Γονική μέριμνα - επιμέλεια των παιδιών και δικαίωμα επικοινωνίας

Βουλγαρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνει πρακτικά η έννοια «γονική μέριμνα»; Ποια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του έχοντος τη γονική μέριμνα;

Οι νομικοί όροι που χρησιμοποιούνται στη βουλγαρική νομοθεσία για τη γονική μέριμνα και την επιμέλεια είναι «γονεϊκά δικαιώματα και υποχρεώσεις» και «άσκηση γονεϊκών δικαιωμάτων». Οι ανωτέρω έννοιες περιλαμβάνουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων έναντι των τέκνων τους.

Στο βουλγαρικό δίκαιο γίνεται διάκριση μεταξύ των ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους και εκείνων που είναι από 14 έως 18 ετών. Τα γονεϊκά δικαιώματα ισχύουν και για τις δύο ηλικιακές ομάδες τέκνων.

Σε περίπτωση υιοθεσίας, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που ισχύουν, αφενός, για το θετό τέκνο και τους κατιόντες του και, αφετέρου, για τον θετό γονέα και τους συγγενείς του, είναι όμοια με εκείνα που ισχύουν μεταξύ συγγενών εξ αίματος, ενώ τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μεταξύ του θετού τέκνου και των κατιόντων του, αφενός, και των εξ αίματος συγγενών τους, αφετέρου, παύουν να ισχύουν.

Στη δικαστική απόφαση έκδοσης διαζυγίου το δικαστήριο οφείλει να αποφανθεί επίσης σχετικά με την άσκηση των γονεϊκών δικαιωμάτων, τις προσωπικές σχέσεις και τη διατροφή των τέκνων που έχουν γεννηθεί εντός του γάμου, καθώς επίσης σχετικά με τη χρήση της οικογενειακής κατοικίας, με γνώμονα το συμφέρον των τέκνων.

Το δικαστήριο αποφασίζει ποιος σύζυγος θα ασκεί τα γονεϊκά δικαιώματα και διατάσσει μέτρα σχετικά με την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων, τις προσωπικές σχέσεις μεταξύ των τέκνων και των γονέων του και τη διατροφή των τέκνων. Το δικαστήριο αποφασίζει ποιος γονέας θα ασκεί τα γονεϊκά δικαιώματα λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις, έχοντας ως γνώμονα το συμφέρον του τέκνου, και ακούει τις απόψεις τόσο των γονέων όσο και του τέκνου, εφόσον αυτό έχει συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας του.

2 Γενικώς, ποιος έχει τη γονική μέριμνα ενός τέκνου;

Κατά γενικό κανόνα, οι δύο γονείς ασκούν τα γονεϊκά δικαιώματα από κοινού και ευθύνονται εις ολόκληρον.

Ο νόμος περιέχει ρητές διατάξεις σχετικά με τα δικαιώματα επικοινωνίας των παππούδων και γιαγιάδων με το τέκνο.

Τα ανήλικα τέκνα υποχρεούνται να διαμένουν με τους γονείς τους, εφόσον δεν επιτάσσεται άλλως για σημαντικούς λόγους. Σε περίπτωση μη τήρησης αυτής της υποχρέωσης, το δικαστήριο διατάσσει την επιστροφή του τέκνου στους γονείς του, κατόπιν αιτήσεως των γονέων και κατόπιν ακρόασης του τέκνου, εφόσον αυτό έχει συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας του.

Κάθε γονέας μπορεί να εκπροσωπεί τέκνο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του και να συναινεί στη λήψη νομικών μέτρων σε σχέση με τέκνο ηλικίας 14 έως 18 ετών, με μόνο γνώμονα το συμφέρον του τέκνου.

Η κινητή και ακίνητη περιουσία ανήλικου τέκνου, με εξαίρεση τα αναλώσιμα αντικείμενα, υπόκειται σε κατάσχεση και σύσταση εμπράγματου βάρους και γενικά μπορεί να εκποιηθεί με άδεια του τοπικού δικαστηρίου του συνήθους τόπου διαμονής του τέκνου, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο ή είναι προφανώς προς το συμφέρον του τέκνου. Δωρεά, παραίτηση από δικαίωμα, δανεισμός και παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων μέσω ενεχύρου, υποθήκης ή άλλης εξασφάλισης, είναι άκυρα εφόσον διενεργούνται από ανήλικο τέκνο.

3 Εάν οι γονείς δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμούν να ασκούν τη γονική μέριμνα, μπορεί να την ασκεί κάποιος άλλος;

Σε περίπτωση που η συμπεριφορά ενός γονέα θέτει σε κίνδυνο την προσωπικότητα, ανατροφή, υγεία ή περιουσία του τέκνου, το τοπικό δικαστήριο διατάσσει μέτρα για την προστασία των συμφερόντων του τέκνου, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης του άλλου γονέα ή του εισαγγελέα, καθώς και για την παροχή κατάλληλης στέγης για το τέκνο, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Αντίστοιχα μέτρα διατάσσονται επίσης όταν ο γονέας αδυνατεί να ασκήσει τα γονεϊκά δικαιώματα λόγω παρατεταμένης σωματικής ή ψυχικής ασθένειας, μακροχρόνιας απουσίας, ή εφόσον συντρέχουν άλλοι αντικειμενικοί λόγοι. Τα γονεϊκά δικαιώματα μπορεί να αφαιρεθούν από τον γονέα στις ακόλουθες ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις: ο γονέας δεν φροντίζει το τέκνο και δεν καταβάλλει διατροφή για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς εύλογη αιτία ή έχει τοποθετήσει το τέκνο σε ειδικό ίδρυμα και δεν το έχει αναλάβει εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία όφειλε να το πράξει.

Επισπεύδεται δικαστική διαδικασία για την αφαίρεση των γονεϊκών δικαιωμάτων ενώπιον του τοπικού δικαστηρίου, αυτεπαγγέλτως ή με αίτημα του άλλου γονέα ή του εισαγγελέα. Σε όλες τις περιπτώσεις περιορισμού ή αφαίρεσης των γονεϊκών δικαιωμάτων το δικαστήριο αποφασίζει επίσης τους όρους της προσωπικής σχέσης μεταξύ γονέων και τέκνων.

Το δικαστήριο μπορεί να αποκαταστήσει τα γονεϊκά δικαιώματα σε περίπτωση που προκύψουν νέες περιστάσεις ή κατόπιν αιτήματος του γονέα.

Το δικαστήριο ενημερώνει αυτεπαγγέλτως τη δημοτική αρχή του τόπου κατοικίας του γονέα σχετικά με την αφαίρεση των γονεϊκών δικαιωμάτων ή τη μεταγενέστερη αποκατάστασή τους προκειμένου να διοριστεί ασκών την επιμέλεια ανηλίκου 14 έως 18 ετών ή κηδεμόνας ανηλίκου κάτω των 14 ετών.

Κατόπιν αιτήματος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη φιλοξενία τέκνου σε χώρο εκτός της οικογενειακής του στέγης σε περίπτωση που οι γονείς έχουν αποβιώσει, είναι άγνωστοι, έχουν αφαιρεθεί από αυτούς τα γονεϊκά δικαιώματα, ασκούν περιορισμένα γονεϊκά δικαιώματα ή δεν φροντίζουν το τέκνο για μεγάλο χρονικό διάστημα για αντικειμενικούς λόγους ή χωρίς βάσιμο λόγο, ή σε περίπτωση που το τέκνο είναι θύμα ενδοοικογενειακή βία και υφίσταται σοβαρή απειλή κατά της σωματικής, ψυχικής, ηθικής, διανοητικής ή κοινωνικής του ανάπτυξης. Το τέκνο τοποθετείται σε ίδρυμα κοινωνικής πρόνοιας ή σε ανάδοχη οικογένεια, μεταξύ άλλων και στις περιπτώσεις του άρθρου 11 της Σύμβασης της Χάγης του 1996 για την προστασία των παιδιών.

Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την τοποθέτηση του τέκνου σε συγγενική ή ανάδοχη οικογένεια ή σε εξειδικευμένο ίδρυμα. Ενόσω εκκρεμεί η απόφαση του δικαστηρίου, η αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας του τόπου διαμονής του τέκνου επισπεύδει διοικητική διαδικασία προσωρινής φιλοξενίας του τέκνου.

4 Σε περίπτωση διαζυγίου ή διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, με ποιον τρόπο γίνεται η ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας;

Σε περίπτωση που συνοικούντες γονείς διαφωνούν σε θέματα που άπτονται γονεϊκών δικαιωμάτων, η διαφορά παραπέμπεται στο τοπικό δικαστήριο, όπου εκφράζουν τις απόψεις τους τόσο οι γονείς όσο και το τέκνο, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Η απόφαση του δικαστηρίου υπόκειται σε έφεση σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες.

Σε περίπτωση που μη συνοικούντες γονείς διαφωνούν σχετικά με το ποιος θα ασκεί την επιμέλεια του τέκνου, η διαφορά παραπέμπεται στο τοπικό δικαστήριο του τόπου συνήθους διαμονής του τέκνου, το οποίο παρέχει στο τέκνο τη δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις του εφόσον έχει συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας του. Η απόφαση του δικαστηρίου υπόκειται σε έφεση σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες.

5 Εάν οι γονείς συνάψουν συμφωνία σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ποια τυπική διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου η εν λόγω συμφωνία να είναι νομικά δεσμευτική;

Οι γονείς έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν εξωδίκως συμφωνία σχετικά με τη χορήγηση και άσκηση των γονεϊκών δικαιωμάτων και τους όρους επικοινωνίας του τέκνου με τον γονέα ο οποίος δεν ασκεί γονεϊκά δικαιώματα, ωστόσο η συγκεκριμένη συμφωνία δεν είναι νομικά δεσμευτική. Παρά την ύπαρξη σχετικής εξωδικαστικής συμφωνίας, οποιοσδήποτε από τους δύο γονείς μπορεί να επισπεύσει δικαστική διαδικασία σχετικά με την άσκηση των γονεϊκών δικαιωμάτων ή του δικαιώματος επικοινωνίας του με το τέκνο, το δε δικαστήριο ορίζει τους όρους άσκησης των γονεϊκών δικαιωμάτων για το μέλλον, χωρίς να δεσμεύεται από την εξωδικαστική συμφωνία μεταξύ των γονέων. Το ίδιο νομικό πλαίσιο ισχύει και για την επικοινωνία του τέκνου με τον γονέα ο οποίος δεν ασκεί την επιμέλεια και δεν συνοικεί με το τέκνο.

6 Εάν οι γονείς δεν είναι σε θέση να καταλήξουν σε συμφωνία για το θέμα της γονικής μέριμνας, ποιοι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης της διαφοράς προβλέπονται, εκτός από την προσφυγή στη δικαιοσύνη;

Σύμφωνα με τον νόμο περί διαμεσολάβησης, οι οικογενειακές διαφορές υπάγονται σε διαμεσολάβηση, ωστόσο η συμφωνία σχετικά με την άσκηση των γονεϊκών δικαιωμάτων καθίσταται νομικά δεσμευτική μόνον εφόσον επικυρωθεί ρητά από το δικαστήριο σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

7 Εάν οι γονείς προσφύγουν στη δικαιοσύνη, ποια ζητήματα που αφορούν το τέκνο μπορεί να ρυθμίσει ο δικαστής;

Το δικαστήριο μπορεί να αποφανθεί επί παντός ζητήματος το οποίο φέρεται ενώπιόν του, μεταξύ άλλων σχετικά με: τον τόπο συνήθους διαμονής του τέκνου, τον γονέα ο οποίος θα ασκεί τα γονεϊκά δικαιώματα, τους όρους επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα, τα δικαιώματα επισκέψεων/επικοινωνίας του γονέα, την υποχρέωση καταβολής διατροφής για το τέκνο, την επιλογή του σχολείου, το όνομα του τέκνου κλπ. Βλέπε απαντήσεις στις ερωτήσεις 3 και 4.

8 Εάν το δικαστήριο αναθέσει την επιμέλεια του τέκνου αποκλειστικά σε έναν γονέα, αυτό σημαίνει ότι ο εν λόγω γονέας μπορεί να αποφασίζει για οτιδήποτε αφορά το τέκνο χωρίς προηγουμένως να συμβουλεύεται τον άλλο γονέα;

Γενικά, ο γονέας που ασκεί τα γονεϊκά δικαιώματα λαμβάνει τις αποφάσεις που αφορούν στην καθημερινότητα του τέκνου, όπως είναι για παράδειγμα σχετικά με το σχολείο στο οποίο αυτό θα φοιτήσει. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται η συναίνεση και των δύο γονέων, λόγου χάρη για την έκδοση εγγράφων ταυτοποίησης του τέκνου, ή όταν το τέκνο χρειάζεται να μεταβεί εκτός του τόπου δικαιοδοσίας, ανεξαρτήτως της διάρκειας ή του σκοπού του ταξιδιού, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών.

9 Εάν το δικαστήριο αποφασίσει ότι οι γονείς ασκούν από κοινού την επιμέλεια του τέκνου, τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Στην περίπτωση που οι γονείς του τέκνου δεν συνοικούν, το δικαστήριο πρέπει να εκδώσει απόφαση σχετικά με το ποιος γονέας θα ασκεί τα γονεϊκά δικαιώματα και σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, δεν ισχύουν περιορισμοί ως προς τη δικαστική κατάρτιση συμφωνίας μεταξύ των γονέων στην οποία θα προβλέπονται εκτενέστερα δικαιώματα επικοινωνίας μεταξύ του τέκνου και του άλλου γονέα σε σχέση με τη συνήθη πρακτική. Όπως γίνεται δεκτό στη νομολογία αλλά και εν γένει από τα μέρη σε γαμικές διαφορές, κατά κανόνα η επικοινωνία του τέκνου με τον άλλο γονέα ορίζεται σε δύο ή περισσότερες μη εργάσιμες ημέρες ανά μήνα, και σε συγκεκριμένο αριθμό εβδομάδων κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών.

10 Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο (ή άλλη αρχή) στο οποίο κατατίθεται η αγωγή για την άσκηση της γονικής μέριμνας; Ποιες είναι οι τυπικές διαδικασίες και ποια έγγραφα πρέπει να συνοδεύουν το αίτημα;

Αρμόδιο είναι το τοπικό δικαστήριο του τόπου συνήθους διαμονής του εναγομένου. Εφόσον η αίτηση συνδέεται και με αίτημα διατροφής του τέκνου, ο αιτών μπορεί να την καταθέσει και στο δικαστήριο του δικού του τόπου συνήθους διαμονής.

11 Ποια διαδικασία ακολουθείται στην περίπτωση αυτή; Υπάρχει διαδικασία κατεπείγοντος;

Οι διαφορές που αφορούν θέματα γονεϊκών δικαιωμάτων εκδικάζονται σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες της δικονομίας.

Στις περιπτώσεις που το ζήτημα εξετάζεται στο πλαίσιο διαδικασίας έκδοσης διαζυγίου, οποιοσδήποτε γονέας μπορεί να ζητήσει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων σε σχέση με την άσκηση των γονεϊκών δικαιωμάτων και τους όρους επικοινωνίας του τέκνου με τον άλλο γονέα.

12 Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας;

Τα διάδικα μέρη μπορούν να λάβουν νομική αρωγή σύμφωνα με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις χορήγησης νομικής αρωγής που προβλέπονται στον νόμο περί νομικής αρωγής.

13 Είναι δυνατή η άσκηση ένδικου μέσου κατά απόφασης για τη γονική μέριμνα;

Οι αποφάσεις του τοπικού δικαστηρίου υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες, εντός δύο εβδομάδων από τη λήψη αντιγράφου της απόφασης.

14 Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτηθεί προσφυγή σε δικαστήριο ή άλλη αρχή για την εκτέλεση απόφασης σχετικής με τη γονική μέριμνα. Ποια διαδικασία εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αυτές;

Οι δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο οποίος περιέχει ρητές διατάξεις σχετικά με την υποχρέωση εκτέλεσης ή αποχής από συγκεκριμένες πράξεις και σχετικά με την υποχρέωση παράδοσης του τέκνου. Η απόφαση εκτελείται από δημόσιο ή ιδιωτικό δικαστικό επιμελητή της επιλογής του αιτούντος.

15 Τι πρέπει να πράξω για να επιτύχω την αναγνώριση και εκτέλεση σε αυτό το κράτος μέλος απόφασης γονικής μέριμνας που εκδόθηκε από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους;

Το εφαρμοστέο δίκαιο είναι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, καθώς και το άρθρο 621 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (σε ισχύ από τις 24 Ιουλίου 2007).

16 Σε ποιο δικαστήριο αυτού του κράτους μέλους πρέπει να προσφύγω κατά της αναγνώρισης απόφασης γονικής μέριμνας που εκδόθηκε από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους; Ποια διαδικασία ακολουθείται σε αυτή την περίπτωση;

Το εφαρμοστέο δίκαιο είναι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, καθώς και το άρθρο 622 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (σε ισχύ από τις 24 Ιουλίου 2007).

Γενική δικαιοδοσία έχει το τοπικό δικαστήριο του τόπου διαμονής του αντιδίκου, ή, σε περίπτωση που ο τελευταίος δεν έχει διεύθυνση μόνιμης κατοικίας στη Βουλγαρία, του τόπου συνήθους διαμονής του ενδιαφερομένου, ή σε περίπτωση που ο τελευταίος δεν έχει τόπο συνήθους διαμονής στη Βουλγαρία, το Δικαστήριο της πόλης της Σόφιας.

Επίσης, στο Δικαστήριο της πόλης της Σόφιας υποβάλλεται η αίτηση αναγνώρισης και εκτέλεσης απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίου ή απόφασης αλλοδαπής αρχής σχετικά με την άσκηση των γονεϊκών δικαιωμάτων ή την αποκατάσταση γονεϊκών δικαιωμάτων σε περίπτωση παράνομης μετακίνησης τέκνου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 1980 για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε θέματα επιμέλειας των τέκνων και για την αποκατάσταση της επιμέλειάς τους, η οποία υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 20 Μαΐου 1980 (επικυρώθηκε με νόμο, βλ. βουλγαρική Εφημερίδα της Κυβέρνησης [ДВ] αριθ. 21 του 2003 (ДВ αριθ. 104 του 2003) («Σύμβαση του Λουξεμβούργου»). Το Δικαστήριο συνεδριάζει δημόσια με τη συμμετοχή εκπροσώπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή του αιτούντος, των διαδίκων ή αντιτιθέμενων μερών της αλλοδαπής απόφασης και του εισαγγελέα. Το Δικαστήριο ακούει τις απόψεις του τέκνου, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα της Διεύθυνσης Κοινωνικών Ασφαλίσεων του δήμου όπου κατοικεί το τέκνο. Η διαδικασία αναγνώρισης και εκτέλεσης απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίου ή αρχής αναστέλλεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: εκκρεμεί απόφαση επί της ουσίας της διαφοράς, και η εν λόγω διαδικασία επισπεύσθηκε μετά το πέρας σχετικής διαδικασίας στο κράτος στο οποίο εξεδόθη η σχετική απόφαση. Η ίδια διαδικασία ισχύει όταν εκκρεμεί η αναγνώριση και/ή εκτέλεση από τα δικαστήρια της Βουλγαρίας άλλης απόφασης δικαστηρίου ή αρχής σχετικά με την άσκηση των γονεϊκών δικαιωμάτων. Το σχετικό δικαστήριο ειδοποιείται άμεσα και ο δικαστής πρέπει να αποφανθεί εντός ενός μήνα από την ειδοποίηση.

Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να εκδοθεί εντός ενός μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και υπόκειται σε έφεση ενώπιον του Εφετείου της Σόφιας, του οποίου η απόφαση είναι τελεσίδικη.

Η ίδια διαδικασία ισχύει επίσης για αιτήσεις αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων που έχουν εκδοθεί μετά την απομάκρυνση τέκνου, εφόσον το δικαστήριο κρίνει ότι η απομάκρυνση ήταν παράνομη. Η αναγνώριση και εκτέλεση απόφασης που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος το οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση του Λουξεμβούργου είτε απορρίπτεται σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 10 παράγραφος 1 της Σύμβασης, είτε γίνεται δεκτή μόνο στο μέτρο που η απόφαση είναι εκτελεστή στο κράτος στο οποίο έχει εγκριθεί. Η ίδια διαδικασία ισχύει σε υποθέσεις που διέπονται από τη Σύμβαση της Χάγης σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών.

17 Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο στις διαδικασίες γονικής μέριμνας όταν το παιδί ή οι γονείς δεν διαμένουν σε αυτό το κράτος μέλος ή έχουν διαφορετικές ιθαγένειες;

Οι σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων διέπονται από τη νομοθεσία του κράτους στο οποίο τα μέρη έχουν τη συνήθη διαμονή τους. Εάν δεν υπάρχει κοινός τόπος συνήθους διαμονής, οι σχέσεις τους διέπονται από τη νομοθεσία του κράτους του τόπου συνήθους διαμονής ή της εθνικότητας του τέκνου, με κριτήριο την ευνοϊκότερη για το τέκνο νομοθεσία. Τα ζητήματα κηδεμονίας και επιμέλειας διέπονται από τη νομοθεσία του κράτους όπου έχει τη συνήθη διαμονή του το πρόσωπο το οποίο τελεί υπό κηδεμονία ή επιμέλεια. Οι σχέσεις του προσώπου που τελεί υπό κηδεμονία ή επιμέλεια με το πρόσωπο που την ασκεί, διέπονται από τη νομοθεσία η οποία ίσχυε κατά τον χρόνο στον οποίο το εν λόγω πρόσωπο ετέθη υπό κηδεμονία ή επιμέλεια.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/12/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.