Достъп до правосъдие по въпроси на околната среда

Ако сте пострадали от увреждаща околната среда дейност или просто сте бдителен гражданин, стремящ се към опазване на околната среда, ще Ви бъде от полза да познавате правата си при евентуално сезиране на съд или подаване на жалба пред някой от компетентните национални органи, особено ако сте в чужбина. При упражняването на тези права може също така да потърсите помощ от националните органи и организации с цел получаване на практическа информация. Понякога е трудно да разберете какво трябва да направите и към кого да се обърнете. Настоящите информационни страници имат за цел да Ви предоставят информация относно това, което може да очаквате във всяка държава от Европейския съюз.

Информационните страници за достъпа до правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда, имат за цел да предоставят лесно достъпна информация за правилата за започване на процедура на преразглеждане пред независим съд или административен орган.

Ако се сблъскате например с увреждаща околната среда дейност или просто в процес на вземане на решения не Ви бъдат осигурени необходимите процесуални гаранции (например достъп до информацията за околната среда, оценка на въздействието върху околната среда или участие на обществеността), може да поискате да оспорите това пред съд или друг независим орган, установен от закона. В такива случаи е полезно да се познават специфичните правила във всяка държава членка във връзка с правата на гражданите и техните групи в хода на процедурата на преразглеждане.

На първо място, за да се обжалват административните актове, решенията и бездействията, е важно да се познават правилата, даващи достъп до съдилищата, понякога наричани „locus standi“ или „процесуална легитимация“.

На второ място, ако успешно сте подали жалба пред съда, важно е също така да се знае, че гражданите и техните групи се ползват с определени гаранции във връзка с условията за достъп до правосъдие, когато съществува право на обжалване. Това означава в частност, че процедурата по обжалване следва да приключи в разумен срок и без неоснователно забавяне и че производствата не могат да бъдат възпрепятстващо скъпи за страните по тях.

Полезно е също така да се знае, че в областта на околната среда неправителствените организации, работещи за нейното опазване, също имат привилегировано положение в рамките на процедурите на преразглеждане, като по този начин играят ролята си на пазители на околната среда и на радетели за нейната защита, защото „околната среда не може да се защитава сама“.

При определянето на най-добрия подход за предприемане на действия срещу действително или потенциално увреждаща околната среда дейност, която се отразява например на защитена зона или на здравето на гражданите, важно е да се знае, че в някои случаи специализирани органи, като прокуратурата или омбудсмана, могат да окажат помощ на гражданите, които могат да подадат жалба.

Следващите информационни страници Ви дават информация относно най-важните етапи от производството по въпроси на околната среда във всяка държава членка, като Ви разясняват правата, с които разполагате, и основните правила, които трябва да спазвате, за да може да ги упражните. Тази информация не замества получаването на правна консултация и е предназначена само за информативни цели.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Последна актуализация: 17/11/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.