Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Γονική μέριμνα - επιμέλεια των παιδιών και δικαίωμα επικοινωνίας

Πολωνία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνει πρακτικά η έννοια «γονική μέριμνα»; Ποια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του έχοντος τη γονική μέριμνα;

Στον πολωνικό κώδικα περί οικογένειας και επιτροπείας δεν περιλαμβάνεται ορισμός της γονικής μέριμνας. Κατά την πολωνική νομική θεωρία, ως γονική μέριμνα νοείται το σύνολο των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων των γονέων έναντι των τέκνων για τον σκοπό της σωστής φροντίδας των τέκνων και της διοίκησης των περιουσιακών τους στοιχείων.

2 Γενικώς, ποιος έχει τη γονική μέριμνα ενός τέκνου;

Αμφότεροι οι γονείς ασκούν τη γονική μέριμνα του τέκνου τους.

Αν ο ένας γονέας έχει χάσει τη ζωή του ή δεν έχει πλήρη νομική ικανότητα, τη γονική μέριμνα ασκεί ο άλλος γονέας. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που έχει ανασταλεί το δικαίωμα άσκησης της γονικής μέριμνας από έναν γονέα.

Η γονική μέριμνα μπορεί επίσης να περιοριστεί με δικαστική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, ο άλλος γονέας δικαιούται να ασκήσει τη γονική μέριμνα στον βαθμό και με τον τρόπο που ορίζεται στην απόφαση του δικαστηρίου.

3 Εάν οι γονείς δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμούν να ασκούν τη γονική μέριμνα, μπορεί να την ασκεί κάποιος άλλος;

Αν οι γονείς δεν είναι σε θέση να ασκούν τη γονική μέριμνα, μπορούν να προσφύγουν στο αρμόδιο για υποθέσεις επιτροπείας δικαστήριο (sąd opiekuńczy) ή σε άλλη δημόσια αρχή προκειμένου να λάβει το τέκνο ανάδοχη μέριμνα. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, με αίτημα ή με τη συναίνεση των γονέων του τέκνου, το τέκνο μπορεί να τοποθετηθεί σε ανάδοχη οικογένεια βάσει συμφωνίας που συνάπτεται μεταξύ του δημάρχου (starosta) και ανάδοχης οικογένειας ή προσώπων τα οποία διαχειρίζονται εστία ανάδοχης μέριμνας (rodzinny dom dziecka).

Αν οι γονείς δεν έχουν την πρόθεση να ασκήσουν τη γονική μέριμνα ενός τέκνου, μπορούν να συναινέσουν στην υιοθεσία του. Το πολωνικό δίκαιο προβλέπει τρία είδη υιοθεσίας: την πλήρη υιοθεσία, την πλήρη και αμετάκλητη υιοθεσία και την ατελή υιοθεσία.

Εάν τα συμφέροντα του τέκνου τίθενται σε κίνδυνο από τους γονείς οι οποίοι ασκούν νομίμως τη γονική μέριμνα, το εν λόγω δικαίωμά τους μπορεί να περιοριστεί με απόφαση του δικαστηρίου το οποίο επιλαμβάνεται υποθέσεων επιτροπείας και το τέκνο μπορεί να τοποθετηθεί σε ανάδοχη οικογένεια, σε εστία ανάδοχης μέριμνας, σε ίδρυμα ανάδοχης μέριμνας, σε κέντρο μέριμνας και θεραπείας, σε κέντρο νοσηλείας ή σε κέντρο θεραπευτικής αποκατάστασης.

4 Σε περίπτωση διαζυγίου ή διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, με ποιον τρόπο γίνεται η ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας;

Το πολωνικό δικαστήριο καλείται, κατά την έκδοση απόφασης διαζυγίου, δικαστικού χωρισμού ή ακύρωσης γάμου, να επιλύσει το ζήτημα της άσκησης γονικής μέριμνας, εκτός αν είναι αναρμόδιο ως προς τη γονική μέριμνα σε μια δεδομένη υπόθεση. Κατά την επίλυση του ζητήματος της γονικής μέριμνας το δικαστήριο μπορεί να λάβει υπόψη του έγγραφη συμφωνία των συζύγων ως προς τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας, υπό τον όρο ότι η συμφωνία αυτή εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου.

Αν οι γονείς δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία, το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα του τέκνου να ανατραφεί και από τους δύο γονείς του, μπορεί:

1) να αποφασίσει την άσκηση της γονικής μέριμνας από κοινού

2) να απονείμει το δικαίωμα άσκησης της γονικής μέριμνας σε έναν από τους δύο γονείς και να περιορίσει την άσκηση της γονικής μέριμνας του άλλου γονέα σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δικαιώματα ως προς το τέκνο.

5 Εάν οι γονείς συνάψουν συμφωνία σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ποια τυπική διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου η εν λόγω συμφωνία να είναι νομικά δεσμευτική;

Ο νόμος δεν προβλέπει ιδιαίτερο τύπο για μια τέτοια συμφωνία των γονέων. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η συμφωνία των γονέων ως προς τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας δεν αναπτύσσει έννομα αποτελέσματα και μπορεί απλώς να θεωρηθεί ως βάση για την έκδοση δικαστικής απόφασης επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Η συμφωνία μπορεί επίσης να επιτευχθεί με διαμεσολάβηση. Στην περίπτωση αυτή συνάπτεται εγγράφως και υπογράφεται από τους δύο γονείς και από έναν διαμεσολαβητή. Για να είναι νομικά δεσμευτικός, ο διακανονισμός πρέπει να εγκριθεί από το δικαστήριο.

6 Εάν οι γονείς δεν είναι σε θέση να καταλήξουν σε συμφωνία για το θέμα της γονικής μέριμνας, ποιοι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης της διαφοράς προβλέπονται, εκτός από την προσφυγή στη δικαιοσύνη;

Οι γονείς μπορούν να λάβουν συνδρομή από διαμεσολαβητή. Οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης παρέχονται στη βάση συμφωνίας διαμεσολάβησης ή δικαστικής απόφασης με την οποία οι γονείς παραπέμπονται στη διαμεσολάβηση. Η συμφωνία μπορεί επίσης να καταρτιστεί με τη συναίνεση του ενός γονέα στο αίτημα του άλλου γονέα για τη διεξαγωγή της διαμεσολάβησης. Ωστόσο, ο διακανονισμός ενώπιον διαμεσολαβητή δεν έχει τη νομική ισχύ δικαστικού διακανονισμού έως ότου εγκριθεί από το δικαστήριο.

7 Εάν οι γονείς προσφύγουν στη δικαιοσύνη, ποια ζητήματα που αφορούν το τέκνο μπορεί να ρυθμίσει ο δικαστής;

Οι γονείς μπορούν να προσφύγουν σε δικαστήριο της Πολωνίας το οποίο επιλαμβάνεται υποθέσεων επιτροπείας για την επίλυση διάφορων ζητημάτων που αφορούν την άσκηση γονικής μέριμνας ενός τέκνου, όπως για:

1) τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας και των δικαιωμάτων προσωπικής επικοινωνίας με το τέκνο, αν η γονική μέριμνα ασκείται από κοινού από τους δύο γονείς οι οποίοι ζουν χωριστά

2) την επίλυση μιας διαφοράς ως προς σημαντικά ζητήματα που αφορούν το τέκνο αν οι γονείς δεν είναι σε θέση να συμφωνήσουν για τον τρόπο διευθέτησής τους, μεταξύ των οποίων για τον καθορισμό του τόπου διαμονής, την επιλογή σχολείου, την επιλογή ονόματος και επωνύμου, τις αποφάσεις που αφορούν ιατρική θεραπεία, ταξίδια στο εξωτερικό κ.ο.κ.

3) τις δικαιοπραξίες μεταξύ γονέα και τέκνου οι οποίες υπερβαίνουν τη συνήθη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του τέκνου.

8 Εάν το δικαστήριο αναθέσει την επιμέλεια του τέκνου αποκλειστικά σε έναν γονέα, αυτό σημαίνει ότι ο εν λόγω γονέας μπορεί να αποφασίζει για οτιδήποτε αφορά το τέκνο χωρίς προηγουμένως να συμβουλεύεται τον άλλο γονέα;

Ναι. Αν ένα δικαστήριο έχει αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας μόνο σε έναν γονέα, ο γονέας αυτός είναι ελεύθερος να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το τέκνο, χωρίς να χρειάζεται να συμβουλευτεί τον άλλο γονέα ή να λάβει τη συγκατάθεσή του.

Το αρμόδιο για υποθέσεις επιτροπείας δικαστήριο μπορεί να αφαιρέσει τη γονική μέριμνα από έναν γονέα, αν η γονική μέριμνα δεν μπορεί να ασκηθεί λόγω μόνιμου εμποδίου, αν ο γονέας καταχράται τη γονική του μέριμνα ή αν αμελεί κατάφωρα τις υποχρεώσεις του έναντι του τέκνου.

9 Εάν το δικαστήριο αποφασίσει ότι οι γονείς ασκούν από κοινού την επιμέλεια του τέκνου, τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Η απονομή της επιμέλειας από κοινού στους δύο γονείς συνεπάγεται ότι και οι δύο μπορούν και οφείλουν να ασκούν τα ίδια δικαιώματα και τις υποχρεώσεις έναντι του τέκνου. Μεταξύ άλλων, συνεπάγεται τη λήψη αποφάσεων για τα σημαντικά θέματα που αφορούν το τέκνο από κοινού από τους γονείς ή, αν οι γονείς δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία, από το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για υποθέσεις επιτροπείας.

10 Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο (ή άλλη αρχή) στο οποίο κατατίθεται η αγωγή για την άσκηση της γονικής μέριμνας; Ποιες είναι οι τυπικές διαδικασίες και ποια έγγραφα πρέπει να συνοδεύουν το αίτημα;

Οι υποθέσεις γονικής μέριμνας εκδικάζονται από τα τμήματα οικογενειακών υποθέσεων και τα τμήματα ανηλίκων των αρμόδιων πρωτοδικείων (sądy rejonowe) (δικαστήρια που επιλαμβάνονται των υποθέσεων επιτροπείας) του τόπου κατοικίας του τέκνου. Σε περίπτωση που αυτά δεν υπάρχουν, αρμόδιο είναι το Πρωτοδικείο Πρωτευούσης της Βαρσοβίας.

Υποβάλλεται αίτηση στην οποία επισυνάπτεται το πιστοποιητικό γέννησης του τέκνου, το πιστοποιητικό γάμου των γονέων (αν είναι έγγαμοι), άλλα δικαιολογητικά έγγραφα, όπως ιατρικά πιστοποιητικά, βεβαιώσεις φοίτησης, αξιολογήσεις επιδόσεων κ.ο.κ.

11 Ποια διαδικασία ακολουθείται στην περίπτωση αυτή; Υπάρχει διαδικασία κατεπείγοντος;

Οι υποθέσεις γονικής μέριμνας εκδικάζονται στο πλαίσιο της εκούσιας διαδικασίας, η οποία έχει λιγότερες τυπικές απαιτήσεις από τη αμφισβητουμένη διαδικασία.

Επιπροσθέτως, κατόπιν σχετικού αιτήματος διαδίκου, το αρμόδιο για υποθέσεις επιτροπείας δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη λήψη των ασφαλιστικών μέτρων που κρίνει πρόσφορα για τις συγκεκριμένες περιστάσεις. Η σχετική απόφαση αναπτύσσει έννομα αποτελέσματα και καθίσταται εκτελεστή από την έκδοσή της.

12 Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας;

Οι διάδικοι στη δίκη με αντικείμενο την άσκηση γονικής μέριμνας καλούνται να καταβάλουν τα τέλη και τις δαπάνες που προβλέπει ο νόμος περί δικαστικών εξόδων για τις αστικές υποθέσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 1 του νόμου, ένας διάδικος μπορεί να ζητήσει απαλλαγή από τα δικαστικά έξοδα με την υποβολή δήλωσης ότι η καταβολή τους θα επιφέρει σοβαρές δυσχέρειες στον ίδιο ή στην οικογένειά του. Η αίτηση απαλλαγής από τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση στην οποία θα παρατίθενται διεξοδικά η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος, τα περιουσιακά του στοιχεία, τα εισοδήματα και τα μέσα διαβίωσής του. Το δικαστήριο μπορεί να απαλλάξει μερικώς από την καταβολή των δικαστικών εξόδων τον διάδικο ο οποίος μπορεί να καταβάλει μέρος μόνο των εν λόγω εξόδων (άρθρο 101 παράγραφος 1).

13 Είναι δυνατή η άσκηση ένδικου μέσου κατά απόφασης για τη γονική μέριμνα;

Ναι. Κατά οποιασδήποτε απόφασης μπορεί να ασκηθεί έφεση ενώπιον ανώτερου δικαστηρίου. Οι εφέσεις κατά αποφάσεων για τη γονική μέριμνα που εκδίδονται από πρωτοδικείο (sąd rejonowy) ασκούνται ενώπιον περιφερειακού δικαστηρίου (sąd okręgowy). Οι αποφάσεις περί γονικής μέριμνας που εκδίδονται από περιφερειακό δικαστήριο (sąd okręgowy) στο πλαίσιο δίκης διαζυγίου, δικαστικού χωρισμού ή ακύρωσης γάμου υπόκεινται σε έφεση ενώπιον εφετείου (sąd apelacyjny).

14 Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτηθεί προσφυγή σε δικαστήριο ή άλλη αρχή για την εκτέλεση απόφασης σχετικής με τη γονική μέριμνα. Ποια διαδικασία εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αυτές;

Όργανο αναγκαστικής εκτέλεσης του δικαστηρίου σε υποθέσεις απόδοσης τέκνου είναι ο δικαστικά διορισμένος επίτροπος (kurator sądowy). Σε περίπτωση αθέτησης δικαστικής απόφασης η οποία διατάσσει την απόδοση τέκνου, το πρόσωπο στο οποίο πρέπει να αποδοθεί το τέκνο πρέπει να ζητήσει από το δικαστήριο το οποίο εξέδωσε την εν λόγω απόφαση να διατάξει την αναγκαστική απομάκρυνση του τέκνου μέσω δικαστικά διορισμένου επιτρόπου. Εάν ο ασκών τη γονική μέριμνα είναι άγνωστης διαμονής, το δικαστήριο διεξάγει έρευνα για να προσδιορίσει τη διαμονή του. Η διαταγή εκδίδεται από το δικαστήριο προς τον δικαστικά διορισμένο επίτροπο με τη μορφή απόφασης, η οποία μπορεί να εκδοθεί σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών. Η εν λόγω απόφαση δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Ο δικαστικά διορισμένος επίτροπος ορίζει την ημερομηνία απομάκρυνσης του τέκνου και ενημερώνει το δικαιούχο πρόσωπο. Ο δικαστικά διορισμένος επίτροπος μπορεί να απομακρύνει το παιδί από το πρόσωπο με το οποίο διαμένει. Για τον εν λόγω σκοπό, ο δικαστικά διορισμένος επίτροπος μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή αστυνομικών οργάνων, ψυχολόγων και ούτω καθεξής.

Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει διαφορετική διαδικασία ως προς τις αποφάσεις οι οποίες αφορούν την προσωπική επικοινωνία. Σ’ αυτή την περίπτωση, με αίτημα προσώπου το οποίο δικαιούται επικοινωνία με το παιδί, το αρμόδιο για υποθέσεις επιτροπείας δικαστήριο μπορεί να εκδώσει διαταγή κατά του ασκούντος την επιμέλεια ο οποίος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που υπέχει ως προς την προσωπική επικοινωνία με το τέκνο από απόφαση ή διακανονισμό, καλώντας τον να καταβάλει συγκεκριμένο ποσό στον δικαιούχο για κάθε παράβαση υποχρέωσης. Εάν δικαιούχος επικοινωνίας με το παιδί ή πρόσωπο το οποίο έχει αποκλειστεί από την εν λόγω επικοινωνία αθετήσει την υποχρέωση που του επιβάλλει η απόφαση, το αρμόδιο για υποθέσεις επιτροπείας δικαστήριο μπορεί να διατάξει το εν λόγω πρόσωπο να καταβάλει συγκεκριμένο ποσό στον ασκούντα την επιμέλεια του τέκνου.

Εάν το πρόσωπο το οποίο έχει διαταχθεί να προβεί σε πληρωμή από το αρμόδιο για υποθέσεις επιτροπείας δικαστήριο εξακολουθεί να μην εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, το δικαστήριο επιτροπείας θα το διατάξει να καταβάλει ένα ποσό το οποίο καθορίζεται με βάση τον αριθμό των παραβάσεων.

Στην αίτηση που προαναφέρθηκε πρέπει να επισυναφθεί εκτελεστή απόφαση ή διακανονισμός επικοινωνίας με το παιδί.

15 Τι πρέπει να πράξω για να επιτύχω την αναγνώριση και εκτέλεση σε αυτό το κράτος μέλος απόφασης γονικής μέριμνας που εκδόθηκε από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους;

Εφαρμοστέες διατάξεις είναι αυτές του κεφαλαίου III του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2201/2003, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας. Κατά κανόνα, οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζονται και εκτελούνται χωρίς περαιτέρω διαδικασίες. Ωστόσο, είναι δυνατόν να υποβληθεί σε περιφερειακό δικαστήριο αίτηση κήρυξης εκτελεστότητας. Αρμόδιο για την εκδίκαση της αίτησης κήρυξης εκτελεστότητας είναι επίσης το περιφερειακό δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των δικονομικών εγγράφων (δικογράφων), δηλαδή να εκθέτει σαφώς το αίτημα και τα πραγματικά περιστατικά που στηρίζουν το αίτημα και να προσδιορίζει αν οι διάδικοι είχαν προσφύγει σε διαμεσολάβηση ή όχι.

16 Σε ποιο δικαστήριο αυτού του κράτους μέλους πρέπει να προσφύγω κατά της αναγνώρισης απόφασης γονικής μέριμνας που εκδόθηκε από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους; Ποια διαδικασία ακολουθείται σε αυτή την περίπτωση;

Η αίτηση για τη μη αναγνώριση δικαστικής απόφασης η οποία εκδόθηκε από δικαστήριο κράτους μέλους της ΕΕ πρέπει να υποβληθεί στο περιφερειακό δικαστήριο που θα ήταν κατά τόπον αρμόδιο για την εξέταση της υπόθεσης που έχει επιλυθεί με την απόφαση του αλλοδαπού δικαστηρίου ή στο περιφερειακό δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται το κατά τόπον αρμόδιο πρωτοδικείο ή, ελλείψει τέτοιων δικαστηρίων, στο περιφερειακό δικαστήριο της Βαρσοβίας (Sąd Okręgowy w Warszawie). Η περί αναγνωρίσεως απόφαση που εκδίδεται από το περιφερειακό δικαστήριο υπόκειται σε έφεση (zażalenie) και η απόφαση του εφετείου σε αναίρεση (skarga kasacyjna). Είναι επίσης δυνατόν να ζητηθεί η επανέναρξη της διαδικασίας που περατώθηκε με ανέκκλητη απόφαση αναγνώρισης και η διαπίστωση του παράνομου χαρακτήρα της ανέκκλητης απόφασης που εκδόθηκε σχετικά με το θέμα αυτό. Η υπόθεση εκδικάζεται με τους κανόνες της εκούσιας δικαιοδοσίας.

17 Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο στις διαδικασίες γονικής μέριμνας όταν το παιδί ή οι γονείς δεν διαμένουν σε αυτό το κράτος μέλος ή έχουν διαφορετικές ιθαγένειες;

Το εφαρμοστέο δίκαιο σε υποθέσεις γονικής μέριμνας και δικαιωμάτων επικοινωνίας με το τέκνο ορίζεται στη σύμβαση για τη δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία σε θέματα γονικής μέριμνας και μέτρων προστασίας των παιδιών, που υπογράφηκε στη Χάγη στις 19 Οκτωβρίου 1996, ή σε διμερείς συμφωνίες στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η Πολωνία. Όταν δεν εφαρμόζεται καμιά από τις εν λόγω νομικές πράξεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Αν η συνήθης διαμονή ενός παιδιού γίνει μόνιμη κατοικία σε χώρα η οποία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης, όλες οι μεταβολές στους όρους εφαρμογής των μέτρων που είχαν ληφθεί στη χώρα της πρώην συνήθους διαμονής του παιδιού διέπονται στο εξής από το δίκαιο της εν λόγω χώρας μόνιμης κατοικίας.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/12/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.