V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Rodičovská zodpovědnost – právo péče o dítě, právo na styk s dítětem

Anglie a Wales
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená pojem „rodičovská odpovědnost“ v praxi? Jaká jsou práva a povinnosti osoby s rodičovskou odpovědností?

Rodičovskou odpovědností se rozumí veškerá práva, povinnosti, pravomoci a autorita, jež rodič dítěte má podle zákona ve vztahu k dítěti a jeho majetku. Jedná se o jakoukoli povinnost, kterou může mít ve vztahu k dítěti (např. vyživovací povinnost), a jakákoli práva, která může mít v případě úmrtí dítěte ve vztahu k jeho majetku. Podle práva Anglie a Walesu se rodičovská odpovědnost nevztahuje na rozhodnutí o tom, u koho by mělo dítě žít a s kým by mělo trávit čas.

2 Kdo obvykle nese rodičovskou odpovědnost vůči nezletilému?

Pokud rodiče dítěte uzavřeli manželství nebo registrované partnerství, jsou nositeli rodičovské odpovědnosti matka i otec (nebo druhý rodič ženského pohlaví). Matky mají rodičovskou odpovědnost vždy a nesezdaní otcové či druhý rodič ženského pohlaví nežijící s matkou dítěte v manželství či registrovaném partnerství ji mohou získat po dohodě s matkou, na základě soudního rozhodnutí nebo v případě registrace narození dítěte společně s jeho matkou. Nevlastní rodič může mít rodičovskou odpovědnost po dohodě s rodičem nebo rodiči dítěte, kteří mají rodičovskou odpovědnost, nebo na základě soudního rozhodnutí. Osoba, která má rozhodnutí o úpravě poměrů dítěte ohledně toho, s kým by mělo dítě žít a kdy, má rodičovskou odpovědnost po dobu platnosti tohoto rozhodnutí, nebo někdy i déle. Vydání rozhodnutí o osvojení uděluje rodičovskou odpovědnost bez časového omezení, pokud není zrušeno. Zvláštní opatrovníci (viz odpověď na otázku č. 3) nesou rodičovskou odpovědnost po dobu platnosti soudního rozhodnutí. Orgán místní samosprávy má rodičovskou odpovědnost k dítěti, pokud se dítěte týká rozhodnutí o svěření do péče. Osoba s rodičovskou odpovědností podle článku 16 Haagské úmluvy o ochraně dětí z roku 1996 si rodičovskou odpovědnost ponechává, má-li dítě obvyklé bydliště v Anglii a ve Walesu; výkon této rodičovské odpovědnosti je v souladu s právem Anglie a Walesu.

3 Pokud rodiče nejsou způsobilí nebo si nepřejí nést rodičovskou odpovědnost vůči svým dětem, je možné místo nich jmenovat jinou osobu?

Soud může pověřit výkonem rodičovské odpovědnosti zvláštního opatrovníka, nejsou-li rodiče schopni starat se o dítě. Rodič s rodičovskou odpovědností může jmenovat osobu, která má být opatrovníkem dítěte v případě úmrtí rodiče. Místní orgán (orgán sociálního zabezpečení) bude mít rodičovskou odpovědnost v případě, je-li dítě svěřeno do jeho péče.

4 Jestliže jsou rodiče rozvedeni nebo žijí odděleně, jak se stanoví rodičovská odpovědnost pro budoucnost?

Rodičovská odpovědnost není dotčena, pokud se dvojice rozejde, a to bez ohledu na to, zda uzavřela manželství, či nikoli. Soud může omezit výkon rodičovské odpovědnosti, pokud to považuje za vhodné. V některých případech může soud rodičovskou odpovědnost zcela odejmout (ačkoli ji nelze odejmout rodičům, kteří jsou manželé).

5 Jestliže se rodiče dohodnou na otázkách rodičovské odpovědnosti, jaké náležitosti musí splnit, aby tato dohoda byla právně závazná?

Dohoda musí být vypracována ve formě dohody o rodičovské odpovědnosti.

Podrobnosti o adresách soudů jsou k dispozici na internetových stránkách Soudní služby Jejího Veličenstva (Her Majesty’ s Courts and Tribunals Service – MCTS). K formuláři jsou připojeny pokyny. Jelikož uzavření dohody bude mít vážný dopad na právní postavení obou rodičů, doporučuje se, aby si před vyplněním formuláře vyžádali právní poradenství. Jméno a adresu právního zástupce v požadovaném místě v Anglii a ve Walesu mohou získat od služby Právnické společnosti pro vyhledání právního zástupce (Law Society Find a Solicitor Service) (00 44 (0)20 7242 1222) nebo:

Za určitých okolností mohou být rovněž způsobilí pro právní pomoc.

Rodiče musí prokázat svou totožnost a jejich podpisy musí ověřit pověřený soudní úředník. Matka by měla s sebou mít soudní doklad o tom, že je matkou dítěte, takže bude zapotřebí kopie úplného rodného listu dítěte. Bude muset rovněž prokázat svou totožnost dokladem s fotografií a podpisem (jako je fotokarta, služební průkaz nebo cestovní pas). Otec musí prokázat svou totožnost dokladem s fotografií a podpisem (jako je fotokarta, služební průkaz nebo cestovní pas).

Po podpisu formuláře a jeho potvrzení by měly být vyhotoveny dvě kopie. Originál formuláře dohody a kopie mohou být doručeny nebo zaslány na adresu ústředního soudu pro rodinné záležitosti

Central Family Court,
First Avenue House,
42-49 High Holborn,
London WC1V 6NP.

Ústřední soud pro rodinné záležitosti dohodu zaeviduje a ponechá si originál. Kopie se orazítkují a vrátí se rodičům na adresu uvedenou v dohodě. Dohoda nevstoupí v platnost, dokud nebude přijata a zaevidována u ústředního soudu pro rodinné záležitosti. Za registraci dohody o rodičovské odpovědnosti není stanoven žádný poplatek. Existuje-li více než jedno dítě, vyplní se pro každé dítě samostatný formulář.

6 Jestliže se rodiče nedohodnou o otázkách rodičovské odpovědnosti, jaké jsou alternativní prostředky pro vyřešení sporu bez účasti soudu?

Mediační služby jsou k dispozici s cílem pomoci rodičům dosáhnout uspokojivého ujednání s ohledem na budoucí rodičovskou péči o dítě. Každá dosažená dohoda musí být zaregistrována u soudu. Registrace je nutná k potvrzení platnosti dohody a k tomu, aby se dohoda stala vykonatelnou.

Více informací o rodinné mediaci je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

7 Jestliže se rodiče obrátí na soud, o jakých otázkách týkajících se nezletilého může soud rozhodnout?

Soudce může rozhodnout o tom, s kým má dítě žít a kdy. Soudce může rovněž rozhodnout o tom, s kým má dítě trávit čas nebo být jinak v kontaktu a kdy. Rodiče se vybízejí, aby dospěli k dohodě o styku s dítětem. Soudy nerozhodují o výživném pro děti, neboť v případě, že se rodiče nemohou mezi sebou dohodnout, přebírá toto Útvar pro zabezpečení výživného na děti (Child Maintenance Service). Rodiče se obvykle dohodnou na tom, jakou školu bude dítě navštěvovat; není-li možné dosáhnout dohody, může o tom rozhodnout soudce, který vydá konkrétní rozhodnutí v dané věci. Dítě si ponechává své vlastní jméno, nerozhodne-li soud jinak. Soud může rovněž zabránit osobě ve výkonu části rodičovské odpovědnosti, a to vydáním soudního zákazu. Soud může rozhodnout také o trvalém přemístění z jurisdikce a o změně příjmení (viz otázka č. 8).

8 Jestliže soud rozhodne o svěření dítěte do péče výlučně jednomu z rodičů, znamená to, že tento rodič může rozhodovat o všem, co se tohoto dítěte týká, aniž by to musel konzultovat s druhým rodičem?

Soud očekává, že rodiče rozhodují společně na základě dohody. Pokud mají rodičovskou odpovědnost oba rodiče, musí mít rodič, jemuž bylo vydáno rozhodnutí o úpravě poměrů dítěte ohledně toho, s kým má dítě žít, souhlas rodiče, který nežije ve společné domácnosti, (a jiné osoby s rodičovskou odpovědností) s trvalým přemístěním dítěte ze Spojeného království, nebo musí mít povolení soudu. Rodič, s nímž má dítě podle nařízení soudu žít, se může pohybovat v rámci jurisdikce (Anglie a Wales). V případě změny příjmení dítěte se vyžaduje souhlas všech osob s rodičovskou odpovědností nebo povolení soudu.

9 Jestliže soud rozhodne o společné péči rodičů, co to v praxi znamená?

Rodiče sdílejí bydliště. Dítě tráví část svého času s každým rodičem tak, jak bylo nařízeno soudem. Mohou existovat praktické dopady na výši výživného na dítě.

10 Na jaký soud nebo úřad je třeba se obrátit s žalobou přiznání o rodičovské odpovědnosti? Jaké náležitosti je nutno dodržet a jaké dokumenty je třeba předložit?

Žádost lze podat soudu pro rodinné záležitosti podle § 4 zákona o dětech z roku 1989 (Children Act 1989). Informace o kontaktních údajích soudů jsou k dispozici na internetových stránkách Soudní služby Jejího Veličenstva. Na této internetové stránce je rovněž k dispozici formulář žádosti. Každé osobě s rodičovskou odpovědností musí být zaslána kopie formuláře žádosti. Dokumenty budou předloženy později podle nařízení soudu.

11 Jaké řízení se v těchto případech používá? Existuje zrychlené řízení?

Postup je uveden výše. Neexistuje zrychlené řízení za účelem nabytí rodičovské odpovědnosti.

12 Mohu získat právní pomoc na pokrytí nákladů řízení?

Právní pomoc bude k dispozici pouze v případě, že bylo prokázáno domácí násilí.

13 Je možno se odvolat proti rozhodnutí ve věci rodičovské odpovědnosti?

Ano. Rozhodnutí soudce (District Judge) o rodičovské odpovědnosti na první stupni lze napadnout u soudce soudu druhého stupně (Circuit Judge). Opravné prostředky proti rozhodnutí soudce soudu druhého stupně lze podat soudci vrchního soudu (High Court).

14 V určitých případech může být nezbytné obrátit se na soud, aby rozhodnutí ohledně rodičovské odpovědnosti vymohl. Jaký postup se v těchto případech použije?

Rodičovská odpovědnost je právem a nemůže být sama vymáhána. Neschopností vykonávat rodičovskou odpovědnost se lze zabývat na základě návrhu podaného soudu pro rodinné záležitosti za účelem řešení konkrétní sporné otázky, jako je například vyživovací povinnost vůči dítěti. Údaje o adresách soudů jsou uvedeny zde.

15 Co bych měl učinit, aby bylo rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti, které bylo vydáno soudem v jiném členském státě, uznáno a vykonáno v tomto členském státě?

Pokud si přejete vykonat rozhodnutí o právu na styk s dítětem nebo rozhodnutí podle čl. 11 odst. 8 nařízení Rady (ES) č. 2001/2003 (Brusel Iia) z jiného členského státu, měli byste získat osvědčení vyžadované podle nařízení od soudu, který rozhodnutí vydal, a požádat hlavní podatelnu (Principal Registry) na adrese ústředního soudu pro rodinné záležitosti o uznání nebo výkon rozhodnutí. Pokud jde o registraci, uznání nebo neuznání jiných rozhodnutí, měli byste se obrátit na hlavní podatelnu.

16 Na který soud v tomto členském státě bych se měl obrátit, chci-li napadnout uznání rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti, které bylo vydáno soudem v jiném členském státě? Jaký postup se v těchto případech použije?

Rozhodnutí byste museli napadnout u soudu v původní jurisdikci před jeho vynesením. Pokud tak stanoví právní předpisy tohoto státu, měl by být každý, kdo má zájem na věci, informován o tom, že soud projednává návrh na vydání rozhodnutí. Právo tohoto členského státu stanoví, jaká opatření můžete přijmout, abyste se proti tomuto rozhodnutí ohradili.

17 Jaké právo použije soud v řízení o rodičovské zodpovědnosti, jestliže dítě nebo strany nežijí v tomto členském státě nebo mají různou státní příslušnost?

Řízení musí být zahájeno u příslušného soudu v místě obvyklého bydliště dítěte.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 09/08/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.