Rodičovská zodpovědnost – právo péče o dítě, právo na styk s dítětem

Nizozemsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená pojem „rodičovská odpovědnost“ v praxi? Jaká jsou práva a povinnosti osoby s rodičovskou odpovědností?

Pojem „rodičovská odpovědnost“ znamená mít moc nad nezletilým dítětem a odpovědnost za výchovu tohoto dítěte a péči o ně.

V § 247 svazku č. 1 občanského zákoníku (Burgerlijk Wetboek) je stanoveno:

1. Rodičovská pravomoc zahrnuje povinnost a právo rodičů pečovat o nezletilé dítě a vychovávat je.

2. „Péče a výchova“ zahrnují pečování o dítě a převzetí odpovědnosti za duševní a fyzické blaho a bezpečnost dítěte a podporu rozvoje osobnosti dítěte. Při péči o dítě a jeho výchově nemohou rodiče používat psychické nebo fyzické násilí či ponižující zacházení.

3. Rodičovská pravomoc zahrnuje povinnost rodiče podporovat rozvíjení vztahu dítěte s druhým rodičem.

4. Dítě, vůči němuž rodiče vykonávají společnou péči, má nárok na stejnou péči a výchovu ze strany obou rodičů i po zrušení manželství jinak než úmrtím, po rozluce nebo po zrušení registrovaného partnerství jinak než úmrtím nebo po ukončení společného soužití, pokud bylo učiněno oznámení podle §  252 odst. 1.

5. Za účelem provádění odstavce 4 mohou rodiče v dohodě nebo v rodičovském plánu zohlednit praktické překážky, které mohou nastat v souvislosti se zrušením manželství jinak než úmrtím, po rozluce nebo po zrušení registrovaného partnerství jinak než úmrtím nebo ukončením společného soužití, pokud bylo učiněno oznámení podle § 252 odst. 1, avšak pouze tehdy, pokud příslušné překážky skutečně existují.

2 Kdo obvykle nese rodičovskou odpovědnost vůči nezletilému?

Rodiče mají právo a povinnost pečovat o dítě a vychovávat je. Existují však určité výjimky z tohoto pravidla.

3 Pokud rodiče nejsou způsobilí nebo si nepřejí nést rodičovskou odpovědnost vůči svým dětem, je možné místo nich jmenovat jinou osobu?

Pokud si rodiče nepřejí nebo nejsou způsobilí vykonávat rodičovskou pravomoc nebo odpovědnost, může být rodičovská pravomoc přenesena soudem na jinou osobu.

4 Jestliže jsou rodiče rozvedeni nebo žijí odděleně, jak se stanoví rodičovská odpovědnost pro budoucnost?

Po rozvodu manželství si oba rodiče ponechávají rodičovskou pravomoc ve vztahu ke svým dětem. Oba jsou i nadále odpovědní za výchovu dětí a péči o ně. Existují však určité výjimky z tohoto pravidla. V určitých případech je možné, aby soud na návrh svěřil péči jednomu z rodičů. Rodičovství (které z podstaty věci neodpovídá rodičovské pravomoci) a související práva a povinnosti mohou být v rodičovském plánu, který je vyhotoven v případě rozvodu manželství, upraveny odlišně.

5 Jestliže se rodiče dohodnou na otázkách rodičovské odpovědnosti, jaké náležitosti musí splnit, aby tato dohoda byla právně závazná?

V případě rozvodu manželství jsou schválená opatření stanovena v rodičovském plánu, který přezkoumává soud. Soud vyhlásí rozhodnutí o rozvodu manželství.

Viz rovněž: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/checklist-bij-scheiden-of-uit-elkaar-gaan

6 Jestliže se rodiče nedohodnou o otázkách rodičovské odpovědnosti, jaké jsou alternativní prostředky pro vyřešení sporu bez účasti soudu?

Jednou z možností řešení rodičovských sporů je mediace.

7 Jestliže se rodiče obrátí na soud, o jakých otázkách týkajících se nezletilého může soud rozhodnout?

Soudní rozhodnutí se vztahuje na všechny prvky rodičovského plánu, včetně péče, rozdělení úkolů s ohledem na péči o dítě a jeho výchovu a hlavní bydliště dítěte.

8 Jestliže soud rozhodne o svěření dítěte do péče výlučně jednomu z rodičů, znamená to, že tento rodič může rozhodovat o všem, co se tohoto dítěte týká, aniž by to musel konzultovat s druhým rodičem?

Nikoli. Rodič, jemuž bylo dítě svěřeno do péče, musí informovat druhého rodiče o důležitých otázkách týkajících se osoby [HM-B1] a majetku dítěte a konzultovat s tímto rodičem rozhodnutí týkající se dítěte. S konečnou platností však rozhoduje rodič, jemuž bylo dítě svěřeno do péče.

9 Jestliže soud rozhodne o společné péči rodičů, co to v praxi znamená?

To znamená, že oba rodiče mají stejná práva a povinnosti, jaké náležejí rodiči, jemuž byla svěřena péče (viz otázka č. 1), pokud se rodiče dohodli v rodičovském plánu na jiném rozdělení úkolů s ohledem na péči o dítě a jeho výchovu.

10 Na jaký soud nebo úřad je třeba se obrátit s žalobou přiznání o rodičovské odpovědnosti? Jaké náležitosti je nutno dodržet a jaké dokumenty je třeba předložit?

Za účelem svěření dítěte do péče je nutno podat návrh příslušnému soudu v místě bydliště dítěte. Dokumenty, které je třeba přiložit, závisejí na situaci rodiče a dítěte. Informace o potřebných dokumentech jsou k dispozici v oddíle soudní řád (procesreglement) Péče a styk (Gezag en omgang). S tímto může pomoci právní zástupce.

11 Jaké řízení se v těchto případech používá? Existuje zrychlené řízení?

Pro zmíněné situace neexistuje zvláštní řízení. Ano, je možné řízení o předběžných opatřeních.

12 Mohu získat právní pomoc na pokrytí nákladů řízení?

Ano, právní pomoc lze poskytnout, ačkoli to podléhá určitým podmínkám. Více informací k tomuto tématu lze získat na internetových stránkách Rady pro právní pomoc (Raad voor Rechtsbijstand).

13 Je možno se odvolat proti rozhodnutí ve věci rodičovské odpovědnosti?

Ano, opravné prostředky lze podat odvolacímu soudu (gerechtshof).

14 V určitých případech může být nezbytné obrátit se na soud, aby rozhodnutí ohledně rodičovské odpovědnosti vymohl. Jaký postup se v těchto případech použije?

V tomto případě se použije běžné soudní řízení.

15 Co bych měl učinit, aby bylo rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti, které bylo vydáno soudem v jiném členském státě, uznáno a vykonáno v tomto členském státě?

V zásadě není třeba učinit nic. K tomu dochází automaticky, vztahuje-li se na daný členský stát nařízení Brusel IIa. Toto nařízení je použitelné ve všech členských státech Evropské unie s výjimkou Dánska.

16 Na který soud v tomto členském státě bych se měl obrátit, chci-li napadnout uznání rozhodnutí o rodičovské zodpovědnosti, které bylo vydáno soudem v jiném členském státě? Jaký postup se v těchto případech použije?

Opravný prostředek je nutné podat soudu v zemi, ve které bylo rozhodnutí vydáno.

Opravný prostředek v rodinné věci v Nizozemsku vyžaduje pomoc právního zástupce. Právní zástupce může podat opravný prostředek na podatelně odvolacího soudu. Poté, co soud v rodinné věci rozhodl, má právní zástupce tři měsíce na podání opravného prostředku. Odvolací soud tuto lhůtu striktně uplatňuje. Oficiálním datem podání opravného prostředku je datum, k němuž podatelna obdrží návrh za účelem podání opravného prostředku.

17 Jaké právo použije soud v řízení o rodičovské zodpovědnosti, jestliže dítě nebo strany nežijí v tomto členském státě nebo mají různou státní příslušnost?

Nizozemské soudy uplatňují pouze nizozemské právo.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 07/02/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.