Typer av juristyrken

Slovakien

Den här sidan ger en översikt över juristyrken i Slovakien.

Innehåll inlagt av
Slovakien

Juristyrken – inledning

Åklagare

Organisation

Republiken Slovakiens åklagarmyndighet är ett självständigt statligt organ som leds av riksåklagaren. Inom ramen för sina befogenheter skyddar åklagarmyndigheten privatpersoners, juridiska personers och statens rättigheter och i lag garanterade intressen.

Åklagarmyndigheten har ett eget budgetkapitel i statsbudgeten.

Åklagarmyndighetens och riksåklagarens ställning och roll regleras genom Slovakiens författning (artikel 149) och genom lag nr 153/2001 om åklagarmyndigheten, genom vilken även riksåklagarens och övriga åklagares befogenheter regleras. I lagen regleras vidare åklagarmyndighetens organisation och ledning. Åklagarnas ställning, rättigheter och skyldigheter fastställs i lag nr 154/2001 om åklagare och åklagaraspiranter.

Hierarki

För att fullgöra sin roll som rättsvårdande myndighet måste åklagarmyndigheten ha en hierarkisk organisation, så att lagar, andra allmänt bindande rättsregler och straffpolitiken kan tillämpas på ett enhetligt sätt.

Inom åklagarmyndigheten finns ett hierarkiskt system för åklagarna, som alla är underställda riksåklagaren.

Befogenheter

Åklagarmyndigheten har bland annat följande befogenheter:

 • Att väcka åtal mot enskilda som misstänks för att ha begått ett brott och se till att lagen följs både innan lagföringen inleds i enlighet med tillämplig lag och under förundersökningen.
 • Att se till att enskilda personer som har frihetsberövats eller vars personliga frihet har inskränkts till följd av ett domstolsavgörande eller ett beslut av någon annan bemyndigad statlig myndighet inhyses på anstalter och under förhållanden som är lagenliga.
 • Att utöva sina befogenheter i rättegångsförfaranden.
 • Att företräda staten i rättegångsförfaranden i enlighet med tillämplig lagstiftning.
 • Att i den utsträckning som föreskrivs i lagen se till att lagstiftningen följs av offentliga myndigheter.
 • Att utöva sina befogenheter på området internationellt samarbete i den utsträckning som anges i tillämplig lagstiftning, i internationella fördrag som utfärdas på det sätt som fastställs i lag och i rättsligt bindande EU-rättsakter.
 • Att delta i utformningen och genomförandet av åtgärder för att förhindra överträdelser av lagen och andra allmänt bindande rättsregler.
 • Att medverka till att undanröja orsakerna och förutsättningarna för kriminell verksamhet samt förebygga och stävja brott.
 • Att delta i utformningen av rättsliga föreskrifter (delta i lagstiftningsprocessen).
 • Att fullgöra alla andra förpliktelser som åläggs den enligt en särskild lag eller akt eller ett internationellt fördrag som har offentliggjorts på föreskrivet sätt.

Skyldigheter

Riksåklagaren och de olika åklagarna ska fullgöra alla uppgifter som faller inom ramen för åklagarmyndighetens befogenheter och använda alla i lag föreskrivna medel i fullgörandet av sina uppgifter och skyldigheter. De ska

 • (efter bästa förmåga) tillämpa Slovakiens författning, författningslagar och andra lagar, internationella fördrag som har offentliggjorts på föreskrivet sätt, och andra allmänt bindande rättsregler,
 • respektera och skydda människans värdighet och grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, samt undvika all slags diskriminering,
 • skydda det allmänna intresset,
 • alltid agera med initiativkraft, rättvisa, opartiskhet och utan onödiga dröjsmål.

Hierarki

Den slovakiska åklagarmyndighetens organisatoriska system omfattar följande organ:

Riksåklagarämbetet är det högsta åklagarämbetet och är överst i åklagarsystemet. Följande ingår i riksåklagarämbetet:

 • Det särskilda åklagarämbetet, som ska upptäcka och lagföra korruption och organiserad brottslighet.
 • De regionala åklagarämbetena (8), som står över distriktsåklagaren inom sina respektive regioner.
 • Distriktsåklagarmyndigheterna (55).

Riksåklagarämbetet har sitt säte i Bratislava.

De underordnade åklagarmyndigheterna ligger på samma platser som distriktsdomstolarna, och deras distrikt motsvarar domstolarnas domkretsar. Deras säten och territoriella behörighet överensstämmer dock inte med landets administrativa indelning.

Åklagare arbetar inom ramen för ett tjänsteförhållande som upprättas i samband med att de utnämns. Riksåklagarämbetet beslutar om utnämning till en åklagartjänst på tillsvidarebasis. En förutsättning för att bli åklagare är att man utan förbehåll svär en ed.

Kvalifikationer

Bara slovakiska medborgare kan utses till åklagare, och de måste uppfylla följande villkor:

 • Ha fyllt 25 år vid tidpunkten för utnämningen.
 • Inneha en masterexamen från en juridisk fakultet vid ett slovakiskt universitet eller ett erkänt intyg på en masterexamen i juridik från ett utländskt universitet. Om en åklagare först erhåller kandidatexamen och därefter en masterexamen måste båda examina erhållas inom juridik.
 • Ha full rättskapacitet och tillräckligt god hälsa för att utföra en åklagares uppgifter.
 • Vara ostraffade och ha de moraliska egenskaper som krävs.
 • Perfekt behärska slovakiska.
 • Vara fast bosatta i Slovakien.
 • Inte vara medlemmar i något politiskt parti eller någon politisk rörelse.
 • Ha avlagt åklagarprov.
 • Ha klarat urvalsförfarandet, om inte annat föreskrivs i lag,
 • Skriftligen ha samtyckt till utnämningen till åklagare på en viss åklagarmyndighet.

Bara åklagaraspiranter får anmäla sig till åklagarprovet. Lediga tjänster för aspiranter tillsätts genom urvalsprov.

Även proven för rättssakkunniga, advokater och notarier betraktas enligt lagen som åklagarprov.

Befordran till överåklagare eller till en högre tjänst är endast möjlig på grundval av ett urvalsförfarande och efter samråd med åklagarrådet.

Åklagare får bara lånas ut tillfälligt till andra åklagarmyndigheter om de samtycker till detta. Utan sådant samtycke får åklagare tillfälligt lånas ut till andra åklagarmyndighet under högst 60 arbetsdagar per kalenderår, om detta är nödvändigt för att åklagarmyndigheten i fråga ska kunna utföra sina uppgifter.

För att flytta en åklagare till en tjänst på en annan åklagarmyndighet krävs hans/hennes samtycke, ansökan om förflyttning eller disciplinära skäl.

Riksåklagaren kan suspendera åklagare som åtalas för ett uppsåtligt brott eller ett brott som begåtts på grund av vårdslöshet vid fullgörandet av åklagaruppgifter, eller som är föremål för ett disciplinärt förfarande för en handling som skulle kunna leda till att de avsätts.

En åklagares tjänsteförhållande får bara avslutas av skäl angivna i lag.

Roll och arbetsuppgifter

En åklagare ska se till att lagen följs både före lagföringen och under förundersökningen. Vid utövandet av sina tillsynsbefogenheter har åklagaren behörighet att göra följande:

 • Utfärda bindande instruktioner för polistjänstemän innan det straffrättsliga förfarandet inleds samt under utredningar och förenklade utredningar av brott, och fastställa tidsfrister för handläggningen av ärenden. Alla instruktioner ska ingå i respektive akt.
 • Begära akter, handlingar, material och rapporter om läget i polisutredningar när lagföringen har inletts, för att slå fast huruvida polisen inledde lagföringen snabbt och vidtar rätt åtgärder.
 • Närvara vid verkställandet av alla uppgifter som utförs av polisen, vidta utredningsåtgärder, genomföra hela utredningar eller förenklade utredningar eller fatta beslut i alla ärenden. Åklagaren måste i detta sammanhang agera i enlighet med lagen. Beslut som har fattats av åklagare eller polis kan överklagas.
 • Återförvisa ärenden till polisen med instruktioner om att utredningen eller den förenklade utredningen ska kompletteras samt fastställa en tidsfrist för detta. Åklagaren ska underrätta både den åtalade och målsäganden om ett ärende återförvisas.
 • Upphäva olagliga eller oberättigade beslut av polis och ersätta dem med egna beslut. En åklagare kan besluta att lägga ned ett åtal eller överlämna ett ärende till någon annan senast 30 dagar efter att ha fått ärendet på sitt bord. Om åklagaren ersätter ett polisbeslut med sitt eget beslut utan att det finns ett klagomål som har lämnats av en berättigad part får åklagarens beslut och polisbeslutet överklagas. En åklagare får även utfärda bindande instruktioner om att en utredning eller förenklad utredning ska inledas.
 • Dra tillbaka ett ärende från en polistjänsteman och vidta åtgärder för att överföra det till en eller flera andra poliser.
 • Vidta åtgärder för att säkerställa att en utredning eller en förenklad utredning av ett brott som begåtts av en polis utförs av en polisutredare. Innan en sådan åtgärd vidtas ska åklagaren inhämta ett yttrande från polisinspektionens chef. Vid utredningar eller förenklade utredningar av brott som begåtts av tulltjänstemän får åklagaren gå till väga på liknande sätt.

Bara åklagare har rätt att

 • väcka åtal,
 • ingå en överenskommelse om strafflindring på grund av medverkan i brottsutredningen med den åtalade och inge ett förslag om godkännande av en sådan överenskommelse till domstolen,
 • skjuta upp ett åtal,
 • lägga ned ett åtal med eller utan villkor,
 • godkänna förlikning före rättegång och lägga ned åtal,
 • utfärda ett beslut om att den misstänktes egendom ska beläggas med kvarstad och fastställa vilka ägodelar som inte ska beläggas med kvarstad, eller upphäva kvarstaden,
 • säkerställa målsägandens anspråk, förklara dem (helt eller delvis) obefogade eller undanta något från dem,
 • utfärda beslut om gravöppning,
 • om nödvändigt begära tillstånd för ett åtal eller ett beslut om att häkta en person i ett ärende som kräver samtycke från nationalrådet (parlamentet), rättsrådet, författningsdomstolen eller Europaparlamentet,
 • begära ett domstolsbeslut om att en misstänkt ska häktas eller om förlängd häktningstid,
 • begära ett beslut om att en åtalad ska återvända från utlandet,
 • genomföra en förberedande utredning för ett utlämningsförfarande, såvida inte annat föreskrivs i lagen,
 • på grundval av en begäran från en behörig utländsk myndighet begära ett domstolsbeslut om att egendom som tillhör en person som har lagförts utomlands preliminärt ska beläggas med kvarstad, om denna egendom finns inom slovakiskt territorium.

I samband med övervakningen av att anstalter för personer som har frihetsberövats eller vars personliga frihet har inskränkts är lagenliga, ska åklagaren se till att sådana personer endast frihetsberövas på grundval av ett domstolsbeslut eller ett beslut av någon annan bemyndigad statlig myndighet, samt att lagar och andra allmänt bindande rättsregler följs på de berörda anstalterna.

I civilrättsliga förfaranden har åklagaren följande befogenheter:

 1. Att väcka en civilrättslig talan för att
 • döma personer mellan 12 och 14 år till ungdomsvård om de har begått brott som enligt strafflagen kan medföra livstidsstraff,
 • förklara en strejk eller lockout olaglig,
 • ogiltigförklara överlåtelser av statlig egendom enligt lagen om fastställande av ursprunget för finansiella medel i samband med privatisering, lagen om villkor för överlåtelse av statlig egendom till privatpersoner eller lagen om förvaltning av statlig egendom,
 • pröva lagligheten i myndigheters beslut i fall där en åklagares klagomål inte har godtagits,
 • upphäva olagliga beslut som fattas av lokala myndigheter, om dessa inte har upphävt beslutet i enlighet med åklagarens invändning.
 1. Att ingripa i alla domstolsärenden utom skilsmässoförfaranden. Om ett skilsmässoförfarande förenas med ett förfarande om makarnas förhållande till minderåriga barn efter skilsmässan, får åklagaren ingripa i denna del av förfarandet.
 2. Att i tvistemål
  1. väcka talan när staten begär indrivning av obehörig vinst, när fastställande av äganderätt söks, när allmänt bindande rättsregler har överträtts eller när det föreskrivs i en särskild rättsakt,
  2. ingripa i ett öppet förfarande där staten, en juridisk person som har inrättats av staten, ett statligt företag, en juridisk person i vilken staten har ett ägarintresse, en kommunal myndighet eller en högre territoriell enhet är en av parterna, eller i ärenden som rör skadeståndsansvar till följd av myndighetsutövning.

I samband med sin övervakning av myndigheters efterlevnad av lagar och andra allmänt bindande rättsregler har åklagaren rätt att pröva lagligheten hos

 • myndigheters allmänt bindande rättsregler,
 • myndigheters interna administrativa bestämmelser i syfte att säkerställa att uppgifter fullgörs inom den offentliga förvaltningen,
 • beslut i enskilda fall som rör offentlig förvaltning,
 • förfaranden som tillämpas av myndigheter när de utfärdar bestämmelser och beslut som rör offentlig förvaltning.

Domare

Organisation

Domstolspersonal

 1. Chefsadministratör-assistent  PDF (382 Kb) sk
 2. Domstolsregistrator  PDF (295 Kb) sk
 3. Högre domstolstjänsteman  PDF (460 Kb) sk
 4. Assistent till domare i Högsta domstolen  PDF (291 Kb) sk

Advokater

Rättsdatabaser

Mer information finns på det slovakiska advokatsamfundets webbplats.

Juridiskt ombud/juridisk rådgivare

Rättsdatabaser

Mer information finns på det slovakiska rättshjälpscentrumets webbplats.

Notarier

En notarie i Slovakien måste ha en masterexamen i juridik.

En notarie ska skipa preventiv rättvisa och bestyrka officiella handlingar.

Justitieministeriet ansvarar för tillsynen över notarier.

Notarier måste vara medlemmar i den slovakiska notariekammaren.

Rättsdatabaser

Den slovakiska notariekammaren har en webbplats med ett intranät för medlemmar. Tillgången är kostnadsfri men möjligheten att söka information är begränsad.

Databasen ger tillgång till

 • offentliga register,
 • en förteckning över notarier (kontaktuppgifter, språkkunskaper och öppettider),
 • lagstiftning.
Senaste uppdatering: 16/05/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.