Родителска отговорност — родителски права и право на лични отношения с детето

Нидерландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Какво на практика означава правният термин „родителска отговорност”? Какви са правата и задълженията на носителя на родителска отговорност?

Терминът „родителска отговорност“ означава упражняването на права върху малолетно или непълнолетно дете и отговорността за отглеждането и полагането на грижи за това дете.

Член 247 от книга 1 от Гражданския кодекс (Burgerlijk Wetboek) гласи следното по този въпрос:

1. Родителските права обхващат задължението и правото на родителите да се грижат за и да отглеждат своето малолетно или непълнолетно дете.

2. „Да се грижат за и да отглеждат“ означава полагането на грижи и поемането на отговорност за психическото и физическото благосъстояние и безопасност на детето, както и насърчаване на развитието на неговата личност. При полагането на грижи за детето и при неговото отглеждане родителите не могат да използват психическо или физическо насилие или да проявяват към него някакъв друг вид унизително отношение.

3. Родителските права включват задължението на родителя да насърчава развитието на връзката на детето с другия родител.

4. Дете, по отношение на което родителите упражняват съвместно родителските права, продължава да има право грижите за него и отглеждането му да се поемат равностойно от двамата родители и след прекратяване на брака по причина, различна от смърт, след законна раздяла или след прекратяване на регистрирано партньорство по причина, различна от смърт, или след прекратяване на съжителство на семейни начала, ако е добавена обяснителна бележка, както е посочено в член 252, параграф 1.

5. По отношение на прилагането на точка 4 родителите могат да предвидят в споразумение или в план за родителство практическите пречки, които могат да възникнат във връзка с прекратяването на брака по причина, различна от смърт, след законна раздяла или след прекратяване на регистрирано партньорство по причина, различна от смърт, или след прекратяване на съжителство на семейни начала, ако е добавена обяснителна бележка, както е посочено в член 252, параграф 1, но само ако и докато съществуват съответните пречки.

2 Като общо правило, кой носи родителска отговорност за детето?

Родителите имат правото и отговорността да полагат грижа за и да отглеждат своето дете. Въпреки това съществуват изключения от това правило.

3 Ако родителите не са в състояние или не желаят да упражняват родителска отговорност за детето си, може ли друго лице да бъде назначено на тяхно място?

Ако родителите не желаят или не са в състояние да упражняват родителските права или отговорност, съдът може да прехвърли родителските права на друго лице.

4 Ако родителите се разведат или се разделят, как се решава въпросът за родителската отговорност за в бъдеще?

След развод и двамата родители запазват родителските права върху децата си. Двамата продължават да носят отговорност за оглеждането и за полагането на грижи за децата. Въпреки това съществуват изключения от това правило. Възможно е в определени случаи съдът да присъди след подадена молба упражняването на родителските права на единия родител. Произходът (който по определение не е еквивалент на родителски права) и свързаните с него права и задължения също могат да бъдат уредени по различен начин в плана за родителство, който се изготвя в случай на развод.

5 Ако родителите сключат споразумение по въпроса за родителската отговорност, какви формалности трябва да се спазят, за да стане споразумението правнообвързващо?

В случаи на развод договорените условия са изложени в план за родителство, който се разглежда от съда. Съдът постановява развода.

Вж. също така: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/checklist-bij-scheiden-of-uit-elkaar-gaan

6 Ако родителите не могат да постигнат споразумение по въпроса за родителската отговорност, какви са алтернативните средства за разрешаване на спора, без да се стига до съд?

Медиацията е възможност за разрешаване на спорове, свързани с произхода.

7 Ако родителите стигнат до съд, по какви въпроси, свързани с детето, съдията може да постанови решение?

Решението на съда обхваща всички елементи на плана за родителство, включително упражняването на родителски права, разпределението на задачите по отношение на полагането на грижи за и оглеждането на детето и основното местопребиваване на детето.

8 Ако съдът реши единият родител да има еднолично попечителство над детето, означава ли това, че този родител може да решава всички въпроси, свързани с детето, без предварително да се консултира с другия родител?

Не. Родителят, който упражнява родителските права върху детето, е длъжен да информира родителя, който не упражнява такива права, за важни въпроси, касаещи личността [HM-B1] и имуществото на детето, и да се консултира с последния относно решения, засягащи детето. В крайна сметка обаче решението се взема от родителя, който упражнява родителските права.

9 Ако съдът реши родителите да имат съвместно попечителство на детето, какво на практика означава това?

Това означава, че и двамата родители имат права и задължения като родител, упражняващ родителски права (вж. въпрос 1), ако в плана за родителство те са се споразумели за различно разпределение на задачите по отношение на грижите за и отглеждането на детето.

10 Към кой съд или орган трябва да се обърна, ако искам да подам молба за родителска отговорност? Какви формалности трябва да се спазят и какви документи трябва да приложа към молбата си?

За да бъде получено право да се упражняват родителските права върху дете, трябва да бъде подадена молба до компетентния съд по местопребиваване на детето. Какви документи ще трябва да бъдат представени зависи от положението на родителя и детето. Информация относно необходимите документи може да бъде намерена на адрес Процедурния правилник (procesreglement) — Упражняване на родителски права и лични отношения (Gezag en omgang). В тази връзка можете да получите помощ от адвокат.

11 По какъв ред се решават тези дела? Съществува ли бързо производство?

Не съществуват конкретни процедури за горепосочените ситуации. Да, възможно е образуването на производства за временни мерки.

12 Мога ли да получа правна помощ за покриване на разноските по производството?

Да, получаването на правна помощ е възможно, макар че за целта се прилагат определени условия. Повече информация по тази тема може да бъде намерена на уебсайта на Съвета за правна помощ (Raad voor Rechtsbijstand).

13 Възможно ли е да се обжалва решение за родителска отговорност?

Да, може да се обжалва пред апелативния съд (gerechtshof).

14 За изпълнението на решение относно родителската отговорност в някои случаи може да е необходимо да се подаде молба до съд или до друг орган. По какъв ред се извършва това?

В този случай се прилага обичайната съдебна процедура.

15 Какво трябва да направя, за да може решение за родителска отговорност, издадено от съд в друга държава членка, да бъде признато и изпълнено в тази държава членка?

По принцип не е необходимо да се предприемат действия. Това се прави автоматично, ако държавата членка е страна по Регламент Брюксел IIa. Този регламент се прилага във всички държави членки на Европейския съюз с изключение на Дания.

16 Към кой съд в тази държава членка трябва да се обърна, за да оспоря признаването на решение за родителска отговорност, постановено от съд в друга държава членка? Каква е процедурата в такива случаи?

Жалби трябва да се подават пред съда в държавата, в която е постановено решението.

Подаването на жалба по семеен въпрос в Нидерландия изисква помощта на адвокат. Адвокатът може да подаде жалбата в регистратурата на апелативния съд. След като съдът се е произнесъл по семейно дело, адвокатът разполага със срок три месеца за обжалване. Апелативният съд спазва стриктно този срок. Датата, на която в регистратурата се получи молбата за подаване на жалбата, се счита за официалната дата, на която е подадена жалбата.

17 Кое право прилага съдът в производство по родителската отговорност, когато детето или страните по делото не живеят в държавата членка на съда, или са с различно гражданство?

В нидерландските съдилища се прилага само нидерландското право.

 

Тази уеб страница е част от „Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите коментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe

Последна актуализация: 07/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.