Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβακικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά
Swipe to change

Γονική μέριμνα - επιμέλεια των παιδιών και δικαίωμα επικοινωνίας

Σλοβακία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνει πρακτικά η έννοια «γονική μέριμνα»; Ποια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του έχοντος τη γονική μέριμνα;

Σύμφωνα με τον σλοβακικό νόμο περί οικογενείας (νόμος 36/2005 περί οικογενείας και περί μεταβολών και τροποποιήσεων συγκεκριμένων νόμων) και σύμφωνα με τη νομολογία, η γονική μέριμνα (δηλαδή τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των γονέων - η επιμέλεια) συνίσταται κατά κύριο λόγο στη φροντίδα, διατροφή και εκπροσώπηση του τέκνου και στη διαχείριση της περιουσίας του.

2 Γενικώς, ποιος έχει τη γονική μέριμνα ενός τέκνου;

Οι γονείς ασκούν τα γονεϊκά τους δικαιώματα και εκπληρώνουν τις γονεϊκές τους υποχρεώσεις έναντι του τέκνου από κοινού, ανεξαρτήτως εάν το τέκνο έχει γεννηθεί εντός ή εκτός γάμου ή εάν οι γονείς συνοικούν (είναι έγγαμοι, σε διάσταση ή διαζευγμένοι).

Το δικαστήριο μπορεί, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι, να αφαιρέσει από έναν γονέα (ή να περιορίσει) τα γονεϊκά του δικαιώματα και υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παράγραφος 4 του νόμου περί οικογενείας.

Το δικαστήριο μπορεί να αναγνωρίσει γονεϊκά δικαιώματα και υποχρεώσεις σε ανήλικο γονέα άνω των 16 ετών για την προσωπική φροντίδα ανήλικου τέκνου, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 29 του νόμου περί οικογενείας.

3 Εάν οι γονείς δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμούν να ασκούν τη γονική μέριμνα, μπορεί να την ασκεί κάποιος άλλος;

Ναι. Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς ανήλικου τέκνου δεν έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, η άσκηση των γονεϊκών δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους έχει ανασταλεί, έχουν στερηθεί τα γονεϊκά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις ή έχουν αποβιώσει, το δικαστήριο διορίζει κηδεμόνα ο οποίος αναλαμβάνει την ανατροφή και εκπροσώπηση του ανηλίκου και τη διαχείριση της περιουσίας του.

4 Σε περίπτωση διαζυγίου ή διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, με ποιον τρόπο γίνεται η ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέριμνας;

Το δικαστήριο αποφαίνεται σχετικά με την κατανομή και άσκηση των γονεϊκών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (ακόμη και όταν και οι δύο γονείς εξακολουθούν να ασκούν από κοινού τα γονεϊκά δικαιώματα και υποχρεώσεις) ή άλλως μπορεί να επικυρώσει σχετική συμφωνία των γονέων.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 του νόμου περί οικογενείας, «[ο]ι γονείς ανήλικου τέκνου, εφόσον δεν συνοικούν, μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με την άσκηση των γονεϊκών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων οποτεδήποτε». Σε περίπτωση που οι γονείς αδυνατούν να έλθουν σε συμφωνία, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει πώς θα ασκούνται και εκπληρώνονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, ακόμη και εάν δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση. Ειδικότερα, το δικαστήριο αποφασίζει ποιος από τους δύο γονείς θα ασκεί την επιμέλεια (osobná starostlivosť — προσωπική φροντίδα) του ανήλικου τέκνου. Οι διατάξεις των άρθρων 24, 25 και 26 ισχύουν αναλόγως.

5 Εάν οι γονείς συνάψουν συμφωνία σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, ποια τυπική διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου η εν λόγω συμφωνία να είναι νομικά δεσμευτική;

Συμφωνία μεταξύ των γονέων σχετικά με τα γονεϊκά δικαιώματα και υποχρεώσεις τους πρέπει να επικυρωθεί από το δικαστήριο.

6 Εάν οι γονείς δεν είναι σε θέση να καταλήξουν σε συμφωνία για το θέμα της γονικής μέριμνας, ποιοι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης της διαφοράς προβλέπονται, εκτός από την προσφυγή στη δικαιοσύνη;

Εξωδικαστική επίλυση διαφορών είναι δυνατή με διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τον νόμο 420/2004 περί διαμεσολάβησης. Ο ίδιος νόμος ισχύει και για διαφορές που απορρέουν από σχέσεις του οικογενειακού δικαίου. Η διαμεσολάβηση είναι μια εξωδικαστική διαδικασία, κατά την οποία τα μέρη ζητούν τις υπηρεσίες διαμεσολαβητή προκειμένου να επιλύσουν διαφορά η οποία απορρέει από συμβατική ή άλλη έννομη σχέση μεταξύ τους. Οποιαδήποτε συμφωνία η οποία επιτυγχάνεται μέσω διαμεσολάβησης πρέπει να είναι έγγραφη, και είναι δεσμευτική για τα εμπλεκόμενα μέρη.

7 Εάν οι γονείς προσφύγουν στη δικαιοσύνη, ποια ζητήματα που αφορούν το τέκνο μπορεί να ρυθμίσει ο δικαστής;

Το δικαστήριο μπορεί κατ’ αρχήν να αποφασίσει ελεύθερα, με εξαίρεση την αποκλειστική ανάθεση της επιμέλειας (προσωπικής φροντίδας) σε έναν γονέα. Ένας γονέας μπορεί να ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια του τέκνου μόνο εάν τα γονεϊκά δικαιώματα και υποχρεώσεις έχουν αφαιρεθεί από τον άλλο γονέα. Στην πράξη, ωστόσο, το δικαστήριο αποφασίζει ποιος γονέας θα αναλάβει την προσωπική φροντίδα του τέκνου και ποιος θα αναλάβει την εκπροσώπησή του και θα διαχειρίζεται την περιουσία του. Το δικαστήριο ορίζει επίσης πώς θα συμβάλλει στη διατροφή του τέκνου ο γονέας που δεν ασκεί την επιμέλεια ή επικυρώνει συμφωνία των γονέων σχετικά με την καταβολή διατροφής.

8 Εάν το δικαστήριο αναθέσει την επιμέλεια του τέκνου αποκλειστικά σε έναν γονέα, αυτό σημαίνει ότι ο εν λόγω γονέας μπορεί να αποφασίζει για οτιδήποτε αφορά το τέκνο χωρίς προηγουμένως να συμβουλεύεται τον άλλο γονέα;

Ο όρος «γονική μέριμνα» δεν μεταφράζεται επακριβώς στο σλοβακικό οικογενειακό δίκαιο. Το σλοβακικό οικογενειακό δίκαιο περιέχει τον όρο «γονεϊκά δικαιώματα και υποχρεώσεις», τα οποία ασκούνται πάντοτε από κοινού από τους γονείς (επομένως δεν προβλέπεται «αποκλειστική επιμέλεια», παρά μόνο σε περίπτωση θανάτου, δικαιοπρακτικής ανικανότητας ή αποστέρησης των γονεϊκών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του ενός γονέα). Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ αυτών των περιπτώσεων και της ανάθεσης της «προσωπικής φροντίδας» του τέκνου σε ένα πρόσωπο. Εάν η προσωπική φροντίδα του τέκνου έχει ανατεθεί στον ένα γονέα, αυτός λαμβάνει τις καθημερινές αποφάσεις σε θέματα που σχετίζονται με το παιδί, χωρίς τη συναίνεση του άλλου γονέα. Για όλα όμως τα σημαντικά θέματα ως προς την άσκηση των γονεϊκών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (διαχείριση της περιουσίας του τέκνου, μετακίνηση του τέκνου στο εξωτερικό, συναίνεση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, επαγγελματική κατάρτιση) απαιτείται η συναίνεση του άλλου γονέα. Εάν οι γονείς αδυνατούν να αποφασίσουν από κοινού, αποφαίνεται το δικαστήριο κατόπιν αίτησης του ενός γονέα.

9 Εάν το δικαστήριο αποφασίσει ότι οι γονείς ασκούν από κοινού την επιμέλεια του τέκνου, τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την προσωπική φροντίδα του τέκνου εναλλάξ και στους δύο γονείς (κοινή επιμέλεια), εφόσον κρίνονται και οι δύο κατάλληλοι για την ανατροφή του τέκνου και ενδιαφέρονται για την προσωπική του φροντίδα, και εφόσον αυτή η λύση εξυπηρετεί καλύτερα το συμφέρον και τις ανάγκες του τέκνου. Εάν τουλάχιστον ένας γονέας συμφωνεί με την από κοινού άσκηση της προσωπικής φροντίδας του τέκνου, το δικαστήριο οφείλει να διαπιστώσει εάν η από κοινού άσκηση της προσωπικής φροντίδας του τέκνου είναι προς το συμφέρον του.

Βλέπε όλες τις ανωτέρω απαντήσεις, ιδίως την απάντηση στην ερώτηση 8.

10 Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο (ή άλλη αρχή) στο οποίο κατατίθεται η αγωγή για την άσκηση της γονικής μέριμνας; Ποιες είναι οι τυπικές διαδικασίες και ποια έγγραφα πρέπει να συνοδεύουν το αίτημα;

Αρμόδιο για την εκδίκαση αιτήσεων σχετικά με γονεϊκά δικαιώματα και υποχρεώσεις είναι το ειρηνοδικείο (okresný súd) του τόπου κατοικίας του ανήλικου τέκνου. Δεν ισχύουν διατυπώσεις ούτε απαιτείται η υποβολή εγγράφων, καθώς η σχετική διαδικασία δύναται να επισπεύδεται από το δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως. Η υποβολή εγγράφων εξαρτάται από το περιεχόμενο της αίτησης. Συνήθως απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού γέννησης του τέκνου.

11 Ποια διαδικασία ακολουθείται στην περίπτωση αυτή; Υπάρχει διαδικασία κατεπείγοντος;

Προβλέπεται απλουστευμένη και λιγότερο τυπική διαδικασία. Υπάρχει δυνατότητα έκδοσης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων στο πλαίσιο επείγουσας διαδικασίας.

12 Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας;

Όλες οι δικαστικές διαδικασίες που αφορούν θέματα γονεϊκών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων διεξάγονται ατελώς. Το σύστημα νομικής αρωγής της Σλοβακίας επί του παρόντος περιορίζεται στην κάλυψη των δικαστικών εξόδων και στον διορισμό εκπροσώπου χωρίς επιβάρυνση. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις όπου ο ενδιαφερόμενος επιλέγει να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο, δεδομένου ότι οι υποθέσεις που αφορούν γονεϊκά δικαιώματα και υποχρεώσεις υπάγονται στην εκούσια δικαιοδοσία των δικαστηρίων. Ωστόσο, εάν ένα πρόσωπο πληροί τις νομικές προϋποθέσεις απαλλαγής από τα δικαστικά έξοδα, το δικαστήριο μπορεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια να διορίσει εκπρόσωπο του προσώπου αυτού χωρίς επιβάρυνση, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού δικηγόρου, εφόσον κρίνει ότι είναι απαραίτητη η εκπροσώπηση για την προστασία των συμφερόντων του διαδίκου.

Το δικαστήριο παραπέμπει στο Κέντρο Νομικής Αρωγής όλα τα πρόσωπα τα οποία αιτούνται τον διορισμό δικηγόρου και πληρούν τις προϋποθέσεις απαλλαγής από τα δικαστικά έξοδα. Το δικαστήριο ενημερώνει τα μέρη σχετικά με αυτή τη δυνατότητα. Μπορεί επίσης να απαλλάξει εν όλω ή εν μέρει ένα πρόσωπο από τα δικαστικά έξοδα εάν αυτό δικαιολογείται από τις περιστάσεις και δεν συνιστά αυθαίρετη ή προδήλως ατελέσφορη άσκηση δικαιώματος ή παρακώλυση της δικαιοσύνης. Εφόσον το δικαστήριο δεν αποφασίσει άλλως, η απαλλαγή ισχύει για ολόκληρη τη διαδικασία και αναδρομικά. Ωστόσο, έξοδα τα οποία έχουν καταβληθεί πριν από την έκδοση της απόφασης περί απαλλαγής, δεν επιστρέφονται.

Το Κέντρο Νομικής Αρωγής παρέχει νομική αρωγή και ένα σύστημα εξασφάλισης των φυσικών προσώπων τα οποία, για οικονομικούς λόγους, δεν είναι σε θέση να ζητήσουν νομικές υπηρεσίες για την άσκηση και προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Η έκταση της παρεχόμενης νομικής αρωγής διέπεται από τον νόμο 327/2005 περί χορήγησης νομικής αρωγής σε πρόσωπα που αντιμετωπίζουν οικονομική δυσπραγία.

13 Είναι δυνατή η άσκηση ένδικου μέσου κατά απόφασης για τη γονική μέριμνα;

Ναι, είναι δυνατή η άσκηση έφεσης κατά απόφασης επί γονεϊκών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

14 Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτηθεί προσφυγή σε δικαστήριο ή άλλη αρχή για την εκτέλεση απόφασης σχετικής με τη γονική μέριμνα. Ποια διαδικασία εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αυτές;

Για την εκτέλεση αποφάσεων σε υποθέσεις που αφορούν ανηλίκους, κατά τόπο αρμόδιο είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί ο ανήλικος, όπως ορίζεται με συμφωνία των γονέων ή με κάθε άλλο νόμιμο μέσο. Η διαδικασία που ακολουθείται για την εκτέλεση της απόφασης διέπεται από τον νόμο 161/2015, τον κώδικα εκουσίας δικαιοδοσίας. Λεπτομέρειες για την εκτέλεση αποφάσεων σε υποθέσεις που αφορούν ανηλίκους προβλέπονται στο διάταγμα 207/2016 του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας, το οποίο ισχύει και για την εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων.

15 Τι πρέπει να πράξω για να επιτύχω την αναγνώριση και εκτέλεση σε αυτό το κράτος μέλος απόφασης γονικής μέριμνας που εκδόθηκε από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους;

Οι δικαστικές αποφάσεις επί γονεϊκών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ αναγνωρίζονται και εκτελούνται χωρίς να απαιτείται η τήρηση ειδικής διαδικασίας στη Δημοκρατία της Σλοβακίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (άρθρο 21 παράγραφος 1), δηλαδή χωρίς να απαιτείται η κήρυξη της απόφασης ως εκτελεστής.

Ωστόσο, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει την κήρυξη της εκτελεστότητας απόφασης επί γονεϊκών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος, οπότε ισχύουν οι διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙΙ τμήματος 2 του κανονισμού.

Η αίτηση υποβάλλεται στο ειρηνοδικείο (okresný súd) του τόπου κατοικίας του τέκνου, ή, σε περίπτωση που το τέκνο δεν έχει μόνιμη κατοικία, στο ειρηνοδικείο του τόπου διαμονής του τέκνου, ή, ελλείψει αντίστοιχου δικαστηρίου, στο Ειρηνοδικείο του διαμερίσματος Μπρατισλάβα Ι (Okresný súd Bratislava I).

Η αίτηση αναγνώρισης απόφασης και η αίτηση κήρυξης της εκτελεστότητας απόφασης πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφο της απόφασης επί των γονεϊκών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις γνησιότητας, καθώς και από έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την απόφαση, το οποίο εκδίδεται με αίτημα του ενδιαφερομένου από το αρμόδιο δικαστήριο της χώρας προέλευσης, δηλαδή από το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση επί των γονεϊκών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

16 Σε ποιο δικαστήριο αυτού του κράτους μέλους πρέπει να προσφύγω κατά της αναγνώρισης απόφασης γονικής μέριμνας που εκδόθηκε από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους; Ποια διαδικασία ακολουθείται σε αυτή την περίπτωση;

Η έφεση ασκείται πάντοτε ενώπιον του ειρηνοδικείου (okresný súd) το οποίο εξέδωσε την αρχική απόφαση, αλλά εκδικάζεται από το περιφερειακό δικαστήριο (krajský súd). Η έφεση κατά της αναγνώρισης απόφασης επί γονεϊκών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εκδικάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα εκουσίας δικαιοδοσίας.

17 Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο στις διαδικασίες γονικής μέριμνας όταν το παιδί ή οι γονείς δεν διαμένουν σε αυτό το κράτος μέλος ή έχουν διαφορετικές ιθαγένειες;

Τα σλοβακικά δικαστήρια αποφαίνονται επί διαφορών που σχετίζονται με γονεϊκά δικαιώματα και υποχρεώσεις μόνο εφόσον το τέκνο έχει τον τόπο συνήθους διαμονής του στη Σλοβακία. Εάν το τέκνο δεν διαμένει εντός της Δημοκρατίας της Σλοβακίας αλλά έχει τη συνήθη διαμονή του σε αυτή, καθώς και εάν οι γονείς δεν ζουν στη Σλοβακία ή είναι υπήκοοι διαφορετικών χωρών, ισχύουν οι διατάξεις του σλοβακικού δικαίου σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία σε θέματα γονικής μέριμνας και μέτρων προστασίας των παιδιών (Συλλογή νόμων της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, κοινοποίηση με αριθ. αναφ. 344/2002) (Κεφάλαιο ΙΙΙ της Σύμβασης).

Ο νόμος 97/1963 περί ιδιωτικού διεθνούς και δικονομικού δικαίου ορίζει ότι οι σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων, συμπεριλαμβανομένης της γέννησης ή απόσβεσης των γονεϊκών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, διέπονται από το δίκαιο της χώρας όπου έχει το τέκνο τη συνήθη διαμονή του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το δικαστήριο μπορεί να εφαρμόσει το δίκαιο άλλης χώρας, εφόσον υπάρχει σημαντικός σύνδεσμος με την επίδικη διαφορά και αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία του τέκνου ή της περιουσίας του. Τα γονεϊκά δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχουν γεννηθεί στη χώρα συνήθους διαμονής του τέκνου εξακολουθούν να ισχύουν και όταν υπάρξει μεταβολή του τόπου συνήθους διαμονής του τέκνου. Εάν ένας γονέας δεν είχε οποιαδήποτε γονεϊκά δικαιώματα και υποχρεώσεις τα οποία αναγνωρίζονται στη σλοβακική νομοθεσία, τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις γεννώνται όταν το τέκνο αποκτήσει συνήθη διαμονή στη Σλοβακία. Η άσκηση της γονικής μέριμνας διέπεται από το δίκαιο του κράτους της συνήθους διαμονής του τέκνου.

Οι διατάξεις του νόμου περί ιδιωτικού διεθνούς και δικονομικού δικαίου ισχύουν μόνο εφόσον δεν υπάρχει διεθνής συμφωνία ή εφόσον η τυχόν υπάρχουσα διεθνής συμφωνία δεν περιέχει κανόνες συγκρούσεως για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου.

Πέραν της Σύμβασης της Χάγης του 1996, η Σλοβακική Δημοκρατία δεσμεύεται από μια σειρά διμερών συμφωνιών οι οποίες περιέχουν διατάξεις περί του εφαρμοστέου δικαίου και υπερισχύουν έναντι των διατάξεων του νόμου περί ιδιωτικού διεθνούς και δικονομικού δικαίου στις υποθέσεις επί γονεϊκών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Οι σχετικές συμφωνίες είναι οι εξής:

Βουλγαρία: Συμφωνία μεταξύ της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας περί δικαστικής συνδρομής και ρύθμισης των έννομων σχέσεων σε υποθέσεις αστικού, οικογενειακού και ποινικού δικαίου (Σόφια, 25 Νοεμβρίου 1976, Διάταγμα αριθ. 3/1978)

Κροατία, Σλοβενία: Συμφωνία μεταξύ της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας και της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας περί ρύθμισης των έννομων σχέσεων σε αστικές, οικογενειακές και ποινικές υποθέσεις (Βελιγράδι, 20 Ιανουαρίου 1964, Διάταγμα αριθ. 207/1964)

Ουγγαρία: Συνθήκη μεταξύ της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας περί δικαστικής συνδρομής και διευθέτησης των έννομων σχέσεων σε αστικές, οικογενειακές και ποινικές υποθέσεις (Μπρατισλάβα, 28 Μαρτίου 1989, αριθ. αναφ. 63/1990)

Πολωνία: Συμφωνία μεταξύ της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας περί δικαστικής συνδρομής και ρύθμισης των έννομων σχέσεων σε αστικές, οικογενειακές, εργατικές και ποινικές υποθέσεις (Βαρσοβία, 21 Δεκεμβρίου 1987, Διάταγμα αριθ. 42/1989)

Ρουμανία: Συμφωνία μεταξύ της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ρουμανίας περί δικαστικής συνδρομής και ρύθμισης των έννομων σχέσεων σε αστικές, οικογενειακές και ποινικές υποθέσεις (Πράγα, 25 Νοεμβρίου1958, Διάταγμα αριθ. 31/1959)

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/01/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.