Roditeljska odgovornost – skrbništvo nad djecom i prava na kontakt

Cipar
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Što u praktičnom smislu znači pravni pojam „roditeljska odgovornost”? Koja su prava i obveze nositelja roditeljske odgovornosti?

Pojam „roditeljska odgovornost” obuhvaća davanje imena djetetu, skrb za dijete, upravljanje njegovom imovinom i zastupanje djeteta u svim pitanjima ili pravnim poslovima koji se odnose na dijete ili njegovu imovinu. U praksi obuhvaća sva pitanja važna za dijete (kao fizičku osobu) i njegovu imovinu.

Roditeljska odgovornost dužnost je i pravo roditelja koji zajednički izvršavaju tu odgovornost. Ta se odgovornost mora izvršavati uzimajući u obzir interese djeteta (članak 6. Zakona 216/1990).

2 Tko u pravilu ima roditeljsku odgovornost nad djetetom?

Roditeljsku odgovornost nad djetetom izvršavaju oba roditelja.

3 Ako roditelji nisu sposobni ili ne žele snositi roditeljsku odgovornost nad svojom djecom, može li se umjesto njih odrediti neka druga osoba?

Da, u takvim slučajevima Sud može dodijeliti skrbnika s roditeljskom odgovornošću (članak 18. stavak 2. Zakona o odnosima roditelja i djece, Zakon 216/1990).

4 Ako se roditelji razvedu ili prekinu odnos, kako se rješava pitanje roditeljske odgovornosti u budućnosti?

Kad je riječ o razvodu, poništenju braka ili proglašenju braka ništavim, pitanje roditeljske odgovornosti utvrđuje sud koji roditeljsku odgovornost može dodijeliti jednom roditelju ili obama roditeljima ili trećoj osobi (članci 14. i 15. Zakona 216/1990). Ako sud dodjeli roditeljsku odgovornost samo jednom roditelju, može odlučiti i o pravu drugog roditelja na kontakt s djetetom uzimajući u obzir interes djeteta (članak 17. Zakona 216/1990).

5 Ako roditelji postignu dogovor po pitanju roditeljske odgovornosti, koje se formalnosti moraju poštovati kako bi taj sporazum postao pravno obvezujući?

Sud mora izdati odluku o dogovoru kako bi postao pravno obvezujući.

6 Ako roditelji ne mogu postići dogovor po pitanju roditeljske odgovornosti, koja je alternativa rješavanju spora a da se izbjegne izlazak pred sud?

Trenutačno ne postoje drugi načini rješavanja spora osim sudskog postupka.

7 Ako roditelji izađu pred sud, o kojim pitanjima u vezi s djetetom može odlučivati sudac?

Sudac može urediti sva pitanja o djetetu, uključujući roditeljsku odgovornost, pravo na kontakt, obrazovanje, zdravlje, upravljanje imovinom, ime, uzdržavanje, putovanje u inozemstvo i otmicu.

8 Ako sud odluči da jedan roditelj treba imati isključivu skrb nad djetetom, znači li to da on ili ona može odlučivati o svim pitanjima u vezi s djetetom a da se prethodno ne savjetuje s drugim roditeljem?

Ne, zato što postoje pitanja, kao što je upravljanje djetetovom imovinom, koja nisu obuhvaćena „skrblju” u užem smislu.

9 Ako sud odluči da roditelji trebaju imati zajedničku skrb nad djetetom, što to znači u praksi?

U praksi, zajedničko ostvarivanje roditeljske skrbi znači da roditelji moraju zajedno odlučivati o pitanjima koja se odnose na njihovo dijete. To obično znači da će dijete boraviti podjednako s oba roditelja.

10 Kojem se sudu ili tijelu trebam obratiti ako želim podnijeti zahtjev za roditeljsku odgovornost? Koje se formalnosti moraju poštovati? Koje dokumente trebam priložiti zahtjevu?

Nadležni je sud obiteljski sud u okrugu u kojem maloljetna osoba ima uobičajeno boravište. Postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva za pokretanje postupka bez izjave pod prisegom. Popratna dokumentacija nije potrebna u ovoj fazi.

11 Koji se postupak primjenjuje u takvim slučajevima? Postoji li hitni postupak?

Zahtjev se dostavlja drugoj strani koju se traži da se pojavi pred sudom na datum naveden u zahtjevu kako bi izrazila svoje stajalište. U predmetima u koje je uključeno dijete ne postoji hitni postupak osim u slučaju otmice. Prema tome, zbog njihove prirode, sudovi vode računa o tome da prednost daju takvim predmetima. Isto tako, članak 6. Europske konvencije o ljudskim pravima i članak 30. Ustava Republike Cipra primjenjuju se na sve navedene postupke. U predmetnim odredbama navodi se da svi postupci pred sudom moraju završiti u razumnom roku.

12 Mogu li dobiti pravnu pomoć za pokrivanje troškova postupka?

Da, pod uvjetom da ispunjujete kriterije utvrđene zakonom i da ste dobili sudsku odluku o tom pitanju na temelju Zakona 165(I)/2002.

13 Je li moguće uložiti žalbu protiv odluke o roditeljskoj odgovornosti?

Da. Moguće je podnijeti žalbu žalbenom obiteljskom sudu.

14 U određenim slučajevima potrebno je obratiti se sudu kako bi se zatražilo izvršenje odluke o roditeljskoj odgovornosti. Kojem se sudu trebam obratiti u takvim slučajevima i koji se postupak primjenjuje?

Sud nadležan za izvršenje odluke o roditeljskoj odgovornosti sud je koji je izdao tu odluku. Postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva na temelju poziva suda bez izjave putem obrasca I. vrste iz Postupovne uredbe 2/90.

15 Što trebam učiniti kako bi se u ovoj državi članici priznala i izvršila odluka o roditeljskoj odgovornosti koju je donio sud u drugoj državi članici?

Trebate registrirati zahtjev za priznavanje i izvršenje u skladu s člankom 21. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 2201/2003. Zahtjev biste trebali registrirati na obiteljskom sudu u okrugu u kojem boravi dijete ili zastupnik djeteta ako dijete boravi u inozemstvu.

16 Kojem se sudu u ovoj državi članici trebam obratiti kako bih podnio prigovor na priznanje odluke o roditeljskoj odgovornosti koju je donio sud u drugoj državi članici? Koji se postupak u takvim slučajevima primjenjuje?

Nadležni je sud obiteljski sud u okrugu u kojem boravi dijete ili zastupnik djeteta ako dijete boravi u inozemstvu.

Kad se prethodno navedeni zahtjev dostavi zastupniku, zastupnik ima pravo pojaviti se pred sudom i registrirati obranu kako je navedeno u Zakonu 121(I)/2000. Ti su postupci obuhvaćeni područjem primjene Uredbe (EZ) br. 2201/2003.

17 Koje se pravo primjenjuje u postupku o roditeljskoj odgovornosti ako dijete ili stranke ne žive u ovoj državi članici ili su različitih nacionalnosti?

Primjenjuje se pravo Republike Cipra, konkretno Zakon 216/1990. Ako nijedna stranka ne boravi u Cipru, u Zakonu 216/1990 navodi se da obiteljski sudovi Cipra nisu nadležni za suđenje u tom predmetu.

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Posljednji put ažurirano: 19/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.