Vaše práva v environmentální oblasti

Stanete-li se obětí jednání, které poškozuje životní prostředí, nebo jste-li prostě jen zodpovědný občan, který chce chránit životní prostředí, je pro vás užitečné znát vaše práva na soudní ochranu nebo na stížnost k některému z příslušných vnitrostátních orgánů (a to zejména jste-li v zahraničí). Je možné rovněž obrátit se na vnitrostátní orgány a organizace s žádostí o pomoc a praktické informace při výkonu těchto práv. V některých případech může být však složité zjistit, co je třeba udělat a na koho se obrátit. Tyto informační přehledy vás obšírněji seznámí s tím, co můžete očekávat v každé jednotlivé zemi Evropské unie.

Tyto informační přehledy o přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí mají za cíl zpřístupnit široké veřejnosti pravidla upravující zahájení přezkumného řízení před nezávislým soudem nebo správním orgánem.

Pokud například narazíte na jednání, které poškozuje životní prostředí, nebo vám jednoduše byly odepřeny procesní záruky během rozhodovacího procesu (jako je přístup k informacím z oblasti životního prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí nebo účast veřejnosti na rozhodování), můžete tuto skutečnost napadnout před soudem nebo jiným nezávislým a nestranným orgánem zřízeným ze zákona. V takových situacích je dobré znát specifická pravidla jednotlivých členských států, která upravují práva občanů a spolků v přezkumném řízení.

Abyste měli možnost napadnout akty, rozhodnutí nebo nečinnost správních orgánů, musíte v první řadě znát pravidla u přístupu k soudní ochraně, často označovaná jako „locus standi“ nebo „aktivní legitimace“.

Následně, pokud jste úspěšně podali opravný prostředek k soudu, je rovněž důležité vědět, že v případech, kdy existuje nárok na soudní ochranu, mají občané a spolky určité záruky, které se vztahují na podmínky přístupu k právní ochraně. Konkrétně to znamená, že soudní řízení o opravném prostředku by mělo být uzavřeno v přiměřeném časovém rámci a bez zbytečných odkladů a že účastníci řízení nemohou být vystaveni řízením spojeným s vysokými náklady.

Je rovněž dobré vědět, že v přezkumném řízení v záležitostech životního prostředí mají nevládní organizace, které se zasazují o ochranu životního prostředí, privilegované postavení. Jde totiž o hlídací psy, kteří střeží životní prostředí a kteří vystupují na jeho ochranu, protože životní prostředí se samo chránit nedokáže, neboť „nemá hlas“.

Při hledání nejvhodnější reakce na jednání, které skutečně nebo potenciálně poškozuje životní prostředí a má vliv například na chráněnou oblast nebo zdraví občanů, je důležité vědět, že v některých případech mohou být stěžovatelům se stížností nápomocny specializované subjekty, např. státní zástupci či veřejní ochránci práv.

Následující informační přehledy vás provedou nejdůležitějšími fázemi řízení v oblasti práva životního prostředí v každém členském státě a vysvětlí vám vaše práva a základní pravidla, která je při jejich uplatňování nutné dodržovat. Tyto informace nenahrazují právní poradenství a jsou pouze pro orientaci.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Poslední aktualizace: 09/07/2024

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.