Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Γονική μέριμνα - επιμέλεια των παιδιών και δικαίωμα επικοινωνίας

Πολωνία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνει πρακτικά η έννοια «γονική μέριμνα»; Ποια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του έχοντος τη γονική μέριμνα;

Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει ιδίως τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των γονέων να φροντίζουν το πρόσωπο και τα περιουσιακά στοιχεία του παιδιού και να φροντίζουν το παιδί, με σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων του [άρθρο 95 παράγραφος 1 του κώδικα οικογένειας και κηδεμονίας(KRiO)].

2 Γενικώς, ποιος έχει τη γονική μέριμνα ενός τέκνου;

Και οι δύο γονείς έχουν τη γονική μέριμνα ενός παιδιού. Αν ο ένας γονέας έχει χάσει τη ζωή του ή δεν έχει πλήρη νομική ικανότητα, τη γονική μέριμνα ασκεί ο άλλος γονέας. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που έχει ανασταλεί το δικαίωμα άσκησης της γονικής μέριμνας από έναν γονέα.

Η γονική μέριμνα μπορεί επίσης να περιοριστεί με δικαστική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, ο άλλος γονέας δικαιούται να ασκήσει τη γονική μέριμνα στον βαθμό και με τον τρόπο που ορίζεται στην απόφαση του δικαστηρίου.

3 Εάν οι γονείς δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμούν να ασκούν τη γονική μέριμνα, μπορεί να την ασκεί κάποιος άλλος;

Αν οι γονείς δεν είναι σε θέση να ασκούν τη γονική μέριμνα, μπορούν να προσφύγουν στο αρμόδιο για υποθέσεις επιτροπείας δικαστήριο (sąd opiekuńczy) ή σε άλλη δημόσια αρχή προκειμένου να λάβει το παιδί ανάδοχη μέριμνα. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, με αίτημα ή με τη συναίνεση των γονέων του παιδιού, το παιδί μπορεί να τοποθετηθεί σε ανάδοχη οικογένεια βάσει συμφωνίας που συνάπτεται μεταξύ του δημάρχου (starosta) και ανάδοχης οικογένειας ή προσώπων τα οποία διαχειρίζονται εστία ανάδοχης μέριμνας (rodzinny dom dziecka).

Αν οι γονείς δεν έχουν την πρόθεση να ασκήσουν τη γονική μέριμνα ενός παιδιού, μπορούν να συναινέσουν στην υιοθεσία του. Το πολωνικό δίκαιο προβλέπει τρία είδη υιοθεσίας: την πλήρη υιοθεσία, την πλήρη και αμετάκλητη υιοθεσία και την ατελή υιοθεσία.

Εάν γονείς οι οποίοι ασκούν νομίμως τη γονική μέριμνα θέσουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα του παιδιού, το εν λόγω δικαίωμά τους μπορεί να περιοριστεί με απόφαση του δικαστηρίου το οποίο επιλαμβάνεται υποθέσεων επιτροπείας και το παιδί μπορεί να τοποθετηθεί σε ανάδοχη οικογένεια, σε εστία ανάδοχης μέριμνας, σε ίδρυμα ανάδοχης μέριμνας, σε κέντρο μέριμνας και θεραπείας, σε κέντρο νοσηλείας ή σε κέντρο θεραπευτικής αποκατάστασης.

4 Σε περίπτωση διαζυγίου ή διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, με ποιον τρόπο γίνεται η ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας;

Το πολωνικό δικαστήριο καλείται, κατά την έκδοση απόφασης διαζυγίου, δικαστικού χωρισμού ή ακύρωσης γάμου, να επιλύσει το ζήτημα της άσκησης γονικής μέριμνας, εκτός αν είναι αναρμόδιο ως προς τη γονική μέριμνα σε μια δεδομένη υπόθεση. Κατά την επίλυση του ζητήματος της γονικής μέριμνας το δικαστήριο μπορεί να λάβει υπόψη του έγγραφη συμφωνία των συζύγων ως προς τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας, υπό τον όρο ότι η συμφωνία αυτή εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

Αν οι γονείς δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία, το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα του παιδιού να ανατραφεί και από τους δύο γονείς του, μπορεί:

  1. να αποφασίσει την άσκηση της γονικής μέριμνας από κοινού
  2. να απονείμει το δικαίωμα άσκησης της γονικής μέριμνας σε έναν από τους δύο γονείς και να περιορίσει την άσκηση της γονικής μέριμνας του άλλου γονέα σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δικαιώματα ως προς το παιδί.

Όταν αυτό δικαιολογείται από το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού, το αρμόδιο για υποθέσεις επιτροπείας δικαστήριο (sąd opiekuńczy) μπορεί να τροποποιήσει την απόφαση σχετικά με τη γονική μέριμνα και τον τρόπο άσκησής της σε απόφαση διαζυγίου, δικαστικού χωρισμού ή ακύρωσης γάμου (άρθρο 106 του κώδικα οικογένειας και κηδεμονίας).

5 Εάν οι γονείς συνάψουν συμφωνία σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ποια τυπική διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου η εν λόγω συμφωνία να είναι νομικά δεσμευτική;

Ο νόμος δεν προβλέπει ιδιαίτερο τύπο για μια τέτοια συμφωνία των γονέων. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η συμφωνία των γονέων ως προς τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας δεν αναπτύσσει έννομα αποτελέσματα και μπορεί απλώς να θεωρηθεί ως βάση για την έκδοση δικαστικής απόφασης επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Η συμφωνία μπορεί επίσης να επιτευχθεί με διαμεσολάβηση. Στην περίπτωση αυτή συνάπτεται εγγράφως και υπογράφεται από τους δύο γονείς και από έναν διαμεσολαβητή. Για να είναι νομικά δεσμευτικός, ο διακανονισμός πρέπει να εγκριθεί από το δικαστήριο.

6 Εάν οι γονείς δεν είναι σε θέση να καταλήξουν σε συμφωνία για το θέμα της γονικής μέριμνας, ποιοι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης της διαφοράς προβλέπονται, εκτός από την προσφυγή στη δικαιοσύνη;

Οι γονείς μπορούν να λάβουν συνδρομή από διαμεσολαβητή. Οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης παρέχονται στη βάση συμφωνίας διαμεσολάβησης ή δικαστικής απόφασης με την οποία οι γονείς παραπέμπονται στη διαμεσολάβηση. Η συμφωνία μπορεί επίσης να καταρτιστεί με τη συναίνεση του ενός γονέα στο αίτημα του άλλου γονέα για τη διεξαγωγή της διαμεσολάβησης. Ωστόσο, ο διακανονισμός ενώπιον διαμεσολαβητή δεν έχει τη νομική ισχύ δικαστικού διακανονισμού έως ότου εγκριθεί από το δικαστήριο.

7 Εάν οι γονείς προσφύγουν στη δικαιοσύνη, ποια ζητήματα που αφορούν το τέκνο μπορεί να ρυθμίσει ο δικαστής;

Οι γονείς μπορούν να προσφύγουν σε δικαστήριο της Πολωνίας το οποίο επιλαμβάνεται υποθέσεων επιτροπείας για την επίλυση διάφορων ζητημάτων που αφορούν την άσκηση γονικής μέριμνας ενός παιδιού, όπως για:

  1. τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας και των δικαιωμάτων προσωπικής επικοινωνίας με το παιδί, αν η γονική μέριμνα ασκείται από κοινού από τους δύο γονείς οι οποίοι ζουν χωριστά
  2. την επίλυση μιας διαφοράς ως προς σημαντικά ζητήματα που αφορούν το παιδί αν οι γονείς δεν είναι σε θέση να συμφωνήσουν για τον τρόπο διευθέτησής τους, μεταξύ των οποίων για τον καθορισμό του τόπου διαμονής, την επιλογή σχολείου, την επιλογή ονόματος και επωνύμου, τις αποφάσεις που αφορούν ιατρική θεραπεία, ταξίδια στο εξωτερικό κ.ο.κ.
  3. τις δικαιοπραξίες μεταξύ γονέα και παιδιού οι οποίες υπερβαίνουν τη συνήθη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του παιδιού.

8 Εάν το δικαστήριο αναθέσει την επιμέλεια του τέκνου αποκλειστικά σε έναν γονέα, αυτό σημαίνει ότι ο εν λόγω γονέας μπορεί να αποφασίζει για οτιδήποτε αφορά το τέκνο χωρίς προηγουμένως να συμβουλεύεται τον άλλο γονέα;

Αν ένα δικαστήριο έχει αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας μόνο σε έναν γονέα, ο γονέας αυτός είναι ελεύθερος να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το παιδί, χωρίς να χρειάζεται να συμβουλευτεί τον άλλο γονέα ή να λάβει τη συγκατάθεσή του.

Το αρμόδιο για υποθέσεις επιτροπείας δικαστήριο μπορεί να αφαιρέσει τη γονική μέριμνα από έναν γονέα, αν η γονική μέριμνα δεν μπορεί να ασκηθεί λόγω μόνιμου εμποδίου, αν ο γονέας καταχράται τη γονική του μέριμνα ή αν αμελεί κατάφωρα τις υποχρεώσεις του έναντι του παιδιού.

9 Εάν το δικαστήριο αποφασίσει ότι οι γονείς ασκούν από κοινού την επιμέλεια του τέκνου, τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Η απονομή της επιμέλειας από κοινού στους δύο γονείς συνεπάγεται ότι και οι δύο μπορούν και οφείλουν να ασκούν τα ίδια δικαιώματα και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις έναντι του παιδιού. Μεταξύ άλλων, συνεπάγεται τη λήψη αποφάσεων για τα σημαντικά θέματα που αφορούν το παιδί από κοινού από τους γονείς ή, αν οι γονείς δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία, από το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για υποθέσεις επιτροπείας.

10 Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο (ή άλλη αρχή) στο οποίο κατατίθεται η αγωγή για την άσκηση της γονικής μέριμνας; Ποιες είναι οι τυπικές διαδικασίες και ποια έγγραφα πρέπει να συνοδεύουν το αίτημα;

Οι υποθέσεις γονικής μέριμνας εκδικάζονται από το περιφερειακό δικαστήριο (sąd rejonowy) του τόπου κατοικίας του παιδιού. Το αρμόδιο για υποθέσεις επιτροπείας δικαστήριο (sąd opiekuńczy) είναι το τμήμα οικογενειακών υποθέσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, αρμόδιο είναι το Πρωτοδικείο Πρωτευούσης της Βαρσοβίας.

Υποβάλλεται αίτηση στην οποία επισυνάπτεται το πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού, το πιστοποιητικό γάμου των γονέων (αν είναι έγγαμοι), άλλα δικαιολογητικά έγγραφα, όπως ιατρικά πιστοποιητικά, βεβαιώσεις φοίτησης, αξιολογήσεις επιδόσεων και αντίγραφα προηγούμενων αποφάσεων άλλων δικαστηρίων που αφορούν τη γονική μέριμνα.

11 Ποια διαδικασία ακολουθείται στην περίπτωση αυτή; Υπάρχει διαδικασία κατεπείγοντος;

Οι υποθέσεις γονικής μέριμνας εκδικάζονται στο πλαίσιο της εκούσιας διαδικασίας, η οποία έχει λιγότερες τυπικές απαιτήσεις από τη αμφισβητουμένη διαδικασία.

Επιπροσθέτως, κατόπιν σχετικού αιτήματος διαδίκου, το αρμόδιο για υποθέσεις επιτροπείας δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη λήψη των ασφαλιστικών μέτρων που κρίνει πρόσφορα για τις συγκεκριμένες περιστάσεις. Η σχετική απόφαση αναπτύσσει έννομα αποτελέσματα και καθίσταται εκτελεστή από την έκδοσή της.

12 Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας;

Οι διάδικοι στη δίκη με αντικείμενο την άσκηση γονικής μέριμνας καλούνται να καταβάλουν τα τέλη και τις δαπάνες που προβλέπει ο νόμος περί δικαστικών εξόδων για τις αστικές υποθέσεις (Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 1 του νόμου, ένας διάδικος μπορεί να ζητήσει απαλλαγή από τα δικαστικά έξοδα με την υποβολή δήλωσης ότι η καταβολή τους θα επιφέρει σοβαρές δυσχέρειες στον ίδιο ή στην οικογένειά του. Η αίτηση απαλλαγής από τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση στην οποία θα παρατίθενται διεξοδικά η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος, τα περιουσιακά του στοιχεία, τα εισοδήματα και τα μέσα διαβίωσής του. Το δικαστήριο μπορεί να απαλλάξει μερικώς από την καταβολή των δικαστικών εξόδων τον διάδικο ο οποίος μπορεί να καταβάλει μέρος μόνο των εν λόγω εξόδων (άρθρο 101 παράγραφος 1).

13 Είναι δυνατή η άσκηση ένδικου μέσου κατά απόφασης για τη γονική μέριμνα;

Ναι, μπορεί να ασκηθεί έφεση ενώπιον ανώτερου δικαστηρίου κατά οποιασδήποτε απόφασης. Σε περίπτωση ασφαλιστικών μέτρων, η έφεση ασκείται ενώπιον δικαστηρίου του ίδιου βαθμού. Οι εφέσεις κατά αποφάσεων για τη γονική μέριμνα που εκδίδονται από πρωτοδικείο (sąd rejonowy) ασκούνται ενώπιον περιφερειακού δικαστηρίου (sąd okręgowy). Οι αποφάσεις για τη γονική μέριμνα που εκδίδονται από περιφερειακό δικαστήριο (sąd okręgowy) στο πλαίσιο δίκης διαζυγίου, δικαστικού χωρισμού ή ακύρωσης γάμου υπόκεινται σε έφεση ενώπιον εφετείου (sąd apelacyjny).

14 Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτηθεί προσφυγή σε δικαστήριο ή άλλη αρχή για την εκτέλεση απόφασης σχετικής με τη γονική μέριμνα. Ποια διαδικασία εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αυτές;

Όργανο αναγκαστικής εκτέλεσης του δικαστηρίου σε υποθέσεις επιστροφής παιδιού είναι ο δικαστικά διορισμένος επίτροπος (kurator sądowy). Σε περίπτωση αθέτησης δικαστικής απόφασης η οποία διατάσσει την επιστροφή παιδιού, το πρόσωπο στο οποίο πρέπει να επιστραφεί το παιδί πρέπει να ζητήσει από το δικαστήριο το οποίο εξέδωσε την εν λόγω απόφαση να διατάξει την αναγκαστική απομάκρυνση του παιδιού μέσω δικαστικά διορισμένου επιτρόπου. Εάν ο ασκών τη γονική μέριμνα είναι άγνωστης διαμονής, το δικαστήριο διεξάγει έρευνα για να προσδιορίσει τη διαμονή του. Η διαταγή εκδίδεται από το δικαστήριο προς τον δικαστικά διορισμένο επίτροπο με τη μορφή απόφασης, η οποία μπορεί να εκδοθεί σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών. Η εν λόγω απόφαση δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Ο δικαστικά διορισμένος επίτροπος ορίζει την ημερομηνία απομάκρυνσης του παιδιού και ενημερώνει το δικαιούχο πρόσωπο. Ο δικαστικά διορισμένος επίτροπος μπορεί να απομακρύνει το παιδί από το πρόσωπο με το οποίο διαμένει. Για τον εν λόγω σκοπό, ο δικαστικά διορισμένος επίτροπος μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή αστυνομικών οργάνων, ψυχολόγων και ούτω καθεξής.

Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (Kodeks postępowania cywilnego) προβλέπει διαφορετική διαδικασία ως προς τις αποφάσεις οι οποίες αφορούν την προσωπική επικοινωνία. Σ’ αυτή την περίπτωση, με αίτημα προσώπου το οποίο δικαιούται επικοινωνία με το παιδί, το αρμόδιο για υποθέσεις επιτροπείας δικαστήριο (sąd opiekuńczy) μπορεί να εκδώσει διαταγή κατά του ασκούντος την επιμέλεια ο οποίος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που υπέχει ως προς την προσωπική επικοινωνία με το παιδί από απόφαση ή διακανονισμό, καλώντας τον να καταβάλει συγκεκριμένο ποσό στον δικαιούχο για κάθε παράβαση υποχρέωσης. Εάν δικαιούχος επικοινωνίας με το παιδί ή πρόσωπο το οποίο έχει αποκλειστεί από την εν λόγω επικοινωνία αθετήσει την υποχρέωση που του επιβάλλει η απόφαση, το αρμόδιο για υποθέσεις επιτροπείας δικαστήριο μπορεί να διατάξει το εν λόγω πρόσωπο να καταβάλει συγκεκριμένο ποσό στον ασκούντα την επιμέλεια του παιδιού. Εάν το πρόσωπο το οποίο έχει διαταχθεί να προβεί σε πληρωμή από το αρμόδιο για υποθέσεις επιτροπείας δικαστήριο εξακολουθεί να μην εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, το δικαστήριο επιτροπείας θα το διατάξει να καταβάλει ένα ποσό το οποίο καθορίζεται με βάση τον αριθμό των παραβάσεων.

Στην αίτηση που προαναφέρθηκε πρέπει να επισυναφθεί εκτελεστή απόφαση ή διακανονισμός επικοινωνίας με το παιδί.

15 Τι πρέπει να πράξω για να επιτύχω την αναγνώριση και εκτέλεση σε αυτό το κράτος μέλος απόφασης γονικής μέριμνας που εκδόθηκε από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους;

Εφαρμοστέες διατάξεις είναι αυτές του κεφαλαίου III του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2201/2003, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας. Κατά κανόνα, οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζονται και εκτελούνται χωρίς περαιτέρω διαδικασίες. Ωστόσο, είναι δυνατόν να υποβληθεί σε περιφερειακό δικαστήριο αίτηση κήρυξης εκτελεστότητας. Αρμόδιο για την εκδίκαση της αίτησης κήρυξης εκτελεστότητας είναι επίσης το περιφερειακό δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των δικονομικών εγγράφων (δικογράφων), δηλαδή να εκθέτει σαφώς το αίτημα και τα πραγματικά περιστατικά που στηρίζουν το αίτημα και να προσδιορίζει αν οι διάδικοι είχαν προσφύγει σε διαμεσολάβηση ή όχι.

16 Σε ποιο δικαστήριο αυτού του κράτους μέλους πρέπει να προσφύγω κατά της αναγνώρισης και εκτέλεσης απόφασης γονικής μέριμνας που εκδόθηκε από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους; Ποια διαδικασία ακολουθείται σε αυτή την περίπτωση;

Σύμφωνα με τον νόμο, οι αποφάσεις που εκδίδονται από τα δικαστήρια ξένων χωρών σε αστικές υποθέσεις αναγνωρίζονται, εκτός εάν υπάρχει κώλυμα βάσει του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναγνώριση ή τη μη αναγνώριση απόφασης που έχει εκδοθεί από αλλοδαπό δικαστήριο. Η αίτηση αναγνώρισης απόφασης που έχει εκδοθεί από αλλοδαπό δικαστήριο πρέπει να συνοδεύεται από:

  • επίσημο αντίγραφο της απόφασης·
  • έγγραφο που βεβαιώνει ότι η απόφαση είναι τελεσίδικη, εκτός εάν αυτό προκύπτει σαφώς από τη διατύπωσή της·
  • ένορκη μετάφραση στα πολωνικά.

Η αίτηση μη αναγνώρισης απόφασης που έχει εκδοθεί από αλλοδαπό δικαστήριο πρέπει να συνοδεύεται από επίσημο αντίγραφο της απόφασης και από ένορκη μετάφραση στα πολωνικά.

Η αίτηση εξετάζεται από το περιφερειακό δικαστήριο που θα ήταν κατά τόπον αρμόδιο για την εξέταση της υπόθεσης που έχει επιλυθεί με την απόφαση του αλλοδαπού δικαστηρίου ή στο περιφερειακό δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται το κατά τόπον αρμόδιο πρωτοδικείο ή, ελλείψει τέτοιων δικαστηρίων, στο περιφερειακό δικαστήριο της Βαρσοβίας (Sąd Okręgowy w Warszawie).

Η απόφαση για την αναγνώριση που εκδίδεται από το περιφερειακό δικαστήριο υπόκειται σε έφεση (zażalenie) και η απόφαση του εφετείου σε αναίρεση (skarga kasacyjna)· είναι επίσης δυνατόν να ζητηθεί η εκ νέου κίνηση διαδικασίας που έχει ολοκληρωθεί με τελεσίδικη απόφαση αναγνώρισης και να κηρυχθεί παράνομη η εν λόγω τελεσίδικη απόφαση.

Όσον αφορά την εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων, οι διαδικασίες ποικίλλουν τόσο πολύ ανάλογα με το είδος της διαδικασίας, ώστε είναι πάντα προτιμότερη η εκ των προτέρων επικοινωνία με την κεντρική αρχή για πληροφορίες σχετικά με τις περαιτέρω ενέργειες.

17 Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο στις διαδικασίες γονικής μέριμνας όταν το παιδί ή οι γονείς δεν διαμένουν σε αυτό το κράτος μέλος ή έχουν διαφορετικές ιθαγένειες;

Το εφαρμοστέο δίκαιο σε υποθέσεις γονικής μέριμνας και δικαιωμάτων επικοινωνίας με το παιδί ορίζεται στη σύμβαση για τη δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία σε θέματα γονικής μέριμνας και μέτρων προστασίας των παιδιών, που υπογράφηκε στη Χάγη στις 19 Οκτωβρίου 1996, ή σε διμερείς συμφωνίες στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η Πολωνία. Όταν δεν εφαρμόζεται καμία από τις εν λόγω πράξεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου της 4ης Φεβρουαρίου 2011 για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe). Αν η συνήθης διαμονή ενός παιδιού γίνει μόνιμη κατοικία σε χώρα η οποία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης, όλες οι μεταβολές στους όρους εφαρμογής των μέτρων που είχαν ληφθεί στη χώρα της πρώην συνήθους διαμονής του παιδιού διέπονται στο εξής από το δίκαιο της εν λόγω χώρας μόνιμης κατοικίας.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.