Dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah

Slovenija

Vsebino zagotavlja
Slovenija

Procesna pravila o molku organa so sledeča:

V skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (222. člen) v primeru, ko pristojni organ, zoper odločitev katerega je dovoljena pritožba, ne izda odločbe in jo stranki vroči v roku za odločanje, ima stranka pravico do pritožbe, kot da je bil njen zahtevek zavrnjen. Če drugostopenjski upravni organ ne izda odločbe, se lahko v skladu z Zakonom o upravnem sporu (28. člen) upravni spor zoper molk organa začne v 30 dneh, potem stranka najprej drugostopni organ pozove, naj izda odločbo, ta pa je niti v nadaljnjih 7 dneh ne izda.

Ni nobenih določb, ki bi “sankcionirale” prekoračitev roka za izdajo upravne odločbe in s tem zagotovitve učinkovitega dostopa do pravnega varstva.

Glede spoštovanja sodbe sta lahko dve situaciji:

  • če je toženi stranki naloženo, da nekaj plača ali stori, se to lahko doseže z izvršbo po Zakonu o izvršbi in zavarovanju;
  • če pa sodišče ugotovi, da je šlo za kršitev določenih pravic ali če sodišče neko odločbo odpravi ali naloži organu izdajo odločbe zaradi molka organa ali da mora npr. posredovati zahtevane informacije javnega značaja, ni nobenih sankcij, če se organ tega ne drži ali ravna kot mu naloži sodišče. To opustitev je potem treba nasloviti s ponovno tožbo pred Upravnim sodiščem.
Zadnja posodobitev: 05/08/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.