Forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Malta
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvad indebærer begrebet "forældremyndighed" i praksis? Hvilke rettigheder og pligter har indehaveren af forældremyndigheden?

Udtrykket "forældreansvar" omfatter alle de rettigheder og forpligtelser, som en forælder har over for sit mindreårige barn i henhold til Maltas civile lovbog, kapitel 16 i Maltas lovsamling. Udtrykket "forældreansvar", der i Maltas lovgivning betegnes "forældremyndighed", omfatter forældremyndighed og samværsret, beslutninger om spørgsmål som f.eks. bopæl, rejser, underholdspligt, uddannelse, vigtige sundhedsspørgsmål og forvaltning af ejendom, der tilhører børn.

2 Hvem har normalt forældremyndigheden over et barn?

Den biologiske forælder eller – i tilfælde af adoption – adoptivforældrene efter afslutningen af adoptionsprocedurerne. En enlig mor har desuden forældreansvar, medmindre faderen registrerer fødslen sammen med barnets mor.

3 Kan der udpeges en anden person i stedet for forældrene, hvis disse ikke kan eller ikke ønsker at udøve forældremyndigheden over deres børn?

Når et barn er omfattet af en anbringelsesafgørelse eller en retskendelse, tilkendes ministeren forældremyndigheden over barnet i henhold til Children and Young Persons (Care Orders) Act, kapitel 285, Maltas lovsamling.

4 Hvordan reguleres spørgsmålet om forældremyndigheden, hvis forældrene bliver skilt, eller deres forhold opløses?

I tilfælde af skilsmisse eller separation afgøres spørgsmålet om forældreansvar af retten eller gennem mægling. Det kan også afgøres ved en juridisk bindende aftale mellem parterne, som kan fuldbyrdes, og som underskrives for en notar.

5 Hvilke formaliteter skal overholdes, for at en aftale mellem forældrene om forældremyndighed bliver juridisk bindende?

Hvis en sådan aftale indgås uden for separationsproceduren, skal den godkendes i retten og registreres ved justitskontoret (Public Registry). Hvis der på den anden side indgås en aftale om forældreansvar under en separations- eller skilsmisseprocedure, forelægges aftalen inden retsmødet i den pågældende procedure, og der udstedes et retsdekret om godkendelse eller afvisning af aftalen.

6 Hvilke alternative konfliktløsningsmuligheder findes der, hvis forældrene ikke kan nå til enighed om en aftale om forældremyndigheden?

En alternativ mulighed i sådanne tilfælde er mægling. Hvis forældrene stadig ikke kan nå til enighed gennem mægling, indledes en sag ved civilretten (Civil Court (Family Section)).

7 Hvilke spørgsmål vedrørende barnet kan dommeren afgøre, hvis forældrene går til domstolene?

Retten kan træffe afgørelse om alle forhold, der vurderes at have betydning for barnets velfærd, f.eks. barnets bopæl, hvilken forælder der skal have forældremyndigheden, besøgs- og samværsret og underholdspligt.

8 Hvis den ene af forældrene får tilkendt forældremyndigheden alene, betyder det så, at vedkommende kan træffe beslutninger om alle forhold omkring barnet uden først at rådføre sig med den anden part?

Retten tilkender kun sjældent den fulde forældremyndighed til den ene forælder, men dette afhænger af den konkrete sag. Hvis retten tilkender fuld forældremyndighed til den ene forælder, er der imidlertid stadig visse spørgsmål, der skal drøftes med den anden forælder, f.eks. spørgsmål vedrørende samvær eller flytning af et barn til et tredjeland, som direkte påvirker samværsretten for den forælder, der ikke har forældremyndigheden.

9 Hvad betyder det i praksis, hvis domstolen tillægger forældrene fælles forældremyndighed over et barn?

Det betyder, at de to forældre i fællesskab skal drøfte og afgøre spørgsmål vedrørende barnet. Dette omfatter ikke daglige aktiviteter, men kun større beslutninger vedrørende f.eks. bopæl, uddannelse og sundhed. I artikel 136, stk. 3, i Maltas civile lovbog henvises der til ekstraordinære handlinger, som kræver begge forældres samtykke.

10 Til hvilken domstol eller anden myndighed skal jeg indgive anmodning om forældremyndighed? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min anmodning?

Hvis mægling ikke lykkes, indgives en ansøgning til civilretten. Der findes ikke en formel liste over krævede dokumenter, og alle relevante dokumenter og attester bør derfor vedlægges ansøgningen, særligt dokumentation for forældremyndighed, herunder aftaler om myndighed og samvær eller udstedte dekreter.

11 Hvilken procedure anvendes i disse tilfælde? Findes der en hasteprocedure?

Der fastsættes en bestemt dato for rettens behandling af ansøgningen. Ved sagens behandling i retten høres parterne og de vidner, som parterne har indkaldt. Retten kan også anmode socialrådgivere og psykologer om at udarbejde en rapport om barnet, hvis dette findes nødvendigt. De eksperter, der er udpeget af retten, udarbejder en rapport efter samtaler med forældrene, barnet og andre sagkyndige, der har forbindelse med sagen. Sagen hastebehandles, hvis den part, der har indgivet ansøgningen, anfører tilstrækkeligt vægtige grunde til en hastebehandling. Hvis det tjener barnets tarv, udstedes der et midlertidigt dekret om det spørgsmål, der ønskes hastebehandlet, f.eks. hindring af rejse, forældremyndighed osv.

12 Kan jeg få retshjælp?

Ja. Sagsøgeren kan ansøge om retshjælp, som dog er indtægtsafhængig, som fastsat i afsnit X i tredje bog i den maltesiske Code of Organisation and Civil Procedure (kapitel 12 i Maltas lovsamling). Yderligere oplysninger om retshjælp findes i afsnittet om retshjælp.

13 Kan en afgørelse om forældremyndighed appelleres?

Det er kun muligt at appellere en sådan afgørelse, hvis appellen vedrører et retligt spørgsmål, f.eks. at retten uden angivelse af nogen gyldig grund har afvist at høre et vidne, som en af parterne har ønsket at føre. I sådanne tilfælde kan en appel indbringes for appelretten.

14 I visse tilfælde kan det være nødvendigt at gå til en domstol eller en anden myndighed for at få en retsafgørelse om forældremyndighed fuldbyrdet. Hvilken procedure anvendes i disse tilfælde?

En afgørelse truffet af Civil Court (Family Section) kan automatisk fuldbyrdes. Hvis et sådant dekret imidlertid ikke efterleves af en af forældrene, kan den forældre, hvis forældremyndighed er begrænset, anmelde sagen til politiet, som derefter fører sagen som en straffesag ved Court of Magistrates for at sikre fuldbyrdelse ved bøde og/eller frihedsstraf. En ansøgning om ændring af retsdekretet kan desuden indgives til Civil Court (Family Section).

15 Hvad skal jeg gøre for at få en afgørelse om forældremyndighed, der er truffet af en domstol i en anden medlemsstat, anerkendt og fuldbyrdet i denne medlemsstat?

Den gældende procedure er fastlagt i forordning (EF) nr. 2201/2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar, dvs. at en attest, der er udstedt af den kompetente ret, indgives sammen rettens dom og en begæring om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelsen til Civil Court (Family Section). Der skal oplyses en adresse, som meddelelser kan stiles til. Alle dokumenter skal være oversat til maltesisk eller engelsk.

16 Til hvilken domstol i denne medlemsstat skal jeg henvende mig for at gøre indsigelse mod en afgørelse om forældremyndighed, som er truffet af en domstol i en anden medlemsstat? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde?

En indsigelse kan fremsættes ved den samme ret og i de sager, hvor der er indgivet en begæring om anerkendelse og fuldbyrdelse. I indsigelsen, der indgives som svar på begæringen, angives det, hvorfor anerkendelse og fuldbyrdelse ikke bør ske.

17 Hvilken lovgivning finder anvendelse i en sag om forældremyndighed, hvor barnet eller parterne ikke bor i denne medlemsstat eller er af forskellig nationalitet?

Den gældende lov er Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000.

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 16/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.