På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Nordirland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Hvad indebærer begrebet "forældremyndighed" i praksis? Hvilke rettigheder og pligter har indehaveren af forældremyndigheden?

Bekendtgørelsen The Children (Northern Ireland) Order 1995 definerer forældreansvar som alle de rettigheder, pligter og beføjelser og det ansvar, som en forælder ved lov har i forhold til sit barn. Bekendtgørelsen opremser ikke, hvad disse rettigheder og forpligtelser er. Det anerkendes dog, at personer med forældreansvar har:

 • pligt til at beskytte og tage sig af barnet
 • kompetence til at bestemme, hvor barnet skal bo
 • kompetence til at afgøre, hvem der må have kontakt med barnet
 • pligt til at sikre barnets uddannelse
 • ret til at give samtykke til udstedelse af et pas
 • pligt til at sikre lægebehandling eller hjælp og ret til at give samtykke til en sådan behandling eller hjælp
 • ret til at bestemme barnets navn
 • ret til at sikre religionsundervisning for barnet.

Forældreansvar bør til enhver tid udøves under hensyntagen til barnets tarv, og alle med forældreansvar bør høres, inden der træffes en vigtig beslutning. Hvis der ikke kan opnås enighed, kan retten anmodes om at løse problemet.

2 Hvem har normalt forældremyndigheden over et barn?

Hvis et barns forældre var gift med hinanden, da det blev født, har de begge forældreansvar over for barnet.

Hvis et barns forældre ikke var gift med hinanden, da det blev født, har moren automatisk forældreansvar over for barnet, og faren kan få forældreansvar over for barnet ved at:

 • gifte sig med moren
 • anmode retten om at træffe en afgørelse om forældreansvar til hans fordel
 • indgå en aftale om forældreansvar med moren (se spørgsmål 5 nedenfor) eller
 • blive registreret som barnets far (gælder kun fødsler registreret i Det Forenede Kongerige efter den 15. april 2002).

Hvis en ugift far har erhvervet forældreansvar ved en retskendelse, en aftale eller en registrering, kan dette ansvar kun bringes til ophør ved en kendelse afsagt af domstolen.

Hvis en domstol giver en ugift far ret til at bo sammen med sit barn, skal den, hvis han ikke allerede har forældreansvar, også træffe afgørelse om forældreansvar til hans fordel.

En person, der ikke er mor eller far til barnet, kan erhverve forældreansvar over for et barn ifølge en retskendelse.

3 Kan der udpeges en anden person i stedet for forældrene, hvis disse ikke kan eller ikke ønsker at udøve forældremyndigheden over deres børn?

En person, der har forældreansvar over for et barn, kan ikke frafalde eller overdrage dette ansvar. Hun eller han kan dog sørge for, at en anden person varetager dette ansvar på hendes eller hans vegne.

Desuden kan en person, der ikke er mor eller far til barnet, erhverve forældreansvar over for et barn ved en retskendelse (f.eks. en kendelse om bopæl, nødbeskyttelse eller anbringelse).

Som hovedregel mister en forælder ikke automatisk forældreansvaret over for et barn, blot fordi en anden erhverver det. En adoptionsbevilling overdrager dog forældreansvaret fra de biologiske forældre til adoptivforældrene.

Hvis en forælder har forældreansvar over for et barn, kan hun eller han udpege en anden person som barnets værge i tilfælde af hendes eller hans død.

4 Hvordan reguleres spørgsmålet om forældremyndigheden, hvis forældrene bliver skilt, eller deres forhold opløses?

Forældreansvar over for et barn fortsætter efter skilsmisse og er kun begrænset i det omfang, at en frivillig aftale eller en retskendelse afklarer spørgsmål mellem forældrene eller forældrene og tredjemand.

5 Hvilke formaliteter skal overholdes, for at en aftale mellem forældrene om forældremyndighed bliver juridisk bindende?

Hvis forældrene er ugifte, kan de indgå en aftale om forældreansvar. Det skal ske:

Hvis forældrene har været gift, men er blevet separeret eller skilt, kan de aftale, hvordan de vil leve op til deres forældreansvar, og få denne aftale gjort til en domstolsafgørelse, som kan ændres på et senere tidspunkt for at tage hensyn til nye omstændigheder.

6 Hvilke alternative konfliktløsningsmuligheder findes der, hvis forældrene ikke kan nå til enighed om en aftale om forældremyndigheden?

I Nordirland findes der en række agenturer, som tilbyder mæglingstjenester, og som kan bidrage til mindelige løsninger på tvister. Der kan findes oplysninger på webstederne UK College of Family Mediators, Family Mediation Northern Ireland, Barnado's Northern Ireland, Family Support Northern Ireland, Dispute Resolution Service Northern Ireland og Mediation and Counselling Northern Ireland.

7 Hvilke spørgsmål vedrørende barnet kan dommeren afgøre, hvis forældrene går til domstolene?

Domstolene i Nordirland råder over en bred vifte af beføjelser og kan især løse problemer vedrørende:

 • et barns fjernelse fra Nordirland
 • bopæl (hvor og med hvem et barn skal bo)
 • kontakt (hvornår, hvor og med hvem et barn må have kontakt)
 • underhold
 • uddannelse
 • religionsundervisning
 • medicinsk behandling
 • forvaltningen af et barns bo.

8 Hvis den ene af forældrene får tilkendt forældremyndigheden alene, betyder det så, at vedkommende kan træffe beslutninger om alle forhold omkring barnet uden først at rådføre sig med den anden part?

Domstolene har anerkendt behovet for fleksible og praktiske ordninger, hvor det er muligt. Hvis et barn passes af en forælder, skal denne være i stand til at træffe de beslutninger, der skal træffes, så længe barnet befinder sig i hendes eller hans varetægt.

Samtidig er der en forventning om, at vigtige beslutninger vil blive drøftet med den anden forælder og løst i mindelighed. Hvis det ikke er muligt at nå til enighed, kan retten udstede en specifik afgørelse om særlige problemer (som afgør et bestemt spørgsmål) eller forbyde visse handlinger (der specificerer, hvilken type beslutning der ikke kan træffes uden samtykke fra domstolen).

Hvis en bopælskendelse er gældende i forhold til et barn, må ingen give barnet et andet efternavn eller fjerne det fra Det Forenede Kongerige i en måned eller længere uden skriftligt samtykke fra enhver person, der har forældreansvar, eller samtykke fra domstolen.

9 Hvad betyder det i praksis, hvis domstolen tillægger forældrene fælles forældremyndighed over et barn?

Når barnet befinder sig hos en af forældrene, træffer denne forælder de nødvendige rutinemæssige beslutninger. Det forventes dog, at den anden forælder vil blive hørt i forbindelse med vigtige beslutninger.

10 Til hvilken domstol eller anden myndighed skal jeg indgive anmodning om forældremyndighed? Hvilke formaliteter skal overholdes, og hvilke dokumenter skal jeg vedlægge min anmodning?

En begæring om en kendelse, der tildeler forældreansvar, bør i almindelighed indgives ved Family Proceedings Court (familieretten). Hvis der imidlertid verserer andre familiesager vedrørende barnet ved en anden domstol, kan begæringen indgives ved pågældende domstol.

Sager, der er indgivet for familieretten, kan blive overdraget til et Family Care Centre (familiecenter) eller High Court (retten i første instans) af en række årsager (f.eks. hvis de er komplekse eller vedrører spørgsmål af almen interesse).

Adresser og telefonnumre på domstole findes på domstolsstyrelsens websted, Northern Ireland Courts and Tribunal Service.

Der findes en række formularer, som skal udfyldes og indgives på det pågældende dommerkontor. De fleste af disse findes som standardformularer. Dommerkontoret kan udlevere kopier af formularer og forklare, hvordan de skal udfyldes. Rettens personale kan dog ikke yde juridisk rådgivning eller fortælle dig, hvad du skal sige. Der skal også betales et retsgebyr.

11 Hvilken procedure anvendes i disse tilfælde? Findes der en hasteprocedure?

Når begæringen er indgivet, fastsætter dommerkontoret datoen for retsmødet, og den anden part vil blive orienteret om denne dato. Hvis sagen ikke er løst før datoen for retsmødet, vil en lægdommer eller dommer tage stilling til bevismidlerne og træffe afgørelse. Der findes ingen nødprocedurer til at opnå forældreansvar.

12 Kan jeg få retshjælp?

Du har ret til at ansøge om retshjælp. Størrelsen af den eventuelle økonomiske bistand er betinget af en økonomisk trangsvurdering. Selv om du vurderes til at være berettiget til økonomisk hjælp, skal du måske selv også bidrage til dækningen af omkostningerne. Dette bidrag kan efter aftale tilbagebetales til Legal Services Agency (kontoret for retshjælp) over en længere periode. Ud over de økonomiske kriterier for støtteberettigelse skal der også foretages en vurdering af sagen realitet, dvs. der skal være rimelig grund til at anlægge eller forsvare sagen, og der skal være rimelig grund til dette under alle omstændigheder.

13 Kan en afgørelse om forældremyndighed appelleres?

En appel er indbragt:

 1. fra familieretten til familiecentret og
 2. fra familiecentret til retten i første instans

mod, at der afsiges eller nægtes at afsige en kendelse.

I en appelsag kan retten i første instans efter begæring fra en part forelægge en sag om et retligt spørgsmål til udtalelsen fra Court of Appeal (appeldomstolen). I andre henseender er afgørelsen af retten i første instans endelig.

Appeldomstolens afgørelse i den sag, som retten i første instans har anført, er endelig.

14 I visse tilfælde kan det være nødvendigt at gå til en domstol eller en anden myndighed for at få en retsafgørelse om forældremyndighed fuldbyrdet. Hvilken procedure anvendes i disse tilfælde?

I familieretten (hvor de fleste sager vedrørende børn behandles) kan der indgives en begæring om behandling af et specifikt spørgsmål vedrørende udøvelse af forældreansvar. Kontaktoplysningerne er anført ovenfor.

15 Hvad skal jeg gøre for at få en afgørelse om forældremyndighed, der er truffet af en domstol i en anden medlemsstat, anerkendt og fuldbyrdet i denne medlemsstat?

I Rådets forordning (EF) nr. 2001/2003 ("Bruxelles IIa") er der fastsat visse afgørelser om udøvelse af forældreansvar, der er truffet i én medlemsstat, og som skal fuldbyrdes i en anden medlemsstat.

Afgørelsen skal være erklæret for fuldbyrdet i den anden stat. I Nordirland skal du ansøge om at få afgørelsen registreret ved retten i første instans.

16 Til hvilken domstol i denne medlemsstat skal jeg henvende mig for at gøre indsigelse mod en afgørelse om forældremyndighed, som er truffet af en domstol i en anden medlemsstat? Hvad er fremgangsmåden i disse tilfælde?

Du skal modsætte dig anerkendelsen i retten i den anden medlemsstat efter den procedure, der gælder for den pågældende domstol.

17 Hvilken lovgivning finder anvendelse i en sag om forældremyndighed, hvor barnet eller parterne ikke bor i denne medlemsstat eller er af forskellig nationalitet?

Sagen skal indbringes for retten i den retskreds, hvor barnet har sin faste bopæl.

Hvis domstolen i Nordirland afgør, at den har kompetence til at håndtere sagen, vil den anvende lovgivningen i Nordirland.

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 11/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.