Tiesu pieejamība ar vidi saistītās lietās

Ja esat cietis no videi kaitējošas darbības vai esat aktīvs iedzīvotājs, kas vēlas aizsargāt vidi, ir noderīgi zināt, kādas ir Jūsu tiesības vērsties tiesā vai iesniegt sūdzību kādā no kompetentajām valsts iestādēm, īpaši, ja esat ārvalstīs. Īstenojot šīs tiesības, Jūs varat arī lūgt praktiskas dabas informāciju no valstu iestādēm un organizācijām. Dažos gadījumos var būt grūti saprast, kas jādara un pie kā vērsties. Šajās informācijas lapās ir sniegta informācija par to, kāda ir kārtība katrā Eiropas Savienības valstī.

Informācijas lapas par tiesību aizsardzības līdzekļiem vides lietās ir paredzētas, lai sniegtu viegli saprotamu informāciju par to, kā uzsākt pārskatīšanas procesu tiesā vai pārvaldes iestādē.

Ja esat saskāries ar videi kaitējošu rīcību vai lēmumu pieņemšanas procesā nav ievērotas Jūsu procesuālās garantijas (piemēram, ar vidi saistītas informācijas pieejamība, ietekmes uz vidi novērtējumi vai sabiedrības līdzdalība), Jūs varat vērsties tiesā vai citā neatkarīgā struktūrā. Šādos gadījumos ir svarīgi pārzināt katrā dalībvalstī pastāvošos konkrētos noteikumus, kas attiecas uz iedzīvotāju un iedzīvotāju apvienību tiesībām pārskatīšanas procesā.

Pirmkārt, lai varētu apstrīdēt pārvaldes rīcību, lēmumus vai bezdarbību, ir svarīgi zināt noteikumus, kas attiecas uz tiesu pieejamību, dažkārt sauktus par “locus standi” vai “tiesībām vērsties tiesā”.

Otrkārt, ja esat sekmīgi iesnieguši sūdzību tiesā, ir svarīgi zināt, ka uz iedzīvotājiem un to apvienībām, kam ir tiesības apstrīdēt attiecīgo pasākumu, attiecas noteiktas garantijas saistībā ar nosacījumiem, kas piemērojami tiesībām vērsties tiesā. Tas jo īpaši nozīmē, ka process ir jāpabeidz saprātīgā termiņā, bez nepamatotas kavēšanās un procesa izdevumi pusēm nedrīkst būt pārmērīgi.

Tāpat ir noderīgi zināt, ka vides jomā nevalstiskām organizācijām, kas nodarbojas ar vides aizsardzības jautājumiem, arī ir priviliģēts statuss pārskatīšanas procesā, kurā tās pilda vides “sargsuņa” lomu un aizstāv vidi, kura pati sevi nespēj aizsargāt.

Izvēloties labāko veidu, kā rīkoties saistībā ar faktisku vai potenciālu videi kaitīgu rīcību, kura, piemēram, skar aizsargājamās teritorijas vai iedzīvotāju veselību, ir svarīgi zināt, ka noteiktos gadījumos ir iespējams vērsties specializētās struktūrās, piemēram, prokuratūrā vai pie tiesībsarga, kam iedzīvotāji var iesniegt sūdzību.

Turpmākajās informatīvajās lapās ir izklāstīti svarīgākie procesuālie soļi vides lietās katrā dalībvalstī, un tajās ir izskaidrotas Jūsu tiesības un pamatnoteikumi, kas jāievēro, tās īstenojot. Šī informācija neaizstāj juridisku konsultāciju un ir paredzēta tikai kā ieteikums.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Lapa atjaunināta: 17/11/2021

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.