Estudos Judiciários) och en praktidperiod. Den som genomgår alla dessa tre steg med framgång utses till domare vid en förstainstansdomstol (Juízes de Direito).

Domare fortsätter att fortbilda sig under hela sin karriär.

Domarkårens högsta råd (Conselho Superior da Magistratura) utför regelbundna inspektioner vid förstainstansdomstolarna, och det högsta rådet för förvaltnings- och skattedomstolarna (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais) har motsvarande roll när det gäller domarna vid de domstolarna. Efter varje inspektion bedöms domarna enligt följande skala: utmärkt, mycket bra, bra, tillfredsställande och otillfredsställande. En domare som rankas i kategorin otillfredsställande avstängs från tjänstgöring, under tiden som en undersökning inleds för att bedöma vederbörandes lämplighet för tjänsten.

Domstolarnas högsta råd (Conselho Superior da Magistratura) och högsta rådet för förvaltnings- och skattedomstolarna (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais) ansvarar för att utnämna, anställa, överföra, befordra och vidta disciplinära åtgärder mot domare vid respektive domstolar.

För att säkerställa att domare är oberoende och opartiska i sin ämbetsutövning föreskriver författningen att domare i aktiv tjänst inte får utföra några andra arbetsuppgifter, vare sig offentligt eller privat, med undantag för obetald undervisning eller vetenskaplig forskning på juridikens område. Domare kan endast överföras, stängas av, pensioneras eller avskedas I sådana fall som anges i lag. De kan inte ställas till ansvar för sina beslut annat än i lagstadgade undantagsfall.

Åklagare vid allmänna åklagarmyndigheten (Ministério Público)

Åklagare vid allmänna åklagarmyndigheten företräder staten, väcker åtal och försvarar rättstaten och de intressen som fastställs i lag. De allmänna åklagarna omfattas av särskilda bestämmelser och är självständiga i enlighet med vad som stadgas i lag.

Den som vill bli åklagare måste genomgå ett öppet uttagningsförfarande, med kunskapsprov, bedömning av meriter och en psykologisk undersökning. Detta sker vid centrumet för domarutbildning (Centro de Estudos Judiciários).

Godkända kandidater utnämns till rättsbiträden (auditores de justiça). Efter godkänd teoretisk och praktisk utbildning vid centrumet för domarutbildning utnämns de till åklagarbiträdesaspiranter.

Åklagare vid allmänna åklagarmyndigheten kan ha följande tjänster på fem nivåer i hierarkin:

 • Riksåklagare (Procurador-Geral da República).
 • Vice riksåklagare (Vice-Procurador-Geral da República).
 • Biträdande riksåklagare (Procurador-Geral Adjunto).
 • Distriktsåklagare (Procurador da República).
 • Biträdande distriktsåklagare (Procurador da República Adjunto).

Riksåklagarämbetet (Procuradoria-Geral da República) är åklagarväsendets högsta organ och leds av riksåklagaren. Här ingår också myndighetens högre råd (Conselho Superior), rådgivande råd (Conselho Consultivo), rättsrevisorer (Auditores Jurídicos) och olika stödtjänster.

Myndighetens högsta råd har behörighet att utnämna, anställa, överföra, befordra och vidta disciplinära åtgärder mot åklagare.

Advokater (Advogados)

Advokater är yrkesverksamma jurister som är registrerade hos advokatsamfundet. Bland annat företräder de sina klienter i rätten och tillhandahåller juridisk rådgivning genom att tolka och tillämpa rättsregler på uppdrag av tredje part.

För att kunna arbeta som advokat i Portugal krävs registrering hos advokatsamfundet (Ordem dos Advogados).

För rätt att utöva advokatyrket krävs dessutom följande:

 • Portugisisk juristexamen eller motsvarande utländsk utbildning, om denna anses likvärdig med en juristexamen eller har erkänts ligga på samma nivå som en sådan.
 • 18 månaders praktik i två etapper på sex respektive 12 månader.
 • Genomgånget skriftligt och muntligt prov hos advokatsamfundet.

Utländska medborgare som har avlagt sin juristexamen i Portugal kan registreras hos det portugisiska advokatsamfundet på samma sätt som portugisiska medborgare, om deras hemland beviljar portugisiska medborgare motsvarande rättigheter.

Advokater från andra EU-medlemsstater som vill etablera sig i Portugal permanent och avser att bedriva yrkesmässig verksamhet under de yrkesbeteckningar som erkänns i deras hemländer, måste registrera sig hos advokatsamfundet. I dessa fall får de biträda eller företräda en klient i domstolar endast under överinseende av en advokat som är registrerad hos advokatsamfundet. Om de vill bedriva yrkesmässig verksamhet som advokater på samma villkor som portugisiska advokater måste de registrera sig hos advokatsamfundet och genomgå ett skriftligt och muntligt kunskapsprov på portugisiska.

Advokatsamfundet är den offentliga sammanslutningen för personer med juristexamen som utövar advokatyrket i enlighet med samfundets stadgar. Det säkerställer tillgång till lagen, reglerar yrkesutövningen och vidtar disciplinära åtgärder mot advokater och advokatpraktikanter (som enda organ med sådana befogenheter), men har också till uppgift att värna om advokatyrkets sociala funktion, värdighet och prestige samt främja tillgången till juridisk kunskap och praxis.

Juridiska rådgivare

I det portugisiska rättssystemet görs ingen skillnad mellan advokater och juridiska rådgivare.

Juridiska ombud (Solicitadores)

Juridiska ombud är oberoende yrkesutövare som tillhandahåller sina klienter juridisk rådgivning och företräder dem i rätten, inom ramen för gällande yrkesregler och processlagstiftningen. De kan alltid företräda parter i sådana fall där det inte är obligatoriskt att ha advokat.

Juridiska ombud kan också ge sina klienter juridisk rådgivning utanför domstol, exempelvis inför skatteförvaltningen, notariatskontor, registratorer och lokala förvaltningsorgan.

För behörighet att arbeta som juridiskt ombud ställs följande krav:

 • Juristexamen men inget medlemskap i advokatsamfundet, eller också utbildning till juridiskt ombud, i bägge fallen officiellt erkända examen. För medborgare från andra EU-medlemsstater krävs sådan akademisk examen och yrkesexamen som enligt lag krävs för att de ska få utöva yrket i respektive hemland.
 • Fullgörande av en praktikantutbildning på 12–18 månader.
 • Goda vitsord under praktikantutbildningen från handledare och praktikantcentrum samt godkänt nationellt prov, utformat enligt föreskrifter som ska godkännas av styrelsen för kammaren för juridiska ombud (Câmara dos Solicitadores).

Yrkesutövare från en annan EU-medlemsstat eller från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan registrera sig vid kollegiet för juridiska ombud (Colégio dos Solicitadores) i enlighet med lag nr 9/2009 av 4 mars 2009, i dess ändrade lydelse enligt lag nr 41/2012 av den 28 augusti 2012 och lag nr 25/2014 av den 2 maj 2014.

Samfundet för juridiska ombud och exekutionstjänstemän (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, OSAE) är den offentliga organisation som företräder de juridiska ombuden. Samfundet ansvarar bland annat för disciplinförfaranden mot medlemmar och för att inom ramen för sin behörighet avge yttranden om lagstiftningsförslag.

Mer information finner du på http://www.osae.pt/.

Exekutionstjänstemän (Agentes de execução)

Exekutionstjänstemän är bemyndigade av staten att vidta verkställighetsåtgärder på civilrättens område. I sin oberoende och opartiska ställning företräder de inte någon av parterna, utan handhar de formaliteter som krävs för verkställighet på civilrättens område, bland annat stämning, delgivning och offentliggöranden. I vissa fall kan deras uppgifter utföras av en domstolstjänsteman.

Exekutionstjänstemän utses av den part som begär verkställighet eller av domstolen.

Exekutionstjänstemän ska ha juristexamen eller en examen för juridiska ombud. Dessutom gäller att de

 • måste vara portugisiska medborgare,
 • inte får omfattas av någon av de restriktioner som fastställs i stadgarna för samfundet för juridiska ombud och exekutionstjänstemän eller advokatsamfundet,
 • inte får ha förekommit i den officiella förteckningen över gäldenärer under de senaste tio åren,
 • ska ha genomgått praktikperioden för exekutionstjänstemän med godkänt resultat,
 • ska ha klarat examen för rättsassistenter efter att ha arbetat i över tre år som exekutionstjänsteman och blivit godkänd av kommittén för rättsassistenter (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, CAAJ);
 • ska registrera sig hos relevant yrkesorganisation inom tre år efter att ha genomgått sin praktik med godkänt resultat,
 • ska ha tillräckliga it-resurser i enlighet med vad som har fastställts av generalförsamlingen.

Samfundet för juridiska ombud och exekutionstjänstemän och det särskilda exekutionstjänstemannakollegiet (Colégio de Especialidade dos Agentes de Execução) ansvarar för regleringen av yrket.

CAAJ, som är fristående i förhållande till samfundet för juridiska ombud och exekutionstjänstemän, är det organ som ansvarar för att övervaka och vidta disciplinära åtgärder mot exekutionstjänstemän.

Mer information finns du på följande webbplatser: http://www.osae.pt/ och http://www.caaj-mj.pt/.

Notarier (Notários)

Notarier är specialiserade yrkesutövare med behörighet att agera i särskilda rättsliga sammanhang. De spelar en viktig roll i affärssammanhang, både på nationell nivå och internationellt.

Notarier är behöriga att

 • upprätta privata avtal och råda parterna, utan avvika från kravet på opartiskhet; upprätta officiella handlingar, ansvara för att handlingar och eventuella råd är rättsligt gångbara; informera parterna om följderna av åtaganden som de planerar göra (detta är en yrkesmässig skyldighet för notarier),
 • verkställa juridiska transaktioner som avtalats i deras närvaro; förbindelsen kan föras in direkt i det officiella registret eller, om en av parterna underlåter att fullgöra sina skyldigheter, verkställas utan att det krävs ett ingripande av domstol,
 • fungera som medlare, varvid de ska handla opartiskt och i full överensstämmelse med lagen, så att parterna kan komma till en ömsesidigt godtagbar överenskommelse,
 • upprätta handlingar och fastställa villkor i samband med bouppteckningsförfaranden utom när det gäller frågor som, på grund av sin natur eller rättsliga eller faktiska komplexitet, inte kan avgöras inom ramen för sådana förfaranden; sådana frågor ska i stället avgöras av den distriktsdomstol (tribunal de comarca) som är behörig där notariekontoret vid vilket förfarandet inleddes finns (notarier erhöll denna befogenhet genom lag nr 2/2013 av den 5 mars 2013 om den rättsliga ramen för bouppteckningsförfaranden, vilket innebar att det skapades ett system med delad behörighet).

Reformen av notarieyrket och den resulterande privatiseringen av sektorn innebär att notarier kommer att ha en dubbel roll: de är både offentliga tjänstemän och fria yrkesutövare, men inte längre offentligt anställda.

Som offentliga tjänstemän verkar notarierna under överinseende av justitieministeriet, som har reglerande befogenheter samt rätt att vidta disciplinära åtgärder mot notarier. Mot bakgrund av yrkets nya friare status, är det sedan 2006 notariesamfundet som tillsammans med justitieministeriet ser till att notarierna följer uppförandekodex och säkerställer att de värnar om det allmänna intresset. Detta påverkar inte justitieministeriets lagstadgade rätt att ingripa.

Registratorer (Conservadores)

Registratorer är offentliga tjänstemän som ansvarar för registrering och offentliggörande av rättshandlingar och rättsförhållanden avseende fast egendom, registreringspliktig lös egendom, affärsverksamhet och händelser i människors liv. Deras uppgifter består i huvudsak i att utföra rättsliga kontroller av ovannämnda förhållanden och relaterade handlingar och att se till att de rättigheter som följer av de relevanta handlingarna är korrekt definierade och överensstämmer med den i lag fastställda registreringsordningen. De ansvarar också för att registrera denna information och får besluta huruvida rättsförhållandet eller sakförhållandet ska registreras eller inte.

Beroende på arbetsuppgifter indelas registratorerna i följande kategorier:

 • Registratorer vid folkbokföringsregistret (conservadores do registo civil), som bland annat har till uppgift att fastställa och offentliggöra handlingar och förhållanden avseende fysiska personers liv. I deras befogenheter ingår att registrera händelser som födslar, vigslar, dödsfall, adoptioner och erkännande och fastställande av moderskap/faderskap, organisera förhandlingar om äktenskapsskillnad och separation genom ömsesidig överenskommelse och utfärda intyg om och kopior av registrerade rättshandlingar.
 • Registratorer vid fastighetsregistret (conservadores do registo predial), som har till uppgift att offentliggöra uppgifter om fast egendoms rättsliga status och därigenom garantera rättssäkerhet vid fastighetstransaktioner.
 • Registratorer vid fordonsregistret (conservadores do registo de veículos), som arbetar med offentliggörande av rättigheter till registreringspliktig lös egendom (motorfordon, fartyg och luftfartyg) och som ska offentliggöra uppgifter om motorfordons rättsliga status och därigenom garantera rättssäkerhet vid transaktioner.
 • Registratorer vid handelsregister (conservadores do registo commercial), som offentliggör uppgifter om rättslig status för enskilda näringsidkare, affärsdrivande företag och andra registreringspliktiga enheter och därigenom garantera rättssäkerhet vid transaktioner.

För att få arbeta som registrator krävs juristexamen från ett portugisiskt universitet eller motsvarande akademiska kvalifikationer. Kandidater måste också genomgå ett lämplighetsprov och en sexmånaders fördjupningskurs på universitetsnivå med inriktning på sådana juridiska och registreringsrelaterade ämnen som registratorer behöver kunskaper i. Därefter ska de fullgöra en ettårig praktik och avslutningsvis göra ett uttagningsprov. Kandidaterna bedöms utifrån sina prestationer i varje steg av denna process och kan elimineras om de misslyckas i något av dessa. Det avslutande uttagningsprovet organiseras av registrator- och notarieinstitutet (Instituto dos Registos e do Notariado).

Registrator- och notarieinstitutet ansvarar för att leda, samordna, stödja, utvärdera och övervaka registratorernas verksamhet.

Domstolstjänstemän (Oficiais de Justiça)

Domstolstjänstemän är en kategori av domstolspersonal (funcionário de justiça) som bland annat tillhandahåller stödfunktioner i domstolarna eller vid åklagarmyndigheterna. Begreppet domstolspersonal omfattar emellertid även it-tekniker, administrativ och teknisk personal, personal med stödfunktioner och underhållspersonal.

En karriär som domstolstjänsteman inleds på ingångsnivåerna för biträdande sekreterare (escrivão auxiliar) i domstolsväsendet respektive biträdande rättsbetjänt (técnico de justiça auxiliar) inom åklagarväsendet. För tillträde krävs att kandidaten har genomgått en särskild fortbildning och blivit godkänd inom ramen för ett antagningsförfarande.

Domstolstjänstemän omfattas av en särskild statut (Estatuto dos Funcionários de Justiça), i enlighet med vad som anges i lagdekret nr No 343/1999 av den 26 augusti 1999. De spelar en viktig roll i det internationella rättsliga samarbetet, särskilt när det gäller genomförandet av EU-direktiv och EU-förordningar.

Generaldirektoratet för rättskipning (Direção-Geral da Administração da Justiça) är det organ inom justitieministeriet som ansvarar för rekrytering, förvalta och handha domstolspersonal.

Domstolstjänstemännens råd är det organ som ansvarar för att bedöma domstolshandläggares yrkesmeriter samt för att vidta eventuella disciplinåtgärder mot dem.

Medlare (Mediadores)

I artikel 2(b) i lag 29/2013 av den 19 april 2013 definieras medlare som ”(...) en opartisk och oberoende tredje part som saknar befogenhet att påtvinga de medlande parterna en lösning, utan har till uppgift att hjälpa dem att nå en slutlig lösning på tvisten dem emellan”. Denna lag definierar också statusen för medlare som arbetar i och föreskriver vad som gäller för att de ska kunna föras upp på förteckningen för vart och ett av de offentliga medlingssystemen. Detta sker genom ett urvalsförfarande som regleras av genomförandebeslut (Portaria) nr 282/2010 av den 25 maj 2010.

Medlarnas arbete är av största vikt, eftersom de hjälper parter att nå fram till en överenskommelse, vilket i sin tur bidrar till att upprätthålla, och i vissa fall återskapa social fred. I Portugal finns det särskilda medlare på det familjerättsliga, arbetsrättsliga respektive straffrättsliga området. Det finns inga icke-statliga organisationer som tillhandahåller medling, med det finns privata organisationer som erbjuder medlingstjänster och fortbildning för medlare.

Det finns ingen riksomfattande uppförandekod för medlare, men ovannämnda medlingslag innehåller ett kapitel om medlares rättigheter och skyldigheter. Medlare är också skyldiga att handla i enlighet med de principer som fastställs i den europeiska uppförandekoden för medlare, som ingår i deras utbildning.

Medlarnas verksamhet övervakas genom det offentliga medlingssystemet, vilket är uppdelat på tre delar: civilrätt, arbetsrätt respektive straffrätt. Var och en av dessa delar förvaltas av en offentlig myndighet, i enlighet med vad som anges i respektive myndighets stadgar.

I Portugal är det inte en offentlig organisation som tillhandahåller utbildning för medlare. I stället får medlarna utbildning genom privata organisationer som certifierats av generaldirektoratet för rättspolitik (Direção Geral da Política de Justiça, DGPJ) i enlighet med genomförandebeslut nr 345/2013 av den 27 november 2013. Vid certifieringen läggs särskilt fokus på uppfyllandet av kvalitetskraven.

Det är DGPJ som, genom sin byrå för alternative tvistlösning (GRAL), förvaltar de offentliga medlingssystemen. Även om direktoratet inte tillhandahåller information om hur man hittar en medlare, har det förteckningar över medlare. Medlare kan bli uppförda på dessa förteckningar genom att delta i det urvalsförfaranden som föreskrivs i regler som godkänts enligt genomförandebeslut nr 282/2010 av den 25 maj 2010.

Mer information finner du på: http://www.dgpj.mj.pt/.

Juridiska förvaltare (Administradores Judiciais)

Juridiska förvaltare ansvarar för att övervaka och samordna åtgärder inom ramen för det särskilda rekonstruktionsförfarandet (processo especial de revitalização). De ansvarar också för att förvalta och avveckla konkursbon i konkursförfaranden samt för att utföra alla andra uppgifter som anförtros dem enligt lagar och andra förförfattningar. Beroende på vilka uppgifter som ska utföras inom ramen för ett förfarande utses vederbörande till tillfällig juridisk förvaltare, konkursförvaltare etc.

Den juridiska förvaltarens roll fastställs i lag nr 22/2013 av den 26 februari 2013.

En förvaltare

 • a) ska ha en relevant universitetsexamen och lämplig yrkeserfarenhet,
 • b) ska fullgöra en sexmånaders praktik för förvaltare,
 • c) ska genomgå ett tillträdesprov som är särskilt utformat för att de kunskaper som inhämtats under praktiken,
 • d) får inte befinns i en situation som är oförenlig med hans eller hennes yrkesförpliktelser,
 • e) ska vara lämpad för yrket.

Kommittén för rättsbiträden (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça, CAAJ) ansvarar för förfarandet för rekrytering av förvaltare och övervakar deras arbete.

Allmänna patentombud (Agente Oficial da Propriedade Industrial)

Allmänna patentombud är specialister på industriell äganderätt som företag och enskilda kan anlita för att hävda sina rättigheter och intressen på ett betryggande sätt.

För att få arbeta som allmänt patentombud krävs ett godkännande från det nationella patentinstitutet (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Detta godkännande ger dem rätt på sina klienters vägnar registrera industriell äganderätt utan att behöva uppvisa ett särskilt bemyndigande.

Utövandet av yrket som allmänt patentombud vid det nationella patentinstitutet regleras av lagdekret nr 15/95 av den 24 januari 1995.

Organisationer som tillhandahåller kostnadsfria juridiska tjänster

I samarbete med advokatsamfundet och lokala myndigheter svarar justitieministeriet för att juridiska rådgivningskontor (Gabinetes de Consulta Jurídica) finns tillgängliga över hela Portugal. Vid dessa kan medborgare få kostnadsfri juridisk rådgivning av jurister. En förteckning över dessa kontor, med relevanta kontaktuppgifter, finns tillgänglig online på webbplatsen för generaldirektoratet för rättsliga frågor (http://www.dgpj.mj.pt).

Senaste uppdatering: 24/10/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.