Typer av juristyrken

Rumänien

Här hittar du en översikt över juristyrkena i Rumänien.

Innehåll inlagt av
Rumänien

Juristyrken – inledning

Följande juristyrken utövas i Rumänien:

Åklagare

Organisation

Den rumänska allmänna åklagarmyndigheten består av

 • åklagarmyndigheterna vid appellationsdomstolarna, tribunalerna, tribunalerna för familjemål och mål som rör minderåriga samt distriktsdomstolarna,
 • åklagarmyndigheterna vid militärdomstolarna.
 1. Högst upp i hierarkin finns riksåklagarmyndigheten vid Högsta domstolen och de särskilda byråerna (Nationella byrån för korruptionsbekämpning, DNA, och Byrån för utredning av organiserad brottslighet och terrorism, DIICOT).
 2. Första nivån: Åklagarmyndigheter som är knutna till distriktsdomstolarna (176).
 3. Andra nivån: Åklagarmyndigheter som är knutna till tribunalerna (42) och till tribunalen för familjemål och mål som rör minderåriga (1).
 4. Tredje nivån: Åklagarmyndigheter som är knutna till appellationsdomstolarna (15).

Domstolsrådet (CSM) är det centrala organet i rättsväsendet med ansvar för att reglera åklagaryrket. Grund- och vidareutbildning av domare och åklagare ges vid Nationella domarinstitutet (INM), som är en offentlig institution med status som juridisk person, under samordning av Domstolsrådet.Allmänna åklagarmyndigheten fullgör sina uppgifter via de åklagare som arbetar på åklagarmyndigheterna. Dessa myndigheter är knutna till alla domstolar utom de tribunaler som är specialiserade på yrkesetik.

Åklagarmyndigheternas verksamhet vid appellationsdomstolar, tribunaler eller tribunaler för familjemål och mål som rör minderåriga

Åklagarmyndigheterna har följande institutionella hierarki:

 1. Högst upp finns riksåklagarmyndigheten som är knuten till Högsta domstolen och leds av riksåklagaren. Den samordnar verksamheten vid de åklagarmyndigheter som är knutna till de 15 appellationsdomstolarna.
 2. Åklagarmyndigheterna vid appellationsdomstolarna samordnar verksamheten på de åklagarmyndigheter som är knutna till de 43 tribunalerna (inklusive den särskilda tribunalen för familjemål och mål som rör minderåriga) och som var och en leds av en allmän åklagare.
 3. Åklagarmyndigheterna vid tribunalerna samordnar verksamheten vid de åklagarmyndigheter som är knutna till de 176 distriktsdomstolarna, som var och en leds av en förste åklagare.
 4. Åklagarmyndigheterna vid de 176 distriktsdomstolarna står längst ned i hierarkin och leds av förste åklagare.

Det finns två särskilda byråer inom åklagarmyndigheten vid Högsta domstolen:

 • Nationella byrån för korruptionsbekämpning (DNA) som ansvarar för utredning och lagföring av korruptionsbrott och leds av en överåklagare.
 • Byrån för utredning av organiserad brottslighet och terrorism (DIICOT) som ansvarar för att utreda och lagföra brott med anknytning till organiserad brottslighet och terrorism och leds av en överåklagare som agerar under samordning av riksåklagaren.

Åklagarmyndigheternas verksamhet vid militära domstolar

Brott begångna av militärer lagförs av militära åklagarmyndigheter som har ställning som militära enheter. De är knutna till de militära tribunalerna, till den militära tribunalen i Bukarest eller till den militära appellationsdomstolen i Bukarest.

Åklagarnas hierarki

Åklagarnas verksamhet styrs av principerna om lagenlighet, opartiskhet och hierarkisk kontroll.

De ska utöva sitt ämbete i enlighet med lagen, respektera och skydda den mänskliga värdigheten samt försvara individens rättigheter.

Åklagarna vid varje åklagarmyndighet är underställda den myndighetens chef, som i sin tur är underställd chefen för den hierarkiskt överordnade åklagarmyndigheten.

Riksåklagaren vid Högsta domstolens åklagarmyndighet, överåklagaren vid Nationella byrån för korruptionsbekämpning och de allmänna åklagarna vid de åklagarmyndigheter som är knutna till appellationsdomstolarna utövar tillsyn över åklagarna på lägre nivå antingen direkt eller genom särskilt utsedda åklagare.

Roll och arbetsuppgifter

I Rumänien finns två kategorier av åklagare:

 1. Civila åklagare, som ansvarar för att utreda och väcka åtal mot civila personer som har begått brott.
 2. Militära åklagare, som ansvarar för att utreda och väcka åtal mot militär personal som har begått brott.

De olika kategorierna av åklagare som verkar på nationell nivå är

 • den rumänska riksåklagaren (chef för åklagarmyndigheten vid Högsta domstolen),
 • överåklagaren (chef för Byrån för korruptionsbekämpning och Byrån för utredning av organiserad brottslighet och terrorism),
 • allmänna åklagare (chefer för åklagarmyndigheterna vid appellationsdomstolarna),
 • förste åklagare (chefer för åklagarmyndigheterna vid tribunalerna och distriktsdomstolarna),
 • sektionschefsåklagare (chefer för interna sektioner på åklagarmyndigheterna),
 • avdelningschefsåklagare (chefer för interna avdelningar på åklagarmyndigheterna),
 • byråchefsåklagare (chefer för interna byråer på åklagarmyndigheterna),
 • åklagare.

Justitieministern kan om nödvändigt på eget initiativ eller på begäran av Domstolsrådet utöva kontroll över åklagarna genom särskilda åklagare som utsetts av den rumänska riksåklagaren, överåklagaren vid Byrån för korruptionsbekämpning eller av ministern själv för att kontrollera följande:

 • Åklagarnas effektivitet som chefer.
 • Åklagarnas fullgörande av sina arbetsuppgifter.
 • Kvaliteten på åklagarnas arbetsrelationer till medborgarna och andra personer som berörs av åklagarmyndigheternas arbete.

Varken de åtgärder som åklagare kan vidta i samband med straffrättsliga förfaranden eller motsvarande beslut kontrolleras.

Justitieministern kan uppmana riksåklagaren eller i lämpliga fall överåklagaren vid Byrån för korruptionsbekämpning att rapportera om åklagarmyndigheternas verksamhet och kan lägga fram skriftliga instruktioner om vilka åtgärder som krävs för att effektivt förebygga och bekämpa brottslighet.

Åklagarmyndigheten vid Högsta domstolen överlämnar varje år en rapport om sin verksamhet till Domstolsrådet och justitieministern, som lägger fram sina slutsatser i detta hänseende inför det rumänska parlamentet.

Domare

Organisation

Domstolsrådet (CSM) är det centrala organet i rättsväsendet med ansvar för att reglera domaryrket. Grund- och vidareutbildning av domare och åklagare ges vid Nationella domarinstitutet (INM), som är en offentlig institution med status som juridisk person, under samordning av Domstolsrådet.

Roll och arbetsuppgifter

I Rumänien är domarna specialiserade på följande typer av mål:

 • Tvistemål och civilrättsliga verkställighetsförfaranden.
 • Brottmål och straffrättsliga verkställighetsförfaranden.
 • Handelsrättsliga mål (sakförare).
 • Familjemål och mål som rör minderåriga.
 • Förvaltnings- och skattemål.
 • Arbetsrättsliga mål och socialförsäkringsmål.
 • Författningsmål.
 • Militära mål.

Juristyrkenas organisation: advokater

Advokater

Det centrala organ som ansvarar för regleringen av advokatyrket i Rumänien är Nationella advokatsamfundet (UNBR, Uniunea Nationala a Barourilor din Romania), som har status som juridisk person med ansvar för uppdrag av allmänt intresse och omfattar alla advokatsamfund i Rumänien. Nationella advokatsamfundet ser till att rätten att agera juridiskt ombud utövas av kvalificerade jurister, garanterar kvaliteten på deras yrkesbehörighet och deras disciplin, samt skyddar medlemmarnas heder och anseende. Alla advokatsamfund i Rumänien är medlemmar i Nationella advokatsamfundet.

Rättsdatabaser

Information om rumänska advokater finns tillgänglig på Nationella advokatsamfundets webbplats.

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Ja.

Juridiska rådgivare

Lagen föreskriver att juridiska rådgivare får bilda sammanslutningar på distriktsnivå, efter sektor eller verksamhetsområde beroende på sina yrkesmässiga intressen, och, när så är lämpligt, nationella sammanslutningar, i enlighet med lagen om sammanslutningar och stiftelser. Bland de yrkesorganisationer som bildats på grundval av lagen kan nämnas Samfundet för juridiska rådgivare i Rumänien (OCJR). Alla sammanslutningar för juridiska rådgivare i alla distrikt är medlemmar i OCJR. De juridiska rådgivarna kan också gå med i andra yrkesorganisationer. En förteckning över juridiska rådgivare per distrikt finns på webbplatserna för de sammanslutningar som är medlemmar i OCJR (länkarna finns på OCJR:s webbplats).

Notarii publici

Organisation

Det rumänska justitieministeriet har i enlighet med lagstiftningen delegerat utövandet av tjänsterna som notarius publicus till Nationella förbundet för notarii publici (UNNP, Uniunea Națională a Notarilor Publici), som är notariernas yrkesorganisation. Den ansvarar för att organisera yrket samt för att skydda medlemmarnas intressen och yrkets prestige. Alla notarier är medlemmar. De är organiserade i 15 kammare som är knutna till de olika appellationsdomstolarna.

Roll och arbetsuppgifter

I Rumänien tillhandahåller notarius publicus följande juridiska tjänster:

 • Utarbetande av arvshandlingar.
 • Ingående av avtal (köpeavtal, bytesavtal, underhållsavtal, gåvoavtal, inteckningsavtal, pantavtal samt leasing- och hyresavtal) och andra handlingar (säkerhetsförbindelser som olika institutioner kräver för sina handläggare).
 • Utarbetande av stadgar för företag, föreningar och stiftelser.
 • Bestyrkande av handlingar.
 • Legalisering av namnteckningar, namnteckningsprov och sigill.
 • Alla övriga i lag föreskrivna uppgifter.

Övriga juristyrken

Delgivningsmän/exekutionstjänstemän

Nationella förbundet för delgivningsmän/exekutionstjänstemän i Rumänien (UNEJ, Uniunea Natională a Executorilor Judecătoreşti din România) är en yrkesorganisation med juridisk personlighet som företräder alla delgivningsmän/exekutionstjänstemän i Rumänien. Förbundet säkerställer yrkets prestige och auktoritet och har till huvuduppgift att företräda och skydda sina medlemmars yrkesmässiga intressen. Delgivningsmännen/exekutionstjänstemännen är organiserade i 15 kammare som är knutna till de olika appellationsdomstolarna.

UNEJ:s webbplats finns en förteckning över delgivningsmän/exekutionstjänstemän.

Domstolstjänstemän

Domstolsrådet (CSM) är det centrala organet i rättsväsendet med ansvar för att reglera domstolstjänstemän.

Nationella akademin för domstolstjänstemän (SNG) är en offentlig institution med juridisk personlighet, som samordnas av Domstolsrådet och ansvarar för domstolstjänstemännens utbildning och fortbildning.

Följande kategorier av domstolstjänstemän arbetar inom det rumänska rättsväsendet:

 • Protokollförare.
 • Statistiker.
 • Utredare.
 • It-tjänstemän.
 • Arkivarier.
 • Registratorer.

Ytterligare upplysningar om denna yrkesgrupp finns i detta dokument  PDF (354 Kb) ro.

Biträdande domstolspersonal

Dessa är en del av rätten i första instans för arbetsrättsliga tvister och socialförsäkringstvister.

De deltar i överläggningar i en rådgivande roll och undertecknar domarna. Deras åsikt tas med i domen och de anger skälen till avvikande åsikter. När biträdande domstolspersonal ingår i rätten får ordföranden ge en av dem i uppgift att redigera domen.

Biträdande domstolspersonal utses av justitieministeriet och föreslås av Ekonomiska och sociala rådet för en period av fem år. De måste ha arbetat som jurister under minst samma tid och ska uppfylla alla lagstadgade villkor.

Under sin tjänstetid åtnjuter biträdande domstolspersonal stabilitet, lyder endast under lagen och avlägger samma ed som domare, och de rättsliga bestämmelser om skyldigheter, förbud, oförenliga befattningar, undantag, disciplinära påföljder och skäl för avsättning som gäller för domare och åklagare gäller också för dem.

Det totala antalet tjänster för biträdande domstolspersonal och deras fördelning bland domstolarna fastställs av justitieministeriet beroende på arbetsvolymen.

Hur och på vilka villkor Ekonomiska och sociala rådet väljer ut och föreslår kandidater till befattningar som biträdande domstolspersonal för justitieministeriet, samt villkoren för att delegera befogenheter samt utstationera och förflytta dem, fastställs genom regeringsbeslut.

Biträdande domare

Vid Högsta domstolen finns en grupp biträdande domare som deltar i förhandlingarna.

De biträdande domarna har bland annat följande uppgifter:

 • Se till att protokollförarna och arkivarierna gör allt som krävs för att förhandlingarna ska fungera smidigt och vägleda protokollförarens arbete.
 • Sammanställa vissa rapporter under förfarandet (om huruvida ett överklagande i princip kan tas upp till prövning och om ansökan om kassationsöverklagande).
 • För varje mål registrera parternas och åklagarsidans muntliga anföranden och de åtgärder som beslutats av domstolen,
 • Upprätta protokoll, med undantag för protokoll från förhandlingen.
 • Delta i överläggningar i en rådgivande roll.
 • Redigera domar om de har fått detta i uppgift av rättens ordförande, med iakttagande av tidsfrister osv.

En detaljerad beskrivning av de biträdande domarnas arbetsuppgifter finns i detta dokument  PDF (126 Kb) ro.

Senaste uppdatering: 10/01/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.