Forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Forældreansvar betyder alle rettigheder og forpligtelser over for et barn og dets aktiver. Begrebet varierer fra det ene EU-land til det andet, men omfatter normalt forældremyndighed og samværsret. Hvis I er et internationalt par med et eller flere børn, og nu skal skilles, skal I blive enige om forældremyndighedsspørgsmålet.

Hvor skal jeg begynde?

Hvad er forældremyndighed? Hvad er samværsret?

Så længe forældrene bor sammen, har de ofte forældremyndigheden over deres børn i fællesskab. Hvis forældrene bliver skilt eller ophæver samlivet, skal de imidlertid beslutte, hvordan dette ansvar skal udøves i fremtiden.

Forældrene kan beslutte, at barnet skal bo på skift hos dem begge, eller hos én af dem. I sidstnævnte tilfælde har den anden forælder normalt ret til at besøge barnet på bestemte tidspunkter.

Forældremyndighed omfatter også andre rettigheder og pligter i forbindelse med barnets opvækst og pleje, herunder retten til at passe barnet og forvalte dets aktiver. Forældrene har normalt forældremyndigheden over barnet, men forældremyndigheden kan også tillægges en institution, hvis barnet er anbragt i en sådan.

Hvem træffer afgørelse om forældremyndighed og samværsret?

Forældrene kan afgøre spørgsmålet efter fælles overenskomst. En mægler eller en advokat kan hjælpe, hvis forældrene ikke kan nå til enighed. Følg linket nederst på siden for at finde frem til en mægler.

Hvis forældrene ikke er i stand til at nå til enighed, kan de blive nødt til c Retten kan bestemme, at begge forældre skal have forældremyndighed over barnet (fælles forældremyndighed), eller at en af forældrene skal have tillagt forældremyndigheden alene. Såfremt kun en af forældrene tillægges forældremyndigheden, kan Retten træffe afgørelse om samværsret for den anden forælder.

Er der tale om et internationalt par, afgør EU-reglerne, hvilken ret der er kompetent til at behandle sagen. Følg linket nederst på siden for at finde frem til den kompetente ret.

Hovedformålet er at undgå, at begge forældre indbringer spørgsmålet for retten i deres eget land, og der derfor træffes to afgørelser i samme sag. Princippet er, at den kompetente ret er beliggende i det land, hvor barnet har sit sædvanlige opholdssted.

Vil rettens afgørelse blive fuldbyrdet i det andet EU-land?

En ordning for anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser sikrer, at rettens afgørelse efterkommes i andre EU-lande, når den er blevet retskraftig. Dette gør det lettere for forældremyndighedsindehaveren at udøve sine rettigheder.

Navnlig vil en retsafgørelse om samværsret blive anerkendt i en anden EU-medlemsstat, uden at der stilles krav om nogen særlig procedure, og forholdet mellem barnet og forældrene vil derved blive styrket.

Hvilke EU-regler gælder?

Reglerne til løsning af grænseoverskridende sager om forholdet mellem børn og deres forældre er en del af Bruxelles IIa-forordningen. Disse regler gælder for alle børn, uanset om de er født inden for ægteskab eller ej. Bruxelles IIa-forordningen er hjørnestenen i EU's retlige samarbejde i ægteskabssager og i sager om forældremyndighedsspørgsmål. Forordningen har fundet anvendelse siden 1. marts 2005 i alle EU-lande med undtagelse af Danmark.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Relevante links

Sidste opdatering: 25/11/2021

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.