Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovakiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Typer av juristyrken

Slovakien

På den här sidan finns en översikt över de roller och uppgifter som olika jurister har i Slovakien. Åklagare Domare Advokater Juridiska ombud Notarier

Innehåll inlagt av
Slovakien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Juristyrken – inledning

Åklagare

Organisation

Republiken Slovakiens åklagarmyndighet är ett självständigt statligt organ som leds av riksåklagaren. Åklagarmyndigheten skyddar privatpersoners, juridiska personers och statens i lag garanterade rättigheter och intressen.

Åklagarmyndigheten har ett eget budgetkapitel i statsbudgeten.

Åklagarmyndighetens och riksåklagarens ställning och roll regleras genom Slovakiens författning (artikel 149) och genom lag nr 153/2001 års lagsamling om åklagarmyndigheten, genom vilken även riksåklagarens och övriga åklagares befogenheter regleras. I lagen regleras vidare åklagarmyndighetens organisation och ledning. Åklagarnas ställning, rättigheter och skyldigheter fastställs i lag nr 154/2001 års lagsamling om åklagare och åklagaraspiranter.

Hierarki

För att fullgöra sin roll som rättsvårdande myndighet måste åklagarmyndigheten ha en hierarkisk organisation, så att lagar, andra allmänt bindande rättsregler och straffpolitiken kan tillämpas på ett enhetligt sätt.

Inom åklagarmyndigheten finns ett hierarkiskt system för åklagarna, som alla är underställda riksåklagaren.

Befogenheter

Åklagarmyndigheten har bland annat följande befogenheter:

 • Att väcka åtal mot enskilda som misstänks för att ha begått ett brott och se till att lagen efterlevs före åtalsförhandlingarna och under förundersökningen.
 • Att se till att lagen efterlevs på anstalter som hyser enskilda personer som har frihetsberövats eller vars personliga frihet har inskränkts till följd av ett domstolsavgörande eller ett beslut av någon annan bemyndigad statlig myndighet.
 • Att utöva sina befogenheter i rättegångsförfaranden.
 • Att företräda staten i rättegångsförfaranden på det sätt som föreskrivs i lagstiftningen.
 • Att i den utsträckning som föreskrivs i lagen se till att lagstiftningen efterlevs av offentliga myndigheter.
 • Att delta i utformning och genomförande av åtgärder för att förhindra överträdelser av lagen och andra allmänt bindande rättsregler.
 • Att medverka till att undanröja orsaker och förutsättningar för kriminell verksamhet samt förebygga och stävja brott.
 • Att delta i utformningen av rättsliga föreskrifter (delta i lagstiftningsprocessen).
 • Att fullgöra alla andra förpliktelser som åläggs den enligt en särskild lag eller ett internationellt fördrag som har offentliggjorts på föreskrivet sätt.

Skyldigheter

Riksåklagaren och de olika åklagarna ska i enlighet med lagen fullgöra alla uppgifter som faller inom ramen för åklagarmyndighetens befogenheter och använda alla i lag föreskrivna medel i fullgörandet av sina uppgifter och skyldigheter. De ska

 • (efter bästa förmåga) tillämpa Slovakiens författning, författningslagar, lagar, internationella fördrag som har offentliggjorts på föreskrivet sätt, och andra allmänt bindande rättsregler,
 • respektera och skydda människans värdighet och grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, samt förhindra all slags diskriminering,
 • skydda det allmänna intresset,
 • alltid agera med initiativkraft, rättvisa, opartiskhet och utan onödiga dröjsmål.

Hierarki

Den slovakiska åklagarmyndighetens organisatoriska system omfattar följande organ:

Riksåklagarämbetet är det högsta åklagarämbetet och är överst i åklagarsystemet. Följande ingår i riksåklagarämbetet:

 • Det särskilda åklagarämbetet som ska upptäcka och väcka åtal mot korruption och organiserad brottslighet.
 • Riksåklagarämbetets militära avdelning.
 • De regionala åklagarämbetena (8), som står över distriktsåklagaren inom sina respektive regioner, och det högre militära åklagarämbetet (1), som står över militäråklagarämbetet i domstolsdistriktet.
 • Distriktsåklagarmyndigheterna (55) och militäråklagarmyndigheterna i domstolsdistrikten (3).

Försvarsministeriet ansvarar för att skaffa fram nödvändigt material och ekonomiska resurser till den militära avdelningen på riksåklagarämbetet.

Riksåklagarämbetet har sitt säte i Bratislava.

De underordnade åklagarmyndigheterna ligger på samma platser som distriktsdomstolarna, och deras distrikt motsvarar deras domsagor. Domstolarnas och åklagarmyndigheternas behörighetsområden följer emellertid inte den administrativa indelningen av landet.

Åklagare arbetar inom ramen för ett tjänsteförhållande som upprättas i samband med att de utnämns. Riksåklagarämbetet beslutar om utnämning till en åklagartjänst på tillsvidarebasis. En förutsättning för att man ska få bli åklagare är att man utan förbehåll svär en ed.

Kvalifikationer

Bara slovakiska medborgare kan utses till åklagare, och de måste uppfylla följande villkor:

 • Ha fyllt 25 år vid tidpunkten för utnämningen
 • Ha avlagt juristexamen
 • Ha full rättskapacitet
 • Vara ostraffade och ha moraliska egenskaper som borgar för att han/hon kommer att utföra sitt arbete korrekt
 • Ha fullständiga kunskaper i slovakiska
 • Vara bosatta i Slovakien
 • Inte vara medlemmar i något politiskt parti eller någon politisk rörelse
 • Ha avlagt åklagarprov
 • Skriftligen ha samtyckt till utnämningen till åklagare på en viss åklagarmyndighet

För att bli åklagare på det militära åklagarämbetet måste följande villkor uppfyllas:

 • Militärtjänst som yrkessoldat
 • Utnämning eller befordran till officersrang eller general
 • Utnämning för tjänstgöring på det militära åklagarämbetet genom särskild lag

Bara åklagaraspiranter på åklagarmyndigheten får anmäla sig till åklagarprovet. Lediga tjänster för aspiranter tillsätts genom urvalsprov.

Även proven för rättssakkunniga, advokater och notarier betraktas enligt lagen som åklagarprover

För att befordras till överåklagare eller till en högre tjänst på en åklagarmyndighet måste man genomgå ett urvalsprov.

Åklagare får bara lånas ut tillfälligt till andra åklagarmyndigheter om de samtycker till detta. För att flytta en åklagare till en tjänst på en annan åklagarmyndighet krävs också hans/hennes samtycke, ansökan om förflyttning eller ett beslut av en disciplinär kommitté.

Riksåklagaren kan stänga av åklagare som åtalas för överlagda brott eller är föremål för ett disciplinärt förfarande för en handling som skulle kunna leda till att de avsätts.

En åklagares tjänsteförhållande får bara avslutas av skäl angivna i lag.

Roll och arbetsuppgifter

En åklagare ska se till att lagen efterlevs före åtalsförhandlingarna och under förundersökningen. Vid utövandet av sina övervakande befogenheter har åklagaren behörighet att göra följande:

 • Utfärda bindande instruktioner för polistjänstemän innan åtalsförhandlingarna inleds, under utredningar och förenklade utredningar av brott, samt fastställa tidsfrister för handläggningen av ärenden. Alla instruktioner måste bifogas respektive akter.
 • Begära akter, handlingar, material och rapporter om läget i polisutredningar när ett åtal redan har väckts för att slå fast om polisen arbetar på lämpligt sätt.
 • Närvara vid verkställandet av alla uppgifter som utförs av polisen, vidta olika åtgärder, genomföra hela utredningar eller förenklade utredningar själv, eller fatta beslut om alla frågor. Åklagaren måste i detta sammanhang agera i enlighet med lagen. Beslut som har fattats av åklagare eller polis kan överklagas.
 • Skicka tillbaka ärenden till polisen med instruktioner om att utredningen eller den förenklade utredningen måste kompletteras och fastställa en tidsfrist för detta. Åklagaren ska underrätta både den anklagade och målsäganden om ett ärende skickas tillbaka.
 • Upphäva olagliga eller oberättigade beslut av polis och ersätta dem med egna beslut. En åklagare kan besluta att lägga ned ett åtal eller överlämna ett ärende till någon annan senast 30 dagar efter att ha fått ärendet på sitt bord. Om åklagaren ersätter ett polisbeslut med sitt eget beslut utan att det finns ett klagomål som har lämnats av en berättigad part kan åklagarens beslut och polisbeslutet överklagas. En åklagare får även utfärda bindande instruktioner om att en utredning eller förenklad utredning ska inledas.

Bara åklagare har rätt att:

 • väcka åtal,
 • ingå överenskommelser med den anklagade om skuld och straff och lägga fram ett förslag för godkännande av domstolen,
 • skjuta upp ett åtal,
 • lägga ned ett åtal med eller utan villkor,
 • godkänna förlikning före rättegång och lägga ned åtal,
 • utfärda ett beslut om att den anklagades egendom ska beläggas med kvarstad och fastställa vilka ägodelar som inte ska beläggas med kvarstad, samt upphäva kvarstaden,
 • säkerställa målsägandens anspråk, förklara dem (helt eller delvis) obefogade eller undanta något från dem,
 • utfärda beslut om gravöppning,
 • om nödvändigt begära tillstånd för ett åtal eller ett beslut om att häkta en ledamot i nationalrådet (parlamentet), rättsrådet, författningsdomstolen eller Europaparlamentet,
 • ansöka hos domstol om att en svarande ska häktas eller om förlängd häktningstid,
 • ansöka om att en svarande ska uppmanas återvända från utlandet,
 • genomföra en förberedande utredning för ett utlämningsförfarande, såvida inte annat föreskrivs i lagen,
 • på grundval av en begäran från en behörig utländsk myndighet, ansöka hos domstol om att egendom som tillhör en person som har åtalats utomlands preliminärt ska beläggas med kvarstad om en del av denna egendom finns inom slovakiskt territorium.

I samband med övervakningen av lagens efterlevnad på anstalter där personer hålls som har frihetsberövats, måste åklagaren se till att

det alltid finns ett domstolsbeslut eller ett beslut av någon annan bemyndigad myndighet när enskilda personer hålls i polisceller eller på institutioner för häktning, frihetsberövande, kontraktsvård, ungdomsvård, sluten vård eller särskild medicinsk vård,

lagar och andra bindande rättsregler efterlevs på sådana institutioner.

I civilrättsliga förfaranden har åklagaren behörighet att

 1. ansöka om att väcka en civilrättslig talan för att
 • döma unga brottslingar som är över 12 år men yngre än 14 år till ungdomsvård om de har begått brott som enligt brottsbalken kan medföra livstidsstraff,
 • bedöma om strejker eller uppsägningar är olagliga,
 • bedöma om överlåtelser av statlig egendom är ogiltiga enligt lagen om fastställande av ursprunget för finansiella medel i samband med privatisering, lagen om villkor för överlåtelse av statlig egendom till privatpersoner eller lagen om förvaltning av statlig egendom,
 • pröva lagligheten i myndigheters beslut i fall där en åklagares klagomål inte har godkänts,
 • upphäva olagliga beslut som fattas av lokala myndigheter, om dessa inte har upphävt beslutet i enlighet med åklagarens begäran,
 1. ansluta sig till civilrättsliga förfaranden som rör
 • rättskapacitet
 • dödförklaring
 • vårdnadsansvar för minderåriga
 • förmyndarskap
 • notering i handelsregistret
 • konkurs och ackord/rekonstruktion

I samband med sin övervakning av efterlevnaden av lagar och myndigheters rättsligt bindande rättsregler har åklagaren rätt att pröva lagligheten hos

 • myndigheters allmänt bindande rättsregler,
 • myndigheters interna administrativa bestämmelser i syfte att säkerställa att uppgifter fullgörs inom den offentliga förvaltningen,
 • beslut om diverse frågor som rör offentlig förvaltning,
 • förfaranden som tillämpas av myndigheter när de utfärdar interna administrativa bestämmelser och beslut som rör offentlig förvaltning.

Domare

Organisation

Domstolspersonal

 1. Chefsadministratör-assistent PDF (382 Kb) sk
 2. Domstolsregistrator PDF (460 KB) sk
 3. Högre domstolstjänsteman PDF (460 KB) sk
 4. Assistent till domare i högsta domstolen PDF (291 Kb) sk

Advokater

Rättsdatabaser

För mer information, gå till det slovakiska advokatsamfundets webbplats.

Juridiska ombud

Rättsdatabaser

För mer information, gå till det slovakiska rättshjälpscentrumets webbplats.

Notarier

En notarie i Slovakien måste ha en masterexamen i juridik.

En notarie ska skipa preventiv rättvisa och bestyrka officiella handlingar.

Justitieministeriets ansvarar för tillsynen över notarier.

Notarier måste vara medlemmar i den slovakiska notariekammaren.

Rättsdatabaser

Den slovakiska notariekammaren har en webbplats med ett intranät som bara är åtkomligt för medlemmar. Tillgången är kostnadsfri men möjligheten att söka information är begränsad.

Databasen innehåller uppgifter om

 • - offentliga register
 • - en förteckning över notarier (kontaktuppgifter, språkkunskaper och öppettider)
 • - lagstiftning
Senaste uppdatering: 27/02/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.