Pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša

Hrvatska

Sadržaj omogućio
Hrvatska

Ovdje je važno naznačiti da je u Hrvatskoj moguće pokrenuti žalbeni upravni postupak i/ili upravni spor ako tijelo državne uprave nije odlučilo u stvari u kojoj je trebalo donijeti odluku, dakle u slučaju tzv. šutnje administracije. Ovdje je potrebno razlikovati dvije vrste rješavanja u upravnom postupku na temelju kojih se računaju i rokovi za korištenje pravnih instrumenata protiv šutnje administracije. Prvo je neposredno rješavanje upravne stvari na zahtjev stranke kada upravno tijelo ne provodi posebni dokazni postupak (ne sudjeluju stranke s protivnim interesima). Rok za rješavanje takvog zahtjeva je 30 dana. Drugo je provođenje ispitnog postupka u kojem upravno tijelo mora utvrditi odlučne činjenice prije donošenja odluke. Rok za rješavanje takvog zahtjeva je 60 dana. Drugostupanjske odluke povodom žalbe također se moraju riješiti u roku od 60 dana.

Primjerice, ako drugostupanjsko tijelo u roku od 60 dana nije donijelo odluku o žalbi protiv oduke provosupanjskog tijela, žalitelj može pokrenuti upravni spor kao da je žalba odbijena. Treba napomenuti da se upravni spor zbog šutnje administracije, što ne vrijedi i za žalbeni upravni postupak, može pokrenuti najranije nakon isteka 8 dana od roka za donošenje odluke po žalbi (dakle, 60 + 8 dana).

Što se tiče slučajeva kad se ne postupa u skladu s presudom:

  • Prema Zakonu o sudovima[1] svatko u Republici Hrvatskoj dužan je poštovati pravomoćnu i ovršnu odnosno izvršnu sudsku presudu te joj se pokoriti. Iako je to opća dužnost ona je naročito obvezujuća za tuženike u upravnom sporu s obzirom da se radi o javnim tijelima koji čine dio sustava djelovanja pravne vlasti.[2]
  • Jedno je od načela upravnog sudovanja obavezujuća priroda sudskih presuda.[3]
  • Neizvršavanje pravomoćne sudske odluke predstavlja kazneno djelo protiv pravosuđa – Neizvršavanje sudske odluke.[4] Kada izvršenje sudske odluke predstavlja obvezu tijela javne vlasti onda je njeno neizvršavanje povreda službene dužnosti[5].

Kaznenim zakonom je popisano da će službena ili odgovorna osoba koja ne izvrši pravomoćnu sudsku odluku koju je morala izvršiti, osim ako njenim izvršenjem čini teže kazneno djelo, biti kažnjena kaznom zatvora do 2 godine.

Neizršavanje pravomoćne sudske odluke u upravnom sporu predstavlja ozbiljnu povredu službene dužnosti jer se smatra neizvršavanjem, nesavjesnim, nepravodobnim ili nemarnim izvršavanjem službenih obaveza prema odredbama Zakona o državnim službenicima, kao i prema odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/9). Službenički sud odlučuje o ovim povredama službene dužnosti. Službenički sud i Viši službenički sud osniva Vlada za jedno ili više javnih tijela.

Postoje okolišni slučajevi koji dokazuju da je rok za donošenje pravomoćne presude i njenu provedbu iznimno bitan. Iako je hitno postupanje propisano Zakonom o zaštiti okoliša stvarnost je drugačija. Primjerice, presudom iz 2009. godine sud je naložio da se javna rasprava o izgadnji asfaltne baze mora ponoviti jer nije bila omogućena u upravnom postupku. Presuda je donesena na temelju tužbe građana iz 2003. godine, a projekt asfaltiranja je u međuvremenu proveden. Spor je trajao 6 godina. Nakon sudske presude javna rasprava je organizirana, sve primjedbe građana su odbijene, a asfaltna baza za potrebe kamenloma koja je izgrađena 6 godina prije toga još uvijek se nalazi u neposrednoj blizini kuća građana. Na ovom je primjeru vidljivo da, iako je sudska presuda provedena, provedba sudske presude nije imala nikakvog smisla jer je predstavljala samo ispravljanje postupovne pogreške bez ikakvog utjecaja na sadržaj procjene utjecaja zahvata na okoliš.[1] Zakon o sudovima, Article 6, Par 3

[2] Dr.sc. Rajko Alen, Razlozi neizvršenja odluka upravnog suca i sredstva pravne zaštite, str. 247

[3] Zakon o upravnim sporovima, čl. 10

[4] Kazneni zakon, čl.311

[5] Zakon o državnim službenicima, Art 38 OG 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 38/13, 37/13

Posljednji put ažurirano: 26/10/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.