Γονική μέριμνα - επιμέλεια των παιδιών και δικαίωμα επικοινωνίας

Ουγγαρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνει πρακτικά η έννοια «γονική μέριμνα»; Ποια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του έχοντος τη γονική μέριμνα;

Στην πράξη η γονική μέριμνα περιλαμβάνει τον καθορισμό του ονόματος ενός ανήλικου τέκνου, τη φροντίδα και την ανατροφή του, τον καθορισμό του τόπου κατοικίας του, τη διοίκηση της περιουσίας του, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ως προς τη νόμιμη εκπροσώπησή του, και το δικαίωμα διορισμού επιτρόπου ή αποκλεισμού ενός προσώπου από την επιτροπεία.

2 Γενικώς, ποιος έχει τη γονική μέριμνα ενός τέκνου;

Οι γονείς ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα, είτε ζουν μαζί είτε χωριστά, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά στη μεταξύ τους συμφωνία ή σε απόφαση της αρχής επιτροπείας ή του δικαστηρίου.

3 Εάν οι γονείς δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμούν να ασκούν τη γονική μέριμνα, μπορεί να την ασκεί κάποιος άλλος;

Στην Ουγγαρία, η επιτροπεία αποτελεί νομική ρύθμιση η οποία διασφαλίζει τη μέριμνα των ανηλίκων, την εκπροσώπηση και τη διοίκηση της περιουσίας τους από επίτροπο ο οποίος διορίζεται από την αρχή επιτροπείας, αν δεν υπάρχει γονέας ασκών τη γονική μέριμνα. Η ανάγκη διορισμού επιτρόπου μπορεί να γνωστοποιηθεί στην αρχή επιτροπείας από οποιονδήποτε. Ένας στενός συγγενής του ανηλίκου ή το πρόσωπο που επιμελείται το τέκνο έχει υποχρέωση να ενημερώσει την αρμόδια αρχή επιτροπείας, δηλαδή το δικαστήριο ή άλλη αρχή, για την ανάγκη διορισμού επιτρόπου.

4 Σε περίπτωση διαζυγίου ή διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, με ποιον τρόπο γίνεται η ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας;

Οι γονείς ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα, είτε ζουν μαζί είτε χωριστά, εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά στη μεταξύ τους συμφωνία ή σε απόφαση της αρχής επιτροπείας ή του δικαστηρίου. Οι χωρισμένοι γονείς μπορούν να συμφωνήσουν να διαμοιράσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την άσκηση της γονικής μέριμνας, με την υποχρέωση, ωστόσο, να διασφαλίσουν έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής για το τέκνο τους (για παράδειγμα, δεν μπορεί το τέκνο να διαμένει εναλλάξ με τους γονείς, αν αυτοί διαμένουν πολύ μακριά ο ένας από τον άλλον και κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα επαχθές για το τέκνο). Η συμφωνία των γονέων εγκρίνεται από το δικαστήριο. Εάν οι γονείς δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα θέματα των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων γονικής μέριμνας, το δικαστήριο αποφασίζει ποιος γονέας θα ασκεί τη γονική μέριμνα. Κατά την έκδοση της απόφασής του, το δικαστήριο αξιολογεί το πώς διασφαλίζεται καλύτερα η σωματική, διανοητική και ηθική ανάπτυξη του τέκνου.

5 Εάν οι γονείς συνάψουν συμφωνία σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ποια τυπική διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου η εν λόγω συμφωνία να είναι νομικά δεσμευτική;

Όταν ένας γάμος λύεται με κοινή δήλωση βούλησης και πρόθεσης των συζύγων περί λύσης του γάμου η οποία υποβάλλεται γραπτώς στο δικαστήριο, η αίτηση περιλαμβάνει τη συμφωνία των γονέων ως προς το ζήτημα της γονικής μέριμνας. Το δικαστήριο εγκρίνει τη συμφωνία με οριστική απόφαση στο πλαίσιο της δίκης διαζυγίου, καθώς ο γάμος δεν μπορεί να λυθεί συναινετικά χωρίς την εν λόγω συμφωνία.

Αν χρειαστεί, το δικαστήριο εκδίδει απόφαση γονικής μέριμνας κατά τη λύση ενός γάμου, ακόμη κι αν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση. Εάν δεν ασκηθεί ένδικο μέσο, η απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου καθίσταται τελεσίδικη μετά την παρέλευση δεκαπέντε ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκησή του.

6 Εάν οι γονείς δεν είναι σε θέση να καταλήξουν σε συμφωνία για το θέμα της γονικής μέριμνας, ποιοι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης της διαφοράς προβλέπονται, εκτός από την προσφυγή στη δικαιοσύνη;

Οι γονείς μπορούν να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση πριν από την κίνηση της δίκης διαζυγίου ή κατά τη διάρκεια αυτής, με αίτημά τους ή με πρωτοβουλία του δικαστηρίου, για να διευθετήσουν συναινετικά οποιαδήποτε διαφορά αφορά τη σχέση τους ή τη λύση του γάμου, όπως το ζήτημα της γονικής μέριμνας. Οι γονείς μπορούν να καταρτίσουν γραπτώς τη συμφωνία που πέτυχαν στη διαμεσολάβηση για να περιληφθεί στη διαδικασία του δικαστικού συμβιβασμού. Για τη διασφάλιση ότι η γονική μέριμνα ασκείται ορθά και με την απαιτούμενη συνεργασία των γονέων, το δικαστήριο και/ή η αρχή επιτροπείας κατά τη διαδικασία ενώπιόν τους μπορούν (επί αιτήματος ή αυτεπαγγέλτως σε υποθέσεις που παραπέμπονται στη δικαιοδοσία τους) να διατάξουν τους γονείς να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση για να επιτύχουν την κατάλληλη συνεργασία μεταξύ του ασκούντος την επιμέλεια γονέα και του γονέα που διαμένει χωριστά από το τέκνο και να διασφαλίσουν τα δικαιώματα του γονέα που διαμένει χωριστά από το τέκνο.

7 Εάν οι γονείς προσφύγουν στη δικαιοσύνη, ποια ζητήματα που αφορούν το τέκνο μπορεί να ρυθμίσει ο δικαστής;

Σε περίπτωση διαφωνίας, το δικαστήριο αποφαίνεται για το ποιος γονέας θα ασκεί τη γονική μέριμνα εξετάζοντας και τους δύο γονείς και το τέκνο, όποτε αυτό κρίνεται δικαιολογημένο. Το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει να απονείμει πλήρη γονική μέριμνα στον έναν γονέα ή να αναθέσει στον κάθε γονέα την άσκηση επιμέρους δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει στον γονέα που διαμένει χωριστά από το τέκνο του να διεκπεραιώνει ορισμένα καθήκοντα μέριμνας και ανατροφής του τέκνου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να διοικεί πλήρως ή μερικώς την περιουσία του τέκνου και να ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπός του σε υποθέσεις που αφορούν την περιουσία του. Το δικαστήριο μπορεί να περιορίσει ή να αφαιρέσει το δικαίωμα λήψης αποφάσεων για θεμελιώδη ζητήματα που επηρεάζουν το μέλλον του τέκνου, αν αυτό εξυπηρετεί το συμφέρον του. Ωστόσο, το δικαστήριο δεν μπορεί να διατάξει την άσκηση της γονικής μέριμνας από κοινού, διότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με συμφωνία των γονέων η οποία μπορεί να εγκριθεί από το δικαστήριο.

8 Εάν το δικαστήριο αναθέσει την επιμέλεια του τέκνου αποκλειστικά σε έναν γονέα, αυτό σημαίνει ότι ο εν λόγω γονέας μπορεί να αποφασίζει για οτιδήποτε αφορά το τέκνο χωρίς προηγουμένως να συμβουλεύεται τον άλλο γονέα;

Όχι. Εάν το δικαστήριο απονείμει επιμέλεια στον έναν γονέα, ο γονέας που διαμένει χωριστά από το τέκνο μπορεί να συνεχίζει να ασκεί δικαιώματα γονικής μέριμνας σε θεμελιώδη ζητήματα που επηρεάζουν το μέλλον του τέκνου. Ο καθορισμός και η μεταβολή του ονόματος και του επωνύμου ενός ανηλίκου, ο καθορισμός του τόπου κατοικίας του τέκνου, εάν αυτός διαφέρει από τον τόπο κατοικίας του γονέα, ο καθορισμός της κατοικίας του τέκνου στην αλλοδαπή για σκοπούς εγκατάστασης ή μακροπρόθεσμης διαμονής, η μεταβολή της ιθαγένειας του τέκνου και η επιλογή του σχολείου και της καριέρας του τέκνου θεωρούνται θεμελιώδη ζητήματα.

9 Εάν το δικαστήριο αποφασίσει ότι οι γονείς ασκούν από κοινού την επιμέλεια του τέκνου, τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Το δικαστήριο δεν μπορεί να διατάξει την άσκηση της επιμέλειας από κοινού, αλλά απλώς εγκρίνει τη σχετική συμφωνία των γονέων στο πλαίσιο της δίκης γαμικών διαφορών, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα του τέκνου. Προϋπόθεση της εν λόγω έγκρισης είναι να διασφαλίζουν οι χωρισμένοι γονείς έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής για το τέκνο τους κατά την άσκηση της επιμέλειας από κοινού. Εάν το δικαστήριο δεν το θεωρεί αυτό εφικτό, μπορεί να αρνηθεί την έγκριση της συμφωνίας. Ωστόσο, σε καταστάσεις οι οποίες επιτάσσουν άμεση δράση ο γονέας μπορεί να αποφασίζει ανεξάρτητα και πρέπει να ενημερώνει αμελλητί τον άλλον γονέα (για παράδειγμα ως προς μια επείγουσα ιατρική παρέμβαση).

10 Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο (ή άλλη αρχή) στο οποίο κατατίθεται η αγωγή για την άσκηση της γονικής μέριμνας; Ποιες είναι οι τυπικές διαδικασίες και ποια έγγραφα πρέπει να συνοδεύουν το αίτημα;

Για ζητήματα γονικής μέριμνας μπορείτε να προσφύγετε στην αρχή επιτροπείας ή το δικαστήριο ανάλογα με το αν έχετε διαφωνία ως γονείς ως προς την άσκηση της γονικής μέριμνας από κοινού και το αν η μέριμνα θα ρυθμιστεί από το δικαστήριο.

Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου κατοικίας του εναγομένου (ή, αν δεν υπάρχει τέτοιο δικαστήριο, από το αρμόδιο δικαστήριο του τόπου διαμονής εναγομένου) ή του τόπου της τελευταίας κοινής διαμονής των συζύγων.

Η αγωγή ασκείται με κατάθεση γραπτής αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο. Βλ., επίσης σχετικά την ενότητα Ενδεδειγμένες ενέργειες ως προς την κατάθεση της αίτησης και το περιεχόμενο αυτής. Εκτός από τις γενικά απαιτούμενες πληροφορίες, η αίτηση πρέπει επίσης να παραθέτει λεπτομερή στοιχεία για τη σύναψη του γάμου και τη γέννηση παιδιών εντός γάμου τα οποία παραμένουν εν ζωή, ενώ επίσης στις υποθέσεις που αφορούν την άσκηση της γονικής μέριμνας πρέπει να συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών.

11 Ποια διαδικασία ακολουθείται στην περίπτωση αυτή; Υπάρχει διαδικασία κατεπείγοντος;

Δίκη η οποία κινείται με αγωγή για τη ρύθμιση των δικαιωμάτων άσκησης γονικής επιμέλειας και ανάθεσης του τέκνου σε τρίτον:

Εάν οι χωρισμένοι γονείς δεν καταλήξουν σε συμφωνία, το δικαστήριο αποφασίζει επί αιτήματος ή κατά τη διακριτική του ευχέρεια για το ποιος γονέας θα έχει την επιμέλεια. Το δικαστήριο αποφαίνεται επί του ζητήματος αφού λάβει υπόψη του τα συμφέροντα του τέκνου και αξιολογήσει το πώς θα διασφαλιστεί καλύτερα η σωματική, διανοητική και ηθική ανάπτυξη του τέκνου.

Η αγωγή για τον καθορισμό του ασκούντος τη γονική μέριμνα, την επιμέλεια ή για μεταρρυθμίσεις σε επιμέρους δικαιώματα επιμέλειας, την ανάθεση του τέκνου σε τρίτον ή τη μεταρρύθμιση της εν λόγω ανάθεσης μπορεί να ασκηθεί από γονέα ή την αρχή επιτροπείας. Η αγωγή ασκείται από έναν γονέα κατά του άλλου ή από την αρχή επιτροπείας κατά αμφότερων των γονέων. Η αγωγή με αίτημα τη μεταρρύθμιση της ανάθεσης του τέκνου σε τρίτον πρέπει να ασκηθεί κατά του προσώπου με το οποίο διαμένει το τέκνο.

Κατά τη διάρκεια της δίκης το δικαστήριο πρέπει να εξετάσει και τους δύο γονείς και, όποτε κρίνεται δικαιολογημένο –ή το ζητά το ίδιο το τέκνο–, να εξετάσει και το τέκνο. Εάν το τέκνο έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει απλώς για την επιμέλεια του τέκνου και τη διαμονή του με τη συναίνεσή του, εκτός αν η επιλογή του τέκνου θέτει σε κίνδυνο την ανάπτυξή του.

Το δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει τους γονείς να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση για να διασφαλίσει ότι η γονική μέριμνα ασκείται ορθά και με την απαιτούμενη συνεργασία των γονέων.

Διαδικασία ενώπιον της αρχής επιτροπείας σε διαφορά η οποία σχετίζεται με την άσκηση της επιμέλειας από κοινού:

Εάν οι γονείς δεν είναι σε θέση να συνάψουν συμφωνία για θέματα που αφορούν την άσκηση της γονικής μέριμνας από κοινού (είτε ζουν μαζί είτε χωριστά), καθένας από τους δύο μπορεί να απευθυνθεί στην αρχή επιτροπείας η οποία θα αποφασίσει σχετικά, εκτός αν πρόκειται για θέματα που αφορούν την ελευθερία συνείδησης ή την ελευθερία της θρησκευτικής πίστης.

Εάν οι χωρισμένοι γονείς που έχουν δικαίωμα να ασκούν τη γονική μέριμνα από κοινού συμφωνήσουν να διαμοιράσουν τα συναφή δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ή στο μέλλον να ασκούνται τα δικαιώματα γονικής μέριμνας από έναν από τους γονείς, η αρχή επιτροπείας καταχωρίζει την εν λόγω συμφωνία στα πρακτικά με αίτημά τους. Στα πρακτικά πρέπει επίσης να καταχωριστεί η συμφωνία σχετικά με το ποιος γονέας θα αναθρέψει το τέκνο και να καταγραφεί το γεγονός ότι η άσκηση των δικαιωμάτων γονικής επιμέλειας θα γίνεται από κοινού σε θεμελιώδη ζητήματα τα οποία επηρεάζουν το μέλλον του τέκνου, εκτός αν ορίσει διαφορετικά το δικαστήριο.

Οι γονείς πρέπει να ενημερωθούν για τη δυνατότητα μεταρρύθμισης της συμφωνίας τους και για το ότι η συμφωνία δεν έχει την ισχύ δικαστικής απόφασης η οποία εκδίδεται στη δίκη περί γαμικών διαφορών ή στη δίκη που είχε κινηθεί για τη ρύθμιση της επιμέλειας.

Στη δίκη περί γαμικών διαφορών το δικαστήριο εκδίδει κατά τη διακριτική του ευχέρεια προσωρινά μέτρα που αφορούν τη διαμονή του ανηλίκου και τον τόπο διαμονής του τέκνου με έναν γονέα ή τρίτον, την παράταση ή τον περιορισμό των δικαιωμάτων γονικής μέριμνας ή την επικοινωνία μεταξύ γονέα και τέκνου.

12 Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας;

Βλ., επίσης την ενότητα Ενδεδειγμένες ενέργειες αναφορικά με την εν λόγω ερώτηση.

Στη δίκη αφαίρεσης ή αποκατάστασης της γονικής μέριμνας και στις δίκες που αφορούν την ανάθεση και τη μεταφορά ενός τέκνου ή τα δικαιώματα επικοινωνίας, οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα αναβολής πληρωμής ανεξάρτητα από το εισόδημά τους και την οικονομική τους κατάσταση. Το δικαίωμα αναβολής της πληρωμής συνεπάγεται ότι οι αμοιβές και τα λοιπά έξοδα της διαδικασίας προκαταβάλλονται από το κράτος και όχι από τους διαδίκους ωστόσο, τα έξοδα που έχουν προκαταβληθεί πρέπει να αποδοθούν στο κράτος από τον ηττημένο διάδικο κατά το πέρας της δίκης.

13 Είναι δυνατή η άσκηση ένδικου μέσου κατά απόφασης για τη γονική μέριμνα;

Ναι, η απόφαση για την επιμέλεια υπόκειται σε έφεση σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες. Το ένδικο μέσο μπορεί να ασκηθεί από τον γονέα ή το τέκνο. Η προθεσμία άσκησης της έφεσης είναι δεκαπέντε ημέρες μετά την κοινοποίηση της απόφασης.

14 Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτηθεί προσφυγή σε δικαστήριο ή άλλη αρχή για την εκτέλεση απόφασης σχετικής με τη γονική μέριμνα. Ποια διαδικασία εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αυτές;

Για την εκτέλεση απόφασης η οποία ρυθμίζει τη γονική μέριμνα, εκδίδεται εκτελεστός τίτλος από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ή, σε περίπτωση αλλοδαπής απόφασης (δικαστικός συμβιβασμός) η οποία επικυρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003], από το πρωτοδικείο που λειτουργεί στην έδρα του περιφερειακού δικαστηρίου του τόπου συνήθους διαμονής του τέκνου ή του προσώπου το οποίο υπόκειται στην εκτελεστή απόφαση ή από το Κεντρικό Πρωτοδικείο της Βούδας (Budai Központi Kerületi Bíróság) στη Βουδαπέστη.

Όταν εκτελείται δικαστική απόφαση (συμφωνία που έχει εγκριθεί από το δικαστήριο) η οποία ρυθμίζει την παράδοση και την ανάθεση ενός τέκνου, το δικαστήριο καλεί το υπόχρεο πρόσωπο να εκπληρώσει εκούσια τις υποχρεώσεις του μέσα σε εύλογη προθεσμία αν δεν το πράξει, το δικαστήριο διατάσσει την παράδοση του τέκνου με τη συνδρομή της αστυνομίας.

Το τέκνο πρέπει να παραδοθεί στο πρόσωπο το οποίο ζητά την αναγκαστική εκτέλεση ή, αν δεν υπάρχει τέτοιο πρόσωπο, στον εκπρόσωπό του ο οποίος έχει εγκριθεί από την αρχή επιτροπείας ή στην αρχή επιτροπείας. Όταν παραδίδεται το τέκνο, το υπόχρεο για την παράδοση πρόσωπο πρέπει να ενημερώσει το πρόσωπο που αναλαμβάνει το τέκνο για την κατάσταση της υγείας του τέκνου και για κάθε άλλη περίσταση της οποίας η άγνοια μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ή τη ζωή του τέκνου.

15 Τι πρέπει να πράξω για να επιτύχω την αναγνώριση και εκτέλεση σε αυτό το κράτος μέλος απόφασης γονικής μέριμνας που εκδόθηκε από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους;

Οι αποφάσεις γονικής μέριμνας που έχουν εκδοθεί σε κράτος μέλος αναγνωρίζονται από τα δικαστήρια της Ουγγαρίας χωρίς τήρηση ειδικής διαδικασίας. Η απόφαση ουδέποτε επανεξετάζεται επί της ουσίας.

Παρά ταύτα, κάθε ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να υποβάλει αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο με αίτημα την έκδοση απόφασης περί αναγνώρισης ή μη αναγνώρισης μιας απόφασης.

Εκτέλεση:

Η απόφαση για την άσκηση της γονικής μέριμνας η οποία έχει εκδοθεί σε κράτος μέλος στο οποίο είναι εκτελεστή και έχει επιδοθεί θα εκτελεστεί στην Ουγγαρία, αν κηρυχθεί εκτελεστή στην Ουγγαρία μετά από αίτημα ενδιαφερόμενου μέρους.

Το αρμόδιο δικαστήριο ή η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο εκδόθηκε η απόφαση εκδίδει πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου μετά από αίτημα ενδιαφερόμενου μέρους.

Το πρωτοδικείο της έδρας του περιφερειακού δικαστηρίου της συνήθους διαμονής του τέκνου ή του υπόχρεου προσώπου ή το Κεντρικό Πρωτοδικείο της Βούδας στη Βουδαπέστη εκδίδει εκτελεστό τίτλο βάσει αλλοδαπής απόφασης (δικαστικός συμβιβασμός) ο οποίος ενσωματώνει το εν λόγω πιστοποιητικό.

Η απόφαση του αλλοδαπού δικαστηρίου είναι εκτελεστή αν, ανάλογα με τη φύση της, πληροί τα παρακάτω κριτήρια: αποτελεί δικαστική απόφαση με την οποία διαπιστώνεται αθέτηση στην αστική δίκη στην ποινική δίκη αποτελεί μέρος δικαστικής απόφασης με την οποία διαπιστώνεται αθέτηση της συναφούς αστικής αξίωσης ή αποτελεί συμφωνία που έχει εγκριθεί από το δικαστήριο.

Η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης διενεργείται στη βάση του εκτελεστού τίτλου σύμφωνα με την ουγγρική νομοθεσία για την αναγκαστική εκτέλεση.

16 Σε ποιο δικαστήριο αυτού του κράτους μέλους πρέπει να προσφύγω κατά της αναγνώρισης απόφασης γονικής μέριμνας που εκδόθηκε από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους; Ποια διαδικασία ακολουθείται σε αυτή την περίπτωση;

Οι αποφάσεις που εκδίδονται σε κράτος μέλος αναγνωρίζονται από τα δικαστήρια της Ουγγαρίας χωρίς τήρηση ειδικής διαδικασίας. Η απόφαση ουδέποτε επανεξετάζεται επί της ουσίας.

Παρά ταύτα, κάθε ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να υποβάλει αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο με αίτημα την έκδοση απόφασης περί αναγνώρισης ή μη αναγνώρισης μιας απόφασης.

Οι διάδικοι μπορούν να προσφύγουν κατά της απόφασης η οποία έχει εκδοθεί επί αιτήσεως για την κήρυξη εκτελεστότητας.

Η έφεση πρέπει να εκδικαστεί σύμφωνα με τους κανόνες πολιτικής δικονομίας.

Η έφεση κατά της απόφασης κήρυξης της εκτελεστότητας πρέπει να ασκηθεί εντός ενός μήνα από την επίδοση της απόφασης η οποία κηρύσσει την εκτελεστότητα. Εάν ο διάδικος κατά του οποίου ζητείται η αναγκαστική εκτέλεση έχει τη συνήθη διαμονή του σε άλλο κράτος μέλος (εκτός της Ουγγαρίας), η προθεσμία άσκησης έφεσης είναι δύο μήνες από την ημερομηνία επίδοσης είτε προσωπικά είτε στην οικία του. Η προθεσμία δεν παρεκτείνεται λόγω αποστάσεως.

17 Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο στις διαδικασίες γονικής μέριμνας όταν το παιδί ή οι γονείς δεν διαμένουν σε αυτό το κράτος μέλος ή έχουν διαφορετικές ιθαγένειες;

Η Ουγγαρία είναι συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση της Χάγης της 19ης Οκτωβρίου 1996 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και μέτρα προστασίας των παιδιών, η οποία περιλαμβάνει κανόνες ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο, ενώ τέτοιοι κανόνες περιλαμβάνονται και σε ορισμένες διμερείς συνθήκες δικαστικής συνδρομής.

Κατά το εθνικό δίκαιο της Ουγγαρίας, το δίκαιο που ισχύει για την προσωπική κατάσταση του τέκνου διέπει τις σχέσεις οικογενειακού δικαίου μεταξύ γονέα και τέκνου, και ιδίως το όνομα, τη διαμονή, τη φροντίδα, τη νόμιμη εκπροσώπηση και τη διοίκηση της περιουσίας του τέκνου, με εξαίρεση τις υποχρεώσεις διατροφής. Ως προς την οικογενειακή κατάσταση του τέκνου και τη σχέση του τέκνου με τους γονείς του σύμφωνα με το οικογενειακό δίκαιο, πρέπει να εφαρμόζεται το ουγγρικό δίκαιο σε τέκνο που είναι υπήκοος Ουγγαρίας ή διαμένει στην Ουγγαρία (με εξαίρεση τις υποχρεώσεις διατροφής), αν αυτό είναι περισσότερο επωφελές για το τέκνο.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.