På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Gibraltar
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvad indebærer begrebet "forældremyndighed" i praksis? Hvilke rettigheder og pligter har indehaveren af forældremyndigheden?

For så vidt angår Gibraltars lovgivning henviser forældreansvar til forældremyndighed over, pasning af og opsyn med et barn, som normalt udøves af en forælder eller forældre eller af en udpeget værge. Generelt er en forælder eller værge ansvarlig for forældremyndigheden og opdragelsen af et barn og for forvaltningen af enhver ejendom, der tilhører eller forvaltes på vegne af det pågældende barn.

Udtrykket "forældreansvar" omfatter faren, moren eller en udpeget værge, der varetager sit forældreansvar over for et givet barn. Forældreansvar omfatter også opsyn enten direkte eller gennem vejledning på en måde, der passer til barnets udviklingsstadium. Det omfatter ligeledes barnets opdragelse, hvis barnet ikke bor sammen med forælderen, og regelmæssig pleje af en personlig forbindelse og direkte kontakt med barnet; og om nødvendigt fungere som barnets retlige repræsentant.

2 Hvem har normalt forældremyndigheden over et barn?

I forbindelse med forældremyndigheden eller opdragelsen af et barn samt forvaltning af ejendom har moren samme rettigheder og myndighed som en far. Sådanne rettigheder og beføjelser er de samme for en mor og en far og kan udøves af dem begge uden den anden. Disse generelle rettigheder er underlagt en eventuel afgørelse fra Gibraltars domstole, Gibraltar courts.

Hvis et barns far og mor var gift, da barnet blev født, har begge forældre ifølge lovgivningen i Gibraltar forældreansvar over for barnet. Hvis de ikke var det, er det dog kun moren, der har forældreansvar ved fødslen. Dette er ikke en streng eller absolut regel, eftersom gibraltarisk lovgivning anerkender, at faren får forældreansvar over for barnet, hvis faren er registreret som "far" af moren. Også hvis domstolen har truffet afgørelsen herom.

En, to eller flere personer kan dog også have forældrerettigheder med hensyn til et barn. De kan dog ikke udøve denne rettighed uden samtykke fra den anden part eller de andre parter, medmindre andet fremgår af en kendelse fra retten, et dokument eller en aftale.

3 Kan der udpeges en anden person i stedet for forældrene, hvis disse ikke kan eller ikke ønsker at udøve forældremyndigheden over deres børn?

Ved en forælders død bliver den efterlevende forælder, enten alene eller i fællesskab med den værge, der er udpeget af den afdøde forælder, barnets værge. Hvis den afdøde forælder ikke har udpeget en værge, eller den udpegede værge enten er død eller nægter at træde til, kan en værge udpeges af en domstol, hvis den finder det hensigtsmæssigt.

En domstol kan efter begæring fra barnets mor eller far afsige kendelse om barnets bopæl og samvær med sin mor eller sin far. Domstolen har også beføjelse til at give barnets bopæl til en anden person (uanset om det er en af forældrene eller ej). Tildeling af bopæl til én forælder kan dog ikke håndhæves, så længe begge forældre bor sammen.

4 Hvordan reguleres spørgsmålet om forældremyndigheden, hvis forældrene bliver skilt, eller deres forhold opløses?

I tilfælde af skilsmisse har Gibraltars Supreme Court (øverste domstol) enhver beføjelse, der kan udøves, enten før eller efter den træffer sin endelige afgørelse, til at fastsætte bestemmelser om forældremyndighed, underhold og uddannelse for børnene i ægteskabet eller endog bestemme, at der træffes foranstaltninger til at placere børnene under rettens beskyttelse. Den øverste domstol kan ikke afsige en endelig skilsmissedom, før det er blevet godtgjort, at der er fundet en tilfredsstillende ordning for eventuelle børn.

Hvis forældrene er separeret, kan der indgås en aftale mellem parterne, hvor den ene af dem vælger at opgive alle eller nogle af sine forældrerettigheder. En sådan aftale kan dog ikke håndhæves af retten, hvis retten er af den opfattelse, at det ikke vil være til gavn for barnet, at den får virkning.

5 Hvilke formaliteter skal overholdes, for at en aftale mellem forældrene om forældremyndighed bliver juridisk bindende?

Som anført i spørgsmål 4 ovenfor vil en sådan aftale kun blive håndhævet af en domstol, hvis den er af den opfattelse, at det vil være til gavn for barnet, hvis en forælder indgår en separationsaftale, hvor hun eller han opgiver alle eller nogle af sine forældrerettigheder.

6 Hvilke alternative konfliktløsningsmuligheder findes der, hvis forældrene ikke kan nå til enighed om en aftale om forældremyndigheden?

Hvis spørgsmålet om forældreansvar er blevet rejst i forbindelse med en skilsmissesag, falder afgørelsen af dette spørgsmål ind under den øverste domstol i Gibraltar. Man kan dog få visse former for social bistand gennem ægteskabsrådgivning. Den katolske kirke i Gibraltar yder ægteskabsrådgivning. Det kan også være muligt at behandle nogle af spørgsmålene gennem mægling.

7 Hvilke spørgsmål vedrørende barnet kan dommeren afgøre, hvis forældrene går til domstolene?

Dommeren kan træffe afgørelse i ethvert spørgsmål, som han anser for at kunne påvirke barnets tarv.

8 Hvis den ene af forældrene får tilkendt forældremyndigheden alene, betyder det så, at vedkommende kan træffe beslutninger om alle forhold omkring barnet uden først at rådføre sig med den anden part?

Når en forælder tildeles fuld forældremyndighed, kan hun eller han derefter træffe beslutning i alle spørgsmål vedrørende barnet uden at konsultere den anden forælder først, medmindre dette er en overtrædelse af en eksisterende retskendelse; f.eks. en kendelse om samvær med barnet.

9 Hvad betyder det i praksis, hvis domstolen tillægger forældrene fælles forældremyndighed over et barn?

Fælles forældremyndighed betyder, at begge forældre har lige rettigheder og ansvar i forhold til barnet. Disse rettigheder kan de udøve sammen eller hver for sig.

10 Til hvilken domstol eller anden myndighed skal jeg indgive anmodning om forældremyndighed? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min anmodning?

Hvis begæringen om forældreansvar indgives i forbindelse med eller som følge af en skilsmissesag, bør begæringen indgives til den øverste domstol i Gibraltar. En begæring indgives ved stævning ledsaget af en erklæring på tro og love. Når Supreme Court Registry (den øverste domstols dommerkontor) har modtaget de udfyldte papirer, fastsættes der en dato for retsmødet.

Begæringer om, at et barn har behov for pleje under rettens værgemål, bør også indgives til den øverste domstol i Gibraltar.

Hvis spørgsmålet om forældreansvar ikke opstår i forbindelse med en skilsmissesag, kan der indgives en begæring til Magistrates' Court (byretten) i Gibraltar. Begæringen skal fremsættes i form af en skriftlig klage, der beskriver den ønskede afhjælpning og grundene hertil. En kopi af barnets fødselsattest bør også vedlægges begæringen samt en kopi af vielsesattesten, hvis det er relevant. Efter modtagelse af klagen vil retten få sagen sendt til høring og underrette parterne om returneringstidspunktet.

11 Hvilken procedure anvendes i disse tilfælde? Findes der en hasteprocedure?

I alle tilfælde vil enten den øverste domstol i Gibraltar eller byretten skulle fastsætte en dato for høringen af den pågældende begæring og underrette parterne herom. Parterne bør deltage i retten på den dato, der fastsættes sammen med deres retlige repræsentanter, hvis det er relevant.

Der findes nødprocedurer i tilfælde, hvor et barn synes at have behov for pleje.

12 Kan jeg få retshjælp?

I både byretten og den øverste domstol kan der være adgang til retshjælp med forbehold af en trangsvurdering. Ansøgninger om retshjælp ved begge domstole skal stiles til den øverste domstol, og ansøgningsskemaer kan rekvireres på den øverste domstols dommerkontor.

13 Kan en afgørelse om forældremyndighed appelleres?

Hvis byretten træffer afgørelse om forældreansvar, kan afgørelsen appelleres til den øverste domstol. Hvis afgørelsen er truffet af den øverste domstol, kan det være muligt at appellere til Court of Appeal (appeldomstolen).

14 I visse tilfælde kan det være nødvendigt at gå til en domstol eller en anden myndighed for at få en retsafgørelse om forældremyndighed fuldbyrdet. Hvilken procedure anvendes i disse tilfælde?

Der bør indgives en begæring til den domstol, der har truffet den oprindelige afgørelse om forældreansvar. Hvis domstolen var byretten, skal der indgives en klage med angivelse af begrundelsen for klagen. I den øverste domstol skal der indgives en stævning, om nødvendigt ledsaget af en erklæring på tro og love.

15 Hvad skal jeg gøre for at få en afgørelse om forældremyndighed, der er truffet af en domstol i en anden medlemsstat, anerkendt og fuldbyrdet i denne medlemsstat?

En retsafgørelse om forældreansvar, der er truffet i en medlemsstat på grund af skilsmisse, separation eller ophævelse af ægteskab, kan anerkendes i Gibraltar. For at fuldbyrde en sådan dom bør der indgives en begæring om udstedelse af en erklæring om eksigibilitet til byretten.

16 Til hvilken domstol i denne medlemsstat skal jeg henvende mig for at gøre indsigelse mod en afgørelse om forældremyndighed, som er truffet af en domstol i en anden medlemsstat? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde?

Den afgørelse, der træffes om begæring om udstedelse af en erklæring om eksigibilitet, kan appelleres af begge parter. Appellen indbringes for den øverste domstol, hvis afgørelsen er truffet af byretten.

17 Hvilken lovgivning finder anvendelse i en sag om forældremyndighed, hvor barnet eller parterne ikke bor i denne medlemsstat eller er af forskellig nationalitet?

Domstolene i Gibraltar vil anvende gibraltarisk lovgivning, der omfatter lokal lovgivning, samt retsakter eller andre bestemmelser, der til enhver tid til anden er blevet udvidet til at omfatte Gibraltar.

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 09/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.