Typer av juristyrken

Spanien

I Spanien avses med juristyrken sådana yrken som kräver en särskild juridisk utbildning på grund av den rättstillämpning som arbetet innebär. Domare (Jueces och Magistrados) Åklagare Rättssekreterare Advokater Juridiska rådgivare Notarier Registratorer Domstolsombud Rådgivare för arbetsrätt och socialförsäkringsfrågor

Innehåll inlagt av
Spanien

Juristyrken - inledning

I Spanien avses med juristyrken sådana yrken som kräver en särskild juridisk utbildning på grund av den rättstillämpning som arbetet innebär.

De viktigaste juristyrkena i Spanien är åklagare (fiscales), domare (jueces och magistrados), advokater (abogados), notarier (notarios), domstolssekreterare (letrados de la administración de justicia), fastighets- och företagsregistratorer samt domstolsombud (procuradores).

Domare (Jueces och Magistrados)

Organisation

Rätten utgår från folket. Rätt ska skipas i konungens namn av domare som utgör domstolsväsendet. Domarna är de enda som får skipa rätt, genom att döma och genom att låta verkställa domarna.

Domarna är oberoende av de övriga statsmakterna och endast underställda konstitutionen och lagen.

Domare antas till domarkarriären utifrån meriter och förmåga. Genom urvalsprocessen säkerställs det på ett objektivt och öppet sätt att alla personer som uppfyller villkoren och befinns lämpade får samma möjligheter att söka sig till domaryrket och att de som antas är lämpade och besitter den yrkeskompetens som krävs för att kunna utöva domaryrket.

I domstolslagen (Ley Orgánica del Poder Judicial) fastslås det att det finns tre olika kategorier av domare:

 • Domare i Högsta domstolen (magistrado del Tribunal Supremo),
 • Domare i kollegialt sammansatt domstol (magistrado).
 • Domare som tjänstgör som ensamdomare (juez).

Flest personer antas som ensamdomare. Det sker enligt domstolslagen genom allmänna uttagningsprov, i vilka den som avlagt gammal eller ny juristexamen och som godkänts på en kompletterande utbildning vid domarskolan (Escuela Judicial) får delta.

Till domarkarriären antas även ett mindre antal personer som domare i kollegialt sammansatta domstolar och domare i Högsta domstolen.

Domare i högsta domstolen utses av domstolarnas allmänna råd (Consejo General del Poder Judicial) bland domare som har mer en 15 års yrkeserfarenhet, varav 10 år som domare i kollegialt sammansatt domstol. 1/5 rekryteras bland jurister med erkänd kompetens och 15 års yrkeserfarenhet.

Funktioner och uppgifter

Domstolarna får bara utöva sin domsrätt i de fall som anges i domstolslagen och annan lagstiftning.

För information om olika måltyper se ”Domstolar i Spanien”.

I sin dömande verksamhet är domarna oberoende av alla dömande och styrande organ inom domstolsväsendet.

Domare kan ställas till straffrättsligt och civilrättsligt ansvar i de fall och på de sätt som anges i lagen. De kan även bli föremål för disciplinära åtgärder i enlighet med bestämmelserna i domstolslagen.

Mer information finns på webbplatsen för Domstolarnas allmänna råd (Consejo General del Poder Judicial)

Åklagare

Organisation

Åklagarmyndigheten (Ministerio Fiscal) är ett organ som är reglerat i konstitutionen och som är en egen juridisk person. Den ingår i domstolsväsendet men är självständig i funktionellt hänseende och fullgör sina uppgifter genom egna organ, i enlighet med principerna om samordnad verksamhet och hierarkisk organisation. Åklagarmyndigheten tillämpar även legalitetsprincipen och principen om opartiskhet.

Riksåklagaren (Fiscal General del Estado) är åklagarmyndighetens högsta chef och företräder åklagarmyndigheten i hela landet. Riksåklagaren fattar beslut och ger anvisningar beträffande myndighetens verksamhet och interna organisation samt leder och övervakar verksamheten.

Åklagare är offentliga tjänstemän som rekryteras bland personer med gammal eller ny juristexamen genom särskilda uttagningsprov. De sorterar under riksåklagaren och under respektive åklagarkammare i de autonoma regionerna.

Funktioner och uppgifter

I artikel 124 i 1978 års spanska konstitution föreskrivs följande: ”Med undantag av de uppgifter som har anförtrotts andra organ har åklagarmyndigheten till uppgift att främja rättskipningen och värna om medborgarnas rättssäkerhet och den allmänna rättstillämpningen, på eget eller på de berörda personernas initiativ, samt värna om domstolarnas självständighet och eftersträva att samhällets intressen tillgodoses där”.

Åklagarmyndigheten har bland annat följande uppgifter:

 • Genom lämpliga åtgärder, medel och handlingar se till att domstolarna utövar sin dömande verksamhet på ett effektivt sätt och i enlighet med lagen och de frister som föreskrivs där.
 • Medverka i brottmål och yrka att domstolen beslutar om lämpliga försiktighetsåtgärder och vidtar åtgärder för att utreda brottet.
 • Medverka i sådana tvistemål som lagen föreskriver när samhällets intressen eller underåriga, omyndiga eller funktionshindrade personer berörs, fram till dess att de företräds på ordinarie sätt.
 • I samband med straffansvar för underåriga utöva de uppgifter som föreskrivs i den specifika lagstiftningen, varvid de i första hand ska se till den underåriges bästa.

Ytterligare information finns på webbsidan för Åklagarmyndigheten (Ministerio Fiscal)

Rättssekreterare (letrados de administración de justicia)

Organisation

Rättssekreterarna är en kategori av högre statstjänstemän inom rättsväsendet. De är statsanställda som lyder under justitieministeriet och agerar på grundval av egna befogenheter.

Rättssekreterare måste ha en gammal eller ny juristexamen och ska efter antagningsprovet genomgå en kurs i juridik vid Centro de Estudios Juridicos, som också förutsätter att man klarar ett prov.

Rättssekreterarna utgör en hierarkisk instans under justitieministeriet och de administrativa cheferna (Secretarios de Gobierno) vid de autonoma regionernas högre domstolar. De omfattas av praktiskt taget samma regler som domare när det gäller förbud mot att inneha två tjänster samtidigt samt andra förbud.

Funktioner och uppgifter

Vid utövandet av sina arbetsuppgifter säkerställer rättssekreterarna (letrados de la Administración de Justicia) att alla de beslut som fattas av domare eller domstolar som de är ansvariga för följs. De ska alltid iaktta legitimitetsprincipen och principerna om opartiskhet, om självbestämmanderätt och oberoende när rättsliga intyg utfärdas och om enhetligt agerande och rangordning när de utför alla sina uppgifter.

Rättssekreterarna är ansvariga för dokumentation och sammanställande av akter. De ska registrera domstolsbeslut i akterna och är också ansvariga för att underlätta och säkerställa att rättsliga förfaranden genomförs på rätt sätt samt för att leda domstolspersonal. De har ansvar för att samverka och samarbeta med andra myndigheter och offentliga förvaltningar, särskilt när det gäller organisation av personalresurser och materiella resurser och att sammanställa domstolsstatistik.

Ytterligare information om domstolspersonal:

Organisation av juristyrkena

Advokater

Advokater är oberoende medlemmar av ett fritt yrke som tillhandahåller tjänster åt samhället. De är inte statstjänstemän och utövar sitt yrke i fri och lojal konkurrens (artikel 1 av de allmänna föreskrifterna för spanska advokater - Estatuto General de la Abogacía Española).

Advokatens uppgift är i första hand att vägleda och försvara parter i alla slags domstolsärenden, tillhandahålla juridisk rådgivning samt företräda sina klienter såvitt inte detta enligt lag är förbehållet andra yrkesgrupper.

För att kunna utöva sitt yrke som advokat är det nödvändigt att:

 • vara spansk medborgare eller medborgare i någon av EU:s medlemsstater eller i ett land som är med i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som bildades den 2 maj 1992,
 • vara myndig och ha full rättslig handlingsförmåga,
 • vara fullt kvalificerad advokat eller ha den gamla eller nya juristexamen (i de fall som inte regleras av lag 30/2006 av den 30 oktober 2006 om antagning till yrket som advokat eller rättsligt ombud och relevanta tillämpningsförordningar) eller utländsk examen som erkänts enligt gällande bestämmelser,
 • tillhöra advokatsamfundet (Colegio de Abogados) på den ort där man utövar sin enda eller huvudsakliga verksamhet. Man har då rätt att verka som advokat överallt i landet.

Advokatens arvode beror på vilka tjänster som har tillhandahållits. Det kan antingen ha formen av ett fast arvode eller vara periodiskt eller timbaserat. Klienten och advokaten får fritt komma överens om arvodets storlek, men god advokatsed måste följas och advokaten får inte bedriva illojal konkurrens.

Ytterligare information finns på webbsidan för advokaternas allmänna råd (Consejo General de la Abogacía)

Juridiska databaser

Är tillgången till rättsdatabaserna kostnadsfri?

Ja, tillgången är kostnadsfri

Juridiska rådgivare

Se avsnittet om "advokater".

Notarier

Organisation, funktioner och uppgifter

Notarier har två oskiljaktiga roller: de är offentliga tjänstemän och yrkesjurister vars huvudsakliga offentliga funktion är att bestyrka privata rättsliga dokument och andra utomrättsliga dokument. De måste utforma dessa handlingar i enlighet med parternas önskemål och med gällande lagstiftning, som de måste konsultera och tolka, och samtidigt informera parterna om vilka verkningar den har.

Notariens roll som offentlig tjänsteman betyder att de handlingar som han eller hon bestyrker (notarieakter – escrituras publicas; affärsrelaterade avtal – pólizas mercantiles; eller edsliga intyg – testimonios) har särskild rättslig eller utomrättslig verkan, beroende på vilken typ av handling det är.

Alla aspekter av den spanska notariens roll är strängt reglerade (tillsättning av justitieministeriet, antagning genom allmänna uttagningsprov, begränsat antal tjänster, ersättning i form av arvoden som fastställs av regeringen, pensionering, disciplinära åtgärder). Befordran grundas på ålder eller på uttagningsprov för notarier som organiseras av justitieministeriet.

Endast personer med den gamla eller nya juristexamen eller med doktorsexamen i juridik kan delta i antagningsproven för notarier.

Alla notarier tillhör en notariesammanslutning (Colegios Notariales), varav det finns en för varje autonom region och de samordnas i notarieväsendets centrala råd (Consejo General del Notariado), som av staten fått i uppgift att utöva viss kontroll av notariernas verksamhet.

Notarierna är direkt underordnade justitieministeriet genom generaldirektoratet för registratorer och notarier (Dirección General de los Registros y del Notariado), som har till uppgift att inspektera och övervaka notarietjänster.

Mer information finns på webbplatsen för notarieväsendets centrala råd

Övriga juristyrken

Registratorer

Fastighetsregistret, företagsregistret och registret över lös egendom tjänar som offentlig dokumentation av vissa juridiska rättigheter, handlingar eller akter med materiell verkan som är förpliktigande för alla, vilket gör att tredje part kan utgå från att de är legitima, korrekta, tillförlitliga och fullständiga. Det innebär att det inte krävs några andra garantier (åtkomsthandlingar, garantier osv.) för att bevisa att dessa rättigheter föreligger. Det utgör sålunda ett säkrare och mer kostnadseffektivt system eftersom det endast medför en enda registreringsavgift och får omedelbar och permanent verkan.

Registratorer vid fastighetsregistret, företagsregistret och registret över lös egendom är offentliga tjänstemän som ansvarar för att föra dessa register. Registratorerna är både offentliga tjänstemän och yrkesjurister: de verkar under eget ansvar, uppfyller vissa offentliga funktioner som de tilldelats enligt lag, särskilt genom hypoteks-, handels- och förvaltningslagstiftningen. I egenskap av offentliga tjänstemän enligt hypotekslagstiftningen (Ley Hipotecaria) utövar de även befogenheter som de tilldelats genom förvaltningslagstiftningen.

Staten reglerar alla ärenden i samband med antagning, antal tjänster, ersättning, disciplinära åtgärder och pensionering. För att bli registratorer måste de sökande ha den gamla eller nya juristexamen och ha godkänts i ett uttagningsprov som organiseras av staten.

Ersättning sker i form av arvoden som fastställs av regeringen.

Registratorer vid fastighetsregistren, företagsregistren och registren över lös egendom är medlemmar av det spanska registratorsammanslutningen (Colegio Nacional de Registradores de España) som av staten fått i uppgift att utöva viss kontroll av registratorernas verksamhet.

De lyder direkt under justitieministeriet i form av generaldirektoratet för registratorer och notarier (Dirección General de los Registros y del Notariado), som har till uppgift att inspektera och övervaka registren.

Registratorn har till uppgift att klassificera de handlingar som inkommer till registret han ansvarar för, ge råd åt allmänheten i registreringsfrågor och offentliggöra registrerade uppgifter. Registratorn ska vid behov kontrollera att den som ansöker om att få tillgång till uppgifter har ett legitimt intresse av detta samt skydda känsliga uppgifter.

Mer information finns på webbplatsen för spanska registratorsammanslutningen (Colegio Nacional de Registradores de España)

Domstolsombud

Domstolsombuden (procuradores) tillvaratar via fullmakt parternas rättigheter och intressen i domstol, säkerställer att kommunikationen mellan domstolarna och parterna är tillförlitlig och utför alla andra skyldigheter som krävs enligt lagen.

För att få verka som domstolsombud måste man äga kvalifikationer som procurador eller procurador de los tribunales (det senare i enlighet med lag 34/2006 av den 30 oktober 2006), måste vara registrerad hos ombudssammanslutningen (Colegio de Procuradores), samt ställa en säkerhet och avlägga ed eller försäkran.

Domstolsombuden sorterar under ombudssammanslutningen vars styrelse övervakar att medlemmarna utövar sitt uppdrag på ett lämpligt och effektivt sätt.

Deras ersättning är i form av avgifter som fastställs i förväg av justitieministeriet.

Mer information finns på webbplatsen för domstolsombudens allmänna råd

Rådgivare på arbetsrättens och socialförsäkringsrättens områden

Rådgivare på arbetsrättens och socialförsäkringsrättens områden (graduados sociales) är specialister som kan handla i förfaranden om arbets- ochsocialförsäkringsfrågor inför domstol.

De får delta i förfaranden i alla domstolar upp till Tribunal Superior de Justicia (den högsta instansen på regional nivå), inklusive överklaganden. Vid ingivande av ett kassationsöverklagande måste advokat anlitas.

Spanien har över 25 000 rådgivare inom detta område som tillhandahåller rådgivning både för företag och enskilda.

Andra relevanta länkar

JUSTITIEMINISTERIET

DOMSTOLARNAS ALLMÄNNA RÅD

ÅKLAGARMYNDIGHETEN

RÄTTSSEKRETERARNAS NATIONELLA SAMMANSLUTNING

ADVOKATERNAS ALLMÄNNA RÅD

DOMSTOLSOMBUDENS ALLMÄNNA RÅD

NOTARIEVÄSENDETS ALLMÄNNA RÅD

NATIONELLA REGISTRATORSSAMMANSLUTNINGEN

DET ALLMÄNNA RÅDET FÖR GRADUADOS SOCIALES

Senaste uppdatering: 29/06/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.