På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

England og Wales
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvad indebærer begrebet "forældremyndighed" i praksis? Hvilke rettigheder og pligter har indehaveren af forældremyndigheden?

Ved forældreansvar forstås alle de rettigheder, pligter og beføjelser samt det ansvar, en forælder til et barn i henhold til loven har i forhold til barnet og dets formue. Dette henviser til enhver forpligtelse, vedkommende måtte have i forhold til et barn (såsom underholdspligten) og de rettigheder, som vedkommende måtte have i forhold til barnets formue i tilfælde af barnets død. I henhold til lovgivningen i England og Wales er forældreansvaret ikke knyttet til afgørelser om, hvem et barn bør bo sammen med, og hvem barnet bør tilbringe tid med.

2 Hvem har normalt forældremyndigheden over et barn?

Hvis forældrene til et barn er gift eller lever i et registreret partnerskab, er både moren og faren (eller den anden kvindelige forælder) indehavere af forældreansvaret. Mødre har altid forældreansvaret, og ugifte fædre eller en anden kvindelig forælder, der ikke er gift med eller lever i et registreret partnerskab med barnets mor, kan få forældreansvaret efter aftale med moren, ved en retsafgørelse eller ved i fællesskab med barnets mor at registrere fødslen. En stedforælder kan være indehaver af forældreansvaret efter aftale med barnets forælder eller forældre, der har forældreansvaret, eller ved en retsafgørelse. En person, som har fået tilkendt bopælsretten, har forældreansvaret i den periode, som bopælsordningen dækker, eller til tider længere. Ved udstedelse af en adoptionsbevilling tildeles forældreansvaret uden tidsbegrænsning, medmindre den tilbagekaldes. Særlige værger (se svaret på spørgsmål 3 nedenfor) har forældreansvaret i bevillingens gyldighedsperiode. En lokal myndighed har forældreansvaret over for et barn, hvis barnet er genstand for en kendelse om, at barnet skal i pleje. En person med forældreansvar i henhold til artikel 16 i Haagerkonventionen af 1996 om beskyttelse af mindreårige bevarer forældreansvaret, når barnet får sit sædvanlige opholdssted i England og Wales. Udøvelsen af forældreansvaret sker i henhold til lovgivningen i England og Wales.

3 Kan der udpeges en anden person i stedet for forældrene, hvis disse ikke kan eller ikke ønsker at udøve forældremyndigheden over deres børn?

Domstolen kan udpege en særlig værge til at udøve forældreansvaret, hvis forældrene ikke er i stand til at tage sig af et barn. En forælder, der råder over forældreansvaret, kan udpege en person som barnets værge i tilfælde af forælderens død. Den lokale myndighed (social myndighed) får forældreansvaret, hvis barnet er i deres varetægt.

4 Hvordan reguleres spørgsmålet om forældremyndigheden, hvis forældrene bliver skilt, eller deres forhold opløses?

Forældreansvaret bliver ikke berørt, hvis et par går fra hinanden, uanset om de er gift eller ej. Retten kan begrænse udøvelsen af forældreansvaret, hvis den finder det hensigtsmæssigt. I nogle tilfælde kan retten helt ophæve forældreansvaret (dog kan det ikke ophæves for forældre, der er gift med hinanden).

5 Hvilke formaliteter skal overholdes, for at en aftale mellem forældrene om forældremyndighed bliver juridisk bindende?

Aftalen skal indgås i form af en aftale om forældreansvar.

Adresseoplysningerne på domstolene findes på domstolsstyrelsens websted, Her Majesty's Courts and Tribunals Service(HMCTS). Formularen ledsages af en vejledning. Da indgåelsen af aftalen påvirker begge forældres retsstilling betydeligt, rådes de begge til at søge juridisk rådgivning, inden de udfylder formularen. De kan få oplyst navn og adresse på en rådgivende advokat (solicitor) på det pågældende sted i England og Wales hos Law Society Find en Solicitor Service (00 44 (0) 20 7242 1222) eller hos:

  • deres lokale familiedomstol
  • et offentligt rådgivningscenter (Citizens Advice Bureau)
  • et retscenter (Law Centre)
  • et lokalt bibliotek.

Under visse omstændigheder kan de også være berettigede til retshjælp.

Forældrene skal fremlægge bevis for deres identitet, og deres underskrifter skal være bevidnet af en bemyndiget embedsmand ved domstolen. Moren bør medbringe bevis for, at hun er barnets mor. Der er således brug for en kopi af barnets fulde fødselsattest. Hun skal også medbringe bevis for sin identitet. Denne dokumentation skal være med foto og underskrift (f.eks. et ID-kort eller et pas). Faren skal medbringe bevis for sin identitet. Denne dokumentation skal være med foto og underskrift (f.eks. et ID-kort eller et pas).

Når formularen er underskrevet og bevidnet, bør der udfærdiges to kopier. Den originale aftaleformular og kopierne kan indleveres eller sendes til

The Central Family Court ,
First Avenue House,
42-49 High Holborn,
London WC1V 6NP.

Den centrale familiedomstol (Central Family Court) registrerer aftalen og opbevarer originalen. Kopierne stemples og sendes tilbage til hver forælder på den adresse, der er angivet i aftalen. Aftalen får først virkning, når den er modtaget og registreret ved den centrale familiedomstol. Der opkræves ikke gebyr for registrering af en aftale om forældreansvar. Hvis der er mere end ét barn, skal der udfyldes en særskilt formular for hvert barn.

6 Hvilke alternative konfliktløsningsmuligheder findes der, hvis forældrene ikke kan nå til enighed om en aftale om forældremyndigheden?

Der står mæglingstjenester til rådighed for at hjælpe forældre med at nå frem til en tilfredsstillende ordning for det fremtidige forældreskab over barnet. Enhver aftale, der indgås, skal registreres ved retten. Registrering er nødvendig for at validere aftalen og gøre aftalen eksigibel.

Der kan indhentes yderligere oplysninger om familieretlig mægling på justitsministeriets websted (Ministry of Justice).

7 Hvilke spørgsmål vedrørende barnet kan dommeren afgøre, hvis forældrene går til domstolene?

Dommeren kan træffe afgørelse om, hvem barnet skal bo hos og hvornår. Dommeren kan også træffe afgørelse om, hvem barnet skal tilbringe tid med eller på anden måde have samvær med og hvornår. Forældrene opfordres til at nå til enighed om samværet. Domstolene træffer ikke afgørelse om underholdsbidrag til børn, hvis forældrene ikke selv kan nå til enighed. Denne afgørelse træffes af Child Maintenance Service. Forældrene er normalt enige om, hvilken skole barnet skal gå på. Denne afgørelse kan træffes af dommeren i form af en kendelse vedrørende særlige forhold, hvis forældrene ikke kan nå til enighed. Et barn bevarer sit eget navn, medmindre andet bestemmes af retten. Retten kan også forhindre en person i at udøve en del af forældreansvaret ved at afsige en kendelse om forbud mod visse handlinger. Retten kan også træffe afgørelse om permanent fjernelse fra jurisdiktionen og efternavnsændringer (se spørgsmål 8 nedenfor).

8 Hvis den ene af forældrene får tilkendt forældremyndigheden alene, betyder det så, at vedkommende kan træffe beslutninger om alle forhold omkring barnet uden først at rådføre sig med den anden part?

Retten forventer, at forældrene træffer afgørelser i fællesskab ved at indgå en aftale. Hvis begge forældre er indehavere af forældreansvaret, skal den forælder, som har fået tilkendt bopælsretten, indhente samtykke fra den anden forælder (eller en anden person med forældreansvar) for at kunne fjerne barnet permanent fra Det Forenede Kongerige eller have rettens tilladelse. Forælderen med bopælsretten kan flytte inden for jurisdiktionen (England og Wales). Ændringer i barnets efternavn kræver samtykke fra alle indehavere af forældreansvaret eller tilladelse fra retten.

9 Hvad betyder det i praksis, hvis domstolen tillægger forældrene fælles forældremyndighed over et barn?

Forældrene er begge bopælsforældre. Barnet tilbringer en del af tiden hos dem hver især i medfør af rettens afgørelse. Dette kan have praktiske virkninger på størrelsen af underholdsbidraget til børn.

10 Til hvilken domstol eller anden myndighed skal jeg indgive anmodning om forældremyndighed? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min anmodning?

Ansøgninger kan indgives til familiedomstolen i henhold til artikel 4 i børneloven af 1989 (Children Act 1989). Rettens kontaktoplysninger findes på domstolsstyrelsens websted Her Majesty's Courts and Tribunals Service. Ansøgningsformularen findes også på webstedet. Alle indehavere af forældreansvaret skal have tilsendt en kopi af ansøgningsformularen. Dokumenterne arkiveres på et senere tidspunkt efter rettens anvisninger.

11 Hvilken procedure anvendes i disse tilfælde? Findes der en hasteprocedure?

Proceduren er som oplyst ovenfor. Der findes ingen hasteprocedurer for opnåelse af forældremyndighed.

12 Kan jeg få retshjælp?

Der er kun mulighed for retshjælp, hvis det er påvist, at der har været tale om vold i hjemmet.

13 Kan en afgørelse om forældremyndighed appelleres?

Ja. Afgørelser om forældreansvar kan appelleres fra distriktsdomstolsniveau (District Judge) til kredsdomstolsniveau (Circuit Judge). Afgørelser truffet af en distriktsdommer ved en domstol i første instans appelleres til en dommer ved en domstol i første instans.

14 I visse tilfælde kan det være nødvendigt at gå til en domstol eller en anden myndighed for at få en retsafgørelse om forældremyndighed fuldbyrdet. Hvilken procedure anvendes i disse tilfælde?

Forældreansvaret er en ret og kan ikke håndhæves. Manglende udøvelse af forældreansvaret kan behandles ved at anmode familiedomstolen om at behandle det specifikke spørgsmål, der er genstand for tvisten, såsom underholdspligten. Se domstolenes adresser her.

15 Hvad skal jeg gøre for at få en afgørelse om forældremyndighed, der er truffet af en domstol i en anden medlemsstat, anerkendt og fuldbyrdet i denne medlemsstat?

Hvis du vil håndhæve en afgørelse om samværsret eller i henhold til artikel 11, stk. 8, fra en anden medlemsstat ifølge Rådets forordning (EF) nr. 2001/2003 (Bruxelles IIa), bør du indhente den attest, der kræves ifølge forordningen, fra den domstol, som har truffet afgørelsen, og anmode om anerkendelse eller håndhævelse af afgørelsen hos justitskontoret (Principal Registry) på adressen for den centrale familiedomstol (Central Family Court). For registrering, anerkendelse eller ikke-anerkendelse af andre kendelser bør du henvende dig til justitskontoret.

16 Til hvilken domstol i denne medlemsstat skal jeg henvende mig for at gøre indsigelse mod en afgørelse om forældremyndighed, som er truffet af en domstol i en anden medlemsstat? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde?

Du gør indsigelse mod en afgørelse ved at henvende dig til domstolen i den oprindelige jurisdiktion, inden afgørelsen er truffet. Hvis loven i den pågældende stat kræver det, bør enhver, der har interesse i sagen, underrettes om, at en domstol er i gang med at behandle en anmodning om en sådan afgørelse. Lovgivningen i den pågældende medlemsstat indeholder bestemmelser om, hvilke foranstaltninger du kan træffe for at gøre indsigelse mod den afgørelse, der træffes.

17 Hvilken lovgivning finder anvendelse i en sag om forældremyndighed, hvor barnet eller parterne ikke bor i denne medlemsstat eller er af forskellig nationalitet?

Sagen skal anlægges ved retten i den jurisdiktion, hvor barnet har sit sædvanlige opholdssted.

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 09/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.