V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Rodičovská zodpovědnost – právo péče o dítě, právo na styk s dítětem

Gibraltar
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená pojem „rodičovská odpovědnost“ v praxi? Jaká jsou práva a povinnosti osoby s rodičovskou odpovědností?

Pro účely gibraltarského práva odkazuje rodičovská odpovědnost na zajištění péče o dítě, dohledu a kontroly dítěte a obvykle je vykonávána rodičem nebo rodiči či ustanoveným opatrovníkem. Obecně platí, že rodič nebo opatrovník je odpovědný za péči o dítě a jeho výchovu a za správu jakéhokoliv majetku náležejícího dítěti nebo svěřenského majetku spravovaného pro dítě.

Pojem „rodičovská odpovědnost“ se vztahuje na otce, matku nebo ustanoveného opatrovníka, kteří plní své rodičovské povinnosti ve vztahu k určitému dítěti. Rodičovská odpovědnost se vztahuje také na kontrolu vykonávanou přímo nebo na základě pokynů, a to způsobem přiměřeným stupni vývoje dítěte. Vztahuje na také výchovu dítěte, na udržování pravidelných osobních vztahů a přímého kontaktu, pokud dítě nežije ve společné domácnosti s dotyčnou osobou, a na jednání jakožto zákonný zástupce dítěte v případě potřeby.

2 Kdo obvykle nese rodičovskou odpovědnost vůči nezletilému?

Obecně platí, že s ohledem na péči o dítě nebo výchovu dítěte a správu jakéhokoliv majetku má matka stejná práva a pravomoci jako otec. Tato práva a pravomoci matky a otce jsou stejné a mohou být vykonávány kterýmkoli z nich bez druhého. Tato obecná práva podléhají jakémukoli rozhodnutí vydanému gibraltarskými soudy.

Pokud jsou rodiče dítěte v době jeho narození manželé, nese podle gibraltarského práva rodičovskou odpovědnost k dítěti každý z nich. Pokud však sezdáni nebyli, má při narození rodičovskou odpovědnost pouze matka. Nejedná se o striktní nebo absolutní pravidlo, neboť gibraltarské právo uznává, že pokud matka uvede otce, nabývá tento rodičovskou odpovědnost k dítěti. Stejně je tomu i v případě, nařídí-li tak soud.

Ve vztahu k dítěti však mohou mít také rodičovská práva jedna, dvě nebo více osob. Nesmí však toto právo vykonávat bez souhlasu druhého rodiče nebo případně jakékoli jiné osoby, není-li to stanoveno v rozhodnutí soudu, listině nebo dohodě.

3 Pokud rodiče nejsou způsobilí nebo si nepřejí nést rodičovskou odpovědnost vůči svým dětem, je možné místo nich jmenovat jinou osobu?

V případě úmrtí rodiče se pozůstalý rodič stává opatrovníkem dítěte, a to buď sám, nebo společně s opatrovníkem ustanoveným zesnulým rodičem. Jestliže zesnulý rodič neustanovil opatrovníka, nebo je-li ustanovený opatrovník mrtvý, nebo odmítne-li jednat, může být opatrovník ustanoven soudem, pokud to soud uzná za vhodné.

Soud může na návrh matky nebo otce dítěte vydat rozhodnutí o bydlišti dítěte a o právu matky nebo otce na styk s dítětem. Soud má rovněž pravomoc rozhodnout o bydlišti dítěte u jakékoli osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o jednoho z rodičů, či nikoli). Pokud však oba rodiče žijí společně, není rozhodnutí o bydlišti u jednoho z rodičů právně neúčinné.

4 Jestliže jsou rodiče rozvedeni nebo žijí odděleně, jak se stanoví rodičovská odpovědnost pro budoucnost?

V případě rozvodu může Nejvyšší soud Gibraltaru (Supreme Court of Gibraltar) uplatnit před vynesením konečného rozhodnutí nebo posléze pravomoc rozhodnout o péči o děti manželů, o výživném na děti a o jejich vzdělávání či dokonce nařídit řízení za účelem umístění dětí pod soudní ochranu. Nejvyšší soud nemůže vydat konečné rozhodnutí o rozvodu, dokud se nepřesvědčí o tom, že s ohledem na děti byla přijata uspokojivá opatření.

Pokud se rodiče rozejdou, může být mezi stranami uzavřena dohoda, na jejímž základě se jeden z rodičů může rozhodnout, že se vzdá všech nebo některých svých rodičovských práv. Soud však tuto dohodu neschválí, pokud se domnívá, že by provedení dohody nebylo ku prospěchu dítěte.

5 Jestliže se rodiče dohodnou na otázkách rodičovské odpovědnosti, jaké náležitosti musí splnit, aby tato dohoda byla právně závazná?

Jak je uvedeno v odpovědi na otázku č. 4, pokud rodič uzavře dohodu o rozluce, podle níž má v úmyslu vzdát se všech nebo některých svých rodičovských práv, soud tuto dohodu schválí pouze tehdy, pakliže zastává názor, že její provedení bude ku prospěchu dítěte.

6 Jestliže se rodiče nedohodnou o otázkách rodičovské odpovědnosti, jaké jsou alternativní prostředky pro vyřešení sporu bez účasti soudu?

Pokud byla otázka rodičovské odpovědnosti předložena v rámci řízení o rozvodu manželství, spadá rozhodnutí o této otázce do pravomoci Nejvyššího soudu Gibraltaru. Prostřednictvím manželských poraden však lze získat určitou sociální pomoc. Manželské poradenství poskytuje římskokatolická církev na Gibraltaru. Některými otázkami se lze zabývat rovněž v rámci mediace.

7 Jestliže se rodiče obrátí na soud, o jakých otázkách týkajících se nezletilého může soud rozhodnout?

Soudce může rozhodnout o jakýchkoli otázkách, které by podle jeho názoru mohly ovlivnit blaho dítěte.

8 Jestliže soud rozhodne o svěření dítěte do péče výlučně jednomu z rodičů, znamená to, že tento rodič může rozhodovat o všem, co se tohoto dítěte týká, aniž by to musel konzultovat s druhým rodičem?

Je-li dítě svěřeno zcela do péče jednoho z rodičů, může tento rozhodovat o všech záležitostech týkajících se dítěte bez předchozí konzultace s druhým rodičem, ledaže by to představovalo porušení platného soudního rozhodnutí; například rozhodnutí týkajícího se styku s dítětem.

9 Jestliže soud rozhodne o společné péči rodičů, co to v praxi znamená?

Společná péče o dítě znamená, že oba rodiče mají ve vztahu k dítěti stejná práva a povinnosti. Tato práva mohou být vykonávána společně, nebo samostatně.

10 Na jaký soud nebo úřad je třeba se obrátit s žalobou přiznání o rodičovské odpovědnosti? Jaké náležitosti je nutno dodržet a jaké dokumenty je třeba předložit?

Je-li návrh na vydání rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti podáván v souvislosti s řízením o rozvodu nebo v důsledku tohoto řízení, měl by se předložit Nejvyššímu soudu Gibraltaru. Návrh se podává ve formě předvolání, které je doloženo listinnými důkazy. Při podání těchto písemností stanoví podatelna Nejvyššího soudu datum projednání návrhu.

Nejvyššímu soudu Gibraltaru je třeba podat také návrh na umístění dítěte, které potřebuje péči, pod soudní ochranu.

Pokud otázka rodičovské odpovědnosti nevyplyne z řízení o rozvodu manželství, lze návrh podat u gibraltarského nižšího/smírčího soudu (Magistrates’ Court of Gibraltar). Návrh by měl mít formu písemné stížnosti, v níž je uvedena požadovaná žalobní prosba a důvody, na nichž se zakládá. K návrhu by měla být přiložena kopie rodného listu dítěte a případně rovněž kopie oddacího listu. Po obdržení stížnosti zařadí soud záležitost k projednání a informuje strany o datu.

11 Jaké řízení se v těchto případech používá? Existuje zrychlené řízení?

Ve všech případech stanoví Nejvyšší soud nebo nižší/smírčí soud datum projednání příslušného návrhu a informuje strany. Strany by se ve stanovený den měly dostavit soudu, případně se svými právními zástupci.

Pokud se zdá, že dítě potřebuje péči, je k dispozici zrychlené řízení.

12 Mohu získat právní pomoc na pokrytí nákladů řízení?

U nižšího/smírčího soudu i u Nejvyššího soudu může být dostupná právní pomoc s výhradou ověření majetkových poměrů. Žádosti o právní pomoc u kteréhokoli soudu je nutno podat Nejvyššímu soudu a formuláře žádosti jsou k dispozici v podatelně Nejvyššího soudu.

13 Je možno se odvolat proti rozhodnutí ve věci rodičovské odpovědnosti?

Rozhodne-li o rodičovské odpovědnosti nižší/smírčí soud, lze podat odvolání k Nejvyššímu soudu. Je-li rozhodnutí vydáno Nejvyšším soudem, lze podat opravný prostředek odvolacímu soudu (Court of Appeal).

14 V určitých případech může být nezbytné obrátit se na soud, aby rozhodnutí ohledně rodičovské odpovědnosti vymohl. Jaký postup se v těchto případech použije?

Návrh se podává soudu, který vydal původní rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti. Je-li tímto soudem nižší/smírčí soud, je nutné podat stížnost, v níž jsou uvedeny důvody stížnosti. U Nejvyššího soudu by mělo být podáno předvolání, které je případně doloženo listinnými důkazy.

15 Co bych měl učinit, aby bylo rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti, které bylo vydáno soudem v jiném členském státě, uznáno a vykonáno v tomto členském státě?

Rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti vydané v jednom členském státě v důsledku řízení o rozvodu, rozluce nebo o prohlášení neplatnosti může být uznáno na Gibraltaru. Aby mohlo být takovéto rozhodnutí vykonáno, je třeba předložit nižšímu/smírčímu soudu návrh na prohlášení vykonatelnosti.

16 Na který soud v tomto členském státě bych se měl obrátit, chci-li napadnout uznání rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti, které bylo vydáno soudem v jiném členském státě? Jaký postup se v těchto případech použije?

Proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti může kterákoli strana podat opravný prostředek. Opravný prostředek se podává Nejvyššímu soudu, pokud rozhodnutí vydal nižší/smírčí soud.

17 Jaké právo použije soud v řízení o rodičovské zodpovědnosti, jestliže dítě nebo strany nežijí v tomto členském státě nebo mají různou státní příslušnost?

Soudy na Gibraltaru budou uplatňovat gibraltarské právo, které zahrnuje místní právní předpisy, jakož i veškeré zákony či jiné předpisy, jejichž platnost se občas rozšiřuje na území Gibraltaru.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 09/08/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.