Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Roditeljska odgovornost – skrbništvo nad djecom i prava na kontakt

Gibraltar
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Što u praktičnom smislu znači pravni pojam „roditeljska odgovornost”? Koja su prava i obveze nositelja roditeljske odgovornosti?

U smislu gibraltarskog prava, roditeljska odgovornost odnosi se na skrbništvo, skrb o djetetu i nadzor nad djetetom, koje obično izvršava roditelj ili roditelji ili imenovani skrbnik. Općenito, roditelj ili skrbnik odgovoran je za skrbništvo nad djetetom i odgoj djeteta te za upravljanje imovinom koja pripada djetetu ili koja se čuva u ime djeteta.

Pojam „roditeljska odgovornost” odnosi se na oca, majku ili bilo kojeg imenovanog skrbnika koji izvršava svoje roditeljske odgovornosti u odnosu na određeno dijete. Roditeljska odgovornost odnosi se i na nadzor, bilo izravno ili usmjeravanjem, na način primjeren fazi razvoja djeteta. To se odnosi i na odgoj djeteta, a ako dijete ne živi s njim, na redovito održavanje osobnih odnosa i izravnog kontakta; te na djelovanje, prema potrebi, u svojstvu pravnog zastupnika djeteta.

2 Tko u pravilu ima roditeljsku odgovornost nad djetetom?

Općenito, kad je riječ o skrbništvu ili odgoju djeteta i upravljanju imovinom, majka ima ista prava i ovlasti kao i otac. Takva su prava i ovlasti majke i oca jednaki i jedno ih može izvršavati bez drugoga. Ta opća prava podliježu bilo kojem rješenju koje su donijeli gibraltarski sudovi.

Ako su otac i majka djeteta bili u braku u vrijeme njegova rođenja, u skladu s gibraltarskim pravom svaki roditelj ima roditeljsku odgovornost u odnosu na dijete. Međutim, da nisu bili u braku, samo bi majka imala roditeljsku odgovornost pri rođenju. Nije riječ o strogom ili apsolutnom pravilu jer u skladu s gibraltarskim pravom otac stječe roditeljsku odgovornost u odnosu na dijete ako ga je majka registrirala kao „oca” djeteta. Isto se događa ako to naloži sud.

Međutim, i jedna, dvije ili više osoba isto tako mogu imati roditeljska prava u odnosu na dijete. Međutim, to pravo ne mogu ostvarivati bez suglasnosti drugog ili, ovisno o slučaju, neke od drugih osoba, osim ako je to navedeno u bilo kojem rješenju suda, aktu ili sporazumu.

3 Ako roditelji nisu sposobni ili ne žele snositi roditeljsku odgovornost nad svojom djecom, može li se umjesto njih odrediti neka druga osoba?

Nakon smrti roditelja, nadživjeli roditelj postaje skrbnik djeteta sam ili zajedno s bilo kojim skrbnikom kojeg je imenovao preminuli roditelj. Ako preminuli roditelj nije imenovao skrbnika ili ako je imenovani skrbnik ili mrtav ili odbija djelovati, sud može imenovati skrbnika ako to smatra prikladnim.

Sud može na zahtjev majke ili oca djeteta donijeti rješenje u pogledu boravišta djeteta i prava majke ili oca na kontakt s djetetom. Sud isto tako ima ovlasti boravište djeteta utvrditi kod bilo koje osobe (jednog od roditelja ili neke druge osobe). Međutim, utvrđivanje boravišta kod jednog od roditelja nije moguće dok oba roditelja žive zajedno.

4 Ako se roditelji razvedu ili prekinu odnos, kako se rješava pitanje roditeljske odgovornosti u budućnosti?

U slučaju razvoda Vrhovni sud u Gibraltaru ima ovlast da prije ili nakon donošenja pravomoćne odluke uredi pitanje skrbništva, uzdržavanja i obrazovanja djece iz braka ili čak može naložiti da se pokrene postupak stavljanja djece pod zaštitu suda. Vrhovni sud ne može donijeti pravomoćno rješenje o razvodu braka dok se ne uvjeri da postoji zadovoljavajući dogovor u pogledu djece.

Ako se roditelji rastanu, strane mogu sklopiti sporazum ne temelju kojeg se jedan od njih može odreći svih ili dijela svojih roditeljskih prava. Međutim, sud neće naložiti izvršenje takvog sporazuma ako smatra da to ne bi bilo u korist djeteta.

5 Ako roditelji postignu dogovor po pitanju roditeljske odgovornosti, koje se formalnosti moraju poštovati kako bi taj sporazum postao pravno obvezujući?

Kao što je prethodno navedeno u pitanju 4., ako roditelj sklopi sporazum o rastavi kojim se namjerava odreći svih ili dijela svojih roditeljskih prava, takav će sporazum sud izvršiti samo ako smatra da bi njegovo izvršenje bilo u korist djeteta.

6 Ako roditelji ne mogu postići dogovor po pitanju roditeljske odgovornosti, koja je alternativa rješavanju spora a da se izbjegne izlazak pred sud?

Ako se pitanje roditeljske odgovornosti pojavi u kontekstu postupka razvoda braka, za rješavanje tog pitanja nadležan je Vrhovni sud Gibraltara. Međutim, određena se socijalna pomoć može dobiti u obliku bračnog savjetovanja. Usluge bračnog savjetovanja pruža Rimokatolička crkva u Gibraltaru. Neka je pitanja moguće rješavati i mirenjem.

7 Ako roditelji izađu pred sud, o kojim pitanjima u vezi s djetetom može odlučivati sudac?

Sudac može odlučiti o bilo kojem pitanju za koje smatra da može utjecati na dobrobit djeteta.

8 Ako sud odluči da jedan roditelj treba imati isključivu skrb nad djetetom, znači li to da on ili ona može odlučivati o svim pitanjima u vezi s djetetom a da se prethodno ne savjetuje s drugim roditeljem?

Nakon što se roditelju dodijeli potpuno skrbništvo, on može odlučivati o svim pitanjima koja se odnose na dijete bez prethodnog savjetovanja s drugim roditeljem, osim ako se time krši postojeće sudsko rješenje; na primjer, rješenje o kontaktu s djetetom.

9 Ako sud odluči da roditelji trebaju imati zajedničku skrb nad djetetom, što to znači u praksi?

Zajedničko skrbništvo nad djetetom znači da oba roditelja imaju jednaka prava i odgovornosti u odnosu na dijete. Ta se prava mogu ostvarivati zajednički ili pojedinačno.

10 Kojem se sudu ili tijelu trebam obratiti ako želim podnijeti zahtjev za roditeljsku odgovornost? Koje se formalnosti moraju poštovati? Koje dokumente trebam priložiti zahtjevu?

Ako se zahtjev za roditeljsku odgovornost podnosi u vezi s postupkom razvoda braka ili kao posljedica takvog postupka, treba ga podnijeti Vrhovnom sudu Gibraltara. Zahtjev se podnosi pozivom potkrijepljenim dokazima iznesenima u obliku izjave pod prisegom. Nakon podnošenja tih dokumenata, pisarnica Vrhovnog suda određuje datum rasprave o zahtjevu.

Zahtjev da dijete kojem je potrebna skrb postane štićenik suda isto tako treba podnijeti Vrhovnom sudu Gibraltara.

Ako se pitanje roditeljske odgovornosti ne pojavi u okviru postupka razvoda braka, zahtjev se može podnijeti Magistratskom sudu u Gibraltaru. Zahtjev treba biti u obliku pisane pritužbe u kojoj se navode traženi pravni lijek i pravna osnova na kojoj se on temelji. Zahtjevu treba priložiti i presliku djetetova rodnog lista te presliku vjenčanog lista, ako on postoji. Nakon što zaprimi pritužbu, sud uvrštava predmet na popis predmeta za raspravu i obavješćuje stranke o datumu na koji se moraju pojaviti na sudu.

11 Koji se postupak primjenjuje u takvim slučajevima? Postoji li hitni postupak?

U svakom slučaju, Vrhovni sud ili Magistratski sud određuje datum rasprave o odgovarajućem zahtjevu i o tome obavješćuje stranke. Stranke bi se trebale pojaviti na sudu na određeni datum zajedno sa svojim pravnim zastupnicima, ako je primjenjivo.

Postoje hitni postupci ako se čini da je djetetu potrebna skrb.

12 Mogu li dobiti pravnu pomoć za pokrivanje troškova postupka?

I na Magistratskom sudu i na Vrhovnom sudu dostupna je pravna pomoć koja podliježe provjeri imovinskog stanja. Zahtjevi za pravnu pomoć na bilo kojem sudu trebaju se podnijeti Vrhovnom sudu, a obrasci zahtjeva dostupni su u pisarnici Vrhovnog suda.

13 Je li moguće uložiti žalbu protiv odluke o roditeljskoj odgovornosti?

Ako je odluku o roditeljskoj odgovornosti donio Magistratski sud, žalba se može podnijeti Vrhovnom sudu. Ako je odluku donio Vrhovni sud, žalbu je moguće podnijeti Žalbenom sudu.

14 U određenim slučajevima potrebno je obratiti se sudu kako bi se zatražilo izvršenje odluke o roditeljskoj odgovornosti. Kojem se sudu trebam obratiti u takvim slučajevima i koji se postupak primjenjuje?

Zahtjev treba podnijeti sudu koji je donio izvorno rješenje o roditeljskoj odgovornosti. Ako je taj sud bio Magistratski sud, potrebno je podnijeti pritužbu u kojoj se navodi pravna osnova na kojoj se ona temelji. Ako je bila riječ o Vrhovnom sudu, potrebno je podnijeti poziv koji je prema potrebi potkrijepljen dokazima u obliku izjave pod prisegom.

15 Što trebam učiniti kako bi se u ovoj državi članici priznala i izvršila odluka o roditeljskoj odgovornosti koju je donio sud u drugoj državi članici?

U Gibraltaru se može priznati sudska odluka o roditeljskoj odgovornosti donesena u drugoj državi članici koja proizlazi iz postupka razvoda, zakonske rastave ili poništaja braka. Za izvršenje takve sudske odluke potrebno je Magistratskom sudu podnijeti zahtjev za proglašenje izvršivosti.

16 Kojem se sudu u ovoj državi članici trebam obratiti kako bih podnio prigovor na priznanje odluke o roditeljskoj odgovornosti koju je donio sud u drugoj državi članici? Koji se postupak u takvim slučajevima primjenjuje?

Obje strane mogu uložiti žalbu protiv odluke o zahtjevu za proglašenje izvršivosti. Žalba se podnosi Vrhovnom sudu ako je odluku donio Magistratski sud.

17 Koje se pravo primjenjuje u postupku o roditeljskoj odgovornosti ako dijete ili stranke ne žive u ovoj državi članici ili su različitih nacionalnosti?

Sudovi u Gibraltaru primjenjivat će gibraltarsko pravo, koje uključuje lokalno zakonodavstvo, a povremeno i sve zakone ili druge odredbe koje se odnose na Gibraltar.

 

Ova je internetska stranica dio portala Vaša Europa.

Važno nam je vaše mišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe

Posljednji put ažurirano: 09/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.