Rodičovská zodpovědnost – právo péče o dítě, právo na styk s dítětem

Kypr
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená pojem „rodičovská odpovědnost“ v praxi? Jaká jsou práva a povinnosti osoby s rodičovskou odpovědností?

Pojem „rodičovská odpovědnost“ zahrnuje pojmenování dítěte, péči o dítě, správu jeho majetku a zastupování dítěte v jakýchkoli záležitostech nebo právních úkonech, které se týkají dítěte nebo jeho majetku. V praxi to zahrnuje veškeré záležitosti, které jsou důležité pro dítě (jakožto fyzickou osobu) a jeho majetek.

Rodičovskou odpovědností je povinnost a právo rodičů, kteří vykonávají tuto odpovědnost společně. Při výkonu této odpovědnosti je třeba mít na paměti zájem dítěte (§ 6 zákona č. 216/1990).

2 Kdo obvykle nese rodičovskou odpovědnost vůči nezletilému?

Rodičovskou odpovědnost vůči dítěti vykonávají oba rodiče společně.

3 Pokud rodiče nejsou způsobilí nebo si nepřejí nést rodičovskou odpovědnost vůči svým dětem, je možné místo nich jmenovat jinou osobu?

Ano, v těchto případech může soud ustanovit opatrovníka, který nese rodičovskou odpovědnost (§ 18 odst. 2 zákona o vztazích mezi rodiči a dětmi, zákon č. 216/1990).

4 Jestliže jsou rodiče rozvedeni nebo žijí odděleně, jak se stanoví rodičovská odpovědnost pro budoucnost?

V případě rozvodu nebo zrušení manželství či jeho prohlášení za neplatné rozhoduje o otázce rodičovské odpovědnosti soud, který ji může přiznat jednomu z rodičů, nebo oběma rodičům společně, nebo třetí osobě (§ 14 a § 15 zákona č. 216/1990). Přizná-li soud rodičovskou odpovědnost pouze jednomu z rodičů, může rovněž rozhodnout o právu druhého rodiče na styk s dítětem, přičemž má na paměti zájem dítěte (§ 17 zákona č. 216/1990).

5 Jestliže se rodiče dohodnou na otázkách rodičovské odpovědnosti, jaké náležitosti musí splnit, aby tato dohoda byla právně závazná?

Soud musí vydat ohledně dohody rozhodnutí, aby byla právně závazná.

6 Jestliže se rodiče nedohodnou o otázkách rodičovské odpovědnosti, jaké jsou alternativní prostředky pro vyřešení sporu bez účasti soudu?

V současnosti neexistují alternativní prostředky pro vyřešení sporu mimo soudní řízení.

7 Jestliže se rodiče obrátí na soud, o jakých otázkách týkajících se nezletilého může soud rozhodnout?

Soudce může upravit jakoukoli záležitost týkající se dítěte, včetně otázky rodičovské odpovědnosti, práva na styk, vzdělávání, zdraví, správy majetku, jména, vyživovací povinnosti, cesty do zahraničí a únosu.

8 Jestliže soud rozhodne o svěření dítěte do péče výlučně jednomu z rodičů, znamená to, že tento rodič může rozhodovat o všem, co se tohoto dítěte týká, aniž by to musel konzultovat s druhým rodičem?

Nikoli, jelikož existují záležitosti, jako je správa majetku dítěte, které nejsou zahrnuty do pojmu „péče“ v užším smyslu.

9 Jestliže soud rozhodne o společné péči rodičů, co to v praxi znamená?

V praxi společná péče znamená, že rodiče musí o otázkách týkajících se jejich dítěte rozhodovat společně. Obvykle to znamená, že dítě žije stejně s oběma rodiči.

10 Na jaký soud nebo úřad je třeba se obrátit s žalobou přiznání o rodičovské odpovědnosti? Jaké náležitosti je nutno dodržet a jaké dokumenty je třeba předložit?

Příslušným soudem je rodinný soud v distriktu, v němž má nezletilý obvyklé bydliště. Řízení je zahájeno podáním návrhu na zahájení řízení bez přísežného prohlášení (affidavit). V této fázi se nevyžaduje žádná průvodní dokumentace.

11 Jaké řízení se v těchto případech používá? Existuje zrychlené řízení?

Návrh je doručen druhé straně, která je požádána, aby se ke dni, který je uveden v návrhu, dostavila k soudu a vyjádřila se k návrhu. V případech týkajících se dítěte neexistuje zrychlené řízení s výjimkou případů únosu dítěte. Vzhledem k povaze těchto případů však soudy zajišťují, aby měly přednost. Na tato řízení se mimoto vztahuje článek 6 Evropské úmluvy o lidských právech a článek 30 ústavy Kyperské republiky; ve zmíněných ustanoveních se uvádí, že veškerá soudní řízení musí být dokončena v přiměřené lhůtě.

12 Mohu získat právní pomoc na pokrytí nákladů řízení?

Ano, pokud splňujete zákonem stanovená kritéria a získali jste soudní rozhodnutí v této záležitosti podle zákona č. 165(I)/2002.

13 Je možno se odvolat proti rozhodnutí ve věci rodičovské odpovědnosti?

Ano. Opravný prostředek lze podat odvolacímu rodinnému soudu.

14 V určitých případech může být nezbytné obrátit se na soud, aby rozhodnutí ohledně rodičovské odpovědnosti vymohl. Jaký postup se v těchto případech použije?

Příslušným soudem pro výkon rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti je soud, který toto rozhodnutí vydal. Řízení je zahájeno podáním návrhu s předvoláním bez přísežného prohlášení na formuláři typu I uvedeném v procesním nařízení č. 2/90.

15 Co bych měl učinit, aby bylo rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti, které bylo vydáno soudem v jiném členském státě, uznáno a vykonáno v tomto členském státě?

Je nutné podat návrh na uznání a výkon v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení (ES) č. 2201/2003. Návrh je nutno podat u rodinného soudu v distriktu, ve kterém dítě žije, nebo ve kterém žije odpůrce, žije-li dítě v zahraničí.

16 Na který soud v tomto členském státě bych se měl obrátit, chci-li napadnout uznání rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti, které bylo vydáno soudem v jiném členském státě? Jaký postup se v těchto případech použije?

Příslušným soudem je rodinný soud v distriktu, ve kterém dítě žije, nebo ve kterém žije odpůrce, žije-li dítě v zahraničí.

Je-li výše zmíněný návrh doručen odpůrci, je tento oprávněn dostavit se k soudu a podat žalobní odpověď, jak je stanoveno v zákoně č. 121(I)/2000. Tato řízení spadají do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 2201/2003.

17 Jaké právo použije soud v řízení o rodičovské zodpovědnosti, jestliže dítě nebo strany nežijí v tomto členském státě nebo mají různou státní příslušnost?

Použije se právo Kyperské republiky, a zejména zákon č. 216/1990. Nežije-li žádná ze stran na Kypru, je v zákoně č. 216/1990 stanoveno, že rodinné soudy Kyperské republiky nejsou pro projednání dané věci příslušné.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 19/02/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.