Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Rodičovská zodpovědnost – právo péče o dítě, právo na styk s dítětem

Lucembursko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená pojem „rodičovská odpovědnost“ v praxi? Jaká jsou práva a povinnosti osoby s rodičovskou odpovědností?

Z terminologického hlediska se v Lucemburském velkovévodství používá spíše termín „rodičovská pravomoc“ než termín „rodičovská odpovědnost (zodpovědnost)“. Jedná se o soubor práv a povinností, které zákon rodičům přiznává, pokud jde o osobu a prospěch jejich nezletilých dětí, jež nejsou prohlášeny plnoletými, aby byla splněna povinnost ochrany, výchovy a výživy, která jim náleží.

Rodičovská pravomoc přísluší oběma rodičům, aby chránili bezpečnost dítěte, jeho zdraví a jeho mravní charakter, aby zajistili jeho výchovu a umožnili jeho vývoj s náležitým ohledem na jeho osobu. Rodiče mají vůči svému dítěti právo dohlížet na péči a výchovu a zároveň mají povinnost tohoto dohledu. Rodičovská pravomoc není absolutním právem ani právem jednat podle vlastního uvážení. Rodičovská pravomoc se totiž musí vykonávat s ohledem na zájmy dítěte.

2 Kdo obvykle nese rodičovskou odpovědnost vůči nezletilému?

V zásadě, pokud je rodičovství stanoveno pro každého z rodičů, vykonávají tito rodiče společně svou rodičovskou pravomoc, ať již jsou sezdaní, nebo nesezdaní, úředně uznaní partneři, nebo ne, rozloučení nebo rozvedení manželé. Pokud není stanoveno rodičovství pro jednoho z rodičů nebo pokud jeden z nich zemřel, je nezvěstný nebo nemůže projevit svou vůli, vykonává tuto pravomoc druhý rodič sám.

3 Pokud rodiče nejsou způsobilí nebo si nepřejí nést rodičovskou odpovědnost vůči svým dětem, je možné místo nich jmenovat jinou osobu?

Úmrtí rodičů či jejich nezpůsobilost postarat se o své děti vede k zahájení řízení o poručenství. Poslední umírající z rodičů může poručníka vybrat. Pokud k takovému výběru nedošlo, určí poručníka rodinná rada nebo, neexistuje-li, pak soudce pro rodinné věci (juge aux affaires familiales).

4 Jestliže jsou rodiče rozvedeni nebo žijí odděleně, jak se stanoví rodičovská odpovědnost pro budoucnost?

V zásadě rozluka nebo rozvod rodičů nemění podmínky výkonu rodičovské pravomoc, která je i nadále vykonávána oběma rodiči společně. Po svém rozchodu musí i nadále přijímat společně každé důležité rozhodnutí, které se týká života dítěte. Pokud jde o třetí osoby v dobré víře, má se za to, že každý z rodičů jedná se souhlasem druhého, vykonává-li sám obvyklý úkon rodičovské pravomoci týkající se osoby dítěte.

Pouze pokud to vyžaduje nejlepší zájem dítěte, může soud svěřit výkon rodičovské pravomoci jen jednomu z obou rodičů. V tomto případě rodič určený k jejímu výkonu přijímá rozhodnutí týkající se dítěte sám. Druhý rodič si nicméně zachovává právo na informace a právo dohlížet na péči o dítě a jeho výchovu. Kromě výjimek ze závažných důvodů má rovněž právo na styk s dítětem a na ubytování.

Za výjimečných okolností může soud rozhodnout o tom, že dítě svěří třetí osobě, která bude vůči němu vykonávat rodičovskou pravomoc.

Pokud bylo dítě svěřeno se souhlasem rodičů třetí osobě, vykonávají rodičovskou pravomoc i nadále rodiče. Avšak osoba, jíž bylo dítě svěřeno, vykonává všechny obvyklé úkony týkající se dohledu nad ním a jeho výchovy. Soud může při prozatímním svěření dítěte třetí osobě rozhodnout, že tato třetí osoba musí požádat o zahájení řízení o poručnictví (la tutelle).

5 Jestliže se rodiče dohodnou na otázkách rodičovské odpovědnosti, jaké náležitosti musí splnit, aby tato dohoda byla právně závazná?

Dohoda rodičů v otázce týkající se rodičovské pravomoci je právně závazná pouze v případě schválení příslušným soudním orgánem.

6 Jestliže se rodiče nedohodnou o otázkách rodičovské odpovědnosti, jaké jsou alternativní prostředky pro vyřešení sporu bez účasti soudu?

Rodiče mají možnost obrátit se na rodinného mediátora.

7 Jestliže se rodiče obrátí na soud, o jakých otázkách týkajících se nezletilého může soud rozhodnout?

Soudce pro rodinné věci může rozhodnout o těchto otázkách:

  • o žalobách týkající se výkonu rodičovské pravomoci s výjimkou těch, které se týkají zbavení rodičovské odpovědnosti. Usilují o podrobnou úpravu výkonu společné rodičovské pravomoci rodičů, ať již jsou sezdaní, nebo nesezdaní, rozloučení nebo rozvedení. Výkon rodičovské pravomoci je svěřen jednomu z obou rodičů, jen pokud to vyžaduje vyšší zájem dítěte,
  • o výkonu práva na styk a ubytování rodiče zbaveného rodičovské pravomoci: toto právo může být nepřiznáno jen ze závažných důvodů,
  • o právu dítěte udržovat osobní styk se svými příbuznými. Pouze vyšší zájem dítěte může představovat překážku pro toto právo. V takovém případě soud stanoví podrobnou úpravu vztahů mezi dítětem a příbuznými,
  • o právu na styk s jinými osobami a na ubytování u nich, ať již jsou příbuzní, či nikoliv: soud přiznává toto právo za výjimečných situací,
  • o povinnosti přispívat na péči a výchovu dítěte během společného života rodičů. V případě rozchodu rodičů může mít tento příspěvek formu výživného, které je stanoveno v závislosti na potřebách dítěte a schopnostech obou rodičů na ně přispívat a může pokračovat i po dosažení zletilosti dítěte, pokud dítě nemůže samo uspokojovat své potřeby.

8 Jestliže soud rozhodne o svěření dítěte do péče výlučně jednomu z rodičů, znamená to, že tento rodič může rozhodovat o všem, co se tohoto dítěte týká, aniž by to musel konzultovat s druhým rodičem?

V zásadě rozluka nebo rozvod rodičů nemění podmínky výkonu rodičovské pravomoci, která je i nadále vykonávána oběma rodiči společně. Musí i napříště přijímat společně veškerá důležitá rozhodnutí týkající se života dítěte (péče, výchovy, školní docházky atd.).

Pouze pokud to vyžaduje vyšší zájem dítěte, svěří soud výkon rodičovské pravomoci jen jednomu z obou rodičů. V tomto případě rodič určený k jejímu výkonu přijímá rozhodnutí týkající se dítěte sám. Druhý rodič si nicméně zachovává právo na informace a právo dohlížet na péči o dítě a jeho výchovu. Kromě výjimek ze závažných důvodů má zároveň právo na styk s dítětem a na ubytování. Takže v případě rozchodu rodičů musí každý z nich udržovat osobní styk s dítětem a respektovat jeho vztahy s druhým rodičem.

Pokud rodič zbavený rodičovské pravomoci má za to, že druhý rodič nevykonává rodičovskou pravomoc v zájmu dítěte, může se obrátit na příslušný soud, aby o sporu rozhodl. V takovém případě je možné eventuálně přistoupit ke změně určení rodičovské pravomoci nebo její podrobné úpravy.

9 Jestliže soud rozhodne o společné péči rodičů, co to v praxi znamená?

V případě rozchodu rodičů předpokládá společná rodičovská pravomoc široké pole pro vzájemnou dohodu a konsensus v zájmu trvalé a konstruktivní spolupráce, pokud jde o rozhodnutí rodičů týkající se výkonu rodičovské pravomoc, péče a výchovy dítěte. Rozhodnutí soudu v rodičovských věcech jsou vždy vedena vyšším zájmem dítěte.

10 Na jaký soud nebo úřad je třeba se obrátit s žalobou přiznání o rodičovské odpovědnosti? Jaké náležitosti je nutno dodržet a jaké dokumenty je třeba předložit?

Žalobce se může obrátit na soudce pro rodinné věci prostřednictvím žaloby k obvodnímu soudu (tribunal d’arrondissement). Žaloba musí obsahovat datum, návrhová žádání, příjmení, jména a bydliště účastníků, jakož i jejich data a místa narození. Musí rovněž obsahovat adresu žalobce pro účely doručování ve velkovévodství, pokud tam nepobývá, jinak je neplatná. Účastníci nejsou povinni nechat se zastupovat advokátem činným u Soudního dvora. Předseda soudní kanceláře předvolá účastníky ve lhůtě 15 dnů, ledaže se uplatní lhůty z důvodu vzdálenosti stanovené novým občanským soudním řádem.

Žaloba na celkové nebo částečné zbavení rodičovské pravomoci nespadá výjimečně do příslušnosti soudce pro rodinné věci, ale je pro ni příslušný obvodní soud zasedající v občanskoprávních věcech. Musí být podána státním zástupcem k obvodnímu soudu v místě bydliště nebo pobytu jednoho z rodičů. Pokud rodiče nemají známé bydliště nebo místo pobytu v zemi, podává se žaloba k obvodnímu soudu, v jehož obvodu se pobývají děti. Pokud všechny děti nepobývají v témže obvodu, podává se žaloba k obvodnímu soudu v Lucemburku. Prokurátor státu (procureur d‘État) nechá prošetřit poměry nezletilého a morálního profil jeho rodičů. Rodiče jsou vyzváni, aby předložili soudu připomínky a námitky, které považují za vhodné. Žaloba na zbavení rodičovské pravomoci uvádí skutkový stav a jsou k ní připojeny doklady. Vedoucí soudní kanceláře doručí žalobu rodičům nebo příbuzným, proti nimž je žaloba podána, a předvolá je. Tito účastníci jsou osvobozeni od povinnosti nechat se zastupovat advokátem činným u Soudního dvora. Soud může kdykoliv z úřední moci nebo na návrh účastníků přijmout taková prozatímní opatření, která považuje za užitečná, pokud jde o výkon rodičovské pravomoci vůči dítěti. Zároveň může soud kdykoliv tato opatření odvolat nebo pozměnit. Rodiče nebo poručník, kteří si přejí navrácení práv, jichž byli zbaveni, musí podat návrh soudu v místě bydliště nebo obvyklého pobytu toho, komu byla tato práva svěřena.

11 Jaké řízení se v těchto případech používá? Existuje zrychlené řízení?

Žaloba k soudci pro rodinné věci se podává na základě jednoduchého návrhu k obvodnímu soudu jedním z rodičů nebo nezletilým schopným formulovat svůj názor, a to za podmínek stanovených v článku 1007-50 nového občanského soudního řádu. Účastníci jsou osvobozeni od povinnosti nechat se zastupovat advokátem činným u Soudního dvora, ledaže se žaloba předložena v rámci řízení o rozvodu z důvodu nenapravitelného rozvratu manželských vztahů nebo v rámci řízení o rozluce. V takovém případě je povinností obrátit se na advokáta činného u Soudního dvora.

Žaloba se podává na volném listu papíru soudní kanceláři místně příslušného obvodního soudu, tedy:

1. soudu v místě, kde se nachází bydliště rodiny;

2. pokud rodiče žijí odděleně, soudu v místě bydliště rodiče, se kterým nezletilé děti obvykle pobývají v případě výkonu společné rodičovské pravomoci, nebo v místě bydliště rodiče, který vykonává tuto pravomoc sám;

3. v ostatních případech soudu v místě, kde pobývá ten, který sám o sobě nedal podnět k zahájení řízení.

V případě společné žaloby je příslušným soudem na základě výběru účastníků soud, který se nachází v místě bydliště jednoho, nebo druhého z nich. Podrobnější informace uvádí článek 1007-2 nového občanského soudního řádu.

Pokud je žaloba předložena v rámci řízení o rozvodu z důvodu nenapravitelného rozvratu manželských vztahů nebo řízení o rozluce, je místně příslušným soudem soud v místě společného bydliště manželů, nebo, neexistuje-li, v místě bydliště žalovaného manžela.

Jednání týkající se žalob o stanovení, o změnu výkonu rodičovské pravomoci nebo o právo na styk a ubytování se konají ve lhůtě jednoho měsíce od předvolání.

Jednání před soudce pro rodinné věci nejsou veřejná. Probíhají neveřejně. Soudce rozhoduje v zásadě sám, ale v mimořádně složitém případě může postoupit spor před senát. Vykonává rovněž funkce soudce příslušného pro rozhodování o předběžných opatřeních (juge des référés).

Soudce pro rodinné věci vyslechne osobně každého z účastníků a má za úkol se je pokusit usmířit. Může navrhnout účastníkům mediační opatření. Může nařídit sociální šetření nebo jakékoli jiné provedení důkazů. Pokud rozhoduje o podrobné úpravě výkonu rodičovské pravomoci, může vzít soudce pro rodinné věci v úvahu například postup, který předtím rodiče dodržovali, nebo dohody, které byly dříve uzavřeny, názory, které vyjádřil nezletilý, schopnost každého z rodičů plnit své povinnosti a respektovat práva druhého, výsledek provedených znaleckých posudků a sociálních šetření.

V případě žaloby o výživné nebo žaloby o příspěvek na péči a výchovu dítěte bude moci soudce pro rodinné věci nařídit účastníkům, a to i třetím osobám, aby sdělili informace nebo předložili účetní knihy či účetní doklady tak, aby bylo možné stanovit částku příjmů, pohledávek nebo výnosů z práce jednotlivých stran.

Pro odvolání proti rozhodnutím vydaným soudcem pro rodinné věci platí lhůta 40 dnů. Pro odvolání platí povinnost právního zastoupení advokátem činným u Soudního dvora.

V případě řádně odůvodněné naléhavosti, a pokud již byla soudci pro rodinné věci podána žaloba ve věci samé, může se k tomuto soudu podat návrh na nařízení předběžného opatření. Návrh na nařízení předběžného opatření se podává soudní kanceláři obvodního soudu příslušného rozhodovat o žalobě ve věci samé. Účastníci jsou osvobozeni od povinnosti nechat se zastupovat advokátem činným u Soudního dvora.

12 Mohu získat právní pomoc na pokrytí nákladů řízení?

Osoby, jejichž příjmy jsou považovány za nedostatečné podle lucemburského práva, mohou využít právní pomoci. Za tímto účelem jsou povinny vyplnit dotazník, který je přístupný u Centrálního úřadu sociální pomoci (Service central d´assistance sociale) a zaslat jej předsedovi územně příslušné advokátní komory, který o ní rozhodne.

Právní pomoc se vztahuje na všechny náklady týkající se zahájení řízení, vlastního řízení nebo úkonů, pro které byla přiznána. Vztahuje se zejména na poplatky za kolek a registraci, poplatky soudní kanceláři, honoráře právních zástupců, poplatky a výdaje soudního vykonavatele, výdaje a honoráře notářů, výdaje a honoráře znalců, svědečné, honoráře překladatelů a tlumočníků, výdaje na potvrzení o právu cizí země, jízdné, poplatky a výdaje za formality související se zápisy, hypotékami a zástavou, jakož i za výdaje za vložení oznámení do novin.

13 Je možno se odvolat proti rozhodnutí ve věci rodičovské odpovědnosti?

Ve věci rodičovské pravomoci je možné se proti rozhodnutí odvolat k odvolacímu soudu (Cour d'appel). Odvolací lhůta činí v zásadě čtyřicet dnů. Avšak odvolací lhůta proti rozhodnutí soudce pro rodinné věci, který rozhodl o předběžných opatřeních, a to buď v rámci řízení o rozvodu z důvodu nenapravitelného rozvratu manželských vztahů či rozluky, nebo v rámci výjimečného předběžného řízení, činí patnáct dnů.

14 V určitých případech může být nezbytné obrátit se na soud, aby rozhodnutí ohledně rodičovské odpovědnosti vymohl. Jaký postup se v těchto případech použije?

Soudci příslušnému v rodinných věcech, který stanovil dobu ubytování dítěte u jednoho nebo druhého z jeho rodičů nebo který stanovil právo na osobní styk pro rodiče, či dokonce pro třetí osobu, přísluší, aby následně připojil ke svému rozhodnutí doložku o nařízení výkonu rozhodnutí. Soud určuje povahu těchto opatření a podmínky výkonu s ohledem na vyšší zájem dítěte. Může rozhodnout o peněžité sankci, která má zajistit dodržování přijatého rozhodnutí.

Lucemburské právo zná několik možností, které umožní překonat soustavné odmítání výkonu rozhodnutí, které se týká rodičovské pravomoci.

Na jedné straně je stanoven postih občanskoprávní povahy, tedy peněžitá sankce (to znamená odsouzení k zaplacení nějaké peněžní částky), o které proti nespolupracujícímu rodiči rozhodne soudce pro rodinné věci s cílem přimět jej k faktickému plnění jeho povinnosti. Žaloba se podává k obvodnímu soudu v místě pobytu dítěte.

Navíc v případě opakovaného nerespektování soudního rozhodnutí, které se týká práva na styk a ubytování nebo střídavé ubytování ze strany jednoho z rodičů, může soudce pro rodinné věci navrhnout rodinnou mediaci. Pokud rozhodnutí není respektováno soustavě, může soud na žádost poškozeného rodiče přistoupit ke změně určení rodičovské pravomoci, co se týče práva na styk a ubytování, a to ve prospěch druhého rodiče.

Jsou rovněž stanoveny trestně právní postihy v případě trestného činu nepředání dítěte. Státní zastupitelství může zahájit stíhání z úřední povinnosti, nebo se na něho obrátí oběť s návrhem na trestní stíhání. Obvodní soud rozhodující v trestních věcech stanoví trestní postihy a případně náhradu škody náležející oběti. Pro účastníky neplatí povinnost právního zastoupení advokátem činným u Soudního dvora.

15 Co bych měl učinit, aby bylo rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti, které bylo vydáno soudem v jiném členském státě, uznáno a vykonáno v tomto členském státě?

Na základě nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti (dále „nařízení Brusel IIa“) je ve velkovévodství v zásadě uznáváno ze zákona rozhodnutí o rodičovské pravomoci vydané soudem v jiné zemi Evropské unie (s výjimkou Dánska). Jinými slovy uznání takového rozhodnutí nepodléhá žádnému řízení.

Avšak rozhodnutí vydané soudem jiné země Evropské unie ohledně výkonu rodičovské pravomoci ke společnému dítěti účastníků, které je tam vykonatelné a které bylo doručeno nebo oznámeno, se vykoná ve velkovévodství až poté, co bylo prohlášeno za vykonatelné na návrh kteréhokoli z dotčených účastníků. Návrh na prohlášení o vykonatelnosti musí být předložen předsedovi obvodního soudu prostřednictvím advokáta činného u Soudního dvora. Rozhodnutí předsedy obvodního soudu může být předmětem opravného prostředku před odvolacím soudem. Proti rozhodnutí odvolacího soudu může být podáno dovolání ke kasačnímu soudu (Cour de cassation).

Je třeba poznamenat, že rozhodnutí týkající se práva na styk nebo rozhodnutí týkající se vrácení dítěte mohou být za určitých podmínek uznána a provedena, aniž by bylo nutné podstupovat řízení popsané v předchozím odstavci.

16 Na který soud v tomto členském státě bych se měl obrátit, chci-li napadnout uznání rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti, které bylo vydáno soudem v jiném členském státě? Jaký postup se v těchto případech použije?

Na základě „nařízení Brusel IIa“ může každý dotčený účastník požádat předsedu obvodního soudu prostřednictvím návrhu, aby vydal rozhodnutí o odepření uznání rozhodnutí týkajícího rodičovské pravomoci vydaného soudem jiného státu Evropské unie. Účastník musí být zastoupen advokátem činným u Soudního dvora.

Odepřít uznání lze pouze z těchto důvodů:

  • zjevný rozpor s veřejným pořádkem,
  • nevyslechnutí dítěte,
  • nedodržení práva na obhajobu,
  • neslučitelnost s rozhodnutím vydaným v souvisejícím řízení.

Jeden či druhý účastník mohou podat opravný prostředek proti rozhodnutí předsedy obvodního soudu k odvolacímu soudu. Rozhodnutí odvolacího soudu může být předmětem dovolání ke kasačnímu soudu.

17 Jaké právo použije soud v řízení o rodičovské zodpovědnosti, jestliže dítě nebo strany nežijí v tomto členském státě nebo mají různou státní příslušnost?

Je namístě rozlišovat otázky týkající se rozhodného práva od otázek týkajících se soudní příslušností. Ve věci rodičovské pravomoci jsou příslušné soudní orgány v místě obvyklého bydliště dítěte (článek 8 nařízení Brusel IIa a článek 5 Haagské úmluvy ze dne 19. října 1996 o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí). Rozhodné právo je rovněž definováno výše uvedenou Haagskou úmluvou. Státní příslušnost dítěte nemá žádný vliv. Orgány signatářského státu v obvyklém bydlišti dítěte jsou tudíž příslušné k přijetí opatření, jež směřují k ochraně jeho osoby a jeho majetku, v tomto konkrétním případě soud příslušný v rodinných věcech. Výkon rodičovské pravomoci se řídí zákonem státu v místě obvyklého bydliště dítěte, nebo v případě změny místa obvyklého bydliště dítěte zákonem státu v novém místě obvyklého bydliště.

Související odkazy

Rodičovská pravomoc v Lucemburském velkovévodství (Brožura)

Legilux

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 15/12/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.