Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Typer av juristyrken

Rumänien

Här hittar du en översikt över juristyrkena i Rumänien.

Innehåll inlagt av
Rumänien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Juristyrken – inledning

I Rumänien finns följande juristyrken:

Åklagare

Organisation

Den rumänska allmänna åklagarmyndigheten består av

 • åklagarmyndigheterna vid appellationsdomstolarna, tribunalerna, tribunalerna för familjemål och mål som rör minderåriga samt distriktsdomstolarna
 • åklagarmyndigheterna vid militärdomstolarna
 1. Högst upp i hierarkin finns riksåklagarmyndigheten vid Högsta domstolen och de särskilda byråerna (Nationella byrån för korruptionsbekämpning och Byrån för utredning av organiserad brottslighet och terrorism).
 2. Första nivån: Åklagarmyndigheter som är knutna till distriktsdomstolarna (176)
 3. Andra nivån: Åklagarmyndigheter som är knutna till tribunalerna (42) och den åklagarmyndighet som är knuten till tribunalen för familjemål och mål som rör minderåriga (1)
 4. Tredje nivån: Åklagarmyndigheter som är knutna till appellationsdomstolarna (15)

Domstolsrådet (CSM) är det centrala organet i rättsväsendet med ansvar för att reglera åklagaryrket. Grund- och vidareutbildning av domare och åklagare ges vid Nationella domarinstitutet (INM), som samordnas av domstolsrådet och är en offentlig institution med status som juridisk person. Allmänna åklagarmyndigheten fullgör sina uppgifter via de åklagare som arbetar på åklagarmyndigheterna. Dessa myndigheter är knutna till alla domstolar utom de tribunaler som är specialiserade på yrkesetik.

Åklagarmyndigheternas verksamhet vid appellationsdomstolar, tribunaler, tribunaler för familjemål och mål som rör minderåriga samt distriktsdomstolar

Åklagarmyndigheterna har följande institutionella hierarki:

 1. Högst upp finns riksåklagarmyndigheten som är knuten till Högsta domstolen och leds av riksåklagaren. Den samordnar verksamheten vid de åklagarmyndigheter som är knutna till de 15 appellationsdomstolarna.
 2. Åklagarmyndigheterna vid appellationsdomstolarna samordnar verksamheten på de åklagarmyndigheter som är knutna till de 43 tribunalerna (inklusive den särskilda tribunalen för familjemål och mål som rör minderåriga) och som var och en leds av en allmän åklagare.
 3. Åklagarmyndigheterna vid tribunalerna samordnar verksamheten vid de åklagarmyndigheter som är knutna till de 176 distriktsdomstolarna som var och en leds av en förste åklagare.
 4. Åklagarmyndigheterna vid de 176 distriktsdomstolarna står längst ned i hierarkin och leds av en förste åklagare.

Det finns två särskilda byråer inom åklagarmyndigheten vid Högsta domstolen:

 • Nationella byrån för korruptionsbekämpning (DNA) som ansvarar för utredning och lagföring av korruptionsbrott och leds av en överåklagare.
 • Byrån för utredning av organiserad brottslighet och terrorism (DIICOT) som ansvarar för att utreda och lagföra brott med anknytning till organiserad brottslighet och terrorism och leds av en överåklagare som agerar under samordning av riksåklagaren.

Åklagarmyndigheternas verksamhet vid militära domstolar

Brott begångna av militärer lagförs av militära åklagarmyndigheter som har ställning som militära enheter. De är knutna till de militära tribunalerna, till den regionala militära tribunalen i Bukarest och till den militära appellationsdomstolen i Bukarest.

Åklagarnas hierarki

Åklagarnas verksamhet styrs av principerna om lagenlighet, opartiskhet och hierarkisk kontroll.

De ska utöva sitt ämbete i enlighet med lagen, respektera och skydda den mänskliga värdigheten samt försvara individens rättigheter.

Åklagarna vid varje åklagarmyndighet rapporterar till den myndighetens chef, som i sin tur rapporterar till chefen för den hierarkiskt överordnade åklagarmyndigheten.

Riksåklagaren vid åklagarmyndigheten vid Högsta domstolen, överåklagaren vid Nationella byrån för korruptionsbekämpning och de allmänna åklagarna vid de åklagarmyndigheter som är knutna till appellationsdomstolarna utövar tillsyn över åklagarna på lägre nivå antingen direkt eller genom särskilt utsedda åklagare.

Roll och arbetsuppgifter

I Rumänien finns två kategorier av åklagare:

 1. Civila åklagare, som ansvarar för att utreda och väcka åtal mot civila personer som har begått brott.
 2. Militära åklagare, som ansvarar för att utreda och väcka åtal mot militär personal som har begått brott.

De olika kategorierna av åklagare som verkar på nationell nivå är

 • den rumänska riksåklagaren (chef för åklagarmyndigheten vid Högsta domstolen)
 • överåklagaren (chef för Byrån för korruptionsbekämpning och Byrån för utredning av organiserad brottslighet och terrorism)
 • allmänna åklagare (chefer för åklagarmyndigheterna vid appellationsdomstolarna)
 • förste åklagare (chefer för åklagarmyndigheterna vid tribunalerna och distriktsdomstolarna)
 • sektionschefsåklagare (chefer för interna sektioner på åklagarmyndigheterna)
 • avdelningschefsåklagare (chefer för interna avdelningar på åklagarmyndigheterna)
 • byråchefsåklagare (chefer för interna byråer på åklagarmyndigheterna)
 • åklagare.

Justitieministern kan om nödvändigt på eget initiativ eller på begäran av Domstolsrådet utöva kontroll över åklagarna genom särskilda åklagare som utsetts av den rumänska riksåklagaren, överåklagaren vid Byrån för korruptionsbekämpning och av justitieministern själv för att kontrollera följande:

 • Åklagarnas effektivitet som chefer
 • Åklagarnas fullgörande av sina arbetsuppgifter
 • Kvaliteten på åklagarnas arbetsrelationer till medborgarna och andra personer som är berörs av åklagarmyndigheternas arbete

Inte alla åtgärder som åklagare kan vidta i samband med väckande av åtal eller efterföljande beslut faller inom ramen för denna kontroll.

Justitieministern kan uppmana riksåklagaren eller i lämpliga fall överåklagaren vid Byrån för korruptionsbekämpning att rapportera om åklagarmyndigheternas verksamhet och lägga fram skriftliga instruktioner om vilka åtgärder som krävs för att effektivt förebygga och bekämpa brottslighet.

Åklagarmyndigheten vid Högsta domstolen överlämnar varje år en rapport om sin verksamhet till Domstolsrådet och justitieministern, som lägger fram sina slutsatser i detta hänseende inför det rumänska parlamentet.

Domare

Organisation

Det centrala organet i rättsväsendet som ansvarar för regleringen av domaryrket är Domstolsrådet (CSM). Grund- och vidareutbildning av domare och åklagare ges vid Nationella domarinstitutet (INM), som är en offentlig institution med status som juridisk person, under samordning av Domstolsrådet.

Roll och arbetsuppgifter

I Rumänien är domarna specialiserade på följande typer av mål:

 • Tvistemål och civilrättsliga verkställighetsförfaranden
 • Brottmål och straffrättsliga verkställighetsförfaranden
 • Handelsrättsliga mål (sakförare)
 • Familjemål och mål som rör minderåriga
 • Förvaltnings- och skattemål
 • Arbetsrättsliga mål och socialförsäkringsmål
 • Författningsmål
 • Militära mål

Organisation av juristyrket: advokater

Advokater

Det centrala organ som ansvarar för regleringen av advokatyrket i Rumänien är Nationella advokatsamfundet (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – UNBR), som har status som juridisk person med ansvar för uppdrag av allmänt intresse och omfattar alla advokatsamfund i Rumänien. Nationella advokatsamfundet ser till att rätten att agera juridiskt ombud utövas av kvalificerade jurister, garanterar kvaliteten på deras yrkesbehörighet och deras disciplin, samt skyddar medlemmarnas heder och anseende. Alla advokatsamfund i Rumänien är medlemmar i Nationella advokatsamfundet.

Rättsdatabaser

Information om rumänska advokater finns tillgänglig på Nationella advokatsamfundets webbplats.

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Ja, tillgången till databasen är kostnadsfri.

Juridiska rådgivare

Lagen föreskriver att juridiska rådgivare får bilda sammanslutningar på regional nivå, efter sektor eller verksamhetsområde beroende på deras yrkesmässiga intressen, och, när så är lämpligt, nationella sammanslutningar, i enlighet med lagen om sammanslutningar och stiftelser. Bland de yrkessammanslutningar som bildats på grundval av lagen om sammanslutningar och stiftelser kan nämnas Samfundet för juridiska rådgivare i Rumänien (O.C.J.R.). Alla kollegier för juridiska rådgivare i alla län är medlemmar i O.C.J.R. De juridiska rådgivarna kan också gå med i andra yrkessammanslutningar. En förteckning över juridiska rådgivare per län finns på internet, på webbplatserna för de kollegier som är medlemmar i O.C.J.R. (länkarna finns på webbplatsen för O.C.J.R.).

Notarius publicus

Organisation

Det rumänska justitieministeriet har i enlighet med lagstiftningen delegerat utövandet av denna verksamhet till Nationella förbundet för notarius publicus (Uniunea Națională a Notarilor Publici – UNNP), som är notariernas yrkesorganisation. Den ansvarar för att organisera yrket samt för att skydda medlemmarnas intressen och yrkets prestige. Alla notarius publicus är medlemmar i förbundet. De är organiserade i 15 kammare som är knutna till de olika appellationsdomstolarna.

Roll och arbetsuppgifter

I Rumänien tillhandahåller notarius publicus följande juridiska tjänster:

 • Utarbetande av arvshandlingar.
 • Ingående av avtal (köpeavtal, bytesavtal, underhållsavtal, gåvoavtal, inteckningsavtal, pantavtal samt leasing- och hyresavtal) och andra handlingar (säkerhetsförbindelser som olika institutioner kräver för sina handläggare).
 • Utarbetande av stadgar för företag, föreningar och stiftelser.
 • Bestyrkande av handlingar.
 • Legalisering av namnteckningar, namnteckningsprov och sigill.
 • Alla övriga i lag föreskrivna uppgifter.

Andra juristyrken

Delgivningsmän (exekutionstjänstemän)

Nationella förbundet för exekutionstjänstemän i Rumänien (Uniunea Natională a Executorilor Judecătoreşti din România – UNEJ) är en yrkesorganisation med juridisk personlighet som företräder alla exekutionstjänstemän i Rumänien. Förbundet säkerställer yrkets prestige och auktoritet och har till huvuduppgift att företräda och skydda sina medlemmars yrkesmässiga intressen. Exekutionstjänstemännen är organiserade i 15 kammare som är knutna till de olika appellationsdomstolarna.

förbundets webbsida och justitieministeriets webbsida finns en förteckning över exekutionstjänstemän. De två databaserna är emellertid organiserade på olika sätt.

Domstolstjänstemän

Domstolsrådet (CSM) är det centrala organ som ansvarar för att reglera domstolstjänstemannayrket.

Nationella akademin för domstolstjänstemän (SNG) är en offentlig institution med juridisk personlighet, som samordnas av Domstolsrådet och ansvarar för domstolstjänstemännens utbildning och fortbildning.

Följande kategorier av domstolstjänstemän arbetar inom det rumänska rättsväsendet:

 • Protokollförare
 • Statistiker
 • Utredare
 • It-tjänstemän
 • Arkivarier
 • Registratorer

Ytterligare upplysningar om denna yrkesgrupp finns i detta dokument. PDF (390 Kb) en

Senaste uppdatering: 09/09/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.