Родителска отговорност — родителски права и право на лични отношения с детето

Малта
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Какво на практика означава правният термин „родителска отговорност”? Какви са правата и задълженията на носителя на родителска отговорност?

Понятието обхваща всички задължения на родител по отношение на малолетното или непълнолетното лице съгласно малтийския Граждански кодекс, глава 16 от Законите на Малта. Понятието „родителска отговорност“, което в малтийското законодателство се нарича „родителски права“, обхваща упражняването на родителските права и личните отношения с детето, вземането на решения във връзка с въпроси като местопребиваване, пътуване, задължения за издръжка, образование, важни решения, свързани със здравето, и управление на имуществото, принадлежащо на децата.

2 Като общо правило, кой носи родителска отговорност за детето?

Биологичният родител или в случай на осиновяване — осиновителите, при окончателното приключване на процедурите по осиновяване. Освен това в случай на самотна майка носи родителската отговорност се носи от нея, освен ако бащата не е вписал раждането съвместно с майката на детето.

3 Ако родителите не са в състояние или не желаят да упражняват родителска отговорност за детето си, може ли друго лице да бъде назначено на тяхно място?

Когато по отношение на детето е издадено решение за поставянето му под чужди грижи или съдебно разпореждане, грижата и упражняването на родителските права е задължение на министъра съгласно Закона за децата и младите хора (решения за настаняване), глава 285 от Законите на Малта.

4 Ако родителите се разведат или се разделят, как се решава въпросът за родителската отговорност за в бъдеще?

В случай на развод или раздяла въпросът се решава със съдебно решение или се урежда чрез медиация. Той може да бъде решен и чрез правно обвързващ и подлежащ на изпълнение документ между страните, подписан в присъствието на нотариус.

5 Ако родителите сключат споразумение по въпроса за родителската отговорност, какви формалности трябва да се спазят, за да стане споразумението правнообвързващо?

Ако такова споразумение е сключено извън съдебното производство за раздяла, за да стане правно обвързващо, то трябва да бъде одобрено от съда и да бъде вписано в Публичния регистър. От друга страна, ако споразумение относно родителската отговорност е постигнато в хода на производство за раздяла или бракоразводно дело, то се представя пред съда, разглеждащ делото, и се постановява съдебно решение, с което споразумението се одобрява или не.

6 Ако родителите не могат да постигнат споразумение по въпроса за родителската отговорност, какви са алтернативните средства за разрешаване на спора, без да се стига до съд?

В тези случаи алтернативно средство е процесът на медиация. Ако родителите не постигнат споразумение и при този процес, ще бъде образувано производство пред семейното отделение на Гражданския съд.

7 Ако родителите стигнат до съд, по какви въпроси, свързани с детето, съдията може да постанови решение?

Съдията може да се произнася по всички важни решения, които са от значение за благосъстоянието на детето, например местопребиваването на детето, кой от родителите ще упражнява родителските права, правата на посещение и лични отношения и задължението за изплащане на издръжка за детето.

8 Ако съдът реши единият родител да има еднолично попечителство над детето, означава ли това, че този родител може да решава всички въпроси, свързани с детето, без предварително да се консултира с другия родител?

Съдът рядко предоставя грижата и упражняването на родителските права изцяло на единия родител, но това зависи от всеки отделен случай. С оглед на гореизложеното, в случай че съдът предостави грижата и упражняването на родителските права изцяло на единия родител, някои въпроси все пак трябва да бъдат решени със съгласието на другия родител, по-специално въпроси, свързани с личните отношения и отвеждането на малолетното или непълнолетно лице в трета държава, което пряко ще се отрази върху правото на лични отношения на родителя, който не упражнява родителските права.

9 Ако съдът реши родителите да имат съвместно попечителство на детето, какво на практика означава това?

Това означава, че и двамата родители обсъждат и вземат съвместно решенията, свързани с детето. Това не включва ежедневните дейности, а само важните решения, включващи въпроси, свързани с местопребиваването, образованието и здравето. Член 136, параграф 3 от Гражданския кодекс се позовава на актове за извънредно управление, съгласно които такива действия изискват съгласието и двамата родители.

10 Към кой съд или орган трябва да се обърна, ако искам да подам молба за родителска отговорност? Какви формалности трябва да се спазят и какви документи трябва да приложа към молбата си?

Когато медиацията не е успешна, се подава молба пред семейното отделение на Гражданския съд. Няма официален списък на необходимите документи, поради което към молбата могат да бъдат приложени всякакви подходящи документи и удостоверения, и по-специално онези, които предоставят доказателство за родителските права, включително всякакви споразумения относно поемането на грижата и упражняването на родителските права или постановени решения.

11 По какъв ред се решават тези дела? Съществува ли бързо производство?

Разглеждането на молбата в заседание се насрочва за определена дата. По време на заседанието по делото съдията ще изслуша страните и другите свидетели, които са призовани от страните. Съдът може да назначи социални работници и психолози, които да изготвят доклад за детето, ако счита това за необходимо. Ще бъде изготвен доклад от назначени от съда вещи лица, след като са проведени консултации с родителите, с детето и с други специалисти, свързани по някакъв начин с делото. До бързо производство се прибягва, ако страната, която подава молбата, посочва достатъчно основателни причини, които доказват спешност. Ако е в интерес на малолетното или непълнолетното лице, се постановява временно решение по въпрос, който налага спешни действия, например възпрепятстване на заминаване, полагане на грижи, упражняване на родителски права и др.

12 Мога ли да получа правна помощ за покриване на разноските по производството?

Да, всеки може да подаде молба за правна помощ, макар че молителят трябва да отговаря на определени изисквания във връзка със средствата, с които разполага — това правило е установено в дял X от книга трета от Гражданския процесуален и функционален кодекс (глава 12 от Законите на Малта). Допълнителни подробности относно правната помощ могат да бъдат намерени в раздела за правна помощ.

13 Възможно ли е да се обжалва решение за родителска отговорност?

Обжалване е възможно само ако е налице правен въпрос, например когато на едната от страните не се дава право да призове свидетел, без съдът да представи основателна причина за това. В тези случаи жалба може да бъде подадена пред Апелативния съд.

14 За изпълнението на решение относно родителската отговорност в някои случаи може да е необходимо да се подаде молба до съд или до друг орган. По какъв ред се извършва това?

Решение, постановено от семейното отделение на Гражданския съд, се изпълнява автоматично, макар че в случаите, когато такова решение не се спазва от единия от родителите, този, чиито родителски права са били ограничени, може да подаде сигнал в полицията, по който впоследствие може да бъде образувано наказателно производство пред Съда на магистратите, за да се стигне до принудително изпълнение, придружено от глоба (multa) и/или лишаване от свобода. Освен това пред семейното отделение на Гражданския съд може да бъде подадена молба, с която да се поиска изменение на съдебното решение.

15 Какво трябва да направя, за да може решение за родителска отговорност, издадено от съд в друга държава членка, да бъде признато и изпълнено в тази държава членка?

Приложимата процедура, която трябва да се следва, е тази, посочена в Регламент (ЕО) № 2201/2003 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност (Брюксел IIа), а именно, че компетентният съдия попълва удостоверение, което заедно с присъдата и молбата за признаване и изпълнение на такова решение се подава пред семейното отделение на Гражданския съд. Трябва да се посочи адрес за целите на уведомяването. Всички документи трябва да бъдат преведени на малтийски или на английски език.

16 Към кой съд в тази държава членка трябва да се обърна, за да оспоря признаването на решение за родителска отговорност, постановено от съд в друга държава членка? Каква е процедурата в такива случаи?

Възражение може да бъде подадено пред същия съд, в който е била подадена молбата за изпълнение и признаване, и срещу постановените от него решения. Във възражението трябва да бъдат посочени причините, поради които такова признаване и изпълнение следва да бъде спряно, като възражението се подава в отговор на молбата за изпълнение и признаване.

17 Кое право прилага съдът в производство по родителската отговорност, когато детето или страните по делото не живеят в държавата членка на съда, или са с различно гражданство?

Приложимото право е Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 16/12/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.